علی‌رضا بهرامی

آقای علی‌رضا بهرامی

کد ملی 007822xxxx
گراف ارتباطات
56
شرکت‌ها
86
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا بهرامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا بهرامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مانا بتن کیان
مانا بتن کیان
عمران بتن صدرا
عمران بتن صدرا
آبا بنا ورسک
آبا بنا ورسک
بازرس علی‌البدل
خشت بنا افق
خشت بنا افق
بازرس علی‌البدل
خشت بنا تحکیم
خشت بنا تحکیم
بازرس علی‌البدل
نما بتن مهاب
نما بتن مهاب
بازرس علی‌البدل
تندیس بتن آرمه
تندیس بتن آرمه
بازرس علی‌البدل
سیویل پی خاک ریز
سیویل پی خاک ریز
مهاب سازه نصر
مهاب سازه نصر
عضو هییت مدیره
پیام گستر کامیاب
پیام گستر کامیاب
ابنیه سازه پرهام
ابنیه سازه پرهام
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
ماندگار عمران خلاق
ماندگار عمران خلاق
کمیل سازه بدر
کمیل سازه بدر
عضو هییت مدیره
پارس پروژه ساحل
پارس پروژه ساحل
عضو هییت مدیره
سهند مهر دنا
سهند مهر دنا
رییس هییت مدیره
راه ابنیه روشا
راه ابنیه روشا
رییس هییت مدیره
ابنیه تاسیسات رامند
ابنیه تاسیسات رامند
رییس هییت مدیره
جاده سازان لیانا
جاده سازان لیانا
رییس هییت مدیره
راه ابنیه لیانا
راه ابنیه لیانا
نایب رییس هییت مدیره
ابنیه تاسیسات دلفارد
ابنیه تاسیسات دلفارد
بازرس اصلی
ابنیه سازان دلفارد
ابنیه سازان دلفارد
بازرس اصلی
راه و آب آوینا
راه و آب آوینا
راه سازان آروشا
راه سازان آروشا
راه ابنیه آوینا
راه ابنیه آوینا
نایب رییس هییت مدیره
سازه بتن دلفارد
سازه بتن دلفارد
پاد راه ماد
پاد راه ماد
نایب رییس هییت مدیره
ابنیه تاسیسات فیدار
ابنیه تاسیسات فیدار
بازرس علی‌البدل
راه سازان آرشیدا
راه سازان آرشیدا
بازرس علی‌البدل
اوج سازان امرتات
اوج سازان امرتات
بازرس علی‌البدل
اوج سازان آرشیدا
اوج سازان آرشیدا
پایه گستر تیراژه
پایه گستر تیراژه
بازرس اصلی
آسمان سازان فیدار
آسمان سازان فیدار
بازرس علی‌البدل
اوج سازان اریکا
اوج سازان اریکا
بازرس علی‌البدل
راه و ابنیه بارمان
راه و ابنیه بارمان
بازرس اصلی
پایدار پایه ماداکتو
پایدار پایه ماداکتو
عمران پی رامند
عمران پی رامند
مسکن سازه آرنیکا
مسکن سازه آرنیکا
اوج سازان رادین
اوج سازان رادین
عضو هییت مدیره
اوج سازان آژند
اوج سازان آژند
رییس هییت مدیره
اوج سازان پردیس
اوج سازان پردیس
رییس هییت مدیره
اوج سازان پادینا
اوج سازان پادینا
رییس هییت مدیره
پایدار گستر پاریز
پایدار گستر پاریز
بازرس اصلی
اوج سازان پالیز
اوج سازان پالیز
رییس هییت مدیره
پایدار گستر پانیذ
پایدار گستر پانیذ
بازرس اصلی
اوج سازان راشا
اوج سازان راشا
پایدار پایه آرامیس
پایدار پایه آرامیس
بازرس علی‌البدل
عمران پناه پاسارگاد
عمران پناه پاسارگاد
عضو هییت مدیره
دژ پی بارمان
دژ پی بارمان
رییس هییت مدیره
تکوین سازه بارمان
تکوین سازه بارمان
نایب رییس هییت مدیره
آتیه سازان اسپیناس
آتیه سازان اسپیناس
عضو هییت مدیره
بازرگانی تجارت گستر سگال
بازرگانی تجارت گستر سگال
پویا پایدار فرهود
پویا پایدار فرهود
مهر آفرینان راه اندیشه نوین
مهر آفرینان راه اندیشه نوین
جاده سازان دیماس
جاده سازان دیماس
عضو هییت مدیره
انرژی جهش البرز
انرژی جهش البرز
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14945685
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39835 و شناسه ملی 14006227120
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و علیرضا بهرامی کد ملی 0078229685 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کاووسیه ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک 14 طبقه پنجم ـ واحد شمال غربی کدپستی 1517854344 می باشد. پ980923719958652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363960
آگهی تغییرات شرکت انرژی جهش البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۸۰۸۹
آگهی تغییرات شرکت انرژی جهش البرز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای رضا کلبادی نژاد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام علی کرمی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153855
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. بهارک قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154132
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بهارک قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154151
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933543
آگهی تغییرات شرکت عمران پناه پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر محمدبیگی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ساسان عزت شعارثانوی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای اصغر محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ساسان عزت شعارثانوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933581
آگهی تغییرات شرکت عمران پناه پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۱۷۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۹۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم احمدی کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای اصغر محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ساسان عزت شعارثانوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914545
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازه آرنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۵۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد ارمندئی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین عابدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830975
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازه آرنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۵۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد ارمندئی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی زینلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808790
آگهی تغییرات شرکت جاده سازان دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم شیخی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال باقرنژاد کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره بمدت ۲ سال تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743639
آگهی تغییرات شرکت پویا پایدار فرهود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۴۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی اندیشه پردازان مبتکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علیمحمد شیرزاد مجرد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد رسول سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهدیه عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت مهندسی اندیشه پردازان مبتکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علیمحمد شیرزاد مجرد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد رسول سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران هفت تیر خیابان شهید جعفر عارف ادیب بلوار کریم خان زند پلاک ۴۶ ساختمان ۴۶ طبقه ۱۰ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743672
آگهی تغییرات شرکت پویا پایدار فرهود شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۴۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. خانم مهدیه عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت مهندسی اندیشه پردازان مبتکر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علیمحمد شیرزاد مجرد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای محمد رسول سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726368
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهارک قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکابشرح ذیل قرار گرفت: آقای علیرضا بهرامی ک. م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهدیه عزیزعینی ک. م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم بهارک قاسمی ک. م xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726380
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از بین خود یا خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمت‌های دیگری تعیین نماید. ضمنا رئیس هیئت مدیره می‌تواند با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب شود. و ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید خانم مهدیه عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه ازردیف شرکا موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکابشرح ذیل قرار گرفت: آقای علیرضا بهرامی ک. م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم بهارک قاسمی ک. م xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726385
آگهی تغییرات مهر آفرینان راه اندیشه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم بهارک قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویا پایدار فرهود درتاریخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی و راه و باند و امو پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، آبیاری و زهکشی، ارایه خدمات شهری، عمومی، نصب، مشاوره، طراحی، طبخ غذا، خرید وفروش سیستم‌های کامپیوتری، اجرای پروژه‌های انفورماتیکی، تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارائه کلیه خدمات تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی ازبانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - زعفرانیه - خیابان ولیعصر (عج) - بن بست اول - پلاک ۱ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهدیه عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669341
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان اسپیناس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۷۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیان زرگربالای جمع کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. کورش آگاهی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آریو آگاهی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه کیان زرگربالای جمع به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه کورش آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آریو آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669347
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان اسپیناس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۷۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منا پیرحیاتی کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. علیرضا بهرامی کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: کیان زرگربالای جمع به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه کورش آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آریو آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664826
آگهی تغییرات شرکت تکوین سازه بارمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران - جهاد - خیابان شهید فتحی شقاقی (۸) - بزرگراه شهید گمنام - پلاک ۸۳ - طبقه اول - کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال علی شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664851
آگهی تغییرات شرکت تکوین سازه بارمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال علی شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597434
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی تجارت گستر سگال در تاریخ ۱۵/۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی و راه و باند و امو پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، ارایه خدمات نصب، مشاوره، طراحی، خرید و فروش سیستم‌های کامپیوتری، اجرای پروژه‌های انفورماتیکی، تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی ازبانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران محمودیه خیابان ج خیابان مقدس اردبیلی پلاک xxx ساختمان مهر طبقه سوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد. بموجب گواهی شماره xxx۹ مورخ ۶/۶/۹۶ بانک ملت شعبه سید خندان مبلغ xxxxxx ریال، معادل ۳۵ درصد سرمایه شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم منا پیر حیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536858
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تکوین سازه بارمان درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - کامرانیه - خیابان شهید حسن عبدلی - بن بست آفتاب - پلاک ۲ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536874
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آتیه سازان اسپیناس در تاریخ ۰۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران الهیه خیابان امین خیابان شهید سیدمرتضی فیاضی پلاک ۴۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پی بارمان درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - محمودیه - کوچه شهید ولی پورگودرزی - خیابان شهید عباس علی حیدری - پلاک ۹ - طبقه زیر زمین - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495227
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پناه پاسارگاد در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پاسداران خیابان پاسداران کوچه کوهستان ششم پلاک ۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۱. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478033
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه آرامیس در تاریخ ۲۹/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران تجریش خیابان دربند خیابان شهرداری پلاک ۵۹ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۱۳/۱۲/۹۵ نزد بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: خانم محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل وخانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403289
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان راشا درتاریخ ۰۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهر تهران - محمودیه - خیابان ج - خیابان مقدس اردبیلی - پلاک - xxx - ساختمان مهر - طبقه سوم - واحد xxx - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی به شماره ۹۲/xxxxxx۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ نزدبانک ملت. شعبه سید خندان پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار گستر پانیذ درتاریخ ۳۰/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران فردوس خیابان بیست متری ولیعصر خیابان شهید صادق تقدیری پلاک ۱۰ ساختمان پاسارگاد طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی ووخانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار گستر پاریز درتاریخ ۲۸/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران مهران بزرگراه شهید سر لشکر ستاری خیابان پیامبر پلاک ۶۲ طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه سید خندان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان پالیز درتاریخ ۲۸/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران فردوس خیابان بیست متری ولیعصر خیابان شهید صادق تقدیری پلاک ۱۰ ساختمان پاسارگاد طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم بر xxx سهم xxx۰۰ ریالی که xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می‌باشد. که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره xxx۸ بانک ملت شعبه سید خندان مورخ: ۱۲/۱۱/xxx۵ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369707
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان پردیس درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - فردوس - خیابان بیست متری ولیعصر - خیابان شهید صادق تقدیری - پلاک ۱۰ - ساختمان پاسارگاد - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که از مبلغ مذکور طی گواهی بانکی شماره xxx۱۱ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه سیدخندان مبلغ xxxxxx ریال پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369829
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان پادینا درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران - خیابان شهید ستاری پیامبر مرکزی روبه روی هجرت پلاک ۶۲ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آژند درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بزرگراه شهید سر لشکر ستاری خیابان پیامبر پلاک ۶۲ طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ نزد بانک ملت شعبه سید خندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء آقای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300277
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اوج سازان رادین در تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیابان شهید ستاری پیامبر مرکزی روبه روی هجرت پلاک ۶۲ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکا: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای علیرضا بهرامی منفردا همراه با مهر شرک معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956644
آگهی تغییرات شرکت پایه گستر تیراژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و احمد رضا محبت دوست بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد ارطیس لوشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره میلاد فاروقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره مجتبی حاجی بابائی طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816109
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازه آرنیکا درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه خیابان سازمان آب غربی کوچه گلستان یکم مجتمع برلیان کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:: آقای علیرضا بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضوهیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای سعید شوکتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744143
آگهی تغییرات شرکت راه ابنیه لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم اصغری قلزم بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رئوف مرادمند بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه ماداکتو درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان بهاران کوچه‌ی مریم پلاک ۱۴ واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی رامند درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از چهار راه پونک کوچه‌ی نوزدهم پلاک ۲۸ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان اریکا درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی اول صادقیه خیابان رحیمی اکبری شرقی پلاک ۲۵ واحد ۳ کدپ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مونا عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711763
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و ابنیه بارمان درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی پائین‌تر از بلوار مرزداران برج نگین رضا طبقه‌ی ۸ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ بخش دوم. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مونا عزیزعینی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایه گستر تیراژه در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس خیابان احمدی بن بست گلزار پلاک ۳۰ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxx۲/xxx۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲/۱۱/۹۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مونا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء هریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان سازان فیدار در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بوستان یکم نبش گلستان یکم ساختمان برلیان واحد ۱۲ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان امرتات در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان دوم صادقیه بلوار فردوس خیابان قبادی خیابان تقدیری پلاک xxx واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانمها مونا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660727
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آرشیدا درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان باهنر پلاک ۷۲ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: علیرضا بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: مضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات فیدار درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت خیابان نیرو دریایی کوچه شهید ارجمندی نژاد پلاک ۲۸ واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx۱ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه سازان آرشیدا درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران شهرری دولت آباد انتهای بلوار قدس پلاک ۱۰ واحد۱ کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : زهرا عزیزعینی شماره ملی : xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی :xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره- مونا عزیزعینی شماره ملی : xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602255
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاد راه ماد درتاریخ ۲۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خیابان فدائیان اسلام تقاطع شهید کریمی خیابان کاتوزیان۲ کوچه ی اصغر سالک پلاک۱۷ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: علیرضا بهرامی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل زهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه آوینا درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خیابان قم جنب مخابرات شهید منتظری کوچه ی رستگار پلاک۷ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی:xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه بتن دلفارد درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی..در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان هلال احمر خیابان مدنی شمالی میدان ۹۱ بن بست اول شرقی پلاک۱۱ واحد۲ کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱مورخ ۲۵/۹/xxx۴نزد بانک ـ قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا بهرامی باکدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی باکدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و آب آوینا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان فرجام شرقی میدان ۳۹ بن بست غربی پلاک۱۲ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۱ مورخ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ـ علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568630
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه سازان آروشا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان هنگام خیابان معصومی پلاک ۳۰ واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی ک مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا بهرامی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضائ هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان دلفارد درتاریخ ۰۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان فرجام /فرجام۴۷ پلاک۲۲ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۴۱مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مونا عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550388
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات دلفارد درتاریخ ۲۵/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان سمنگان خیابان ارشی میدان۸۰ پلاک۲۴ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۴۱ مورخ ۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543081
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه لیانا درتاریخ ۲۲/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای خیابان شهید مدنی کوچه ی یاوری پلاک۲۱ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۱ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) )
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاده سازان لیانا درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان رسالت خیابان استاد حسن بنای شمالی کوچه ی شهید حفظی پلاک ۳۵ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۷/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه روشا درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان شهید ثانی خیابان گلستان پلاک ۷۷ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ علیرضا بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات رامند درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان xxx غربی خیابان پورمشیر پلاک۴۳ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۵/xxx۲ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامن شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. علیرضا بهرامی ک م xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضائ هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522313
آگهی تغییرات شرکت نما بتن مهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۳/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید آژیری سردرود بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بهرامی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سعید شاهرودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بابک طاهر قاسمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز عاشوری بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430774
آگهی تغییرات شرکت سیویل پی خاک ریز با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۷۶۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۵۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد صباغ ک.مxxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
آقای مجید صباغ ک.مxxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد:
آقای مرتضی یوسف زاده ک.مxxxxxxxxx۹ مبلغxxx/xxx/۱ ریال و آقای علیرضا بهرامی ک.مxxxxxxxxx۵ مبلغxxx/xxx/۱ ریال
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387943
آگهی تغییرات شرکت آبا بنا ورسک سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389506
آگهی تغییرات شرکت خشت بنا افق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۸۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389522
آگهی تغییرات شرکت تندیس بتن آرمه سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389527
آگهی تغییرات شرکت سیویل پی خاک ریز شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۷۶۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۵۲۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مرتضی یوسف زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389507
آگهی تغییرات شرکت خشت بنا تحکیم سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389510
آگهی تغییرات شرکت نما بتن مهاب سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۷۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی، آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124476
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جاده مخصوص بلوار ایران خودر بلوار زامیاد گلستانک ابان ۶ بن بست اول پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۷ نفر به ۶ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای رحیم جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را مبلغ xxx/xxx ریال به xxx/۵۰ ریال کاهش داد آقای علیرضا بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی صفائی با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx ریال به xxx/۵۰ ریال کاهش داد سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل میباشد آقای مهدی وار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای احمد ترکاشوند با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا ترکاشوند با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای بهزاد قادری کجل با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای علی صفایی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای رحیم جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020078
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن صدرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای رحیم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای علی صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علی صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 424414

آگهی تغییرات شرکت مانا بتن کیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ یافت‎آباد بلوار معلم شهرک صاحب‎الزمان خیابان شهید آتشباز کوچه جانباز بیت‎اله قاسمی پلاک ۸۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سپیده غلامی و آقای حجت‎اله اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093008
آگهی تغییرات شرکت مانا بتن کیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ یافت‎آباد بلوار معلم شهرک صاحب‎الزمان خیابان شهید آتشباز کوچه جانباز بیت‎اله قاسمی پلاک ۸۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سپیده غلامی و آقای حجت‎اله اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485745
آگهی تغییرات شرکت کمیل سازه بدر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی هوشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی هوشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564377
آگهی تغییرات شرکت مهاب سازه نصر با مسئولیت محدود به‌ شماره ثبت ۴۰۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هیمن قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا بی‌زارفرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نوید عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای هیمن قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا بی‌زارفرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نوید عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا بی‌زارفرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۴ـ آقای قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکا‌ء خارج گردید. آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712270
آگهی تغییرات شرکت پیام گستر کامیاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای فرزاد عزیزخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدحسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷

۲ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرزاد عزیزخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565109
آگهی تأسیس شرکت مهاب سازه نصر بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه‌ و جدول‌کشی کوچه و خیابان‌ها و ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه بناسازی و پل‌سازی سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و تاسیسات و شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی خ دهقان نبش کوچه مهاجرانی پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا و یا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379334
آگهی تأسیس شرکت کمیل سازه بدر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‎ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‎راه جدولکشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‎سازی سوله‎ سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‎های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‎های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ پیروزی خ ۱۷ شهریور شمالی پایین‎تر از میدان امم حسین کوچه تهرانی پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۴ ریال میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای داود محمدبیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284047
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور انجیلاق بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک قیامدشت ک ۱۰ غربی پ xxx پیمانکاری انجیلاق کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسین علی الرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش داد. آقای سعید محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۷ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش داد. آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765631

آگهی تأسیس شرکت مانا بتن کیان با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا سازی پل سازی سوله و سد سازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و پیمانکاری شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی ابتدای شهید محمدی پ ۳ - کد پستی xxxxxxxxx۳

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359596
آگهی تغییرات شرکت ماندگار عمران خلاق بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۷۳ تاریخ تولد ۳۱/۲/۶۶ فرزند قاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اتوبان آزادگان شهرک مرتضی گرد خ پیروزی کوچه ۱۲ شرقی کوچه سرو پ ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190191
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازه پرهام (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۳۵۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۷۳ تاریخ تولد ۳۱/۲/xxx۶ فرزند قاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، خ پیروزی بلوار ابوذر پل سوم ربذه شمالی ک ۲ پ ۱۳ کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۹/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930900
آگهی تأسیس شرکت پارس پروژه ساحل بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه‌ و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیساتی فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران باقرشهر ۳۰ متری امام خمینی پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا و یا هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143390
آگهی تأسیس شرکت پیام گستر کامیاب بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول‌کشی کوچه و خیابانها ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهای ابنیه بناسازی پل‌سازی سدسازی و تاسیسات فنی ساختمان و تاسیسات و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی خ دهقان پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای قاسم بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342407
آگهی تاسیس شرکت سهند مهر دنا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا‌سازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان شهدا خ۱۷ شهریور شمالی نرسیده به میدان شهدا نبش کوچه تهرانی پ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۴ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای داود محمدبیگی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای داود محمدبیگی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343438
آگهی تغییرات شرکت سهند مهر دنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۸۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۸۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم خدیجه نوروزی‌سروستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم خدیجه نوروزی‌سروستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ‌ـ سفته ‌ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴‌ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۶ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739015
آگهی تأسیس شرکت مانا بتن کیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‌ طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه‌ و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و پیمانکاری شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی ابتدای شهید محمدی پ ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750193
آگهی تغییرات شرکت ماندگار عمران خلاق بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۸۰۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی رجائی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن زارع‌رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی رجائی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن زارع‌رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن زارع‌رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای پرویز حدائق‌جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای وحید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای میثم اینانلویغمورلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم اکرم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826607
آگهی تغییرات شرکت پارس پروژه ساحل بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۰۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ناهید نیک‌بخش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین‌ گردیدند:

خانم ناهید نیک‌بخش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات