نفیسه حاجی ابوالحسن

خانم نفیسه حاجی ابوالحسن

کد ملی 007533xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های نفیسه حاجی ابوالحسن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نفیسه حاجی ابوالحسن دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14933942
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 525631 و شناسه ملی 14007465431
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی 1378853946 به سمت بازرس اصلی و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی 0075337533 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن صالحی به شماره ملی 3091223914 به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای هومن ظهوری به شماره ملی 0069342725 به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علی زندی راد به شماره ملی 1741170141 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980916551485235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14896824
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر آینده پایا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43856 و شناسه ملی 14007374350
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی موسوی به شماره ملی 0411674714با پرداخت 599998000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. سیدحمید موسوی به شماره ملی 0410856691با پرداخت 1000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 2 نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. محل موسسه از نشانی قبلی به آدرس استان تهران ـ منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله پونک، خیابان باغستان، بلوار امام حسن مجتبی(ع)، پلاک 7، طبقه اول، واحد غربی کدپستی 1469916173 منتقل گشته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آیدین ظهوری به شماره ملی 0068459815 دارنده 300000 ریال ـ نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی 0075337533 دارنده 250000 ریال ـ لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی 1621731294 دارنده 450000 ریال ـ سیدمهدی موسوی به شماره ملی 0411674714 دارنده 599998000 ریال ـ سیدحمید موسوی به شماره ملی 0410856691 دارنده 1000 ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 600999000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ980821658781221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14896839
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر آینده پایا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43856 و شناسه ملی 14007374350
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی 0075337533 با دریافت مبلغ 250000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی 1621731294با دریافت مبلغ 450000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. آیدین ظهوری به شماره ملی 0068459815 با دریافت مبلغ 299000 ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 1000 ریال کاهش داد. مواردی به شرح ذیل به موضوع فعالیت موسسه الحاق گردید: ((مشاوره در سرمایه گذاری، مشاوره و ارائه کلیه خدمات حقوقی انجام و قبول وکالت اداره کل اشتغال و اتباع خارجی، سازمان توسعه وتجارت ایران و اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک ایران وکشورهای همسایه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و تسهیل در ثبت سرمایه های خارجی در ایران، وزارت امور خارجه و قبول وکالت خدمات کنسولی، وزارت کشور و قبول وکالت ثبت NGO داخلی و بین المللی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.))ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آیدین ظهوری به شماره ملی 0068459815 دارنده 1000 ریال سیدمهدی موسوی به شماره ملی 0411674714 دارنده 599998000 ریال ـ سیدحمید موسوی به شماره ملی 0410856691 دارنده 1000 ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 600999000 ریال به مبلغ 600000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ980821851548749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14836413
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر حقوقی آرکا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43854 و شناسه ملی 14007374327
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پدرام رشیدزاده به شماره ملی 0070157219 با پرداخت 270.000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی 0068459815دارای 270.000 ریال آقای علیرضا فخیمی به شماره ملی 0012820822دارای 490.000 ریال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی 0075337533 دارای 240.000 ریال آقای پدرام رشیدزاده به شماره ملی 0070157219 دارای 270.000 ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 1.270.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ980713943488947  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14836546
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر حقوقی آرکا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 43854 و شناسه ملی 14007374327
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی 0068459815 با دریافت مبلغ 270.000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گشته و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در موسسه ندارد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای علیرضا فخیمی به شماره ملی 0012820822دارای 490.000 ریال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی 0075337533 دارای 240.000 ریال آقای پدرام رشیدزاده به شماره ملی 0070157219 دارای 270.000 ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1.270.000 ریال به مبلغ 1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ980713567861483  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073219
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر حقوقی آرکا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، ولیعصر، کوچه نور، بلوار میرداماد، پلاک xxx، طبقه سوم، واحد ۵، کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. علیرضا فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال و علیرضا فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073276
آگهی تغییرات حقوقی تدبیر حقوقی آرکا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx ریال کاهش داد. لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گشته و دیگر هیچگونه سهم سمتی در موسسه ندارد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال و علیرضا فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043678
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کرم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومن ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979745
آگهی تغییرات شرکت رایان فرداد رایکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم نیلوفر حاجی عباس شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هومن ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هاتف سفرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900489
آگهی تغییرات حامی نیکان پایا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت آقای علیرضا فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نفیسه حاجی الوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محل موسسه در واحد ثبتی تهران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - کوچه نور - بلوار میرداماد - پلاک xxx - طبقه سوم - واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۵ منتقل گشته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به «آرکا نامی آراد» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835386
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی تدبیر آینده پایا درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره و ارائه کلیه خدمات حقوقی در کلیه دعاوی و پرونده‌های کیفری و حقوقی، انجام و قبول وکالت در کلیه مراجع قضائی، اداری، ثبتی (اعم ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و سایر مراجع اداری و دادگاههای خانواده، شهرداری‌ها و کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده ۵ و از جمله ماده xxx، ۵۵، ۷۵، مراجع بیمه‌ای، تامین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، مراجع گمرکی، اوقاف و کمیسیون‌های آن و نیز دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی و نیز مراجع مالیاتی و کمیسیون‌های آن، هیات‌های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، مراجع بازرگانی و تحت پوشش وزارت بازرگانی و نیز اتاقهای بازرگانی و مراجع صنعتی و تحت پوشش وزارت صنایع و معادن، حج و زیارت، دیوان عدالت اداری و نیز کلیه دادگاههای بدوی و تجدید نظر و همچنین ارائه هرگونه خدمات حقوقی مشتمل بر مشاوره، تنظیم لوایح دفاعیه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کلیه اتباع خارجی در کلیه مراجع داخلی و از طرف اتباع ایرانی در کلیه مراجع و سازمانها و نهادهای بین المللی و دادگاه‌ها و مراجع قضائی و حقوقی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام وکالت در امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی و انجام امور داوری و صلح و سازش، ارائه خدمات حقوقی در زمینه انواع قراردادهای عمومی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و مطالبه داوری و حل و فصل مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اسناد اعتباری داخلی و خارجی حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهارصددستگاه کوچه شهیدعلیرضا مصطفی نظری بن بست روشن پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم لیلا رضائی چقونگنش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772363
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه راشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۱۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: هومن ظهوری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد کرم بیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن صالحی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: آیدین ظهوری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد سازه آراد درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صنایع غذایی مجاز، ارائه خدمات پیمانکاری و عمرانی، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌ها، خدمات پیمانکاری در زمینه ایجاد و نگهداری فضای سبز وزیباسازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خدمات طبخ غذا و کترینگ، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران زعفرانیه کوچه شیرکوه خیابان شهید سرلشگر فلاحی پلاک ۴۲ ساختمان گل نرگس طبقه ششم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx / ص ۹۶ / xxx مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ از بانک پاسارگاد شعبه ولنجک به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662910
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردا سازان هیراد درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، سیستم‌های ارتباطی وسوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزار‌های کاربردی رایانه‌ای سفارش مشتری (غیر فرهنگی و غیر هنری) فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه‌ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی فنی نرم افزارهای رایانه‌ای سفارش مشتری (غیر فرهنگی و غیر هنری)، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی وقطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم‌های رایانه‌ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه‌های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و سایت و ارائه دستگاه‌های جانبی رایانه، برنامه نویسی، تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، ارائه خدمات پیمانکاری، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قیطریه کوچه شهید اصغر شیروانی بلوار ۳۵ متری قیطریه پلاک ۹۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد وکه مبلغ xxx هزار ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶ ص/ xxx مورخ ۲۶/۶/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه قیطریه پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل، آقای هومن ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661534
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر زرین آفاق درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات پیمانکاری و عمرانی، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌ها، خدمات پیمانکاری در زمینه ایجاد و نگهداری فضای سبز وزیباسازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولنجک بلوار دانشجو خیابان عدالت پلاک ۱ طبقه اول واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx /ص ۹۶/ ۲۴ مورخ ۲۸/۶/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه ولنجک به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای آرین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید جهانگیری فامنین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سورنا الماس آراد در تاریخ ۰۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، برپایی همایشها و سمینارها، پیمانکاری خدمات تشریفات و پذیرایی از مجالس، سفره آرایی، گل آرایی، تهیه و طبخ انواع غذاهای ایرانی و فرنگی تهیه انواع سالاد و دسر، ارائه خدمات آشپزخانه و کترینگ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولنجک کوچه بیستم بن بست لاله پلاک ۱ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/ ص ۹۶/xxx مورخ ۸/۶/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه فرخی یزدی پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم فرشته حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625656
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید رایان سیستم خلاق درتاریخ ۲/۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مدیریت پروژه ارائه خدمات پیمانکاری، ارائه خدمات در زمینه اخذ ایزو، مشاوره مدیریت و بهینه سازی، ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی مدیریت، مدیریت طرح، طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی و اداره و مشاوره مدیریت پروژه و پیمان ام سی، مشاوره مدیریت استراتژیک، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهران شمالی کوچه (بن یکم شرقی) خیابان یکم پلاک ۳۲ پاساژ لیدا طبقه پنجم واحد ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به شماره xxx/ ص ۹۶ , xxx مورخ ۱۱/۶/xxx۶ پرداخت گردید و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای شاهین جهانگیری فامنین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهزاد قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین ایلخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361206
آگهی تغییرات شرکت بهبد چاوش بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۳۱۱۰۲ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۰۳۱۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید دانشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن رادفر به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای آیدین ظهوری ک.م xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن ک.م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال و آقای سعید دانشی ک.م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال و آقای محسن رادفر ک.م xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367328
آگهی تغییرات شرکت بهبد چاوش شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۱۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیدین ظهوری ک.م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. خانم نفیسه حاجی ابوالحسن ک.م xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای سعید دانشی ک.م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال و آقای محسن رادفر ک.م xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423569
آگهی تغییرات شرکت ماهک گلپاد بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۸۶۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۲۸۳۸۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ خانم انوشه زندگانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. ـ آقای بابک بنی اسدی به کد ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. ـ آقای سیدمحمدرضا میری لواسانی به کدملی xxxxxxxxx۰با پرداختxxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بهxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: ـ خانم انوشه زندگانی ک م xxxxxxxxx۱دارای xxxxxxxxxریال ـ آقای بابک بنی اسدی ک م xxxxxxxxx۱دارای xxxxxxxxxریال ـ آقای سیدمحمدرضا میری لواسانی ک م xxxxxxxxx۰دارای xxxxxxxxxریال ـ آقای آیدین ظهوری ک م xxxxxxxxx۵دارای xxxxxxریال ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن ک م xxxxxxxxx۳دارای xxxxxxریال ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ـ جاده آبعلی ـ منطقه صنعتی اتحاد ـ خیابان اتحاد ـ خیابان ۱۳ غربی یا بذر افشان پلاک ۴ به کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423572
آگهی تغییرات شرکت ماهک گلپاد بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۸۶۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۲۸۳۸۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای آیدین ظهوری ک م xxxxxxxxx۵و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن ک م xxxxxxxxx۳با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰ ریال بهxxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکا پس از کاهش سرمایهبشرح ذیل میباشد: ـ خانم انوشه زندگانی ک م xxxxxxxxx۱دارای xxxxxxxxxریال ـ آقای بابک بنی اسدی ک مxxxxxxxxx۱دارای xxxxxxxxxریال ـ آقای سیدمحمدرضا میری لواسانی ک مxxxxxxxxx۰دارای xxxxxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685391
آگهی تاسیس شرکت بهبد چاوش با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت طرحهای شهرسازی و معماری و دکوراسیون داخلی و مرمت و ساخت ساختمانهای اداری و صنعتی و تجاری و دیگر ابنیه‌ها و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله‌سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، بهره‌برداری از معادن و احداث کارخانجات صنعتی، خدمات فنی و نقشه‌برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی و بازیافت زباله‌های شهری و صنعتی، خدمات کترینگ و ایجاد رستورانها و فست فودهای زنجیره‌ای و طبخ و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع شرکتها و پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقا ـ نرسیده به پل میرداماد ـ ک عمدی پ ۹ ط۲ شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء :

۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920709
آگهی تاسیس شرکت بهبد چاوش با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت طرحهای شهرسازی و معماری و دکوراسیون داخلی و مرمت و ساخت ساختمانهای اداری و صنعتی و تجاری و دیگر ابنیه ها و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرح های عمرانی و ابنیه، بهره برداری از معادن و احداث کارخانجات صنعتی، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی و بازیافت زباله های شهری و صنعتی، خدمات کترینگ و ایجاد رستورانها و فست فودهای زنجیره ای و طبخ و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری و مشارکت در انواع شرکتها و پروژه ها و واحدهای اقتصادی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقا ـ نرسیده به پل میرداماد ـ ک عمدی پ ۹ ط۲ شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909891
آگهی تأسیس شرکت بهین آوران روژین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی, راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی, کلیه طرح های عمرانی و ابنیه, خدمات فنی و نقشه برداری, کنترل پروژه ها, تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی, انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی, سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها, انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی, طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی, انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود, امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان, تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, شرکت در مناقصات و مزایدات, اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری, اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی, ترخیص کالا از گمرکات کشور, گشایش اعتبارات ال سی,.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک, بلوار آفریقا, نرسیده به پل میرداماد, کوچه عمدی, پلاک۹, طبقه دوم شرقی ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ مورخ۲۱/۰۸/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است .
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای هومن ظهوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای هومن ظهوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای حمید جدید الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای هومن خدابخش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917935
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه اندیشان رستگار سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۷/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیروس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدید الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۸/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای آیدین ظهوری تا تاریخ ۸/۷/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای آیدین ظهوری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم بهنام راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۴ـ نام شرکت به حامی نیکان پروشات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور، قراردادها، چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۷/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840918
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه اندیشان رستگار سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۶۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۷/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیروس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدید‌الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۸/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای میثم بهنام‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بین‌المللی توسعه اقتصادی حامی ‌نیکان ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای آیدین ظهوری تا تاریخ ۸/۷/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای میثم بهنام‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی توسعه اقتصادی حامی ‌نیکان ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای آیدین ظهوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای میثم بهنام‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ نام شرکت به حامی نیکان پروشات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور، قراردادها، چک و سفته‌ و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۷/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906356
آگهی تأسیس شرکت پیشداد ژاوه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرح های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی، برای شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۳ مورخ ۸/۷/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مریم یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حمید جدیدالاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805242
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریال ی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ آقای سیروس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدیدالاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112156
آگهی تغییرات موسسه حامی نیکان پایا به شماره ثبت ۲۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283073
آگهی تاسیس شرکت روژین سازه پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان‌های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۵/۶/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم مریم یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حمید جدید الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744859
آگهی تاسیس شرکت ماهک گلپادبا مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل فنی پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیه به پل میرداماد، کوچه عمدی، پ نه، طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵. شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵: آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۳ـ۵: نفیسه حاجیابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئتمدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744874
آگهی تاسیس شرکت شهداد روناکسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی نزد بانکها برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقیـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳/۷/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای هومن خدابخش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مهرداد لاریپورطهرانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9804867
آگهی تاسیس شرکت ماهک گلپاد با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل فنی پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیه به پل میرداماد، کوچه عمدی، پ نه، طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵. شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵: آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۲ـ۵ـ آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۳ـ۵: نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739395
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه اقتصادی حامینیکان ایرانیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریال ی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۱ـ آقای سیروس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جدیدالاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739423
آگهی تغییرات موسسه حامی نیکان پایابه ‌شماره ثبت ۲۵۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۵ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925086
آگهی تاسیس شرکت سورنا بتیس مهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتونی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل فنی پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مهرداد لاری پورطهران فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مهرداد لاری پورطهران فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی بهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666935
آگهی تاسیس شرکت مهوار گویان مهامسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورشی ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودکـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقیـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۲ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامههای اداری با امضا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666942
آگهی تاسیس شرکت سورنا بتیس مهامسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتونی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل فنی پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی برای شرکت و هر نوع فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودکـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقیـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مهرداد لاریپورطهرانفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای مهرداد لاریپورطهرانفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامههای اداری با امضا رئیس هیئتمدیره بتنهایی بهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608453
آگهی تغییرات شرکت حامی نیکان ایرانیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه ۴۶ تاریخ تولد ۲۰/۱/۳۶ فرزند حمید با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۲۱/۹/۲۶ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آفریقا نرسیده به تقاطع میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ نام شرکت به بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006147
آگهی تاسیس شرکت شهداد روناک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راهسازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرح های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری ، کنترل پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی نزد بانکها برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳/۷/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای هومن خدابخش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای مهرداد لاری پورطهران فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11188088
آگهی تاسیس شرکت مهوار گویان مهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه های فلزی و بتنی، راه سازی و پل سازی و سدسازی و سوله سازی، کلیه طرح های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه برداری، کنترل پروژه ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم کشی و لوله کشی و نصب و راه اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورشی ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک ـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۲ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلی ثانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284718
آگهی تغییرات شرکت حامی نیکان ایرانیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه ۴۶ تاریخ تولد ۲۰/۱/۳۶ فرزند حمید با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۲۱/۹/۲۶ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آفریقا نرسیده به تقاطع میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ نام شرکت به بین‌المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769163
آگهی تأسیس شرکت بهین آوران روژین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی‌الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان‌های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی, راه‌سازی و پل‌سازی و سدسازی و سوله‌سازی, کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه, خدمات فنی و نقشه‌برداری, کنترل پروژه‌ها, تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی, انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی, سیم‌کشی و لوله‌کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آب‌نماها, انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی, طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی, انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود, امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان, تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, شرکت در مناقصات و مزایدات, اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری, اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی, ترخیص کالا از گمرکات کشور, گشایش اعتبارات ال سی,.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک, بلوار آفریقا, نرسیده به پل میرداماد, کوچه عمدی, پلاک۹, طبقه دوم شرقی ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ مورخ۲۱/۰۸/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است .

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای هومن ظهوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره .

۴ـ ۵ـ آقای هومن ظهوری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای حمید جدید‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای هومن خدابخش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819500
آگهی تاسیس شرکت ستاره ژاوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی‌الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان‌های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه‌سازی و پل‌سازی و سدسازی و سوله‌سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه‌برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم‌کشی و لوله‌کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۸/۶/xxx۱نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای هومن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهرداد لاری‌پور‌طهران‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات