مجید نیکبخت شیبانی

آقای مجید نیکبخت شیبانی

کد ملی 120935xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

شرکت های مجید نیکبخت شیبانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجید نیکبخت شیبانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کاشی صدف سرام استقلال آباده
کاشی صدف سرام استقلال آباده
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
شیمیائی فخر آباده
شیمیائی فخر آباده
ایران خودرو فارس
ایران خودرو فارس
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد
بازرس علی‌البدل
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
ساختمانی بتن آسه
ساختمانی بتن آسه
بازرس علی‌البدل
مجتمع خدمات کشاورزی آزمایشگاهی دشت ناز گلشن
مجتمع خدمات کشاورزی آزمایشگاهی دشت ناز گلشن
توسعه تجارت سریر
توسعه تجارت سریر
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازان استان هرمزگان
عمران و مسکن سازان استان هرمزگان
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز
صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان
صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
بازرس اصلی
ابرسازه جاوید
ابرسازه جاوید
پیام شیمی بهتاز
پیام شیمی بهتاز
خسرو پرویز مرودشت
خسرو پرویز مرودشت
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
سرعت سیر جنوب
سرعت سیر جنوب
بازرس اصلی
نکو راهبر
نکو راهبر
بازرس اصلی
جهاد نصر بوشهر
جهاد نصر بوشهر
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
بازرس اصلی
نیرو افشان برق فارس
نیرو افشان برق فارس
بازرس اصلی
خدماتی همیشه سبز داراب
خدماتی همیشه سبز داراب
صنعتی رزین سازان فارس
صنعتی رزین سازان فارس
حسابرسی کارای پارس
حسابرسی کارای پارس
مکان بازار چهار سوی پویان
مکان بازار چهار سوی پویان
بازرس اصلی
به شهد شهر سبز
به شهد شهر سبز
بازرس اصلی
شرکت دیتا پرداز افراز
شرکت دیتا پرداز افراز
دید برتر پارس بهمنی
دید برتر پارس بهمنی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14913452
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12831 و شناسه ملی 10800153397
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت81046 وشناسه ملی10101257100 خانم زهرا پیشدار به شماره ملی 3390747583 خانم وجیهه رضایی تازیانی به شماره ملی 3391838299 خانم زهرا رئیسی شمیلی به شماره ملی 3390716181 خانم لیلا رحیم زاده تازیانی به شماره ملی 3391003103 خانم زهرا غلامی محمد حسینی به شماره ملی 5549694441 (عضوعلی البدل) خانم زهرا چشمبراه به شماره ملی 3390848401 (عضوعلی البدل) ـ خانم راضیه حسین آخوندی به شماره ملی 3393223534، موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره 710 در اداره ثبت شیراز به شناسه ملی 10800057472 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی 1209356392 به عنوان بازرسان اصلی، سرکار خانم حکیمه باژیان به شماره ملی3392253367 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1396 و 30/9/1396 به تصویب رسید. ـ روزنامه دریا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980903833729679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864633
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1238 و شناسه ملی 14003443940
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ انتخاب بازرسان: ـ آقای هوشنگ علیمردانی باکدملی 2559528983 و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت710 وشناسه ملی10861779819 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی 1209356392 بعنوان بازرسان اصلی و آقای درویش آتشی با کد ملی 2559494000بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 30/9/1397 تصویب گردید ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش980730773319624 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775409
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی کارای پارس شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ و صندوق خرد دشت ارژن به نمایندگی خانم راضیه محرمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و صندوق خرد ظفرآباد به نمایندگی خانم بهجت ظفرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742315
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید. ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میناب به شماره ثبت ۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای محمد دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبتxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و شرکت شوریده پرور به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای آزاد دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707711
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۶۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx اداره ثبت شرکتهای ثبت شیراز و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی ۲ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی باغداران استان فارس به شماره ثبت xxx۸ اداره ثبت شرکتهای ثبت شیراز وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای کمال یداللهی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی . ۳ ۷ شرکت تعاونی کمباین داران فارس به شماره ثبت xxx۵ اداره ثبت شرکتهای ثبت شیراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ نمایندگی آقای سیدمحمدجعفری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692692
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویت مجمع عمومی رسیدند.-۲ شرکت یکصدو هشتاد و دو کشت وصنعت ساورز تولید وتوزیع کننده فراورده های لبنی و مواد غذایی و آشامیدنی باشت ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت دوگنبدان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محسن کریم پور با کدملی xxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه ۶۷ تاریخ تولد ۳۰/۰۶/xxx۴بعنوان بازرس اصلی از بین سهامداران و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه ۴۵ تاریخ تولد ۲۶/۰۹/xxx۳بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت یاسوج شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حمید پوردیان با کدملی xxxxxxxxx۴ شماره شناسنامه ۴۱ تاریخ تولد xxx۲/۰۶/۳۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخابی از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب شدند -۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. -۴ مجمع عمومی از میان موسسات معرفی شده از سوی هیئت مدیره، موسسه حسابرسی کارای پارس را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۰۱/۱۰/xxx۷لغایت ۳۰/۰۹/xxx۸انتخاب میگردد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14687554
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۸ ومجوز شماره xxx۸ ۱۸/۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی xxxxxxxxx۲ و خانم رقیه جمالی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه پذیرش با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14684391
آگهی تغییرات شرکت دید برتر پارس بهمنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۳۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای صالح بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای صادق بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رمضان بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیک بخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651643
آگهی تغییرات شرکت شرکت دیتا پرداز افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) - مؤسسه حسابرسی کارای پارس با شماره ثبت xxx به تاریخ ۰۲/۰۶/ xxx۳ وشناسه ملی : xxxxxxxxx۱۹ ( با نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد مجدزاده خاندانی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ( ۹۸ ) انتخاب شدند . ب ) - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ج ) - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644475
آگهی تغییرات شرکت به شهد شهر سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی مجید نیک بخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم نظرزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582042
آگهی تغییرات شرکت نیرو افشان برق فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۵۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کارای پارس به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه کاراندیش با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540425
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۳ مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آشرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ بنمایندگی آقای ذبیح اله سیروسی باکدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدعلاءالدین فقیه با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن دمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامحسین راستی با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای زین العابدین تمنادار با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هئیت مدیره و شرکت تعاونی روستایی زنان فرزانه نی ریز ثبت شده به شماره xxx به نمایندگی خانم رضیه زارعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اول و آقای احمد ذکایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای هوشنگ علیمردانی باکدملی xxxxxxxxx۳ و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx در اداره ثبت شرکتهای شیراز وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی و آقای داود خادم با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406382
آگهی تغییرات شرکت مکان بازار چهار سوی پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱-اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: صندوق نوآوری و شکوفایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت پیک فرزانه پویان به شماره ثبت xxx۳۸ و خانم فرزانه دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲سمت بازرس اصلی و خانم نوشین موسویان جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392444
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي كاراي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ که به موجب نامه شماره xxxxxx/۸۷ مورخ ۲۱/۰۹/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تایید گردیده است، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهزاد کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین یار احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم علی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای جمشید احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392445
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي كاراي پارس موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی کارای پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ که به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۰۹/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تایید گردیده است، تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای بهزاد کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم علیشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقای حسین یاراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای جمشید احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها و سفته و چک و برات و سایر اوراق بانکی با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه و یا با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره فوق متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر کدام از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134179
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. ـ شرکت گزیر دژ ثبت شده به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای عبدالله زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وموسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی و شرکت آب زهش خلیج فارس ثبت شده به شماره ملی xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حبیب اله باسره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124236
آگهی تغییرات شرکت صنعتی رزین سازان فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حمیددهقانیان به کد ملیxxxxxxxxx۱ و حسین پیرو به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حیدر علی شاه علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدهادی پذیرائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و بیژن عمادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب ـ موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسن سروری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129301
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی دوم منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب مجمع عمومی رسید وخانم سهیلا نجات با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxxدر اداره ثبت استان فارس شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملیxxxxxxxxx۲بعنوان بازرس اصلی و سرکارخانم اعظم راه آورد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110095
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسیدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای عظیم اله رضوانی با کدملی xxxxxxxxx۰ خانم صغری نیک اقبال با کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سکینه جعفری با کدملی xxxxxxxxx۳ خانم گوهر زارع با کد ملی xxxxxxxxx۹ ۵ خانم مملکت ریحانی دودجی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و خانم صغری کدخدا با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم آمنه بهادری دشت ارژنه با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم صدیقه شهبازی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم فرحناز روزی طلب باکد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076779
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ و دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویت مجمع عمومی رسیدند - ۲ شرکت یکصد و هشتاد ودو کشت و صنعت ساورز تولید و توزیع کننده فراورده‌های لبنی و مواد غذایی و آشامیدنی باشت ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محسن کریم پور با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه تولید کنندگان محصولات گلخانه‌ای شهرستان بویراحمد شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سید عباسعلی موسوی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی کارای پارس را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۰۱/۱۰/۹۶ لغایت ۳۰/۰۹/۹۷ انتخاب گردید - ۳ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران استان کهگیلویه وبویراحمد ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و اتحادیه تعاونی گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و اتحادیه شرکتهای تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت مجتمع خدمات کشاورزی آزمایشگاهی دشت ناز گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای مختار وفا اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ و اتحادیه تعاونی روستایی استان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای سامر رضائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022398
آگهی تغییرات شرکت خدماتی همیشه سبز داراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۲۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمد مهدی شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ - نجمه شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۳ - خانم مرضیه پنبه کاربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه غیرتجاری حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به مدیرعاملی آقای مجیدنیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ طی معرفی نامه موسسه غیرتجاری حسابرسی کارای پارس ساکن شیراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و خانم صغری شرفی فرزند شیرمحمد به شماره شناسنامه ۹۱ صادره از داراب و شماره ملی xxxxxxxxx۴ ساکن داراب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010593
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۱/۹۷ از صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/xxx/۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده: ۱ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ در اداره ثبت تهران به نمایندگی زهرا تابش با کدملی xxxxxxxxx۵ ۲ سارا کرمی علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ خانم سمیه پذیرش با کدملی xxxxxxxxx۴ ۴ خانم عطری زحمتکش با کدملی xxxxxxxxx۱ آمنه شیخی اینالو با کدملی xxxxxxxxx۳ ۲ اعضاء علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:: ۱ خانم معصومه رنجبر با کدملی xxxxxxxxx۰ ۲ آسیه رنجبر با کدملی xxxxxxxxx۳. موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیرازوشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی xxxxxxxxx۲ و خانم سهیلا رنجبر باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه پذیرش باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899072
آگهی تغییرات شرکت نیرو افشان برق فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۵۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای مسعود صادق زاده جهرمی و حسین صادق زاده جهرمی و آقای امید صحرائیان وآقای احمد صحرائی زاده وخانم طاهره بقیری برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی کارای پارس به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه کاراندیش کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803998
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گزیر دژ به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای عبدالله زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی آبادسازان منابع شیبکوه به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای فرید رستمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800071
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ علیمردانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و تاریخ تولد ۰۱/۰۸/xxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx در اداره ثبت شرکتهای شیراز وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای درویش آتشی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و تاریخ تولد ۲۷/۰۷/xxx۷ از میان سهامداران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797548
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - خانم راضیه حسین آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی، سرکار خانم حکیمه باژیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دریا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775627
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سهیلا نجات با کدملی xxxxxxxxx۷ و تاریخ تولد ۲۴/۱۰/xxx۴ از میان سهامداران بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت استان فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ تاریخ تولد ۲۶/۰۹/xxx۳ بعنوان بازرس اصلی خانم اعظم راه آورد با کدملی xxxxxxxxx۸ فرزند غلام به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۹/xxx۸ بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772067
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه حسین آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و خانم حکیمه باژیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769763
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سکینه سلطانی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و خانم مریم وحیدی راد فرزند علی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785970
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شوریده پرور بندر به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای آزاد دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبتشده xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میناب به شماره ثبت ۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای محمد دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760989
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بارزس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745204
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم اسماء استاد باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم افسانه اردالی باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712847
آگهی تغییرات شرکت سرعت سیر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۱۰۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۸۸/۴۱ ۱۳/۸/۹۶ اداره کل حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم فخری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712854
آگهی تغییرات شرکت نکو راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۰۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۷/۴۱ مورخ ۱۳/۰۸/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای پارس به کد ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم فخری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554701
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صید وپرورش میگو شوریده پروربندربه شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای آزاد دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میناب به شماره ثبت ۲ و ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای محمد دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525384
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ علیمردانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و تاریخ تولد ۰۱/۰۸/xxx۴ از میان سهامداران و موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx در اداره ثبت شرکتهای شیراز وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسین اصلی و آقای درویش آتشی با کدملی xxxxxxxxx۰ و تاریخ تولد ۲۷/۰۷/xxx۷ از میان سهامداران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471756
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. خانم سهیلا نجات باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجیدنیکبخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و سرکارخانم اعظم راه آورد بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421607
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مجمع عمومی از میان موسسات معرفی شده از سوی هیات مدیره، مؤسسه حسابرسی کارای فارس را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۹۶ xxx۵ انتخاب نمود. شرکت تعاونی روستایی معرفت ثبت شده به شماره ۳۴ در اداره ثبت دشتستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای عباسقلی زمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ تاریخ تولد ۱۹/۵/xxx۷ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ تاریخ تولد ۲۶/۹/xxx۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی مزرعه میگو گروه xxx ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای محمدرضا سیار با کدملی xxxxxxxxx۵ تاریخ تولد ۲۲/۳/xxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356329
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ اتحادیه تعاونی گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده به شماره xxx۰ ثبت یاسوج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای سید عباسعلی موسوی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بارزس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx ثبت شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی شرکت مجمع خدمات کشاورزی آزمایشگاهی دشت و ناز گلشن ثبت شده به شماره xxx۴ ثبت یاسوج شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای مختار وفا اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار امید مردم برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170672
آگهی تغییرات شرکت خسرو پرویز مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله زارعی و آقای خسرو زارعی و آقای محمد زارعی همگی برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به و آقا ی محمد حسن بیگی به آدرس شرکت به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877436
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رسول فنونی با کدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسین اصلی وآقای الیاس دانش پور با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769336
آگهی تغییرات شرکت پیام شیمی بهتاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و خانم مرضیه کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753570
آگهی تغییرات شرکت ابرسازه جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیات مدیره عبارتند از: آقای سیدجواد رجایی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدابوالفضل رجایی کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مهین خصوصی ابرقویی کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس به نمایندگی آقایان مجید نیکبخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید چراغی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبرعزیزی ابرقویی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707973
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ روزنامه کثیرالانتشار امید مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب مجمع رسید - ۳ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت تهران به نمایندگی آقای علیرضا رستگار تل زالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی مرغ داران استان ک. ب به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای حمید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ واتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای صفدر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و اتحادیه شرکت‌های تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان دنا به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت دنا به نمایندگی آقای امین الله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی xxx کشت وصنعت ساورز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای فرهاد کریمپور به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اتحادیه تعاونی گلخانه داران استان ک. ب به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای عزیز اله فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت الیگل دنا به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای ایرج مهنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۴ شرکت تعاونی xxx۲ جنگل کاری به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای قدرت الله نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت شیراز به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و تعاونی مجتمع خدمات کشاورزی دشت ناز گلشن به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای مختار وفا اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519335
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمايت ازتوسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي وثوق شهرستان استهبان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت شیراز و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکد ملی xxxxxxxxx۲تاریخ تولد xxx۳/۹/۲۶ شماره شناسنامه ۴۵ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300484
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۲۳۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید . ۲ ـ آقای رسول فنونی با کدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبتxxx در اداره ثبت شرکتهای شیراز و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسین اصلی و شرکت تعاونی روستایی زنان فرزانه نی ریز به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ ثبت در اداره ثبت شرکتهای شهرستان نی ریز به نمایندگی سرکار خانم رضیه زارعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185255
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه کارای فارس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087599
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/xxx۳ ودر تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب ۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت بازرگانی پارسا تل قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای محمد جواد شهسواری فرزند محمد رحیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجید حجاران فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای فیض علی فتاحیان کلیشادرخی فرزند ارج علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ب ـ ۴ ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061677
آگهی تصمیمات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به‌شماره‌ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ـ شرکت مجتمع خدمات کشاورزی آزمایشگاهی دشت ناز گلشن ثبت شده به شماره xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای مختار وفا اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرسان اصلی و شرکت تعاونی شماره xxxفراورده های لبنی باشت به شماره xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای فرهاد کریم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه امید مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705018
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:. کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷. شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴. شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴. شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱. شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727396
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی فخر آباده سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴ کدپستی ۷۳۹۱۵۷۳۹۱۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/xxx۳، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/xxx۳ که در مورخه ۱۸/۸/xxx۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ آقای عباسعلی خطیر کد ملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسین آقا محمد صادق عرب کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ماشا ءاله سازگار کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمود سازگار کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ماشاءاله سازگار بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره نامبردگان مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای منفرد هر یک از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس شمره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نکبخت شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۴ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572213
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۳۸۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲شرکت بتصویب رسید۰
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند.
۳ـ بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شهرداری دهدشت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شهرداری دوگنبدان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب فارس سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057560
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی فخر آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴ کدپستی ۷۳۹۱۵۷۳۹۱۵
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده, مورخه ۲۵/۴/۹۱، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۹۱، عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۱ و فوق العاده مورخه ۱۵/۱۱/۹۱ و فوق العاده مورخه ۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۶/۱۲/۹۱ که در مورخه ۲۰/۱۲/۹۱ به این اداره واصل شده تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ آقای عباسعلی خطیر کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسین آقامحمدصادق عرب کدپستی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ماشاءاله سازگار کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمود سازگار کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ماشاءاله سازگار به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره نامبردگان فوق الذکر مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای منفرد هر یک از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجتمع قرار گرفت.
۵ـ با تصویب مجمع سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال از طریق واریز نقدی افزایش یافت مبلغ افزایشی برابر گواهی بانک ملت شعبه مرکزی آباده به حساب شماره ۹۰/xxxxxx بنام شرکت پرداخت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۶ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال می باشد که به xxx/xxx سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است و ضمنا سرمایه تعهدی شرکت قبلا پرداخت شده است و سرمایه تعهدی ندارد.
۶ـ با تصویب مجتمع متعاقبا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته را از محل مطالبات حال شده نقدی طلبکاران سهامدار و با افزایش تعداد xxx/xxx سهم ده هزار ریالی بانام عادی انجام و تسویه گردیده و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال نقدی است که به xxx/xxx سهم بانام عادی xxx/۱۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است و ضمنا سرمایه تعهدی شرکت قبلا پرداخت شده است و سرمایه تعهدی ندارد.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363462
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۲۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده.
۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی کارای فارس بسمت بازرس اصلی و مجید نیکبخت شیبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ ـ شرکت عمران و مسکن سازان فارس شرکت عمران و مسکن سازان ایران، سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان، شهرداری بندرعباس و بانک ملی ایران بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1278068
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی فخر آباده سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴ کدپستی ۷۳۹۱۵۷۳۹۱۵
به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۲ و عادی بطور فوق العاده ۲۵/۴/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نکبخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
آدرس سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir میباشد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253988
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیک بخت شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052488
آگهی تغییرات شرکت خدمات و تاسیساتی الوان ریز کنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ شرکت حسابرسی کارای فارس با مسئولیت محدود به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731334
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آبادهسهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ صورتهای مالی به سال xxx۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744031
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه‌های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ صورتهای مالی به سال xxx۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292185
آگهی تصمیمات شرکت بتون آسه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۹۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و مجید نیک بخت شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی بازرسان به جای بازرسان قبلی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576761
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی فخر آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴ کدپستی ۷۳۹۱۵۷۳۹۱۵
بموجب صورت‌جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۰، عادی به طور فوق‌العاده ۲۵/۴/۹۰، عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۱/۶/۹۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

۱ـ آقای عباسعلی خطیر کدملی xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره, آقای حسین آقامحمدصادق‌عرب کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای ماشاءاله سازگار کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت‌مدیره، آقای محمود سازگار کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای ماشاء اله سازگار به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره نامبردگان فوق‌الذکر مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد هر یک از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت xxx شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۹ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081395
آگهی رسمی شرکت شیمیائی فخر آباده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کارآی فارس ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای شیراز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693477
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسور استقلال آباده(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

۱ـ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت‌مدیره، آقایان: حسین عسکریان کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی شاکر کد ملی xxxxxxxxx۶۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت‌مدیره و منشی، جمال صانعی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت‌مدیره، محمد فدائی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت‌مدیره و مهدی اطمینان کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب‌رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود.

۲ـ موسسه کارای فارس ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه‌های خبر جنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ صورتهای مالی سال xxx۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901787
آگهی تصمیمات شرکت بتون آسه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۹۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و مجید نیک‌بخت‌شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی بازرسان به جای بازرسان قبلی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات