امید علیجانی

آقای امید علیجانی

کد ملی 007834xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14866200
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایا تجارت سرآمد در تاریخ 01/08/1398 به شماره ثبت 549162 به شناسه ملی 14008716206 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش ، تامین ، پخش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بازاریابی و بازار سازی مجازی (غیرهرمی و غیرشبکه ای) ارائه خدمات اداری شامل مشاوره جهت اخذ رتبه های پیمانکاری و مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ، عمران ، ابنیه ، راه و آب تاسیسات و برق ، نفت و گاز ، صنعت و معدن ، آب و کشاورزی ، طراحی ، نظارت ، اجرا و مشاوره در زمینه های معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام ارزی و ریالی ازموسسات و بانکهای داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و حضور در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جنت آباد جنوبی ، خیابان 12 متری نیرو ، خیابان جنت آباد جنوبی ، پلاک 0 ، ساختمان آتام ، طبقه اول ، واحد 10 کدپستی 1473913072 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرشته علیجانی به شماره ملی 0016893591 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی 0078345979 دارنده 9900000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیأت مدیره خانم فرشته علیجانی به شماره ملی 0016893591و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی 0078345979و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980801241859874  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555727
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تابید آداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 535944 و شناسه ملی 14008053547
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارات"تامین مواد اولیه شرکتهای خدماتی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم)" الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملاصدرا ـ پلاک 94 ـ طبقه همکف کدپستی 1435873661 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای علی الهائی کدملی 1751576671 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ خانم مهرانگیز عوریات کدملی 1740224851 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ـ میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: خانم فرشته علیجانی کدملی 0016893591 دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ آقای امید علیجانی کدملی 0078345979 دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ خانم مهرانگیز عوریات دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ آقای علی الهائی دارای 500000 ریال سهم الشرکه پ980120252146896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555739
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تابید آداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 535944 و شناسه ملی 14008053547
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرشته علیجانی کد ملی 0016893591 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. ـ آقای امید علیجانی به شماره ملی 0078345979 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. ـ سرمایه شرکت ازمبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای علی الهائی کدملی 1751576671دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ خانم مهرانگیز عوریات کدملی 1740224851 دارای 500000 ریال سهم الشرکه پ980120563955328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555768
آگهی تغییرات شرکت ایده تجارت ابدال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۵۹۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۵۳۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رضائی خمیر محله کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx xxx ریال از صندوق شرکت ازشرکت خارج شد ـ آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx xxx ریال از صندوق شرکت ازشرکت خارج شد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx ۲ ریال به مبلغ xxxxxx ۱ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح زیرمی باشد: خانم نجات الهائی xxxxxxxxx۴ دارای xxx xxx ریال سهم الشرکه آقای منصور بنی تمیمxxxxxxxxx۰ دارای xxx xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409671
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سرآمدان آمارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فریباجوادنیا به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای امید علیجانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره و خانم پریسا عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره و خانم مهناز شفامهر با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده تجارت ابدال در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند، سدسازی و طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آسمان، بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی، کوچه بوستان دوم، پلاک ۲، ساختمان میلاد، طبقه چهارم، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات وقراردادها ونامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره منفردا معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409719
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اندیشه تابید آداک در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند، سدسازی و طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آسمان، بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی، کوچه بوستان دوم، پلاک ۲، ساختمان میلاد، طبقه چهارم، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات وقراردادها و نامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره منفردا معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349836
آگهی تغییرات شرکت علمدار راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱.xxx.xxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه بشرح زیر است: آقای حسن شریفی موسی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۱۰.xxx ریال سهم الشرکه آقای کاوه ایراندوست ارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۵ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهرک راه آهن ، خیابان گلفام ، خیابان بنفشه یکم غربی ، پلاک ۵۶ ، طبقه اول ، واحد ۱، کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349846
آگهی تغییرات شرکت علمدار راه ارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن شریفی موسی آبادی رمضانعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۱۰.xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند. ـ آقای کاوه ایراندوست ارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به مبلغ ۲.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای حسن شریفی موسی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۱۰.xxx ریال سهم الشرکه آقای کاوه ایراندوست ارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش: سیدعرفان خسروی (کدملیxxxxxxxxx۸) مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه امید همتی روزبهانی (کدملیxxxxxxxxx۴) مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263687
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعرفان خسروی (کدملی xxxxxxxxx۸) با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمر شرکا قرار گرفت. امید همتی روزبهانی (کدملی xxxxxxxxx۴) با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمر شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس دفتر مرکزی به نشانی جدید: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شاهین ـ خیابان شهید دکتر چمران ـ خیابان امام حسین ـ پلاک ۱ ـ ساختمان یاران ـ بلوک ۲ س ۱۰ ـ طبقه پنجم ـ واحد شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۴تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش: امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعرفان خسروی (کدملیxxxxxxxxx۸) مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه امید همتی روزبهانی (کدملیxxxxxxxxx۴) مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171087
آگهی تغییرات شرکت سرین گستر نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید احسان متقی قمصری کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سید نصراله متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سید عرفان متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: ۱ ـ امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ طاهره رضائی خمیر محله کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ سید احسان متقی قمصری کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۴ ـ سید نصراله متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۵ ـ سید عرفان متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به نشانی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله مرزداران ـ خیابان ش علی ماشالله ابراهیمی ـ کوچه مهدی سوم ـ پلاک ۹۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره به ۳نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171102
آگهی تغییرات شرکت سرین گستر نامدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۴۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از شرکت خارج گردید. طاهره رضائی خمیر محله کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxریال از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ریال بهxxxxxx۰ ریال کاهش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد. لسیت شرکا بعد از کاهش میزان سهم الشرکه به شرح زیر می باشد ۱ ـ سید احسان متقی قمصری کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ سید نصراله متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ سید عرفان متقی قمصری به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142317
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر تجارت نامدار درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی، انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه، پروژه های مربوط به آب و فاضلاب، نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه، پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله دریان نو ـ خیابان شهیدمحمد همایون پور ـ خیابان کجور ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرین گستر نامدار درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی، انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه، پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه، پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله صادقیه ـ بلوار شهدای صادقیه ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ـ xxx ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طاهره رضائی خمیرمحله به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133116
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر تجارت بادیز درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله صادقیه ـ خیابان شهید ناصر قدیانی (۲۱) ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ پلاک ۱۹ ـ ساختمان پرنیان ـ طبقه ششم ـ واحد ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916144
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا یخان به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت آقای نوروز شرفی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: خانم فریبا جوادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا یخان به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای نوروز شرفی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916158
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا جوادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای امید علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای رضا یخان به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای نوروز شرفی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه نشانی مرکز اصلی شرکت به نشانی جدید: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فردوس خیابان سپیدار خیابان ششم پلاک ۲ ساختمان آرشام طبقه دوم واحد شمالی کد پستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825328
آگهی تغییرات شرکت آسا طرح تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ و امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. در نتیجه لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: رضا میر آبی به کدملی xxxxxxxxx۹۶ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه قدرت اله کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825342
آگهی تغییرات شرکت آسا طرح تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ و امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. در نتیجه لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: رضا میر آبی به کدملی xxxxxxxxx۹۶ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه قدرت اله کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825366
آگهی تغییرات شرکت آسا طرح تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا میر آبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و قدرت اله کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه رضا میر آبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه قدرت اله کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730240
آگهی تغییرات شرکت دژ سازه سوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن چهاردولی با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای احمدرضا مسعودی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پریسا عزیزی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسن چهاردولی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه احمدرضا مسعودی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدمات شهری جمع آوری و انتقال پسماندها و رفت و روب معابر شهری، احداث ونگهداری فضای سبز، انجام فعالیت‌های عمرانی شهری و روستایی، اجرای طرح تفکیک از مبدا ساخت و نصب دیوار‌ها و جداول پیش ساخته بتنی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید آدرس شرکت به نشانی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران مجیدیه شمالی (شمس آباد) خیابان شهید ضابطی (کاج) خیابان شهید منوچهر شریفی غربی پلاک ۱۶ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730254
آگهی تغییرات شرکت دژ سازه سوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لسیت شرکا بعد از کاهش به شرح زیر می‌باشد. حسن چهاردولی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه احمدرضا مسعودی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شعبه شرکت به آدرس: همدان. شهر ملایر بخش مرکزی شهر ملایر خیابان پارک بلوار سیف الدوله کوچه باقری پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید و آقای احمدرضا مسعودی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727263
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ابزار دقیق تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره از ۲ به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. آقای بهنام سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای یاشار عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای نیما جاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/۱۰ ریال بهنام سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx ریال یاشار عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال نیما جاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال به موضوعع شرکت عبارت: در برگیرنده کلیه امور پیمانکاری اعم از تجهیز کارگاه، تخریب انواع ساختمان، گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی و حمل و تخلیه ایجاد راههای دسترسی، انجام شات گریت و سندبلاست و انجام سازه نگهبان ساخت و اجرای انواع اسکلت بتونی و فلزی و اجرای پی‌های مختلف مربوط به انواع اسکلت و انواع سفت کاری و انواع نازک کاری و حیات سازی اجرای کلیه امور تاسیساتی اعم از گازرسانی شهری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سیستمهای سردکننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب لوله کشی و سیستم آبرسانی و لوله کشی آتش نشانی تهیه و راه اندازی موتورخانه تهیه و نصب انواع پکیج و انواع شوفاژ ساخت ساختمانها و ابنیه راه سازی و باندها و انجام کلیه امور ساخت راه و باند و زیرسازی و روکش و جدول کشی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و کلیه امور مربوط به چوب اعم از آمفی تئاتر، سینما و اتاق کنفرانس و انواع میز و کابین و سی ان سی بر روی انواع مصالح قابل اجرا انجام کلیه امور مربوط به طراحی و اجرای هر گونه نماسازی و نورپردازی انجام کلیه امور مربوط به بازسازی ساختمان اعم از طراحی و اجرای تاسیسات، سفت کاری و نازک کاری حیات سازی و نماکاری طراحی و اجرای انواع فضای سبز و کلیه امور مربوط به محوطه سازی طراحی و ساخت انواع ساختمانها با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی تجاری اداری آموزشی درمانی تاسیساتی تفریحی توریستی صنعتی ورزشی اقامتگاههای موقت سوله ساختمانهای مربوط به راه و ترابری و سیستم حمل و نقل زمینی هوایی و ریلی طراحی و ساخت و اجرای ایستگاههای مترو و قطار شهری اعم از نازک کاری و سفت کاری انجام کلیه امور طراحی اعم از فازهای صفر و یک و دو و اجرای کلیه موارد قید شده در بالا به صورت قرارداد پیمانکاری و مدیریت اجرا، عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727284
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ابزار دقیق تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدو خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: بهنام سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سهم الشرکه xxx. xxx ریال یاشار عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سهم الشرکه xxx. xxx ریال نیما جاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سهم الشرکه xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695738
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دژ سازه سوین درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سازمان برنامه جنوبی خیابان لاله جنوبی خیابان بهرامی نیا (شانزدهم شرقی) پلاک ۲۷ ساختمان بهار طبقه پنجم واحد ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسا طرح تاران درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه خیابان شهید امیر عباس رحیمی خیابان شهید ناصر سیار (۱۹) پلاک ۶۰ طبقه سوم واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بنای آگرین درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان سپیدار بن بست سپیدار پلاک ۰ مجتمع ونوس بلوک c ۱ طبقه سوم واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610460
آگهی تغییرات شرکت عمران پی هورمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صفرپور غریب فرزند حسین به کدملی xxxxxxxxx۶ صادره از طبس با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت به زمره شرکاء درآمد آقای عادل قنبری امین فرزند نبی الله به شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۱ صادره از بهار با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت به زمره شرکاء درآمد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ رﯾﺎل افزایش یافت. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎده مربوطه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﮔﺮدید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا صفرپور غریب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عادل قنبری امین کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610471
آگهی تغییرات شرکت عمران پی هورمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پریسا عزیزی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx رﯾﺎل و آقای امید علیجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال از شرکت خارج گردیدند. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ رﯾﺎل کاهش یافت. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎده مربوطه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﮔﺮدید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا صفرپور غریب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عادل قنبری امین کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران - میرداماد - کوچه اول - بلوار میرداماد - پلاک xxx - ساختمان پدیده - طبقه سوم - واحد ۱۱ - کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604457
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر شاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد بشیری کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای امیرعباس محمدی کدمللی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ رﯾﺎل افزایش یافت. و ﻣﺎده مربوطه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: پریسا عزیزی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال میلاد بشیری کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال امیر عباس محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604462
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر شاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پریسا عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید امید علیجانی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران بهار شیراز کوچه لواسانی خیابان ملک پلاک ۳۸ طبقه چهارم واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: میلاد بشیری کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال امیر عباس محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525339
آگهی تغییرات شرکت سلیم الکترونیک صالح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشته علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525345
آگهی تغییرات شرکت سلیم الکترونیک صالح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خوداز صندوق رکت، از شرکت خارج گردید سعید محمدرضائی مهدی آبادکدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد. امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فرشته علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525370
آگهی تغییرات شرکت سلیم الکترونیک صالح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به مهندسی ابزار دقیق تاران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت فرشته علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد. سعید محمدرضائی مهدی آبادکدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه علی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فرشته علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سرآمدان آمارد درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انجام خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه‌ی کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه‌ی نمایشگاه‌ها و سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه خدمات اداری شامل مشاوره و اخذ رتبه پیمانکار و مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۹ / xxx۹ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ نزد بانک دی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده گستر شاران درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520118
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پی هورمند درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452445
آگهی تغییرات شرکت مشاوران سرآمدان ادوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۰۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۸۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید آقای امید علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به آدرس تهران سعادت آباد، میدان سرو، بلوار بهرود خیابان ابوالفضل آهنگران، انتهای کوچه شهرک پاسارگاد، بلوک بی سی، واحد xxx به کد پستی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374310
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ابنیه سازه درنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید علیجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم فرشته علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341320
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای امرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۴۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید علیجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیأت مدیره هوشنگ نیکفام بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سعید محمد رضائی مهدی آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای امید علیجانی بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335454
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیاب آفرید در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه‌های آبرسانی، کانال کشی وامور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه‌های تأسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، اجرا، و خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد ۴ غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: خانم فرشته علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیزبان آداک کاسپین در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: فعالیتهای اقتصادی اعم از واردات و صادرات هر گونه محصولات قانونی در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، ساختمانی، عقد قراردادهایی دولتی و خصوصی در زمینه‌های مشاوره طراحی نقشه کشی و دامپروری نظارت فنی بر اجراء نگه داری و اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون در زمینه‌های صنعتی کشاورزی، دامپروری و ساختمانی، به ویژه انجام کلیه کارهای ساختمانی به طور اعم کشت و صنعت و دامداری و دامپروری، پرورش انواع گل وگیاه، آبزیان و ماکیان و فضای، تهیه طرحهای استاندارد برای واحدهای تولیدی و کشاورزی ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی و ارزبیابی فنی و اقتصادی، طرح‌های تولیدی، صنعتی وکشاورزی (توزیعی خدماتی) اجراء و انجام و طراحی و احیاء و نگهداری و توسعه فضای سبز و فعالیتهای کشاورزی و باغبانی و گلخانه‌ای شهری و روستایی، ایجاد واحد‌های تولیدی و تحقیقاتی و صنعتی و کشاورزی، ارائه کلیه خدمات در زمینه کشت و صنعت و خدمات کشاورزی و صنایع تبدیلی پرورش دام و طیور و شتر مرغ، تولید و توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصولات غذایی الخصوص کلیه فرآورده‌های دام وطیور. «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم» مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی کوچه مرودشت پلاک ۶ مجتمع آرش طبقه اول واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانک اقتصاد نوین بشماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۴/۱۲/۹۵ شعبه صادقیه پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه تجارت آرسس در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در سراسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسسات دولتی و خصوصی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد ۴ غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی شماره ۸۱ , xxx مورخه ۲۸/۱۰/۹۵ بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده و مبلغ xxx. xxx ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم فاطمه علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتش فام ایده در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی و اجرای پروژه‌ها، ابنیه ساختمانی و تاسیسات اعم از مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تفریحی به صورت مستقیم یا از طریق مباشرت و مشارکت با سایرین. طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی شهری به صورت مستقیم یا با مشارکت سایرین. انجام خدمات مهندسی مشاور از جمله (مطالعه، طراحی و نظارت) در انواع پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی بصورت مستقیم یا با مشارکت سایرین و همچنین انجام فعالیت‌های مجاز بازرگانی و خرید و فروش شامل قطعات، مواد اولیه، ماشین آلات ساختمانی و محصولات مجاز و مرتبط با موضوع شرکت. مدیریت اجرایی، مدیریت طرح، پیمانکاری، نگهداری و بهره برداری از ابنیه و تاسیسات و ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی. تامین منابع مالی شرکت از طریق مشارکت با سایرین با اخذ تسهیلات مالی از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد چهار غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰ , xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پیاب آرسس در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه‌های آبرسانی، کانال کشی وامور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه‌های تأسیساتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، اجرا، و خدمات شهری شامل جدول کشی رنگ آمیزی المانهای شهری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک ۶ واحد ۴ غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی به شماره ۸۲ , xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد قنبری قراجه قیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید محمدرضائی مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات