احمد حقانی

آقای احمد حقانی

کد ملی 122967xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های احمد حقانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد حقانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14252964
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ طی حکم شماره xxx۹ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. وآقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۹/۹۷,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمد تقی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۹/۵/xxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. وآقای امیر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی حکم شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. انتخاب گردیدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات