حبیب اله مقدم فر

حبیب اله مقدم فر

کد ملی 126143xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های حبیب اله مقدم فر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حبیب اله مقدم فر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14550206
آگهی تغییرات خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۷۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ مجوز شماره xxxxxx۲/xxx۲/۵۳/۱۴ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمحمد میراختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی کجدار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید . سید علی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، سعید مقدم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، حمید رضا مقدم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، سید نصراله حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، مهرداد بشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، محسن صیرفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، مجید قلی زاده زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین شدند جعفر درونه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، مهدی کاتوزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، محمد جابر خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، حبیب اله مقدم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658274
آگهی تغییرات شرکت خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۷۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره۱۷ = xxx۶/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۳/۷/۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی لواسانی ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای سعید مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۴ و آقای سید نصراله حسینی ک.م xxxxxxxxx۲ و آقای حمید رضا مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۰ و آقای محسن صیرفیان ک.م xxxxxxxxx۹ و آقای مهرداد بشیری ک.م xxxxxxxxx۰ و آقای مجید قلی زاده زحمتکش ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان مهدی کاتوزیان ک.م xxxxxxxxx۸ و حبیب اله مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۱ و غلامرضا ضیایی ک.م xxxxxxxxx۰ و محمد جابر خاموشی ک.م xxxxxxxxx۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658277
آگهی تغییرات شرکت خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۷۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره۱۷ = xxx۶/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۳/۷/۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی لواسانی ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و سید نصراله حسینی ک.م xxxxxxxxx بسمت قائم مقام مدیرعامل و مهرداد بشیری ک.م xxxxxxxxx۰ بسمت خزانه دار و مجید قلی زاده زحمتکش ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت منشی هیئت مدیره و محسن صیرفیان ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقایان محمد جابر خاموشی ک.م xxxxxxxxx۵ و مهدی کاتوزیان ک.م xxxxxxxxx۸ و حبیب اله مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۱ و غلامرضا ضیایی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با امضای ثابت خزانه دار و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره، متفقاً همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460625

آگهی تصمیمات موسسه خیریه ایتام و مستمندان
امام حسن مجتبی (ع) ثبت شده بشماره xxx۱۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۱۶/۷/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ماده ۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. سید محمد میراختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مهیار بشیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سید علی لواسانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید نصراله حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مجید قلی زاده زحمتکش به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مهرداد بشیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن صیرفیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدجابر خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی کاتوزیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و حبیب اله مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ سید علی لواسانی بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا مقدم فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید مقدم فر بسمت مدیرعامل و سید نصراله حسینی بسمت قائم مقام مدیرعامل و مهرداد بشیری بسمت خزانه دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا ثابت خزانه دار و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312547
آگهی تصمیمات موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) ثبت شده بشماره ۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۷۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۱۶/۷/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ماده ۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. سید محمد میراختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مهیار بشیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سید علی لواسانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید نصراله حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مجید قلی زاده زحمتکش به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مهرداد بشیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محسن صیرفیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدجابر خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی کاتوزیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و حبیب اله مقدم فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ سید علی لواسانی بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا مقدم فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید مقدم فر بسمت مدیرعامل و سید نصراله حسینی بسمت قائم مقام مدیرعامل و مهرداد بشیری بسمت خزانه دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا ثابت خزانه دار و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات