ابوالفتح صانعی

آقای ابوالفتح صانعی

کد ملی 122960xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
173
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15039276
آگهی تغییرات شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 309254 و شناسه ملی 10103471108
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر (سهامی خاص) به شماره ثبت 482154 وشناسه ملی 14005374350 با نمایندگی آقای حمید حیدرپور با پرداخت 160000000000ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 160010000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: ابوالفتح صانعی به شماره ملی 1229604499 دارنده مبلغ 1934500ریال حمید حیدرپور به شماره ملی 0040710701 دارنده مبلغ 1559000ریال فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی 0937414840 دارنده مبلغ 2150800 ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی 0040826473 دارنده مبلغ 2150800 ریال سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی 0040847705 دارنده مبلغ 907900ریال حسین کاشف حقیقی به شماره ملی 0030083397 دارنده مبلغ648500 ریال ناصر ریاحی به شماره ملی 0044983311 دارنده مبلغ 648500ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر (سهامی خاص) به شناسه ملی 14005374350 با نمایندگی آقای حمید حیدرپور دارای 160000000000ریال پ981022938534879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15014449
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 486797 و شناسه ملی 14005598296
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام دین دوست با شماره ملی 0055297978 به نمایندگی از شرکت بهستان پلاسما با شناسه ملی 10103117048 به سمت رییس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی 1229604499 به نمایندگی از شرکت بهستان پلاسما البرز با شناسه ملی 10103944508 به سمت نایب رییس هیات مدیره امین بلاغی با شماره ملی 0064213072 به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی 10102165778 به سمت عضو هیات مدیره و امیر هاشم زاده با شماره ملی 0039442780 به نمایندگی از شرکت بهستان فارمد با شناسه ملی 10320325632به سمت عضو هیات مدیره و محمود احمدلو با شماره ملی 0033966974 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی 10320379508 به سمت عضو هیات مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی 2721852930 خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی 0044735308 همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد. پ981014686559490  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14910562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482154 و شناسه ملی 14005374350
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی1229604499 - حمید حیدر پور به شماره ملی 0040710701 - بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی 0040826473 - فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی 0937414840 و سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی 0040847705 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ980902860280992  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14910569
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482154 و شناسه ملی 14005374350
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به کدملی 1229604499 به سمت رئیس هیات مدیره - بهرام سلطانی حسینی به کدملی 0040826473به سمت نایب رئیس هیات مدیره - حمید حیدر پور به کدملی 0040710701 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - فریدون سلطانی حسینی به کدملی 0937414840 به سمت عضو هیئت مدیره - سید افشین یادآور نیک روش به کدملی 0040847705به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و 2 تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک 3 تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980902785482862  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819655
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819667
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره ـ شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785304
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785310
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ) و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. هیات مدیره شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی ۲ ـ امور اداری شرکت از هر قبیل ۳ ـ حفظ اموال و دارائی شرکت و تنظیم دفاتر قانونی و محاسباتی طبق اصول فنی و تهیه ترازنامه سالیانه ۴ ـ تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انعام و هزینه ها در حد بودجه مصوب ۵ ـ رسیدگی به محاسبات و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ۶ ـ تهیه آئین نامه های مورد نیاز شرکت ۷ ـ نمایندگی شرکت در کلیه ادارات، سازمان ها و دوائر دولتی و غیر دولتی اعم از اداری و قضائی و انجام تشریفات قانونی ۸ ـ حق دعوی و دفاع از دعاوی چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات اعم از رجوع بدادگاههای صالحه و دعوی جعل و جوابگوئی از دعاوی جعل و تعیین وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازم بنامبردگان و عزل آنها ۹ ـ ادای دیون و وصول مطالبات شرکت ۱۰ ـ پیشنهاد تعیین حکم و کارشناس و مصدق پس از تصویب هیئت مدیره ۱۱ ـ پیشنهاد قطع و فصل دعاوی با حق سازش پس از تصویب هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777531
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طلوع سلامت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. خانم سمیه اخوان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وفاطمه شیرخدایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای حمید حیدر پور کدملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی xxxxxxxxx۰ آقای سیدافشین یادآور نیک روشxxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777554
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طلوع سلامت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شماره ثبتxxxxxx(بنمایندگی آقای حمید حیدر پور) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765872
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای حمید حیدر پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت قائم مقام مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره ۳ ـ آقای مهدی حیدریان به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۴ ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۶ ـ آقای سید افشین یادآور نیک روش به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765882
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدحیدرپوربه کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان قائم مقام مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای آبتین اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره اقای بهرام سلطانی حسینی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید افشین یادآور نیک روش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فریدون سلطانی حسینیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۳نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765905
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765947
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید افشین یادآور نیک روش به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746786
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران به ش . م xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای مزدا نیک نفس به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740597
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند : شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران به ش . م xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مزدا نیک نفس به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740605
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ شماره ثبت xxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716053
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت . آقای علی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند : آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای کامران صانعی به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716062
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای ناصر ریاحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ابوالفتح صانعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای جهانگیر شهریوری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712774
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفتح صانعی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سحر کیاشمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712780
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14680175
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی بهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به ریاست هیات مدیره ، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان : امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ امیر هاشم زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و محمود احمدلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ۳ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان ( بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند ) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، انعام و پاداش و پورسانت ، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت . ۵ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای ( منضم به توجیه اقتصادی ) به هیئت مدیره ۶ پیشنهاد سرمایه گذاری ( ایجاد پروژه ، طرح توسعه در شرکتهای گروه ، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی ، خرید سهام شرکتها ، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه ، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت ، تاسیس شرکت و . . . ) به هیئت مدیره . ۷ پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره ۸ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات ۱۰ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات ، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت . ( در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت ) ۱۱ پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ۱۲ انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۱۳ پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۱۵ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۶ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۱۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۱۸ پیشنهاد ذخایر ( مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، مطالبات مشکوک الوصول و . . . ) به هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ۲۰ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره ، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۲۱ غیراز موارد فوق ، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550815
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان : امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ – امیر هاشم زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و محمود احمدلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره یا با امضاء هر عضو هیأت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499956
آگهی تغییرات شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۱۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس از افزایش سرمایه : ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438561
آگهی تغییرات شرکت مارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدباقر اثنی عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز آیرملوزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی سامت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها ، بروات و قراردادها به امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348044
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مزدا نیک نفس به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340613
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340632
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارسان درمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310866
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سحر کیاشمشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302697
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طلوع سلامت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید : آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شماره ثبتxxxxxx(بنمایندگی آقای حمید حیدر پور) به سمت رئیس هیات مدیره آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246463
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای کامران صانعی به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227251
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر شهریوری کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217046
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197374
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و نغمه محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیر عامل و ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185086
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185098
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175753
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید افشین یادآور نیک روش به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157532
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی ک.م xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حمید حیدرپور ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای بهرام سلطانی حسینی ک.مxxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای فریدون سلطانی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای سیدافشین یادآور نیک روش ک.م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حسین کاشف حقیقی ک.م xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۹۷.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. آقای ناصر ریاحی ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۹۷.xxx.xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و سهم الشرکه ایان پس از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه و توسعه و رشد برتر ش.م xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال، آقایان: امیر حسین نورانی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریالو علی مقیمی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157554
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طلوع سلامت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. خانم سمیه اخوان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وفاطمه شیرخدایی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند آقای ابوالفتح صانعی به کد ملیxxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای حمید حیدر پور کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به کد ملیxxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی xxxxxxxxx۰ آقای سید افشین یادآور نیک روشxxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به کد ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و سمیه اخوان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ابوالفتح صانعی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهرام سلطانی حسینی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و فریدون سلطانی حسینی xxxxxxxxx۰ و سید افشین یادآور نیک روشxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. خانم فاطمه شیرخدایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه اخوان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی حیدریان به کدملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151868
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حیدر پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت قائم مقام مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حیدریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151878
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب مالی انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129341
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر تغییر کرد و ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. امیرحسین نورانی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ریال امیرحسین نورانی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال علی مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126479
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره، ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره، پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081513
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی کد ملی xxxxxxxxx۹ خانم نغمه محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم مهشید السادات موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای مزدا نیک نفس به کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006039
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سیدحسین سیدشفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب ۳ انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب ۴ وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره ۶ واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب ۷ پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره ۹ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. ۱۰ پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره ۱۱ پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره ۱۲ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره ۱۳ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب ۱۵ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) ۱۶ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۸ ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ۲۰ ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۲۱ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۲ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۳ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۲۴ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۵ پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره ۲۶ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. ۲۷ کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیرتجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. ۲۸ به غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999061
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873654
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتربه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای آبتین اباذری با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. خانم بهناز زیدی دوزنده با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آبتین اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حمیدحیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844421
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836475
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سید حسین سید شفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیلبه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. به غیر از موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781674
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ آقای کامران صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738358
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738364
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی xxxxxxxxx۸ مرتضی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ کامران صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718016
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره تا پایان دوره مدیریت هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضائ یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709868
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715579
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691715
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید: - آقای ابوالفتح صانعی ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید حیدر پورک. م xxxxxxxxx۱ به سمت قائم مقام مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی حیدریان ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675621
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی حیدریان به کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635506
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید - آقای علی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای کامران صانعی به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635512
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ناصر ریاحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای ابوالفتح صانعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای جهانگیر شهریوری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629069
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دادمان به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی xxxxxxxxx۰ آقای سید افشین یادآور نیک روش xxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629080
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دادمان به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629111
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهرام سلطانی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید حیدر پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیر عامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619569
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح زیر انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ حمیدحیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آبتین اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589719
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آداک آئین به شناسه xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584269
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. خانم فاطمه شیرخدایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه اخوان کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه و توسعه و رشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای سید افشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584280
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمید حیدر پور کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی حیدریان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580113
آگهی تغییرات شرکت بهین راه تجارت راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای حمید حیدر پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580118
آگهی تغییرات شرکت بهین راه تجارت راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. خانم سمیه اخوان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وفاطمه شیرخدایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به شناسه ملی با نمایندگی آقای حمید حیدر پور با کدملی xxxxxxxxx۱ بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی xxxxxxxxx۰ آقای سید افشین یادآور نیک روش xxxxxxxxx۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569275
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به نمایندگی آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای آبتین اباذری با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال خانم بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546695
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546701
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره کامران صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524795
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم رهنما کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از ردیف شرکا خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال آبتین اباذری به کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ابوالفتح صانعی کد ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال حمید حیدرپور کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال حسین کاشف حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال ناصر ریاحی کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460486
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب و با امضای صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند: آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای کامران صانعی به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430122
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430127
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373144
آگهی تغییرات شرکت مارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر اثنی عشری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای دکتر محمد علی سامت با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح صانعی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و امضای اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318448
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای به رام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای به رام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034912
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد ابراهیم صابرنیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034924
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم صابرنیا با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018967
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و خلیل گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009671
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک سه نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977204
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قرار دادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیر عامل و ۲ تن از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. خانم فاطمه شیرخدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965842
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رضا رزاززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سمیه اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیر عامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952361
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامران صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950461
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره علی امیرسوادکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بابک بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950470
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894037
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین راه تجارت راستین درتاریخ ۱۴/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات، صادرات، تولید، توزیع، فروش و بسته بندی انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی، دارو وسایر کالاها وفرآوردهای پزشکی مجاز، آرایشی وبهداشتی و انجام کلیه امور بازرگانی و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه و یا قبول نمایندگی و تاسیس شعب تولید، لوازم و تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی و داروهای ساخته شده و مواد اولیه آنها در سراسر کشورپس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، انجام خدمات پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه‌های تجهیزات و لوازم پزشکی وداروئی و مواد اولیه آنها و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت که بطور مستقیم ویا غیرمستقیم با موضوع تولید وشرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین جنوبی خیابان بزرگمهر نبش سرپرست پلاک ۳۳ طبقه‌ی دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره. بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ (بنمایندگی حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت نایب رئیس هیات مدیره. فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره. سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سمیه اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه شیرخدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879826
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. حمید حیدرپور با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. فریدون سلطانی حسینی با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. بهرام سلطانی حسینی با دریافت با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد.. سید افشین یادآور نیک روش با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۹۰ ریال کاهش داد. حسین کاشف حقیقی با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۵۰ ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx۵۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۹۰ ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۵۰ ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۵۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839715
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر (سهام خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753898
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتربه نمایندگی بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حمید حیدر پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید افشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ و آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ و نعیم رهنما به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753908
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حمیدحیدرپوربه کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل عضوهیئت مدیره و آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان قائم مقام مدیرعامل، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای قائم مقام مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب قائم مقام مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753941
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آبتین اباذری فرزند محمد به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نعیم رهنما کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال، آبتین اباذری به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، نعیم رهنما کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، ابوالفتح صانعی کدملی کدملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال، حمید حیدرپور کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بهرام سلطانی حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx ریال. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ب ماده ۱۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل شصت درصد سرمایه معتبر و لازم الاجرا خواهد_بود. ج: متن زیر بعنوان تبصره به ذیل ماده ۱۳ اساسنامه الحاق گردید. تبصره: در صورت تساوی آرای هیأت مدیره مجموع رای اشخاصی که دارای سهم الشرکه بیشتری هستند لازم الاتباع خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625732
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار توسعه درمان درتاریخ ۰۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: فعالیت در زمینه طراحی و ساخت و تولید و توزیع وخرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی بهداشتی، آرایشی و بیمارستانی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید، فروش، واردات، صادرات کلیه کالاها و محصولات بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ارائه راهکارها و روشها در جهت بهبود شرکت و هرگونه فعالیت که طبق مقررات قوانین جاری کشور در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان یوسف آباد ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان بیست و پنجم ـ پلاک یازده واحد دو کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۶/ ۹۴ مورخ ۲۸/ ۱۰/ xxx۴ نزد بانک دی شعبه یوسف آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کامران صانعی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره حامد مخلوقی نیار ش م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص ش مxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره مرتضی ابراهیمی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ائلیار رجب زاده ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل وآقای کامران صانعی یا ابوالفتح صانعی و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رییس یا نایب رییس هیات مدیره و کامران صانعی یا ابوالفتح صانعی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وعلی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی پزشکی شریان تپش در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید، توزیع، فروش، واردات، صادرات و بسته بندی انواع لوازم و تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی، رادیولوژی، دارو وسایر کالاها وفرآوردهای پزشکی، مجاز آرایشی وبهداشتی و انجام کلیه امور بازرگانی و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه و یا قبول نمایندگی و تاسیس شعب تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و داروهای ساخته شده و مواد اولیه آنها در سراسر کشورپس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، انجام خدمات پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های تجهیزات و لوازم پزشکی وداروئی و مواد اولیه آنها و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت که بطور مستقیم ویا غیرمستقیم با موضوع تولید وشرکت مرتبط باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین جنوبی خیابان بزرگمهر نبش خیابان سرپرست پلاک ۳۳ طبقه ی سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxمورخ ۲۵/۹/۹۴ ـ نزد بانک رفاه کارگران شعبه کریم خان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای فریدون سلطانی حسینی باکدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش باکدملی xxxxxxxxx۵عضو هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه شیرخدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم سمیه اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463203
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: آقای رضا رزاز زاده به کدملیxxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433597
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد شرکت بانیان راه توسعه و رشد برتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای رضا رزاز زاده به کدملیxxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰ریال ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال ـ آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxریال ـ آقای حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408727
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی۹۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12370167
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمد ابراهیم صابرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12370177
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ بتصویب رسید. علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و مریم حیدربیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ناصر ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد ابراهیم صابرنیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360522
آگهی تغییرات شرکت كامران طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360532
آگهی تغییرات شرکت كامران طب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی(شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره و حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و کامران صانعی (شماره ملیxxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) بمدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352756
آگهی تغییرات شرکت مارستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۰۹۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی سامت با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو و نایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد باقر اثنی عشری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و از جمله چک ها و سفته ها، بروات و قراردادها به امضای متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و امضای اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341694
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۸۳۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی ک م xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی امیرسوادکوهی ک م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بابک بدیعی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند کلیه اوراق , قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک ,سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341698
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۸۳۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند: ـ شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷به نمایندگی اقای ابوالفتح صانعی ک م xxxxxxxxx۹ ـ علی امیرسوادکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ بابک بدیعی xxxxxxxxx۱ ـ مزدا نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ علیرضا سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین اردهالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329184
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح زیر انتخاب شدند: آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) آقای حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکا) آقای بهرام سلطانی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) آقای فریدون سلطانی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) آقای سید افشین یادآور نیک روش به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) آقای رضا رزاززاده به کد ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329190
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا رزاززاده به کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک ۳نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314661
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمید حیدرپور ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید افشین یادآور نیک روش ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314668
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291862
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ریاست هیات مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205799
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۶۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت، برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104400
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای حمید حیدرپور با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای فریدون سلطانی حسینی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید افشین یادآور نیک روش فرزند سید هادی به کدملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین کاشف حقیقی فرزند غلامعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ناصر ریاحی فرزند موسی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغxxxxxxxxx ریال سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغxxxxxxxxx ریال آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ناصر ریاحی فرزند موسی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101601
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی (شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای کامران صانعی (شماره ملیxxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101608
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. آقای سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078174
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس با مسئولیت محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ الی ۷ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نمایند و ماده ۱۶ اساسنامه اصلاح گردید. سعید جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. علی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. محمد رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078184
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس با مسئولیت محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) ـ سیدافشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078186
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس با مسئولیت محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044982
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044995
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصرریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک گونیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سعیدغیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ امضاء کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715474
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حجت پناه با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و آقای حسین همائی با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ و آقای محمد شهرامی با شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال تعیین شدند. آقای پرویز حقی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش تکلی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711077
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد ابراهیم صابرنیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711081
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی حیدری xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد ابراهیم صابرنیا به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671282
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید سعید غیاثیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی(شماره ملی xxxxxxxxx۹) و کامران صانعی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) و علیرضا رادور (شماره ملی xxxxxxxxx۵) و ناصر ریاحی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و اعظم گودرزی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621287
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای ابوالفتح صانعی کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمید حیدرپور ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سید افشین یادآور نیک روش ش م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621288
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خلیل گنجه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حمید حیدر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی۳ ـ xxxxxx ـ xxx آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx آقای افشین یادآور نیک روش به شماره ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477356
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان- ابد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از ردیف شرکا خارج گردید.
شرکت مهر گستر تامین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد.
ابوالفتح صانعی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
حمید حیدرپور کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
بهرام سلطانی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
سعید جابری کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx۰/xxx ریال سهم الشرکه
علی بابایی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
محمد رزاقی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422109
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
ـ آقای حمید حیدرپور به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای سعید جابری به کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای علی بابایی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای محمد رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502626
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی‌خاص شماره ثبت ۹۷۴۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابو الفتح صا نعی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای ناصر ریا حی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای بابک گو نیلی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360506
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تلاش ارقام به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای ناصر ریاحی شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای بابک گونیلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای حسین کاشف حقیقی شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سعید غیاثیان شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367408
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید جابری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای حمید حیدرپور و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حیدرپور همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367409
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان حمید حیدرپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سعید جابری به کد ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292338
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان: محمد حجت پناه ک. م xxxxxxxxx۶ ابوالفتح صانعی ک. م xxxxxxxxx۹ حسین همائی ک. م xxxxxxxxx۶ بابک مومن مهربانی ک. م xxxxxxxxx۰ قادر صمدنژاد ک. م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از سشرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال و آقایان پرویز حقی ک. م xxxxxxxxx۴ بازرس اصلی و سیاوش تکلی ک. م xxxxxxxxx۴ برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292496
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سعید غیاسیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کامران صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۸ علیرضا رادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و اعظم گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292498
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292499
آگهی تغییرات شرکت کامران طب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید غیاثیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین شدند.
ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292516
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ آقای علی حیدری ک. م xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر آقای ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۹، آقای ابوالفتح صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدابراهیم صابرنیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078808
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۲ که در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ به این اداره واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷، غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۲/xxx۲ اکبر آدی گوزل به کدملی xxxxxxxxx (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037470
آگهی تصمیمات شرکت مارستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرامرز آیرملوزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی سامت به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر اثنی عشری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885845
آگهی تصمیمات شرکت لست طب تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی حیدری به ک ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مریم حیدربیگی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۹ و ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمود ابراهیم صابرنیا به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ ناصر ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح صانعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم صابرنیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با امضای مشترک رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756438
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفتبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید افشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و دو تن از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373707
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید افشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و دو تن از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730420
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۵/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲/۵/xxx۳
۲ـ ارزش اسمی سهام از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/۱۰ ریال تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم بانام به ارزش هرسهم xxx/۱۰ ریال می باشد.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان فلسطین خیابان بزرگمهر نبش خیابان سرپرست پلاک ۳۳ طبقه پنجم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730445
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآورنیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کیله اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک ۳ تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584737
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فریدون سلطانی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید افشین یادآورنیک‌روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهرام سلطانی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید افشین یادآور‌نیک‌روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کیله اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک ۳ تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552484
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۵/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید حیدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فریدون سلطانی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید افشین یادآور‌نیک‌روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲/۵/xxx۳

۲ـ ارزش اسمی سهام از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/۱۰ ریال تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم بانام به ارزش هرسهم xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان فلسطین خیابان بزرگمهر نبش خیابان سرپرست پلاک ۳۳ طبقه پنجم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699807
آگهی تصمیمات شرکت کامران طبسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699810
آگهی تصمیمات شرکت طبیب یارسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثبان به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و کامران صانعی به ک م xxxxxxxxx۸ و علیرضا رادور به ک م xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱ و اعظم گودرزی به ک م xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699814
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۷۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید غیاثیان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449194
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۹ و ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ و بابک گونیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سعید غیاثیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615239
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست
به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر آدی گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579002
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت آباد میدان فرهنگ خیابان معارف شرقی نبش کوچه آبشار پلاک ۲ ساختمان کیمیا طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579018
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱/۸/xxx۲.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708386
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱/۸/xxx۲.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007910
آگهی تغییرات شرکت دیالیز تجهیزبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۶۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بابک گونیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید غیاثیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مزاد نیک‌نفس به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383203

آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بابک مومن مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ ۲۷/۶/۹۲.
در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383221

آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک مومن مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485249
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بابک مومن مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ ۲۷/۶/۹۲. در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129275
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فلسطین جنوبی خ بزرگمهر نبش خ سرپرست پ ۳۳ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم پریزاد مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672331
آگهی تصمیمات شرکت لست طب تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی حیدری به ک ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مریم حیدربیگی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به ک م xxxxxxxxx۹ و ابوالفتح صانعی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمود ابراهیم‌صابرنیا به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ ناصر ریاحی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفتح صانعی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم صابرنیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با امضای مشترک رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749305
آگهی تصمیمات شرکت مارستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرامرز آیرملوزاده به کدملیxxxxxxxxx۶‌ـ محمدعلی سامت به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ ابوالفتح صانعی به کدملیxxxxxxxxx۹ـ محمدباقر اثنی‌عشری به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ فرامرزآیرملوزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدعلی سامت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر اثنی‌عشری به سمت مدیرعامل و ابوالفتح صانعی بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770687
آگهی تصمیمات شرکت لست طب تهران سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمدرضا فرهودی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و فاطمه احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدابراهیم صابرنیا به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فاطمه حسینی ولمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح صانعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم صابرنیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11372520
آگهی تصمیمات شرکت کامران طب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و حسین کاشف‌حقیقی به ک‌م xxxxxxxxx۷ و ناصر ریاحی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین کاشف‌حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کامران صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529295
آگهی تصمیمات شرکت طبیب یارسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثبان به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و کامران صانعی به ک‌م xxxxxxxxx۸ و علیرضا رادور به ک‌م xxxxxxxxx۵ و ناصر ریاحی به ک‌م xxxxxxxxx۱ و اعظم گودرزی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676677
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد حجت‌پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بابک مومن‌مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700188
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت‌آباد میدان فرهنگ خیابان معارف شرقی نبش کوچه آبشار پلاک ۲ ساختمان کیمیا طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840044
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده هایساختمانی عمران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جاوید حاجی‌علی‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا بهاردوست به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود آموزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالفتح صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ غلامرضا بهاردوست

به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر آدی‌گوزل به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات