مرضیه قمری حسابی

خانم مرضیه قمری حسابی

کد ملی 007521xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های مرضیه قمری حسابی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرضیه قمری حسابی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گروه اقتصادی توسعه و عمران جیرفت
گروه اقتصادی توسعه و عمران جیرفت
بازرس علی‌البدل
حامی تجارت ایلام نوین
حامی تجارت ایلام نوین
پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران
پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان
بازرس علی‌البدل
نان خوشه پری ماه
نان خوشه پری ماه
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین
بازرس علی‌البدل
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان
پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان
توسعه سلامت جیرفت
توسعه سلامت جیرفت
راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان
راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات داتیس پارس
توسعه خدمات داتیس پارس
امین گستر تهران باستان
امین گستر تهران باستان
بازرس اصلی
تبلیغاتی پارس نیک آسا هزاره
تبلیغاتی پارس نیک آسا هزاره
نایب رییس هییت مدیره
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
بازرس علی‌البدل
گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس
گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس
کشت و صنعت مهر زرین زرندیه
کشت و صنعت مهر زرین زرندیه
بازرس اصلی
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی
بازرس علی‌البدل
اراک خودرو دیزل
اراک خودرو دیزل
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت معادن میامی
توسعه صنعت معادن میامی
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
بازرس علی‌البدل
نان رعنای البرز
نان رعنای البرز
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس
پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس
بازرس علی‌البدل
نوسازان قوای محرکه آذرخش
نوسازان قوای محرکه آذرخش
بازرس اصلی
کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر
کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت دشت پیمان منطقه آزاد ماکو
کشت و صنعت دشت پیمان منطقه آزاد ماکو
بازرس اصلی
سخت آژند
سخت آژند
بازرس علی‌البدل
شهرک صنعتی امیرکبیر انانجرد
شهرک صنعتی امیرکبیر انانجرد
بازرس اصلی
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
عضو هییت مدیره
آرو پاژ
آرو پاژ
بازرس علی‌البدل
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی پارس شیراز هزاره
توسعه بازرگانی پارس شیراز هزاره
عضو هییت مدیره
ثامن ترابرتهران
ثامن ترابرتهران
توسعه سرمایه دلیران پارس
توسعه سرمایه دلیران پارس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14262585
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات داتیس پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx (هفتاد میلیارد و یکصد میلیون) ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید ماده ۱۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: ماده ۱۵- هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و از بین خود یا از خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگری تعیین نماید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد. - خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۶۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۳۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262826
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات داتیس پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۶۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد - آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۱۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد - خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۳۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx (هفتاد میلیارد) ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد. - شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای غلامعلی مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرذیل اصلاح گردید: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188737
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۷ومجوز شماره xxx۸۹/۱۱مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا جرجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند وآقای علی اصغر جعفری کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیارد) ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری زعیم با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت آروپاژ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188741
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ومجوز شماره xxx۵۰/۱۱مورخ۲۷/۰۵/xxx۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت آروپاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیارد و یک میلیون) ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: خانم زهرا جرجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری زعیم با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت آروپاژ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171143
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پارس شیراز هزاره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. همچنین کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول ثبت شرکتهای شیراز
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068853
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036229
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ که بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848738
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سخت آژند شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده پولادی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به تهران، خیابان آفریقا، خیابان نور، پلاک ۶، طبقه دوم شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848746
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سخت آژند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده پولادی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم آناهیتا برنجی طهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574494
آگهی تغییرات شرکت توسعه كار آفريني دليران پارس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۹۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و.. با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476896
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهرک صنعتی امیرکبیر انانجرد در تاریخ ۱۸/۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی و راه و باند و معماری، شهرسازی و شهرک سازی و احداث شهرک های صنعتی و طراحی و نصب و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، طراحی و ساخت ابنیه و تجهیز اماکن رفاهی و تفریحی و اقامتی و شهرک های صنعتی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان آزادگان ـ ابتدای جاده فتح ـ به سمت شهریار ـ کارخانه مائده کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/xxx۷/xxx/۳۲ مورخ ۶/۸/۹۴ نزد بانک تجارت شعبهxxx نوآوران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. کامران زرقام ک م xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی ترابی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وعلی رضا سمیعی ک م xxxxxxxxx۰عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی بشرح ذیل انتخاب شدند: خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143020
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوسازان قوای محرکه آذرخش درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تجهیز انواع گلخانه و واحدهای پرورش گل و گیاه و سیفی جات، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات کشاورزی و باغی و مواد و محصولات غذایی و انواع ویتامین ها و پروتئین ها، احداث واحدهای پرورش آبزیان و دام و طیور، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، طراحی و پیاده سازی سیستم های اداری و مدیریتی و مدیریت پروژه و پیمان، گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، طراحی و نصب و راه اندازی خطوط، تولید کارخانجات صنعتی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اتوبان آزادگان، ابتدای جاده فتح، شهریار، کارخانه مائده کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰/xxx/۹۴ مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران شرکت: فاطمه جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، سلمان شفاعت قراملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: لیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی به امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143036
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در ایجاد، توسعه و تکمیل، راه اندازی و اداره طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز در بخش کشاورزی، تأسیس یا مشارکت در ایجاد کارخانجات صنایع غذایی و لبنی و صنایع کارتن سازی و بسته بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی، انجام فعالیتهای مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی به ویژه تهیه، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات محصولات و نهاده های کشاورزی و خرید و فروش و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنایع غذایی، انجام فعالیتهای کشاورزی بویژه کشت و صنعت، کاشت، داشت، برداشت، آماده سازی زمینهای کشاورزی و زراعی، ایجاد مجتمع های کشاورزی و مجتمع های گلخانه ای و مدیریت فناوری نوین در بخش کشاورزی، امور پیمانکاری و صنعتی در زمینه دامپروری و ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری و تولید آبزیان، اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های مجاز از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اتوبان آزادگان، ابتدای جاده فتح ـ شهریار، کارخانه مائده کد پستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۰۱/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران شرکت: اسماعیل رازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154705
آگهی تاسیس شرکت کشت و صنعت دشت پیمان منطقه آزاد ماکو (سهامی‌خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و در تاریخ ۱۷/۱/۹۴ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد.

۱ـ موضوع شرکت: احداث کشت و صنعت و کلیه فعالیتهای کشاورزی شامل احداث باغ، زراعت، دام و طیور، زنبورداری، احداث گلخانه و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز کشاورزی و صنعتی مربوط به کشاورزی ـ استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی و اعتباری و ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ محوطه گمرک ـ ساختمان اداره پست ـ طبقه همکف ـ صندوق پستی xxx ـxxx۷۵

۴ـ سرمایه شرکت: به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۵ ریالی با نام که ۳۵ درصد آن نقداً برابر گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ بانک صادرات ماکو شعبه بازرگان کد xxx پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.

۵ـ مدیران شرکت: ۱) آقای مجتبی اسلامی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲) آقای نادر مصلحی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ۳) آقای محمد علی فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است.

۸ـ بازرسان شرکت:

خانم مرضیه قمری حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه جابری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مدیر امور حقوقی، قراردادها و ثبت شرکتها

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154714
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه آذر منطقه آزاد ماکو (سهامی‌خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و در تاریخ ۱۷/۱/۹۴ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی و شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی ـ تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور ـ انجام هر گونه فعالیت بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ محوطه گمرک ـ ساختمان اداره پست ـ طبقه همکف ـ صندوق پستی xxx ـ xxx۷۵

۴ـ سرمایه شرکت: به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که ۳۵ درصد آن نقداً برابر گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ بانک صادرات ماکو ـ شعبه بازرگان ـ کد xxx پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.

۵ـ مدیران شرکت: ۱) آقای مجتبی اسلامی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲) شرکت سرمایه گذاری سخت آژند (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای مهدی معروفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ۳) شرکت سرمایه گذاری اعتصام (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است.

۸ـ بازرسان شرکت: آقای سید احمد حسینی تکلردی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مدیر امور حقوقی، قراردادها و ثبت شرکتها

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080633
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تحت شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخلیا خارج از کشورـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشورـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. ۲. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارسـ جلفاـ فلکه عاشورا خیابان شمس تبریزی کوی پنجم جنب پاساژ امیر کبیر پلاک ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴. میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx پانصد میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به پانصدهزار سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ xxx.xxx.xxx یکصدو هفتاد و پنج میلیون ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۲ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ بانک تجارت شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵. اولین مدیران شرکت: مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیرهـ محمد مهدی فداکار داورانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتصام به سمت رئیس هیات مدیره ـ حسن رضا دلیری به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ۸. بازرسان شرکت: سید احمد حسینی تلکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹. اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ۱۰. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنعت معادن میامی درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی در داخل و خارج از کشور ـتأسیس یا مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی بویژه در زمینه صنایع فلزی، انرژی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و بهداشتی، صنایع تبدیلی کشاورزی و مشارکت در تأسیس شرکتهای مربوط به موضوعات فوق ـ پی جویی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن (به غیر از نفت و گاز) و تولید محصولات پرعیارشده و محصولات فرعی مربوطه ـ ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، ساخت، نصب و راه اندازی، تعمیر ونگهداری و پیمانکاری در پروژه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی ـ احداث کارخانه ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بصورت کلید دردست و پیمان مدیریت ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خرید و فروش، تهیه و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی مجاز و صنایع مربوط به مس و آلومینیوم ـبرگزاری همایشها و نمایشگاههای بین المللی و داخلی مرتبط با موضوع شرکت ـاخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور ـاخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های مجاز از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت ـشرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی ـ بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز و اقدامات قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پارک وی، خیابان جوانان، پلاک ۹ طبقه چهارم کد پ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۳/۷/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای حسن صالحی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای محمد پلارک به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم رمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704514
آگهی تغییرات شرکت اراک خودرو دیزل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـشرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ خانم مریم رمضان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم(با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس(با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای بابک زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668442
آگهی تاسیس شرکت کشت و صنعت مهر زرین زرندیه (سهامی خاص)
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت کشت و صنعت مهر زرین زرندیه (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ در این اداره شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده که برای اطلاع همگان آگهی می گردد:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و کشاورزی بویژه کاشت و داشت و برداشت، آماده سازی زمینهای کشاورزی و زراعی کشت و صنعت، خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمعهای کشاورزی و صنعتی در زمینه کشاورزی دامپروری تولید آبزیان و. ایجاد مجتمعهای گلخانه ای و مدیریت فناوری در بخش کشاورزی ۲ـ ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم و کارخانجات صنایع غذایی ۳ـ عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تهیه علوفه خوراک دام طیور ۴ـ عقد قراردادهای خرید یا اجاره زمین، ساختمان، منازل کارکنان و کارگران و انبار و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم شهری مورد نیاز ۵ـ تهیه و تدارک مواد اولیه و وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز شرکت ۶ـ اجرای کلیه فعالیتهای بازرگانی و صنعتی و کشاورزی بویژه تهیه و توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات محصولات کشاورزی ۷ـ اخذ نمایندگی و عاملیت در زمینه کلیه امور مربوط با شرکت و ایجاد شعب در داخل یا داخل یا خارج از کشور ۸ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی ریالی و ضمانت نامه های بانکی از موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ۹ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی ۱۰ـ هرنوع فعالیت بازرگانی و اقتصادی و اقدامات قانونی دیگر که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی، شهرستان زرندیه، روستای رحمت آباد، کدپستی xxxxxxxxx۳
۳ـ سرمایه شرکت:
مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال آن برابر گواهی شماره xxx۴/xxx۱۹ـ ۸/۶/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه مامونیه کد xxx۳ مهر گستر xxx۵ در حساب xxxxxxxxx بنام شرکت موجود و مابقی در تعهد سهامداران میباشد.
۴ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود
۵ـ سهامداران و میزان سهام آنان:
۱ـ آقای حامد نورانی دارای دویست و پنجاه هزار سهم ۲ـ آقای عزیز قشقائی دارای دویست و پنجاه هزار سهم ۳ـ آقای جمشید صوفی دارای دویست و پنجاه هزار سهم ۴ـ آقای مهدی معروفی دارای دویست و پنجاه هزار سهم
۶ـ اولین مدیران شرکت:
آقای حامد نورانی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی معروفی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیز قشقائی بعنوان مدیرعامل، آقای جمشید صوفی بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۷ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری و مراسلاتها فقط بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
۸ـ بازرسین شرکت: خانم مرضیه قمری حسابی فرزند محمدرضا بشناسنامه شماره xxx۵۳ صادره از تهران کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی اسلامی زاده فرزند حبیب اله بشناسنامه شماره xxx صادره از اراک کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
شxxxxxx۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628902
آگهی تصمیمات شرک توسعه صنایع اب دهلران استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۷۶۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ و درخواست وارده شماره xxx۷ مورخه ۱۰/۶/۹۳ در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای امیر برزگر رحیمی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای محسن محمدی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و با امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۷/۳/۹۳ به حساب شماره ۱ـxxxxxx۱۲ـxxxـxxx شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه تهران واریز گردید و بنابراین سرمایه شرکت xxx% پرداخت شده میباشد.
۴ـ آقای سید احمد حسینی تلکردی ش شناسنامه xxx۴ کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک دهلران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی دلیران پارس در تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بویژه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ـ مدیریت پروژه های زنجیره تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی، اجراء و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن، ساختمان سازی اعم از تجاری، مسکونی، شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی و مراکز تفریحی و اقامتی ـ مشارکت در تأسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و مؤسسات اقتصادی و مطالعاتی و بطورکلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی، معدنی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ـ پارک وی ـ ابتدای بزرگراه چمران ـ خیابان جوانان ـ پ ۹ ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۶/۴/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ۲ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ۳ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای شاهد مزجی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566032
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی پارس نیک آسا هزاره بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۷۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537699
آگهی تغییرات شرکت امین گستر تهران باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین ناظری به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر برزگر رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم گل گز اسگندری اوجقاز به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بسمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. خانم مرضیه قمری حسابی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا فرجی شربیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499161
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مرضیه قمری حسابی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۵۳ صادره از تهران و کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.
شرکا پس از افزایش سرمایه:
ـ خانم زهرا مر زوقی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حمید ملیا نی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حامد نو رانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
ـ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499236
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مرزو قی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504895
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید ملیا نی کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال از شرکت خارج شد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx (یکصد میلیون) ریال کاهش یافته، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
مشخصات شرکا پس از کاهش سرمایه:
ـ خانم زهرا مرزو قی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
ـ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434609
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مریم رمضان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مرضیه قمری حسابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439172
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۲۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید احمد حسینی تلکردی کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434478
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان شماره ثبت ۴۵۲۳۸۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۱۷۴۹
در تاریخ۱۸/۰۱/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: ـ انجام فعالیتهای مختلف در راستای هم افزایی علم و ثروت, توسعه اقتصاد دانش محور, گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری, تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مطالعه, مشاوره, مدیریت, خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی, بازارسنجی, توسعه یا انتقال فناوری, تامین, تجهیز, طراحی, مهندسی, ساخت و تولید, پیاده سازی و نگهداری در زمینه صنایع و فناوریهای نو, ابزار و تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق, تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی, انرژی و سامانه های صنایع نفت, گاز, پتروشیمی و نیروگاهی ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خرید, فروش, تهیه, توزیع, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بویژه تجهیزات و قطعات الکترونیکی و آزمایشگاهی, مخابراتی, رایانه ای و صادرات خدمات مهندسی الکترونیک ـ مشارکت طراحی, تاسیس, ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه صنایع الکترونیک, مخابرات, رایانه و صنایع وابسته ـ ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای و مدیریت و اجراء و پشتیبانی و خدمات پس از فروش در زمینه الکترونیک و مخابرات و صنایع الکترونیکی و کنترلی و انتقال اطلاعات و مهندسی شبکه ها و بردهای الکترونیکی و مخابراتی ـ برگزاری همایشها و نمایشگاههای بین المللی در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات و صنایع الکترونیک پس از اخذ مجوزهای لازم ـ طراحی, راه اندازی و پشتیبانی و تجهیز کلیه پروژه های رایانه ای اعم از سخت افزار, شبکه های کامپیوتری, استقرار امنیت شبکه ـ تامین, نصب, پشتیبانی و تعمیر سیستمهای ایمنی, دوربین های امنیتی, سیستم اعلام سرقت و حریق با کنترل از راه دور و سیستم هوشمند کنترل و مدیریت ساختمان ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات و ضمانت نامه های مجاز بانکی ارزی و ریالی و انجام موضوعات فوق با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور انجام کلیه فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران, چهارراه پارک وی, روبروی هتل استقلال, خیابان جوانان, پلاک۹ کدپستیxxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی که تعدادxxx/xxx/۱ سهم بانام و۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶۹ مورخ۱۵/۱۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ امیرحسین فدائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل ۲. محمد مهدی فداکار داورانی به نمایندگی از شرکت سخت آژند بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳ ـ محمد مهدی فدائی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل ۴ـ حمیدرضا یمینی شریف به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
ـ سید احمد حسینی تلکردی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
ـ مرضیه قمری حسابی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316515
آگهی تاسیس شرکت توسعه سلامت جیرفت (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تحت شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در دایره ثبت شرکتهای ثبت جیرفت به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
ایجاد مراکز پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی، خدماتی، بازرگانی بویژه در زمینه مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه درمان و بهداشت ـ مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی بقیه بشرح ماده دو اساسنامه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت ـ خیابان کشاورزی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۲ مورخه ۴/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردید. و مابقی مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آن در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدمهدی فداکارداورانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمداله فاریابی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه عمران جیرفت ایرانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و علی عمادالدین به نمایندگی شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه مشایخی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر با مفاد اساسنامه می باشد.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سید احمد حسینی تلکردی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی، مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236404
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
خانمها مریم علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146571
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه هاـ مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشورـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشورـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشورـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد و در هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهرانپارس، خیابان شهید سیدعباس حسینی، خیابان پنجم غربی، پلاک ۶۰، طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و پانصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۳۱/۴/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده پولادی به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای وحید اکبرزاده پولادی به نمایندگی از شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای هیبت اله مهربانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137414
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی, نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی, شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارکات کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مشارکت در تاسیسات شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی , عمرانی, ساختمانی, تولیدی, خدماتی, بازرگانی, صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ انجام کلیه معاملات تجاری , خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات برای شرکت و خرید سهام برای شرکت در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیات از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی , اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. تمامی موارد پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی, خیابان الف , خیابان جوانان, پلاک۹, طبقه۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۲ مورخ۱۶/۰۴/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر برزگررحیمی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای امیر برزگر رحیمی به نمایندگی از شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای هیبت اله مهربانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ۴/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098173
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت های عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی، انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سیزدهم ولنجک ، خیابان ساسان، واحد۳۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد بیست میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/۸۶ مورخ ۱۰/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای شکراله عجم به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای شکراله عجم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014023
آگهی تغییرات شرکت حامی تجارت ایلام نوین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023197
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت درپروژه‌های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی، انجام کلیه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی (طراحی نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی، انجام کلیه امور اجرائی پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری پروژه‌ها در رشته‌های ساختمان و راه سازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و سازه‌های صنعتی، مدیریت و تهیه طرح‌های شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، مدیریت پروژه‌های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی، انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه‌ها، تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در تاسیس شرکتها به ویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و به طور کلی مشارکت در فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی خدماتی بازرگانی صنعتی و معدنی در داخل و خارج ازکشور. خرید سهام شرکتها و موسسات برای شرکت و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی برای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و یا خارج ازکشور، اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور، انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهرتهران، پارک وی، ابتدای چمران، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه ۴، کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوشهر نیوساد پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تکلردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای علی بخش رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک ازاعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965192
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زینب دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین مشایخی ساردوئی تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۳.
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098328
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رشید قشقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای منوچهر ضیف الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شیما اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۳
در تاریخ ۱۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470838
آگهی تأسیس شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی انجام کلیه طرحها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی پیمانکاری پروژه‌ها در رشته‌های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و تجهیزات ارتباطات و سازه‌های صنعتی مدیریت فنی و تهیه طرح‌های شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری مدیریت فنی پروژه‌های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه‌ها ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی و مدیریتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بطور کلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور خرید سهام شرکتها و موسسات برای شرکت اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران، خیابان کلاهدوز، خیابان سپیده، پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۰/xxx مورخ ۱۰/۷/xxx۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی خانم لیلا آزادگان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زینب دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم زینب دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء:: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای روح اله معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546995
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه‌سازی مسکن و ساختمان‌سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک‌سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ پیمانکاری پروژه‌ها در رشته‌های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه‌های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه‌های زنجیره‌ تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین‌آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه‌ها ـ تأسیس و یا مشارکت در تأسیس و توسعه شرکتها و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره‌وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ بطور کلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج از کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه خ شهید لواسانی پ ۸۷ ط اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۵ مورخ ۱۹/۶/۹۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده‌پولادی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای وحید اکبرزاده‌پولادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم مرضیه قمری‌حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317917
آگهی تغییرات شرکت نان رعنای البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۴۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید بهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961364
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای غلامعلی خورسندی‌لالوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری‌حسابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم زینب دلیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین مشایخی‌ساردوئی تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۳.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152688
آگهی تأسیس شرکت حامی تجارت ایلام نوین بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در پروژه‌های عمران و توسعه شهری، ساختمان‌سازی، پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی، انجام معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات) کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مصالح ساختمانی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام هرگونه امور مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان دولت، خیابان اختیاریه جنوبی، پلاک ۳۳، ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم زینب دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم مرضیه قمری‌حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم مرضیه قمری‌حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات