مجتبی حجازی

مجتبی حجازی

کد ملی 121983xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی حجازی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی حجازی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9609549
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مسعود جمالی به کدملی xxxxxxxxx ـ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مجتبی حجازی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت پارس نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی بیژن سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ بیژن سلطانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود جمالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609951
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مسعود جمالی به کدملی xxxxxxxxx ـ شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مجتبی حجازی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت پارس نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی بیژن سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ بیژن سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936778
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام ثبت شده به شماره۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: احمد شکرپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای مجتبی حجازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. مجید متقی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات‌مدیره و حسن معتمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره و احمد شکرپور به کدملی xxxxxxxxx۲ و وحید جوادزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و سید یاسر مهدی ابوترابی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادهای کار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783000
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۸۹ مجتبی حجازی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به جای سیدمحسن موسوی‌ضیابری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت خدمات پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود جوام به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر نجفی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات