روح اله رجبی

آقای روح اله رجبی

کد ملی 123920xxxx
گراف ارتباطات
13
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14690298
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش . م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک . م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش . م xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش . م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسن عباسی ک . م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش ش . م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای روح الله رجبی ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک ش . م xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی ک . م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی گلرنگ ش . م xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای فواد جاودان خرد ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار ش . م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی خانم منا شریفی ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق یکی از رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293024
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسن عباسی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای روح الله رجبی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی خانم منا شریفی کدملی به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری داروئی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای فواد جاودان خرد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140081
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازار گردانی سپهر آتی خوارزمی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۵۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxx۷۰/xxxمورخ ۱۷/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر(سیدحسین میری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد وطن ‏پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و روح ‏اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا ء آقای سیدحسین میری و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140320
آگهی تغییرات اندوخته پایدار سپهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxx۷۳/xxxمورخ ۱۷/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر (سیدحسین میری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد وطن‏پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و روح‏اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸) فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا ء آقای سیدحسین میری و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105400
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۴/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی اسمعیل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید حسین میری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: ۳. ۱. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، ۳. ۲. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ۳. ۳. انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۳. ۴. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ۳. ۵. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب، ۳. ۶. دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، ۳. ۷. اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623755
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۷۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۹۱۲۸
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ برابرصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۹۶ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۲۰/۰۶/۹۶ که درتاریخ ۲۷/۰۶/۹۶ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاترثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) بانمایندگی آقای بهمن اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتمع صنعتی نفت وگازصباجم کنگان (سهامی خاص) بانمایندگی آقای ابراهیم ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، توسعه نفت وگازنوید صبای جم (سهامی خاص) بانمایندگی آقای منوچهریزدانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، کنترل گازاکباتان (سهامی خاص) بانمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) بانمایندگی آقای کاظم سیفی رادبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسنادتعهدآورشرکت باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دوعضوهیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرخواهدبودکلیه مکاتبات عادی واداری باامضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. ۳ اختیارات بندهای ۱، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598803
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ ومجوزشماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۳۱/۴/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید واساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید واعلامیه تبدیل به شرح ذیل می‌باشد: - نام شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: تهیه وتولید رگلاتورهای گاز شهری (گاز طبیعی) همچنین رگلاتورهای گاز مایع (گاز کپسول) وبه طور کلی انواع و اقسام رگلاتور وکاربراتور ولوازم و قطعات مربوط به آن‌ها - تهیه و تولید انواع و اقسام قطعات اعم از فلزی و غیرفلزی - اقدام به تاسیس و راه اندازی واحد‌های ماشین سازی و ابزار سازی جهت تهیه وساخت انواع قالب ابزار ماشین آلات، همچنین ایجاد منابع مشابه در سایر نقاط کشور - خرید مواد اولیه شامل مواد آلومینیوم، برنج، آهن آلات، چدن و فولاد و مواد پلاستیکی و لاستیکی وارد کردن ماشین آلات، ابزار وسایل یدکی و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و قطعات مربوط به محصولات کارخانه - انجام امور مربوط واردات و صادرات و هر گونه کار تجاری در ارتباط با موضوع شرکت - اعطای نمایندگی جهت فروش محصولات و قطعات و لوازم یدکی - انجام امور خرید و فروش و معاملات اعتباری اخذ وام و تسهیلات اعتباری از موسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌ها واشخاص و نیز مشارکت با شرکت‌ها و اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی و دولتی و مبادرت به انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء به شرکت مربوط می‌شود - هر گونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری می‌باشد - گشایش دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور به منظور توزیع و فروش محصولات تولیدی - اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور - انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و فروش آن به مصرف کننده‌های داخلی و خارجی - مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید با خرید سهام شرکت‌های موجود موسسات مالی، اعتباری و شخصیت‌های حقوقی - به طور کلی شرکت می‌تواند عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. - مدت فعالیت شرکت نامحدود میباشد. - مجمع، کاهش ارزش اسمی سهام شرکت رااز xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال موردتصویب قرارداد لذا سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx ریال سهم عادی یکهزاریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. - هویت کامل اعضای هیأت مدیره: آقای روح اله رجبی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای سلیمان پارسای باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای جهانبخش امینی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوهیأت مدیره - آقای محمدرضا جعفری باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره. - آقای نعمت اله فلسفی باکدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرایط حضوروحق رأی باستناد ماده ۱۹ اساسنامه بشرح ذیل میباشد: - شرایط حضوردرمجامع ومشارکت دررأی گیری: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا یاوکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی صرفنظرازتعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضوربهم رسانند هرسهامداربرای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید باارائه یکی ازمدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع راخواهدداشت: اعلام خرید سهام - گواهینامه نقل وانتقال وسپرده سهام - اصل ورقه سهام - تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه به صورت انفرادی وجمعی - نحوه تقسیم سود: به موجب بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه، تقسیم سود باپیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی شرکت وبا رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت وقوانین ومقررات سازمان بورس واوراق بهادار - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است مستند به گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ - جمع بدهیهای جاری xxxxxxxxxxxx ریال - جمع بدهیهای غیرجاری xxxxxxxxx۰ ریال - طبق ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال آغازمی شود ودرروز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. - نام روزنامه‌های کثیرالانتشارشرکت: ابرارواطلاعات میباشد. - اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سودوزیان آن مربوط به سالهای همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533730
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/xxx مورخ ۲۷/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: (۱ ۳) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تایید هیئت مدیره، (۲ ۳) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حقوق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، (۳ ۳) انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزشگذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، (۴ ۳) حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، (۵ ۳) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کیله اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، (۶ ۳) دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، (۷ ۳) اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوقهای سرمایهگذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و روحاله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد وطن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چکها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حسابهای شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532914
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای روح اله رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای سلیمان پارسای با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آقای جهانبخش امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ آقای محمدرضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ آقای نعمت اله فلسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532916
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای نعمت اله فلسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۸۱ ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۲ ۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433984
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازار گردانی سپهر آتی خوارزمی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۵۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ و روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا ء آقای علیرضا سیری و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255063
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۹۱۲۸
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۷/۱۰/۹۵ که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد سردار نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره، توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی عام) با نمایندگی آقای بهمن اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شیمیائی نفت گستر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای فضل اله پژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره و خدمات حفاری صنایع نفت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای داود رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیرهبا امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل همراه با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۵ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125045
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141185
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081840
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۳ , xxx مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره روح اله رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز زارع به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663012
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ و مجوز شماه xxx۶ , xxx مورخه ۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از سه نفر بهروز زارع کد ملی xxxxxxxxx۱ و روح اله رجبی کد ملی xxxxxxxxx۸ و اسماعیل رازقی دهبنه کد ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476939
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۶/۰۷/xxx۴ ومجوزxxx/xxxمورخ ۲۵/۷/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه را به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقایان بهروز زارع کدملی xxxxxxxxx۱ روح اله رجبی کدملی xxxxxxxxx۸ اسماعیل رازقی دهبنه کدملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469601
آگهی تغییرات شرکت همیان سپهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۴ ومجوز شماره xxx,xxx مورخه ۲۵/۰۷/۹۴ سازمان بورس اداره امورنهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز زارع کدملی xxxxxxxxx۱ روح اله رجبی کدملی xxxxxxxxx۸ اسماعیل رازقی دهبنه کدملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568361
آگهی تاسیس شرکت صنعت فولاد شادگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ / /۹۳ شماره ثبت شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود.
۱ـ نام شرکت: صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)
۲ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، دانه بندی، تغلیظ سنگ آهن، ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و تولید محصول نهایی، مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد ریال ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال آن طبق گواهی xxx/xxx۷۴ـ۵/۵/۹۳ طی فیش شماره xxxxxx۸۴ بانک ملت شعبه مرکزی اهواز واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۴ـ مرکز اصلی شرکت: شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر، آبادان کدپستی xxxxxxxxx۷
۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۶ـ اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۲ به استثناء حقوق و مزایای مدیران تاپ چارت و بندهای ۵، ۹، ۱۰ و ۱۴ ماده ۴۴ اساسنامه باستثناء مصالحه و سازش و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن، امضاء و عقد قراردادهای خرید و فروش بر اساس آئین نامه معاملات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال را به مدیرعامل تفویض نمود.
۷ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
۱ـ آقای محمد خان داداش پور قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
۴ـ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای محمد محسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیمراد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۸ـ کلیه اوراق مالی، تجاری، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۹ـ بازرسین عبارتند از:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۱۰ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430901
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز به شماره نامه xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نقره کار شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، چک ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715742
آگهی تصمیمات شرکت سایپا خزر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۶۸۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت بازرس اصلی و روحاله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 431100

آگهی تصمیمات موسسه کاشفان
ثبت شده بشمارهxxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ۱/۸/۹۰ احمد خالقی بایگی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهراد عوض پور به کدملیxxxxxxxxx۶ و قاسم ضرغامی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله رجبی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128983
آگهی تصمیمات موسسه کاشفان ثبت شده بشماره ۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ ۱/۸/۹۰ احمد خالقی بایگی با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شهراد عوض پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و قاسم ضرغامی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115529
آگهی تصمیمات شرکت تداوم هستی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۲۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه کاشفان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس اصلی و روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551503
آگهی تصمیمات شرکت سایپا خزر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت بازرس اصلی و روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات