احمد درخشنده

احمد درخشنده

کد ملی 122945xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14429458
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :.آقای احمد درخشنده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت. ۲. آقای قاسم تاجیک با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی سپنتا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره در هیئت مدیره شرکت. ۳. آقای منوچهر برادری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر به سمت عضویت در هیئت مدیره شرکت. ۴. آقای سعید کوهستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به سمت عضویت در هیئت مدیره شرکت. ۵. آقای محمدمهدی دهقان بنادکی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به سمت عضویت در هیئت مدیره شرکت. ۶. آقای ابوالفضل آمره با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیریت عامل(خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، صدور و ظهرنویسی هرگونه اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و بروات و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307512
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدافشاری، کدملی:xxxxxxxxx۷ نماینده گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد کولیوند، کدملی: xxxxxxxxx۲ نماینده صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر، شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد درخشنده، کدملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قربان قدیری، کدملی: xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عیسی قهرمانی چابک، کدملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می سازد. ب) هیئت مدیره اختیارات خود طبق بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی ۲ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ۳ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات ۴ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ۵ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک ووجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ۶ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190213
آگهی تصمیمات شرکت امید نیک کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۰۱۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۷.۰۴.۳۱ و هیئت مدیره مورخ ۹۷.۰۵.۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد درخشنده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران بعثت خاتم به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید کوهستانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محی الدین صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نو آور به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳. ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138664
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی محرمی ک.م xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت صنعتی سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید منصور مرتضوی راوری ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تولیدی صنعتی سپنتا پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدمهدی دهقان بنادکی ک.م xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت و آقای سید محمدحسین مرعشی ک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد درخشنده ک.مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل آمره ک.مxxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت، صدور و ظهرنویسی هرگونه اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و بروات و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134282
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸/xxx/۹۷ مورخه ۲۴/۴/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه مالی صدر پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ هادی درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سامان محیط با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مجید بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جایگزین علی موسی رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تعاونی مصرف بنیادمسکن انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. مطابق با بندهای ماده ۳۸ اساسنامه اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بندهای ۱و۶ لغایت ۱۴ به صورت کامل و با رعایت قوانین و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۳: اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی ها در داخل کشور در اختیار مدیرعامل و در مورد شعب خارج از کشور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی تا حد مدیران میانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و کلیه اختیارات استخدام و اخراج و تعیین حقوق و مزایا و پاداش پرسنل در اختیار مدیرعامل خواهد بود تا با رعایت آیین نامه ها اقدام نمایند. بند ۵: پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره در اختیار مدیرعامل خواهد بود. صاحبان امضاء مجاز وکلیه اوراق، قراردادهاو اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مُهر شرکت معتبر است. در غیاب هر یک، دونفر اعضاء هیئت مدیره و یا آقایان مسعود محمدی معاون پشتیبانی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد مهدی عزیزی امیری معاون فنی شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ می توانند چک ها و قراردادها را به اتفاق امضاء نمایند. کلیه مکاتبات ومراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مُهر شرکت ویا نماینده مجازمعرفی شده از طرف ایشان معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115650
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی خامی با کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد مهدی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین محمدپور زرندی با کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامحسین تابش فر با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد درخشنده با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد کیائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمید شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا آذری بجستانی با کدxxxxxxxxx۱ و سعید کیانی با کدxxxxxxxxx۷ و قاسم عبائی با کدxxxxxxxxx۳ و محسن احمدی باصیری با کدملی xxxxxxxxx۷ و قربان قدیری با کدملی xxxxxxxxx۸ و سید حسین مظلوم فرزقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا موسسه بعد از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد ۱- سید محمود طالعی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ مبلغxxxxxx۰ ریال ۲-آقای علی محمد زحمت کش حسین آباد به شماره xxxxxxxxx ۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال۳-آقای علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴- آقای احسان براتی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵-آقای محمد رضا قهرمانپور مرکید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال۶-آقای مهدی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۷- آقای احدکاری سیس به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۸-آقای احمدمالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۹-آقای سید مهران هاشم زاده دورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال۱۰- آقای حمید شریعتی کمال آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۱-آقای محمد مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۲-آقای محمد ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۳-آقای عبدالرحیم شیخ پور جهرمی به شماره xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۴-آقای حمید خارستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۵-آقای مهدی کشاورز حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۶-آقای باقر نگهداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۷-آقای صراف کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال۱۸-آقای محمد رضا اکبر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۹-خانم اعظم میرزا خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۰-آقای امیر فرهاد خانی به شماره ملی xxxxxx۳۲ ۰۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۱-آقای سید محسن مرتضوی تبریزی به شماره xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۲-آقای حمید بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۳-آقای احسان حقگو فتیدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۴-آقای حبیب اله گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال۲۵-آقای محمد رضا حاجت بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۶-آقای مجید فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۷-آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۸-آقای خسرو معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۹-آقای مهدی حمزه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال۳۰-خانم سمیه دریادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۱-آقای هاشم خاکپور به شماره ملیxxxxxxxxx مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۲-آقای حامد شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۳ -آقای صادق قلی بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۴-آقای حامد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۵-آقای میثم بابایی زاده کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۶-آقای عبدالرضا سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۷-خانم ساناز عباسیان نیگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۸-اقای محسن باطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال۳۹-آقای علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۰-آقای ابراهیم عظیمی محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۱- آقای علی سمیعی برسری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریالxxx۵-آقای علیرضا تجلی سراوان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال۴۳-خانم آرزو رحیمی زاده به شماره xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال۴۴-خانم مهسا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۵-آقای محمد علی برقی فوشازده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۶-آقای محمد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۷-خانم مریم صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۸-آقای رامین محمودیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۹-آقای محمد امین شمس ورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۰-آقای مرتضی خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۱-آقای مسعود الفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال۵۲-آقای لطف اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۳-آقای مصطفی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۴-آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال۵۵-آقای محمد علی صباغ زاده چنارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال۵۶-آقای سید خلیل الله سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۷-آقای امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۸-خانم همراز بیژنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۹-خانم وداد طائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال۶۰-آقای مسلم حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111826
آگهی تغییرات صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب ۵ تا ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد_بود که برای مدت ۳ سال توسط هیات امناء انتخاب می‌شوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اعضای هیئت امنا به تعداد ۶۰ نفر برای مدت ۳ سال انتخاب میگردد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سیدمحمود طالعی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و علی محمد زحمت کش حسین آباد به شماره xxxxxxxxx ۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و احسان براتی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد رضا قهرمانپورمرکید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مهدی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و احدکاری سیس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و احمدمالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و سیدمهران هاشم زاده دورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حمید شریعتی کمال آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و عبدالرحیم شیخ پور جهرمی به شماره xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حمید خارستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مهدی کشاورز حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و باقر نگهداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و صراف کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمدرضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و اعظم میرزا خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و امیر فرهاد خانی به شماره ملی xxxxxx۳۲ ۰۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و سیدمحسن مرتضوی تبریزی به شماره xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حمید بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و احسان حقگو فتیدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حبیب اله گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد رضا حاجت بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مجید فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و خسرو معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مهدی حمزه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و سمیه دریادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و هاشم خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حامد شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و صادق قلی بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حامد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و میثم بابایی زاده کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و عبدالرضا سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و ساناز عباسیان نیگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محسن باطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و ابراهیم عظیمی محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و علی سمیعی برسری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و علیرضا تجلی سراوان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و آرزو رحیمی زاده به شماره xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال و مهسا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد علی برقی فوشازده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مریم صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و رامین محمودیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمدامین شمس ورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مرتضی خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مسعود الفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و لطف اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و مصطفی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و محمد علی صباغ زاده چنارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و سیدخلیل الله سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و همراز بیژنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و وداد طائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه و مسلم حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران موسسه بعد از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد ۱ حسین محمدپور زرندی با کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ۲ آقای مرتضی خامی با کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۳ آقای سیدمحمد مهدی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۴ آقای غلامحسین تابش فر با کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۵ آقای احمد درخشنده با کدملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۶ آقای محمد کیائی با کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۷ آقای حمید شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۸ آقای علیرضا آذری بجستانی با کد xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۹ آقای سعید کیانی با کد xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۱۰ آقای قاسم عبائی با کد xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۱۱ آقای محسن احمدی باصیری با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۱۲ آقای قربان قدیری با کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۱۳ آقای سیدحسین مظلوم فرزقی با کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ۱۴ آقای سیدمحمود طالعی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۵ آقای علی محمد زحمت کش حسین آباد به شماره xxxxxxxxx ۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۶ آقای علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۷ آقای احسان براتی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۸ آقای محمدرضا قهرمانپور مرکید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۱۹ آقای مهدی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۰ آقای احدکاری سیس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۱ آقای احمدمالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۲ آقای سیدمهران هاشم زاده دورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۳ آقای حمید شریعتی کمال آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۴ آقای محمد مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۵ آقای محمد ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۶ آقای عبدالرحیم شیخ پور جهرمی به شماره xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۷ آقای حمید خارستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۸ آقای مهدی کشاورز حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۲۹ آقای باقر نگهداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۰ آقای صراف کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۱ آقای محمد رضا اکبر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۲ خانم اعظم میرزا خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۳ آقای امیر فرهاد خانی به شماره ملی xxxxxx۳۲ ۰۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۴ آقای سیدمحسن مرتضوی تبریزی به شماره xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۵ آقای حمید بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۶ آقای احسان حقگو فتیدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۷ آقای حبیب اله گروسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۸ آقای محمد رضا حاجت بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۳۹ آقای مجید فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۰ آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۱ آقای خسرو معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۲ آقای مهدی حمزه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۳ خانم سمیه دریادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۴ آقای هاشم خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۵ آقای حامد شکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۶ آقای صادق قلی بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۷ آقای حامد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۸ آقای میثم بابایی زاده کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۴۹ آقای عبدالرضا سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۰ خانم ساناز عباسیان نیگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۱ اقای محسن باطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۲ آقای علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۳ آقای ابراهیم عظیمی محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۴ آقای علی سمیعی برسری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۵ آقای علیرضا تجلی سراوان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۶ خانم آرزو رحیمی زاده به شماره xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۷ خانم مهسا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۸ آقای محمد علی برقی فوشازده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۵۹ آقای محمد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۰ خانم مریم صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۱ آقای رامین محمودیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۲ آقای محمد امین شمس ورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۳ آقای مرتضی خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۴ آقای مسعود الفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۵ آقای لطف اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۶ آقای مصطفی احمدی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۷ آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۸ آقای محمد علی صباغ زاده چنارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۶۹ آقای سیدخلیل الله سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۷۰ آقای امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۷۱ خانم همراز بیژنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۷۲ خانم وداد طائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ۷۳ آقای مسلم حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952597
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان قدیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد کولیوند به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد درخشنده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی قهرمانی چابک به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زینب محمد خان زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دونفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517966
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد مهدی دهقان بنادکی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه آقای احمد درخشنده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی محرمی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید منصور مرتضوی راوری کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین مرعشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد مهدی دهقان بنادکی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل آمره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت، صدور و ظهرنویسی هرگونه اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و بروات و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485895
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره محمد رضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا افخمی ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد باستثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت شامل آئین نامه معاملات تدارکاتی، آئین نامه استخدامی و انتصابات. آئین نامه اعطائی وام و تسهیلات رفاهی کارکنان. ایجاد و حذف (تعطیلی) نمایندگی و مرکز یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج کشور. تصویب بودجه سالانه شرکت و متمم‌های آن. تعهد، ظهرنویسی و قبولی و تضمین پرداخت هر نوع بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث. خرید و فروش و اقاله هر نوع اموال غیرمنقول و اموال منقول تدارکاتی (غیربازرگانی) که ارزش معاملاتی آنها بیش از پانصد میلیون ریال باشد. تحصیل یا واگذاری هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). خرید یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات یا امتیازات و هرگونه حقوق مربوط به آنها. اجاره هر گونه اموال غیرمنقول. تحصیل هر نوع وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول. اعزام پرسنل و مدیران به خارج کشور. بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکت بیش از ۳ ماه حقوق و مزایا. هرگونه معاملات ارزی و واردات و خرید هرگونه کالاهای بازرگانی و غیربازرگانی از خارج بیش از ارزش معاملاتی پانصد میلیون ریال. اعطای وام بیش از مبلغ xxx میلیون ریال. انجام تعمیرات اساسی و بازسازی ابنیه ملکی و استیجاری شرکت با هزینه بیش از پانصد میلیون ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064844
آگهی تصمیمات شرکت امید نیک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۳. ۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محی الدین صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و بنمایندگی از شرکت نوآور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد درخشنده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران بعثت خاتم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید کوهستانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی سپنتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042469
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمنصور مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای حسین رحیمی بنمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضویت در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدمهدی محرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدمنصور مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ابوالفضل آمره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977734
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان قدیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد کولیوند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد درخشنده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد نیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زینب محمد خان زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941789
آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی سپنتا به نمایندگی آقای محمدمهدی محرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت شرکت تولیدی صنعتی سپنتا پلیمر به نمایندگی حسین رحیمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت هیئت مدیره شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به نمایدگی آقای سید عبدالرسول عدنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت هیئت مدیره شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به نمایندگی آقای عباسعلی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت هیئت مدیره شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز به نمایندگی آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای ابوالفضل آمره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب شد. کلیه اسناد تعهدآور شرکت، صدور و ظهرنویسی هرگونه اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و بروات و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819309
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر درتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تشویق سپرده گذاران به مشارکت درفعالیتهای اقتصادی کشور. ۲ جذب نقدینگی وهدایت آن به بخش‌های اقتصادی ومشارکت دربازار سرمایه ۳ فراهم ساختن زمینه برای مشارکت سرمایه‌های کوچک دربخش تولید ۴ ارائه تسهیلات لازم به پرسنل موسسه ۵ شرکت درنمایشگاههای داخلی وخارجی ومعرفی موسسه دراین نمایشگاهها ۶ مشاوره درامورسهام شرکتها ۷ سپرده گذاری نزدبانکها وموسسات مالی واعتباری یادیگرواحدهای مجازداخلی وخارجی مشارکت دراداره واحدهای رفاهی مانندهتل باشگاه واحدهای تجاری واداری ۹ ارائه خدمات مشاوره درخصوص فعالیتهای اقتصادی ۱۰ مشارکت بااشخاص حقیقی وحقوقی ونهادهای اقتصادی ومالی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی ۱۱ اخذنمایندگی وایجاد شعبه واعطای نمایندگی درداخلوخارج ازکشور ۱۲ انجام کلیه امور محوله پرسنل به موسسه ۱۳ اقدام به اخذموافقت اصولی وراه اندازی وبهره برداری ازکارگاهها وکارخانجات وشرکتهای مختلف تولیدی بازرگانی مهندسی وعمرانی خدماتی وکشت وصنعت ۱۴ هرنوع فعالیت مشاوره اقتصادی وبازرگانی درداخل وخارج ازکشور که موسسه رادرنیل به اهداف خود بنحو مستقیم یا غیرکمک مینماید ۱۵ انجام امورمحوله ازناحیه بانک شهربارعایت مصالح بانک وموسسه. موضوعات فوق درصورت لزوم پس ازاخذمجوزهای لازم مدت موسسه: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران میدان فردوسی ساختمان مرکزی بانک شهر طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد. شرکا موسسه عبارتند از: حسین محمدپور زرندی فرزند غلامحسن کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال مرتضی خامی فرزند باقر کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سیدمحمد مهدی احمدی فرزند سیدحسین کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال غلامحسین تابش فر فرزند حسن کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال احمد درخشنده فرزند مرتضی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال محمدکیائی فرزند قدرت اله کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال حمید شیروانی فرزند علیرضا کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال علی رضا آذری بجستانی فرزند حسین کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سعید کیانی فرزند حسن ش ش xxx۳۲ کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال قاسم عبائی فرزند غلامعلی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال محسن احمدی باصیری فرزند عزیزاله کدملی xxxxxxxxx۷ xxxxxxxxx۰ ریال قربان قدیری فرزند اکبر کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سیدحسین مظلوم فرزقی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود اولین مدیران موسسه برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سیدحسین مظلوم فرزقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حمید شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره واقای علی رضا آذری بجستانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره قایان قربان قدیری کدملی xxxxxxxxx۸ و سعیدکیانی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور وقراردادها وهرسند دیگر که متضمن قبول تعهد باشد باامضا ثابت مدیرعامل ویکی ازاعضا هیئت مدیره بامهر موسسه ونامه‌ها و مکاتبات اداری صرفا با امضا مدیرعامل ومهرموسسه معتبراست اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673018
آگهی تغییرات شرکت بیمه میهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۰/xxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه وساخت صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و هادی درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سامان محیط به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و علی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیأت مدیره و اسماعیل دلفراز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و علی موسی رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده مجاز ایشان معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639981
آگهی تغییرات شرکت معدني و صنعتي كاوشگران آتيه صبا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۸۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جواد منشی زاده نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل و خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهروز شفیع به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به نمایندگی احمد درخشنده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622161
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نوآوري شهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان سپهبد قرنی، بعد از بیمارستان آپادانا، نبش کوچه خسرو، پلاکxxx کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت ـ آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس نسرین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مسیح قائمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338980
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۸۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بجای احمد شیبانی به سمت عضو هیئت مدیره و احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و ودرسمت سایر اعضاء تغییر حاصل نگردید وامضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبرد هوشمند شهر درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس , مشارکت و سرمایه گذاری توسعه و تکمیل , خدمات و پشتیبانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف صنعت سیستم های حمل و نقل درون شهری , بازرگانی , خدمات درمانی ورزشی ساختمانی انرژی مدیریتی و مشاوره ای در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان بیهقی ـ کوچه شانزدهم شرقی ـ پلاک ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx/۹۴ مورخ ۱۵/۴/۹۴ نزد بانک شهر شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. گروه توسعه اقتصادی رستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای سیاوش محمدی رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲. بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. گروه پترو انرژی شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای احمد درخشنده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴. گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای عبدالرضا گلزاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۵. گروه توسعه صنایع و معادن شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای مرتضی خامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه " همشهری " و " دنیای اقتصاد " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260574
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۸۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برایبقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. باستثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت شامل آئین نامه معاملات تدارکاتی، آئین نامه استخدامی و انتصابات. آئین نامه اعطائی وام و تسهیلات رفاهی کارکنان. ایجاد و حذف (تعطیلی) نمایندگی و مرکز یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج کشور. تصویب بودجه سالانه شرکت و متمم های آن. تعهد، ظهرنویسی و قبولی و تضمین پرداخت هر نوع بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث. خرید و فروش و اقاله هر نوع اموال غیرمنقول و اموال منقول تدارکاتی (غیربازرگانی) که ارزش معاملاتی آنها بیش از پانصد میلیون ریال باشد. تحصیل یا واگذاری هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). خرید یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات یا امتیازات و هرگونه حقوق مربوط به آنها. اجاره هر گونه اموال غیرمنقول. تحصیل هر نوع وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول. اعزام پرسنل و مدیران به خارج کشور. بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکت بیش از ۳ ماه حقوق و مزایا. هرگونه معاملات ارزی و واردات و خرید هرگونه کالاهای بازرگانی و غیربازرگانی از خارج بیش از ارزش معاملاتی پانصد میلیون ریال. اعطای وام بیش از مبلغ xxx میلیون ریال. انجام تعمیرات اساسی و بازسازی ابنیه ملکی و استیجاری شرکت با هزینه بیش از پانصد میلیون ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128433
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره سیامک منصور افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12112493
آگهی تغییرات شرکت پخش البرز سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد درخشنده ک.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ش.م xxxxxxxxx۰۸ به جای آقای داریوش افشار به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا درتاریخ ۰۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ـ اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره گندله و فولاد از آن بطور مستقیم و یا از طریق تاسیس شرکت و یا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اکتشاف و استخراج به غیر از نفت و گاز از معادن بمنظور تولید انواع فلزات کنسانتره و یا محصولات معدنی و غیره بطور مستقیم و یا از طریق تاسیس شرکت و یا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ نصب و راه اندازی تعمیرات و نگهداری بازرسی سرویس تجهیزات وماشین آلات مورد نیاز شرکت ـ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت ـ انجام خدمات مهندسی مشاوره آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل ویا خارج برای تحقق موضوع شرکت ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی ـ تاسیس شرکتهای صنعتی معدنی تولیدی خدماتی و خرید سهام شرکتهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان استاد مطهری خیابان میرعماد کوچه ۱۴ پلاک ۴ طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ نزد بانک آینده شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ . شرکت حمل و نقل و خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی گلف به نمایندگی بهروز شفیع به شماره ملی xxxxxxxxx۵به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ . شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی احمدرضا بهمن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت واسناد ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی . اسداله نیلی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:اطلاعات (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630953
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید رضا صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره _ امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. _ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تصویب رسید: مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهادتصویب آئین نامه های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، ـ پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، ـ تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، ـ افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت،حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424731
آگهی تغییرات موسسه جهان توسعه اعتبارات شماره ثبت ۱۳۵۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت آوای مهرگان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای عبدالسعید اشعری آستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت کارگزاری آریا نوین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای عبدالسعید اشعری آستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آرمان نصر فرآیند سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای عبدالسعید اشعری آستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
بنابراین اسامی شرکاء موسسه و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد.
شرکت گروه اقتصادی مهرگان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ دارای xxx/xxx/۶۷ ریال سهم الشرکه، آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، آقای ولی اله برنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، آقای غفار قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، آقای محمدرضا نگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۲۹ ریال سهم الشرکه، آقای مصطفی نگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، شرکت آوای مهرگان آسیا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، شرکت کارگزاری آریا نوین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، شرکت آرمان نصر فرآیند سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302258
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح ذیل می باشد:
۱ـ نام و شمارة ثبت شرکت: شرکت کی بی سی (سهامی خاص) ـ xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ که نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده.
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت موضوع شرکت عبارتست از: انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام بانک داروئی، تأسیس کارخانه و نظیر آنها و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکتهای دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، انجام هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۲ قدیم ۱۳ جدید، طبقه چهارم واحدهای ۷ و ۸ و کدپستی: xxxxxxxxx۹ و شرکت فاقد شعبه است.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.
۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال (شصت میلیارد ریال) که به xxx/xxx/۶۰ میلیون سهم عادی یکهزارریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
۶ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می باشد.
۷ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح ذیل می باشد: الف ـ شرکت البرز دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ب ـ شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. ج ـ شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سبحان دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی شریف اعلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. ه ـ شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
۸ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به همرسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهدداشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائة یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسة مجمع را خواهدداشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام، اصل ورقة سهام، تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بین سهامداران از جمله اختیارات هیئت مدیره میباشد، وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعات از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی کوتاه مدت xxx/xxx میلیون ریال ـ بدهی بلندمدت xxx/۲۵ میلیون ریال ـ بدهی های احتمالی xxx/xxx/۵ میلیون ریال
۱۱ـ برطبق تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعین و علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140830
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داریوش افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی شریف اعلم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای پویا فرهت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127440
آگهی تغییرات موسسه جهان توسعه اعتبارات ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی نگهی فرزند محمدرضا کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء موسسه بشرح ذیل می باشد:
گروه اقتصادی مهرگان ش ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۶۷ ریال و آقایان احمد درخشنده کدملی xxxxxxxxx۲ و ولی اله برنگی کدملیxxxxxxxxx۸ و غفار قنبری کدملی xxxxxxxxx۳ هر یک دارای xxx/xxx/۱ ریال و محمدرضا نگهی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۲۹ ریال و مصطفی نگهی دارای xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128419
آگهی تغییرات موسسه جهان توسعه تامین گستر به شماره ثبت ۲۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ گروه اقتصادی مهرگان ش ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای ولی اله برندگی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا شرکت شرکا قرار گرفت. آقای ولی اله برنگی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای خلیل یسائی ش ملیxxxxxxxxx با پرداخت مبلغxxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای محمدابراهیم مقدم نودهی ش ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای احمد درخشنده ش ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای غفار قنبری ش ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای محمدرضا نگهی ش ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۲۹ ریال افزایش داد و مصطفی نگهی ش ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ محل موسسه به نشانی تهران بلوار آفریقا خ تابان غربی شماره۱۳ ساختمان مهرگان ک.پxxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
۳ـ مواد۷ ـ ۸ـ ۱۰ ـ ۱۱ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103086
آگهی تصمیمات شرکت مؤسسه جهان توسعه اعتبارات ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۱۰۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید ماده ۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۷ ریال کاهش داد. آقای احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال سهم الشرکه خود را به xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. آقای ولی اله برنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxx/xxx/۴۹ ریال سهم الشرکه خود را به xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. آقای غفار قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx/xxx/۴۹ ریال سهم الشرکه خود را به xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. آقای محمدرضا نگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود را به xxx/xxx/۲۹ ریال کاهش داد. آقای مسعود نگهی با دریافت xxx/xxx ریال از ردیف شرکا خارج شد. درنتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: گروه اقتصادی مهرگان xxx/xxx/۶۷ ریال، آقای احمد درخشنده xxx/xxx/۱ ریال، آقای ولی اله برنگی xxx/xxx/۱ ریال، آقای غفار قنبری xxx/xxx/۱ ریال، آقای محمدرضا نگهی xxx/xxx/۲۹ ریال.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688627
آگهی تغییرات در موسسه جهان توسعه اعتباراتبه شماره ثبت۱۳۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۳۱۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ گردید: مواد۷ و۸ و ۹ و۱۴ و۱۵ و۱۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محل موسسه به تهران خ آفریقا خ تابان غربی شماره۱۳ ک پ xxxxxxxxx۱ ساختمان مهرگان منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. خلیل یسائی به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به ش مxxxxxxxxx۹۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. ولی اله برنگی فرزند سمیع به ش ش۱۵ صادره از طالقان به ک مxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. احمد درخشنده فرزند مرتضی به ش ش۲۸ صادره از خوانسار به ک مxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. غفار قنبری فرزند صاحبعلی به ش ش۱۴ صادره از شهریار به ک مxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمدرضا نگهی به ک مxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ولی اله برنگی به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل یسائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غفار قنبری و احمد درخشنده به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا نگهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار چکها سفته ها بروات قراردادهای و عقوداسلامی و سایر اسناد تعهدآور موسسه و هرآنچه که ذمه موسسه را مشمول و یا مبری می دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه و نامه ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685198
آگهی تغییرات در موسسه جهان توسعه اعتبارات به شماره ثبت۱۳۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۳۱۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ گردید: مواد۷ و۸ و ۹ و۱۴ و۱۵ و۱۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محل موسسه به تهران خ آفریقا خ تابان غربی شماره۱۳ ک‌پ xxxxxxxxx۱ ساختمان مهرگان منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. خلیل یسائی به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به ش مxxxxxxxxx۹۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. ولی‌اله برنگی فرزند سمیع به ش‌ش۱۵ صادره از طالقان به ک‌مxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. احمد درخشنده فرزند مرتضی به ش‌ش۲۸ صادره از خوانسار به ک مxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. غفار قنبری‌ فرزند صاحبعلی به ش‌ش۱۴ صادره از شهریار به ک‌مxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمدرضا نگهی به ک‌مxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ولی‌اله برنگی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خلیل یسائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غفار قنبری و احمد درخشنده به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا نگهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار چکها سفته‌ها بروات قراردادهای و عقوداسلامی و سایر اسناد تعهدآور موسسه و هرآنچه که ذمه موسسه را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر موسسه و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688626
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سیسهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید: فرهاد حبیبی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش مxxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد درخشنده به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش مxxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش مxxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و پویا فرهت به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه داروئی سبحان به ش مxxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و داریوش افشار به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به ش مxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657442
آگهی تصمیمات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۱ و تنفس مربوطه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی عباسعلی پاکزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی احمد درخشنده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حسین رحیمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا حسنی ملایری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدمهدی محرمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید عبدالرسول عدنانی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل همان اختیارات قبلی میباشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و صدور ظهر نویسی هر گونه اسناد تجاری و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929399
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مهرآفرین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۱۳۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵
بموجب صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ ولی‌اله حاجی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۳ بجای احمد درخشنده به کدملیxxxxxxxxx۲ و مصطفی الوانکار به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سپهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به جای محمد محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضا هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060247
آگهی تصمیمات شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۱ و تنفس مربوطه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی عباسعلی پاکزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی احمد درخشنده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌سازی فراگیر سپنتا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حسین رحیمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا حسنی‌ملایری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدمهدی محرمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالرسول عدنانی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل همان اختیارات قبلی میباشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و صدور ظهر نویسی هر گونه اسناد تجاری و افتتاح اعتبارات اسنادی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408377
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید: فرهاد حبیبی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش‌مxxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد درخشنده به ک‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به ش‌مxxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مرادی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش‌مxxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و پویا فرهت به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه داروئی سبحان به ش‌مxxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره و داریوش افشار به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به ش‌مxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات