علی‌رضا افاضل

علی‌رضا افاضل

کد ملی 121935xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا افاضل

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا افاضل دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14875950
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 5904 و شناسه ملی 10100288420
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا افاضل با کدملی 1219351946 بعنوان مدیر اجرائی تصفیه انتخاب گردید تا بر اساس ضوابط ومقررات جاری نسبت به انجام وظایف محوله با همکاری اعضاء هیأت تصفیه آقای جواد نصیری با کدملی 1689179831و خانم مریم صیقلی با کدملی 0074499051 اقدام نمایند. ـ کلیه اوراق واسناد بهادار و چک و بروات با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه ویکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مدیر اجرائی تصفیه در انجام امور جاری شرکت از اختیار تام برخودار است و کلیه مکاتبات عادی بااختیارو امضاء آقای علیرضا افاضل مدیر اجرائی هیأت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980808916737740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14780827
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. آقایان علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ و جوادنصیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم صیقلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643012
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ و عباس عطایی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۴ و ندا علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587021
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم صبرعلیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره احسان حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد حسین قیامتیون به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هئیت مدیره محمدحسن احمدی پورجمالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بند‌های ۲ و ۵ و ۱۸ و ۲۰ ماده ۴۵ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : بند ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . بند ۵ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت . بند ۱۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل غیر ولو کرارا ، تعیین انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . بند ۲۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006778
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افاضل با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقای عباس عطائی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ندا علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیران تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور و کلیه چک، بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای علیرضا افاضل مدیر اجرایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363198
آگهی انحلال شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ شرکت منحل واعضاء هیات تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خانم ندا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت به آدرس تهران، حکیمیه، انتهای بلوار شهید عباسپور، میدان چمن آرا، نبش کوچه مبین علی، پلاک ۲۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده حقوقی شرکت گسترش پایاصنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ جایگزین آقای ایرج زمانی فرد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو موظف و به سمت رییس هیات مدیره عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو غیرموظف و به سمت نایب رییس هیات مدیره علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو موظف و به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آقایان محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای علیرضا افاضل «مدیرعامل» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، محمدباقر رحمانی، عباس عطایی شریف، یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیرعامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقایان هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامحسین صفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره (آقایان محسن پورکند، هوشنگ عباسعلی پور، علیرضا افاضل، غلامحسین صفایی) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیر عامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط - تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. - تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی. - استقرار و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیات مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار و ارائه گزارش آن به هیات مدیره - نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر حسب اقتضا بازار و شرایط رقابتی برابر با آئین نامه‌های شرکت پس از اخذ مصوبه از هیئت مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاهها از دادگاهای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیار در دادرسی ازآغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - جدیت در ارتقا دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های شرکت و ارائه آن به بازرس شرکت. - تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع. - تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت در داخل و خارج از شرکت بر اساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. - فروش اقلام راکد و اجناس اقساطی و ضایعات بر اساس آیین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. - تهیه و ارائه گزارشها و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسایل ومشکلات مهم ومبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌ها وپس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - مدیر عامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. - دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی یوسف امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محسن پور کند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی هوشنگ عباسعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید پیمان حاجی سید جوادی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144332
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پورکند به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ هوشنگ عباسعلی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ سید رضا موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات