رضا حاجی ابراهیمی

آقای رضا حاجی ابراهیمی

کد ملی 007508xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14929493
آگهی تغییرات شرکت سفر های کهکشانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 361703 و شناسه ملی 10104086107
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1398 و مجوز شماره 27936/982303 مورخ 2/9/98 وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره 36542 مورخ 29/7/98 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی 10103931095 با نمایندگی آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی 0075085372 مبلغ 4000000000 ریال از سهم الشرکه خود را بموجب سند صلح به شماره 23109 مورخ 13/07/1398 صادره از دفتر اسناد رسمی 1135 حوزه ثبتی تهران به شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی 10104079688 با نمایندگی آقای ابراهیم رنجبر منتقل نمود. در نتیجه در میزا ن سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. لیست شرکاء پس از نقل و انتقال سهم الشرکه و صلح حقوق به شرح ذیل می باشد: 1. شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی 10103931095 دارای 5000000000 ریال سهم الشرکه. 2. شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی 10104079688 دارای 4000000000 ریال سهم الشرکه. 3. آقای محمد بهرامی به شماره ملی 3131305721 دارای 1000000000 ریال سهم الشرکه. پ980912721719131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14872513
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 281345 و شناسه ملی 10103148777
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1398 ومجوز شماره 22289/982303 مورخ 10/7/98 اداره کل حقوقی واملاک گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک 207، طبقه اول کدپستی 1919614557 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 0901179205 به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمد بهرامی به شماره ملی 3131305721 به نمایندگی از شرکت رابین صنعت رابو (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی 0075085372 به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمد شوشتر به شماره ملی 3970186692 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء). امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980806440978525  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864236
آگهی تغییرات شرکت فرین گستر فهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 458326 و شناسه ملی 14004294129
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقای اسفندیار حیدری پور به شماره ملی 4679382491 به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره. 2. خانم حانیه جهانگیری به شماره ملی 2980628761 به سمت نائب رئیس هیات مدیره. 3. آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی 0075085372 به نمایندگی شرکت جاوید گستر رازیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. 4. آقای نیما فرجی به شماره ملی 0081656701 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ پ980730992517181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835060
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 397352 و شناسه ملی 10320482783
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 22/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید. شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ملی 10103931095 با نمایندگی آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی 0075085372 به سمت رئیس هیأت مدیره. ـ آقای محمد بهرامی به شماره ملی 3131305721 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ـ خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی 0068136250 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980713819541571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14783962
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالا تجارت تنیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جاوید گستر رازیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و امیررضا جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709609
آگهی تغییرات شرکت ایده پرداز دانش نوین آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهران مظفری مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مازیار محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج کلیه آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709626
آگهی تغییرات شرکت ایده پرداز دانش نوین آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره . ، آقای مهران مظفری مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مازیار محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519784
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و مجوز اداره کل حقوقی و املاک گردشگری بشماره xxx۸۷/xxxxxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد دماوند xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره . آقای محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره . آقای محمد شوشتر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439237
آگهی تغییرات شرکت سفر‌های کهکشانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۶ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ سازمان هواپیمائی کشوری و مجوز شماره xxx۴۴/xxxxxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر رضا جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم آناهیتا علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) آقای مهران مظفری مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) و آقای محمد علی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت ( خارج از اعضاء و شرکاء ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، عقود اسلامی و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272688
آگهی تغییرات شرکت فرین گستر فهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیات مدیره و نیما فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت جاوید گستر رازیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حانیه جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115649
آگهی تغییرات شرکت سفر‌های کهکشانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۶ مورخ ۵/۳/xxx۷ سازمان هواپمائی کشوری و مجوز شماره xxx/xxx۰۰/۹۷ مورخ ۲۲/۳/۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند و محمدعلی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء و شرکا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، عقود اسلامی و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13925035
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر خرد آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت داریا پرتو بارمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت جاوید گستر رازیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با رعایت ماده مربوطه در اساسنامه، اختیارات خود در بندهای ۲ و ۴ و ۱۰ الی ۱۹ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766040
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراز عمران آریانا با نمایندگی آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755312
آگهی تغییرات شرکت سفر‌های کهکشانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۶۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۴ مورخ ۱۳/۹/xxx۶ و سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره xxx۱۶ , xxx , xxx مورخ ۱/۹/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نیما فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکاء) انتخاب گردیدند آقای محمد علی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء و شرکا) برای مدت دو سال انتخاب گردید امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، عقوداسلامی و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پرداز دانش نوین آرشام درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه - فروش و صادرات و ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی در زمینه رایانه - طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم‎های کامپیوتری و کنترلی - طراحی و تولید دستگاه‌ها و راهکارهای هوشمندسازی - طراحی و تولید دستگاه‌های روبوتیک - تولید نرم افزار - ایجاد بسته‌های نرم افزاری - شرکت در نمایشگاه‌های رایانه‌ای داخلی و خارجی - طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه‌های کامپیوتری - طراحی، پیاده سازی و نگهداری دیتاسنتر و ارائه خدمات میزبانی وب - راه اندازی و مدیریت پورتال‎های اطلاع رسانی و پشتیبانی - تولید محتوای عمومی و تخصصی - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های رایانه‌ای داخلی و خارجی - بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی - انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی و اقتصادی مجاز - صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز - شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور - انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم - خدمات اداری و پیمانکاری و نگهداری و پشتیبانی سیستمها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی - بلوار میرداماد - پلاک - xxx - طبقه اول - واحد ۱ - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۰/۳/xxx۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهران مظفری مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای مازیار محمدی دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169142
آگهی تأسیس شرکت کیان کاوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۷۹۵۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۹/xxx۵ تحت شماره xxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱) طراحی و مشاوره و اجرا و نظارت کلیه پروژه‌های عمرانی، سرمایه گذاری، مشارکت، احداث، طراحی مشاوره و محاسبه اجرا و نظارت و خرید و فروش و پیمانکاری ساختمانها و مجتمع‌های تجاری، مسکونی، اداری، تفریحی و ورزشی. ۲) خرید و فروش سهام شرکتها. ۳) فعالیتهای فنی، مهندسی، بازرگانی و خدماتی و سایر زمینه‌های مشابه با و بدون مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی و انعقاد در این رابطه. ۴) ارائه خدمات پس از فروش جهت کالاهای تجاری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. ۵) مشاوره، مطالعه، برنامه ریزی و بازاریابی و تجارت الکترونیک بصورت غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. ۶) خرید، فروش، صادرات، واردات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات انبارداری، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۷) تدارک و تأمین کالا و نیروی انسانی مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش بلوار رودکی ساختمان میلاد طبقه ۵ واحد ۲۱ کدپستی شماره xxxxxxxxx۳. ۳ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱. xxx. xxx سهم بانام ۱. xxx ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره xxx۴. ۹۵. xxx مورخ ۱۴/۹/xxx۵ بانک گردشگری شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. ۴ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ مدیران شرکت: آقای علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ اولین بازرسان: آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061756
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038677
آگهی تغییرات شرکت کهکشان رسانه بین الملل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۵۹۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422828
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت طرح سازه تنیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت طلایه داران تجارت کاسپین با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740757
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سفر خوش کام شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۵۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ و مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شماره xxx۹۸,xxx,xxx مورخ ۸/۹/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمد بهرامی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی شیری جعفرزاده کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655468
آگهی تغییرات شرکت پرتو تجارت صدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588495
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه ابنیه دماوند ش.م xxxxxxxxx۲۱ و شرکت فراز عمران آریانا ش.م xxxxxxxxx۹۵ و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین ش.م xxxxxxxxx۴۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424500
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین‌المللی دل عالم ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۲۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
شرکت طرح سازه تنیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409018
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سفر خوش کام سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کالا تجارت تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
آقای رضا حاجی‎ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم‎ اشرف‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393931
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
آقای رضا حاجی‎ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355045
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
ـ آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338833
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا سهامی ‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال xxx۱ به تصویب رسید.
آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338856
آگهی تغییرات شرکت سکانداران تجارت پرشیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338857
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338834
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087726
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دلفارد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رامین ادراکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بهرامی تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳.
۲ـ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087732
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید سلیمانی و شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم سوسن بهرامی کوهشاهی و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی قاسمی ملادهی تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۳.
در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032046
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پادمیرا کیش سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای محمد مصباح و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بهرامی و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳. در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029757
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد بهرامی و شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم مریم کلهری زاده تا تاریخ ۲۹/۷/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011046
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجتبی شیری جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بهرامی و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید سلیمانی تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک قدس خ فلامک شمالی کوچه ۲۳ پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کالا تجارت تنیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه تجارت طرح اثر نوین ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی و شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی خانم نجمه شرفی و شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص با نمایندگی خانم سوسن بهرامی کوهشاهی تا تاریخ ۳/۱۱/xxx۳.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک قدس ـ خ فلامک شمالی ـ خ ۲۳ ـ پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مشاوره و مشارکت در شرکتها مجتمع ها طرح ها و واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی ساخت اماکن رفاهی گردشگری احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و ساختمانی انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز امکان سنجی انواع پروژه ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ترخیص کالاهای موردنیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و رعایت کلیه تشریفات حق العمل کاری و انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت.
۶ـ نام شرکت به 'توسعه کالا تجارت تنیان' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620609
آگهی تغییرات شرکت افلاک ساز فوژان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم آلما پیلوسیان حاجی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۲۴/۱۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آلما پیلوسیان حاجی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506049
آگهی تغییرات شرکت افلاک ساز فوژان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا حاجی‌ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم آلما پیلوسیان‌حاجی‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۲۴/۱۲/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هراج کمرزر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم آلما پیلوسیان‌حاجی‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات