مصطفی ظهیر

مصطفی ظهیر

کد ملی 126198xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی ظهیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مصطفی ظهیر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749663
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان رئیس هیات مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره سید علی میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707258
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای رضا فرزادی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای مهدی باقری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره بنیاد پانزده خرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی آقای محمد مهدی مظاهری تهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای سعید کفائی خو کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی آقای مصطفی ظهیر کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها ، اوراق و اسناد مالی و تعهدآور ، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیارات به شرح ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۳ - صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۴ - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۵ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی با معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۶ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۷ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . ۸ - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . ۹ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ۱۰ - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820003
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید کفایی خو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097955
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و با تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی، جایگزین آقای حسن سروری xxxxxxxxx۲ گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات