علی اکبر سهیلی

آقای علی اکبر سهیلی

کد ملی 120906xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13946023
آگهی تغییرات شرکت همیان فن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۵۵۳
آگهی تغییرات شرکت همیان فن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی مصلحی کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد هادی یزدان پناه کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم یزدان پناه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا فنی اول بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389362
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی و مدیریت بهین سازان تارا آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹، مسعود ذهبیون به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدکاظم ابراهیمی خرم آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس نامجو به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389368
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی و مدیریت بهین سازان تارا آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدکاظم ابراهیمی خرم آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ذهبیون به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313022
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد عاطفی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به جای آقای منصور فتحعلی تعیین گردید. - حسن غفوری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیر رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید ملزومات برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر اکبری ازیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دسک آلمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد عاطفی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آرش آقایی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی الوند توان انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا پیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی همیاران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه علم و فناوری یوتاب هوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد عاطفی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دونفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785604
آگهی تغییرات شرکت همیان فن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا اسلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد هادی یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای علی اکبر سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا فنی اول بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655501
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و توسعه فناوری و فعالیتهای پژوهشی در تجهیزات اصلی و پر اهمیت صنعت برق و انرژی بخصوص ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی از قبیل تهیه بانک اطلاعاتی ترانسفورماتورها و تجهیزات جانبی توسعه امکانات آموزش کاربردی موجود و ایجاد مراکز تکمیلی و تربیت نیروهای انسانی متخصص خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات و فناوریهای مرتبط ارایه خدمات مطالعات کاربردی ایجاد و کاربرد مراکز ثابت و سیار تعمیرو بازرسی و تست ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی ایجاد مراکز ساخت نمونه‌های مطالعاتی با هماهنگی و کاربرد امکانات داخلی و خارجی بومی سازی ترجمه و تدوین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط همکاری و مساعدت در بهره وری و بهره برداری امکانات موجود مرتبط داخلی و خارجی ارایه خدمات ایمنی و پشتیبان ترانسفورماتورها و تجهیزات جانبی و خدمات مرتبط اخذ اعتبارات بانکی و تسهیلات مالی از منابع خصوصی و دولتی سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب انتهای دادمان غربی پژوهشگاه نیرو ساختمان اصلی طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۷۵ مورخ ۶/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه سه راه تهران ویلا کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای احمد عاطفی پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و آقای حسن غفوری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای منصور فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی شماره ثبت xxx۱۴ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا پیروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی همیاران ترانسفو شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه علم و فناوری یوتاب هوشینه شماره ثبت xxx۱۴ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای امیررضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید ملزومات برق شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و آقای آرش آقایی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی الوند توان انرژی شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و آقای اصغر اکبری ازیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت دی ای اس سی الکتریکال اینجینیرینگ جی ام بی اچ به شماره فراگیر xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کاظم قدس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه همتی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارصاحب قلم برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639758
آگهی تغییرات شرکت دهكده پاك سلامت شركت تعاوني به شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید آقای کیکاوس ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ – آقای هوشنگ برکت به کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم مرضیه هدی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرسین اصلی و بهنود رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.آقای بهزاد رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ – آقای بهمن صبوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ - آقای علی صاعدی به کدملی xxxxxxxxx۸- آقای مهدی شنطیا به کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای مهدی دریایی سرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ - آقای سیدمحسن علمی به کدملی xxxxxxxxx۱ - آقای شهرام شنطیا به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سید علی صدرالغروی به کدملی xxxxxxxxx۵ – آقای علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240839
آگهی تغییرات موسسه علم و فناوری یوتاب هوشینه به‌شماره‌ثبت۳۳۶۱۴ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۳۹۵۵۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۴ و سند صلح شماره xxx۰۳ مورخ ۱۶/۲/۹۴ دفترخانه xxx تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر سهیلی مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به خانم فتانه فتوحی زواره انتقال و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد بنابراین اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد . خانم فتانه فتوحی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx۰ریال آقای علی اکبر سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامرضا عبائیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای سهم الشرکه به مبلغxxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658115
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیشان انرژی پاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۴۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اکبر سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای غلامرضا عبائیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد افشارمحمدی طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالرضا طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658116
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیشان انرژی پاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۴۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۰۸۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اکبر سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا عبائیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613039
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی و تامین کالا براق تجهیز پارس در تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ملزومات صنعت برق و انجام پروژهای صنعتی و ساختمانی و طرحهای عمرانی به صورت کلید در دست, تولید و توزیع صادرات و واردات فرآورده های کشاورزی چوب و شیلات ارائه خدمات مهندسی در زمینه های برق, عمران, سازه, معماری, آب, صنایع, کامپیوتر و مکانیک انرژی و انرژی های نو انجام کلیه امور بازرگانی از ثبت سفارش تا ترخیص و تحویل کالا اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای پزشکی و داروئی و تهیه و تولید و نصب سیستمهای سخت افزاری و اتوماسیون صنعتی و اداری (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، پ xxx، ط ۴، واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۶/۶/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. محمدرضا جهانگیرزاده قمی به کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمیدرضا اسرافیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا نجفی انارکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. مجتبی غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428077
آگهی تغییرات شرکت همیان فن سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۱۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۵۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمدرضا اسلامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد هادی یزدان پناه شماره ملی xxxxxxxxx۸و محمد کاظم یزدان پناه شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
آقای علی اکبر سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا فنی اول بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362547
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن صالح آبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
آقایان هدایت ا... ایزدپناه کد ملی xxxxxxxxx۸، علی اکبر سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۹، محمدمهدی علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۲، ساسان علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا صالحی کد ملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043881
آگهی تصمیمات در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای آن حمیدرضا هوبخت به نمایندگی از شرکت ساپتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937148
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش.ملیxxxxxxxxx۶۳ جایگزین علی اکبر سهیلی با کدملیxxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583986
آگهی تصمیمات شرکت آلومراد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ عبدمحمد یزدانی با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با ش.ملیxxxxxxxxx۶۳ جایگزین علی‌اکبر سهیلی با کدملیxxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904062
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ جایگزین علی اکبر سهیلی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت مدیره در سمت های خود ابقا گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924905
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ جایگزین علی‌اکبر سهیلی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت‌مدیره در سمت‌های خود ابقا گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643250
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای محمود خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه هدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی آقای سعید دهقان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی دریایی سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علی صاعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی شنطیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز فروغی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای همایون رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۹/۷/xxx۳.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550573
آگهي تغييرات شرکت آلومراد سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۰ علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پیشگام صنایع آلومینیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464845

آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632223
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمدجعفر جعفریان به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی احمد صیفی‌کاران به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی علیرضا کشاورزقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ پرویز معتمد به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غلاث (خارج از هیئت‌مدیره) به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666096
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری و خدمات اطلاع‌ رسانی مخابراتی ماوراء شبکه هاتف سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۰۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۱۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: علیرضا فدایی اردستانی به ش ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و یاسر احمدیار به ش ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هدایت اله ایزدپناه جهرمی به ش ملیxxxxxxxxx۸ و علی اکبر سهیلی به ش ملیxxxxxxxxx۹ و مازیار بنده نژاد به ش ملیxxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۰/۸۹ هدایت اله ایزدپناه جهرمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مازیار بنده نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976022
آگهی تغییرات در شرکت نگین الکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۲۴۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان علی‌اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و سید محمد سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید علی‌اصغر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و آقایان مجتبی ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و خانم ثریا صلح‌جوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای علی‌اکبر سهیلی را بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید محمد سهیلی را بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید علی‌اصغر سهیلی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821563
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی شمس‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و علی‌اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و ضمنا نحوه امضای اسناد تعهدآور و سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به قوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095311
آگهی تصمیمات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو‌ق‌العاده مورخ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردیداعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرزین لبیب به کدملیxxxxxxxxx۲ و علیرضا شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۳ و علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ و ساسان علیمرادیان به کدملیxxxxxxxxx۸ و محمدمهدی علیمرادیان به کدملیxxxxxxxxx۲‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۴/۸۹ علیرضا شهبازی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فرزین لبیب بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هدایت‌اله ایزدپناه‌جهرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383591
آگهی تغییرات شرکت آلومراد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۰ علی‌اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی پیشگام صنایع آلومینیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096820
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422144
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری و خدمات اطلاع‌ رسانی مخابراتی ماوراء شبکه هاتف سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۰۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۱۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: علیرضا فدایی‌اردستانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و یاسر احمدیار به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هدایت‌اله ایزدپناه‌جهرمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ و علی‌اکبر سهیلی به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ و مازیار بنده‌نژاد به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۰/۸۹ هدایت‌اله ایزدپناه‌جهرمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر سهیلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مازیار بنده‌نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11592464
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمود خلقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه هدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی آقای سعید دهقان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی دریایی‌سرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علی صاعدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی شنطیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اکبر سهیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز فروغی‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای همایون رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۹/۷/xxx۳.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات