سارا آسایش

خانم سارا آسایش

کد ملی 007766xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
55
آگهی‌ها

شرکت های سارا آسایش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سارا آسایش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14930242
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا اقلیم آروشا در تاریخ 13/09/1398 به شماره ثبت 1424 به شناسه ملی 14008812213 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگرا ه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیر زمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب)و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان رودسر، بخش مرکزی، شهر رودسر، محله انقلاب(مطهری، کرجه پشت)، خیابان انقلاب، بن بست شهید عباس رحیمی، پلاک 110، طبقه سوم، واحد شرقی کدپستی 4481978572 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 981171743 مورخ 28/08/1398 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی با کد 117 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم بهاره محمد هاشم به شماره ملی 0011039248و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سارا آسایش به شماره ملی 0077665155و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرفیع کیانی ایران پور به شماره ملی 6319342307و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضا رییس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سکینه تلاش مهدیزاده به شماره ملی 0048323039 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد پور حیدری انارکی به شماره ملی 4592113616 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980913152251740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14783266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیراد اقلیم آراد درتاریخ ۱۰/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیرراههای اصلی وفرعی وبزرگراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی پیمانکاری صنعت و معدن به غیراز نفت و گاز و پتروشیمی ،کشاورزی،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم ازچوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدهاوساختمانهای نیروگاههای آبی سازههای هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت،گاز)وشبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوشهای زمینی به غیراز نفت و گاز و پتروشیمی شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام ازبانکهای دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری،عقدقرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وخریدوفروش وصادرات وواردات کالاهای مجازبازرگانی درصورت نیازپس ازاخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش مرکزی، شهر قزوین، شهرک کوثر، خیابان مقداد، خیابان سلمان فارسی، پلاک ۰، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فارابی البرز با کد xxx۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حاجی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678638
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک عرش نارون درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : انجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیرراههای اصلی وفرعی وبزرگراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم‌های انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پل‌ها راههای زیرزمینی پیمانکاری صنعت و معدن به غبر از نفت و گاز و پتروشیمی ، کشاورزی ، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم ازچوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدهاوساختمانهای نیروگاههای آبی سازههای هیدرولیکی وعملیات ساختمانی ( سیویل ) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ( آب ، نفت ، گاز ) وشبکه‌های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوشهای زمینی به غبر از نفت و گاز و پتروشیمی شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام ازبانکهای دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری ، عقدقرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وخریدوفروش وصادرات وواردات کالاهای مجازبازرگانی درصورت نیازپس ازاخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین ، پادگان ، کوچه شهیدسعیدنظر پور ۱۸ ، کوچه سوم ، پلاک ۳ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ نزد بانک بانک ملت شعبه میدان فارابی استان البرز با کد xxx۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی حاجی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه پندار پدیدار درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : انجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیرراههای اصلی وفرعی وبزرگراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم‌های انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پل‌ها راههای زیرزمینی پیمانکاری صنعت و معدن به غیراز نفت و گاز و پتروشیمی ، کشاورزی ، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم ازچوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدهاوساختمانهای نیروگاههای آبی سازههای هیدرولیکی وعملیات ساختمانی ( سیویل ) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ( آب ، نفت ، گاز ) وشبکه‌های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امورپیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوشهای زمینی به غیراز نفت و گاز و پتروشیمی و شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام ازبانکهای دولتی وخصوصی وموسسات مالی واعتباری ، عقدقرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وخریدوفروش وصادرات وواردات کالاهای مجازبازرگانی درصورت نیازپس ازاخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین ، دانشگاه ، بلوار سرلشگرشهید بابایی ، کوچه شهید علی تاج احمدی ۱۴ ، پلاک ۲۴ ، طبقه اول ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ نزد بانک بانک ملت شعبه میدان فارابی شهر البرز با کد xxx۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حاجی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861134
آگهی تغییرات شرکت آباد راه اریکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: محمد دهقان قطرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره میثم حیدری خودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حسینعلی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد آقای جواد پور حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا آسایش به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه سنگ کتیبه در تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه‌ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم‌های انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پل‌ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه‌های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه‌های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش‌های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اباذر خیابان شهید رضا محبعلی خیابان شهید داود اسکندرزاده پلاک ۶۶ ساختمان آلا طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۳۷/۹۶ مورخ ۸/۸/۹۶ از بانک گردشگری شعبه صادقیه به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه خاک اهورا در تاریخ ۲۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگرا ه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم‌های انتقال هوایی پایدار تونل‌ها پل‌ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه‌های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه‌های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش‌های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران مهران خیابان شهید ناصرخرم شاهگل کوچه شهید مکاری پلاک ۱۵ طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۶ از بانک پارسیان شعبه آزادی به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا ء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268084
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۸۲۴
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وخانم سارا آسایش ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیهتهران میدان ونک ابتدای خیابان برزیل شرقی پلاک ۵۵ طبقه ۲ واحد ۱۲ کد پستی: xxxxxxxxx۸ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262559
آگهی تغییرات شرکت پل راه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۰۷۲۲
آگهی تغییرات شرکت پل راه ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام و خانم سارا آسایش ش م xxxxxxxxx۵ به نشانی تهران میدان ونک ابتدای خیابان برزیل شرقی پلاک ۵۵ طبقه ۲ واحد ۱۲ کد پستی: xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965948
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سارا آسایش کدم xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره فاطمه آسایش کدم xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی واداری و قراردادها وعقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل (خانم سارا آسایش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953965
آگهی تغییرات شرکت پل راه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۰۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سارا آسایش با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - فاطمه آسایش باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیر عامل (خانم سارا آسایش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158649
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه سانیار با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سارا آسایش به ک م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
صفا فرازی مجد به ک م xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
مجید عسگری به ک م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015412
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه سایان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم سارا آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به میزان سهم الشرکه xxx/۸۰ ریال، آقای حسین فریدونی مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای محمد اسداله تبار سرحمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فریدونی مهربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد اسداله تبارسرحمامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسداله تبارسرحمامی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و امتیازآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران توانیر شمالی پ ۲۷ ط ۳ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004758
آگهی تأسیس شرکت مهرسازان نیوساد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی، آب، تأسیسات، برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهرانپارس حکیمیه میدان رسالت نرسیده به سمنگان روبروی پارک رضوان پلاک ۴۳ طبقه ۵ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای فرامرز عوشار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم شیرین آقاسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم شیرین آقاسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای احسان آدینه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925255
آگهی تغییرات موسسه آرمان علم ایرانیان به ‌شماره ثبت ۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896335
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه سانیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۱۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۸/۱/xxx۰ فرزند خوشروز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۳۶ تاریخ تولد ۲/۱۱/xxx۲ فرزند خدارحم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم سارا آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صفا فرازیمجدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم سارا آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهرانـ خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483375
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه سانیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۱۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۸/۱/xxx۰ فرزند خوشروز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۳۶ تاریخ تولد ۲/۱۱/xxx۲ فرزند خدارحم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صفا فرازیمجد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم سارا آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ۴ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صفا فرازیمجدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم سارا آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مجید عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878804
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان هرسین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۵۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۱/۶۰ فرزند منوچهر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۲/۴/۶۴ فرزند سیاوش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای خسرو کرمی‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۹/۲/۵۲ فرزند تقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا فاطمه آسایش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883619
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان هرسین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۵۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۱/۶۰ فرزند منوچهر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۲/۴/۶۴ فرزند سیاوش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۹/۲/۵۲ فرزند تقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهران محمدشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا فاطمه آسایش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757630
آگهی تاسیس شرکت نوژان پناهسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژههای پیمانکاری از قبیل: عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات برق و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصیـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباریـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران خ رسالت خ شهید کرد خ صالحی پلاک xxxـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۹/۷/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلیخانسری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای اصغر شاهمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسینپور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114755
آگهی تاسیس شرکت نوژان پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات برق و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خ رسالت خ شهید کرد خ صالحی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۹/۷/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمد اسماعیلی خانسری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مهران اسمعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای اصغر شاه محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم فاطمه حسین پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877249
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آوا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757610
آگهی تاسیس شرکت آرکا سیر میهن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینیبوس میدلباس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه ترهبار صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای احمد پورحیدریانارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزیچرندابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757615
آگهی تاسیس شرکت نیارش گشت آریاناسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینیبوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه فلکه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزیچرندابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای احمد پورحیدریانارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای احمد پورحیدریانارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950377
آگهی تاسیس شرکت آرکا سیر میهن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه تره بار صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزی چرندابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747850
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۰۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط۳ واحد۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ آقای حسین کیاور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013107
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط ۳ واحد ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای حسین کیاور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747795
آگهی تاسیس شرکت فیدار سازه سانیار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۰
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747800
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن پاژند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان سبلان میدان هلال احمر خ شصت و پنجم پلاک ۲۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱/xxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747804
آگهی تاسیس شرکت ایپک دژ درسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان رسالت به سمت سید خندان کرمان جنوبی کوچه افغان پ ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۹ مورخ۲۵/۶/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه شاهین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748804
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه سایانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ آیت اله مدنی خ سبلان جنوبی کوچه نور پلاک ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱/xxx مورخ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703579
آگهی تغییرات شرکت بهنود پناهبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۵۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659938
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیارش بتن و پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۳۴۳۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۹۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۶/۱۰/xxx۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۴/۹/xxx۵ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۴ـ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295164
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیارش بتن و پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۶/۱۰/xxx۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۴/۹/xxx۵ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۴ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654335
آگهی تأسیس شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه: تاسیسات آب، ساختمان، سدسازی، راه سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حـق امضاء: کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهـدآور شرکت از قبـیل چک، سـفته، بروات و قـراردادها و عـقود اسلامی همچـنین کلـیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضـاء هیئـت مدیره هـمراه با مهـر شـرکت معـتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831102
آگهی تأسیس شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه: تاسیسات آب، ساختمان، سدسازی، راه‌سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حـق امضاء: کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهـدآور شرکت از قبـیل چک، سـفته، بروات و قـراردادها و عـقود اسلامی همچـنین کلـیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضـاء هیئـت‌مدیره هـمراه با مهـر شـرکت معـتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650078
آگهی تأسیس شرکت عمران سازه سانیار بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه خطوط آب، ساختمان سازی، سدسازی، راه سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و هرگونه عملیات مجازی که در رابطه با موضوع شرکت لازم و ضروری باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506258
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637774
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633910
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633946
آگهی تأسیس شرکت بهنود پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: راهسازی, تاسیساتی, آبِیاری, زهکشی, سازه های آبی , پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی خطوط انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های ابنیه, عمران و راه و خطوط آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ کوچه کاویانی ـ پلاک۷ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم سارا آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415662

آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان ماندگار
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سیدمهدی حسینی زری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رحیم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمید لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رحیم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۴/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581258
آگهی تغییرات شرکت بهنود پناه بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۵۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893597
آگهی تاسیس شرکت نیارش گشت آریانا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ستارخان خیابان خسرو روبروی شهروند برج بهاران ط ۲ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک رفاه شعبه فلکه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای جواد پورحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم نعیمه نوروزی چرندابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای احمد پورحیدری انارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای امیر اخوین بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996555
آگهی تاسیس شرکت ایپک دژ درسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان رسالت به سمت سید خندان کرمان جنوبی کوچه افغان پ ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۹ مورخ۲۵/۶/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه شاهین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای اصغر شاه‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای اصغر شاه‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی‌خانسری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997869
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن پاژند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان سبلان میدان هلال‌احمر خ شصت و پنجم پلاک ۲۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱/xxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی‌خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس یا نائب رییس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038165
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۸۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۵۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سیدمهدی حسینی‌زری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رحیم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمید لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رحیم لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محرمعلی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۴/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189578
آگهی تأسیس شرکت عمران سازه سانیار بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه خطوط آب، ساختمان‌سازی، سدسازی، راه‌سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و هرگونه عملیات مجازی که در رابطه با موضوع شرکت لازم و ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552295
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آواسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720708
آگهی تغییرات شرکت دلتا خشت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۹۵۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۸ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمود خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۰ ریال کاهش داد.

خانم فرشته فتح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۰ ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749865
آگهی تأسیس شرکت بهنود پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: راهسازی, تاسیساتی, آبِیاری, زهکشی, سازه‌های آبی , پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرائی و محاسباتی و پروژه‌های فوق ـ انجام پروژه‌های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی‌سازی و تحکیم پی خطوط انتقال آب و آب‌خیزداری ـ نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه‌های ابنیه, عمران و راه و خطوط آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ کوچه کاویانی ـ پلاک۷ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم سارا آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار شرکت از قبیل چک‌‌‌ سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754238
آگهی تغییرات موسسه آرمان علم ایرانیان به ‌شماره ثبت ۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809758
آگهی تاسیس شرکت فیدار سازه سانیار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۰

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی‌خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11811872
آگهی تاسیس موسسه آرمان علم ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۲۷/۹/xxx۹ تحت شماره xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه مشاوره نظارت فنی و اجرای خدمات فنی تاسیساتی اماکن عمومی و خصوصی و ارگانهای دولتی و خصوصی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیرشبکه‌ای، غیرالکترونیکی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ارائه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر و اتوماسیون اداری.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر آرا روبروی پارک شهر آرا ک سی‌وچهام پ۲ ط۲ واحد۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای فرزاد نصرت‌زادگان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای فرزاد نصرت‌زادگان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه امکان‌پذیر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827430
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه‌جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات