سید مجتبی خاتمی

سید مجتبی خاتمی

کد ملی 122981xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13022322
آگهی تغییرات شرکت داده ورزی فرادیس البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا شاکری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمجتبی خاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی سیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عزیزخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید ساکی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میر مسعود مجید زنوزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:) انجام کلیه امور تجاری شرکت.) انعقاد انواع و اقسام قراردادها مطابق با بند (د) و وصول و دریافت وجوه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر گونه کالای صادراتی.) تنظیم مفاصا حساب و تصفیه حساب‌ها.) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.) ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور.) انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. (با رعایت بند (د)) افتتاح حساب در بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و انتقال و مسدود کردن حساب‌های مزبور.) صدور بروات و حوالجات.) مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری.) شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده.) افتتاح حساب‌های جاری و حساب‌های سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حساب‌های مزبور.) نصب و عزل عاملی ن و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها.) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.) ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره در رابطه با موارد ذیل نیز به عهده مدیرعامل می‌باشد.) انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول.) مذاکره و دریافت وام از بانک‌ها، موسسات تجاری، بنگاه‌ها و اشخاص.) تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده_شود.) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه.) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.) واگذاری نمایندگی و عاملی ت و شرکت در نمایندگی دیگران.) قبول نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آن‌ها.) انتقال سهام با نام شرکت.) تنظیم بودجه شرکت. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و مالی و چک و سفته با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء متفق یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، امضاء قراردادها وفق نصاب آئین نامه معاملات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523351
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. - هیاًت تصفیه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: - آقای غلامرضا جباریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای احمد حورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ -آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304908
آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. هیات تصفیه برای مدت یک سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر اجرائی و عضو هیأت تصفیه، آقای احمد حورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت تصفیه و آقای سیدمجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت تصفیه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404385
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی یک و یک شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۷۶۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۱۴۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم مقرون مفرد با کدملی xxxxxxxxx۸۶ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای مجید فهندژ سعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی بازرگانی یک و یک کیش به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سید مجتبی خاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای کاظم هاشمی شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404456
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی یک و یک شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۷۶۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کاظم هاشمی شیری (کد ملی xxxxxxxxx۱) با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا بعد از افزایش:
کاظم هاشمی شیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال شرکت تولیدی بازرگانی یک و یک کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای مجید فهندژ سعدی دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال نصرت اله منزوی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ر یال سید مجتبی خاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381588
آگهی تغییرات شرکت نیکان شهد بارز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۹۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید فهندژسعدی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای مجید فهندژسعدی ش م xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای سید مجتبی خاتمی ش م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای امیر طاهرخانی با کد ملی xxxxxxxxx۸۰ را به عنوان مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263925
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مائده سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به ش مxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نقی مزرعه فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
آقای سید مجتبی خاتمی شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره
آقای محمدرضا فهندژسعدی شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای مجید فهندژ سعدی شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
تراز مالی سالxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112697
آگهی تغییرات شرکت منحله نخکار سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/xxx۱ که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقایان محمدمهدی صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه و احمد حورزاد بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و سید مجتبی خاتمی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضا هیات تصفیه تا تاریخ۳۱/۰۴/۹۲ تعیین گردیدند.
موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید.
کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته , برات با امضای مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضا هیات تصفیه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072739
آگهی تغییرات شرکت نیکان شهد بارز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید فهندژ سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دشت مرغاب سهامی عام با نمایندگی آقای پیمان فهندژسعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ذوالقدر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۶/۱۲/xxx۳
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قرارداد مالی شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۲/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052622
آگهی تغییرات شرکت نیکان شهد بارز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دشت مرغاب سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۶ با نمایندگی آقای پیمان فهندژسعدی تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710809
آگهی تصمیمات شرکت داده ورزی فرادیس البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی عبدالرضا شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فرهاد فائز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مهران محرمیانمعلم به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سید مجتبی خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه و ریز کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی محمدعلی سلطانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند:
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ عبدالرضا شاکری به سمت رئیس هیئتمدیره، سید مجتبی خاتمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، میرمسعود مجیدزنوزی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و در غیاب هر یک از آنها بامضا متفق یک نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره کلیه اختیارات خود در مندرج در بند الف ماده ۱۴ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320835
آگهی تصمیمات شرکت داده ورزی فرادیس البرزسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: عبدالرضا شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای میر مسعود مجید زنوزی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. فرامرز خالقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میر مسعود مجید زنوزی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هریک با امضاء یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212030
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و سید مجتبی خاتمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مجید فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و پیمان فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و امیر فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی و محمدرضا فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و علی‎اصغر بصیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی‎البدل.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ حمید فهندژسعدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مجتبی خاتمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پیمان فهندژسعدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ارزی و ریالی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق کاظم هاشمی‎شیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب نامبردگان دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864052
آگهی تصمیمات شرکت نوسازان قوای محرکه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۲۱۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۹۷۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: کاظم هاشمی‌شیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین عطایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجتبی خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و نصرت‌اله منزوی به کدملی xxxxxxxxx و آرش فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ سید مجتبی خاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نصرت‌اله منزوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آرش فرهادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11234492
آگهی تغییرات شرکت داده ورزی فرادیس البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۱/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت خدمات انفورماتیک به کد ملیxxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی فرامرز خالقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات‌مدیره و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی میر مسعود مجیدزنوزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی مهران محرمیان‌معلم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی سید مجتبی خاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به کد ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی محمدعلی سلطانپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11384109
آگهی تصمیمات شرکت داده ورزی فرادیس البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی عبدالرضا شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فرهاد فائز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مهران محرمیان معلم به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سید مجتبی خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه و ریز کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی محمدعلی سلطانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند:

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ عبدالرضا شاکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مجتبی خاتمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، میرمسعود مجیدزنوزی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها بامضا متفق یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در مندرج در بند الف ماده ۱۴ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973480
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی یک و یک سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۴/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به بامسئولیت‌محدود تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم‌الشرکه xxx/۱۰ ریال، آقای نصرت‌اله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به میزان سهم‌الشرکه xxx/۱۰ ریال، شرکت تولیدی بازرگانی یک و یک کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای آرش فرهادی به میزان سهم‌الشرکه xxx/xxx/۴ ریال

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای سید مجتبی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای نصرت‌اله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت تولیدی بازرگانی یک و یک کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای آرش فرهادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای نصرت اله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل

۴ـ ۱ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات