حسین ایزدی بابوکانی

آقای حسین ایزدی بابوکانی

کد ملی 119948xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

شرکت های حسین ایزدی بابوکانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین ایزدی بابوکانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14165474
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ، محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ، اشکان چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165499
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقایان: حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ اشکان چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد رضا ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: آقایان: محمد علی پیش اهنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی حمیدرضا ربانی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631296
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان بوشهر: شهر بوشهر رو به روی گمرک خیابان دهقان ساختمان جوکار طبقه سوم واحد ۶، به کدپستی xxxxxxxxx۹، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان اصفهان: شهر اصفهان بلوار کشاورز بعد از سه راه سیمین نبش کوچه سیدعظیم ساختمان مهدی، طبقه ۱، کدپستی xxxxxxxxx۳، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان هرمزگان: بندر عباس چهار راه خانه نان ساختمان آنیل طبقه ششم واحد ۱۸، کدپستی xxxxxxxxx۴، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان بوشهر: بندر دیر خیابان ساحلی نرسیده به اسکله صیادی بعد از آب شیرین کن کوثر ساختمان دشتی، کدپستی: xxxxxxxxx۱، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان زنجان: شهر زنجان دروازه ارک خیابان ۱۷ شهریور جدید پلاک ۸۲، کدپستی xxxxxxxxx۵، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی خراسان رضوی: مشهد بلوار امامت امامت ۵۰ نبش ادب پلاک ۱/۸۰، کدپستی xxxxxxxxx۹، با مدیریت حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان خوزستان: خرمشهر خیابان چهل متری بعد از بوستان انتهای بن بست احسان، کدپستی xxxxxxxxx۶، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان تهران: شهریار کیلومتر ۷ بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس خیابان بهشتی پلاک ۴ طبقه اول واحد ۴، کدپستی xxxxxxxxx۷، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. ۹ شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان خراسان جنوبی: بیرجند بلوار غفاری نبش غفاری ۵ پلاک ۱/۲ طبقه ۲، کدپستی: xxxxxxxxx۳، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان خراسان رضوی: نیشابور خیابان ۱۷ شهریور انتهای خیابان کارگر نرسیده به سه راه زمین شهری پلاک ۲۰، کدپستی xxxxxxxxx۵، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان البرز: کرج گلستانک خیابان بهرامی شمالی کوچه خورشید کوچه گلها پلاک ۷، کدپستی: xxxxxxxxx۸، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی استان بوشهر: شهرستان تنگستان بندر بوالخیر بخش ساحلی دلوار بندر تجاری بوالخیر خیابان شهید قاسمی فرعی اول پلاک ۲، کدپستی: xxxxxxxxx۳، با مدیریت محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526007
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و محمود چاووشی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول سادات نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526019
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمود چاووشی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید رسول سادات نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد رضا ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و اشکان چاووشی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مونا گوهری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ربانی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048085
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - علی دهقان فر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - سید رسول سادات نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - عرفان دهقان فر با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048091
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - علی دهقان فر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - سید رسول سادات نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - محمود چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - عرفان دهقان فر با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - محمد رضا ایزدی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - اشکان چاووشی فروشانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مونا گوهری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ربانی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968733
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدزالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصربابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید محجوبی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف) فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ب) فراز ششم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ج) فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت د) فرازهشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ه) فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چاچوب آئین نامه معاملات و) فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ز) فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ح) فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش ط) فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ی) فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه قراردادها و چک‌های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و مازاد بر آن با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: الف) حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد مستقیم و زیر پوششی طبق صورتجلسات ماهیانه آنان و پاداش سنوات خدمت کارکنان فوق و پرداخت‌های ماهیانه به بهداری و بهداشت و صندوقهای بازنشستگی نفت. ب) علی الحساب حقوق و بیمه کارکنان پیمانکاری طبق صورتجلسات ماهیانه تاییدشده توسط ادارات ناظر و صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت‌ها. ج) کلیه مالیات‌ها و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده و آلایندگی، بیمه تامین اجتماعی کاگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصاحساب. د) پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن شرکت طبق صورت حساب‌های دریافتی. ه) پرداخت هایی که در مجمع و هیئت دیره شرکت تصویب شده_باشند. و) خرید ارز و چرداخت‌های ارزی ز) پرداخت کلیه مطالبات دولتی - اسناد مالیو اوراق بهادار در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای رئیس حسابداری مالی (آقای رسول زالی) معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681411
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۹/۲۰ مورخ ۲۳/۷/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی سعید محجوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دبه سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575794
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۲/xxx۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: -شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی حسین ایزدی با بوکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان قم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی رستم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی ناصر بابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی افشار سرکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی محمد زالی بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفیض گردید. تمام اوراق قراردادها واسناد بهادار وتعهد آور با امضاءمدیر عامل ویک عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت ودرغیاب اعضاءبا امضاءمدیر عامل و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاءیک عضو هیئت مدیره و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت ود غیاب مدیر عامل ومدیر مالی با امضاءدو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.اختیارات هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408908
آگهی تغییرات شرکت نفت ستاره خلیج فارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حبیب امین فر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل بشماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره و امین الله اسکندری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیات مدیره و توفیق آذرمگین بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس و مدیرعامل و حسین ایزدی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035252
آگهی اصلاحی شرکت تعاونی مشاور خاتم به شماره ثبت ۱۰۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۳۷۳۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۲/۹۲ مورخ ۱/۲/۹۲ بدینوسیله اعلام می‌گردد: سید حسین هاشمی فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل صحیح می‌باشد. عطاء اله قنبری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره صحیح می‌باشد. حسین ایزدی بابوکانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد. محمد حسین سید شاکری به کدملی xxxxxxxxx و حبیب نجفی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حمید مهدیان به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل صحیح می‌باشد. نصراله مقدم چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسن مطلب پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل صحیح می‌باشد در حق امضاء در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نایب رئیس هیئت مدیره (محمد حسن سید شاکری) معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047177
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مشاور خاتم به شماره ثبت ۱۰۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۳۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: محمدحسین هاشمی فشارکی به ک م xxxxxxxxx۸ عطار قنبری به ک م xxxxxxxxx۱ سین ایزدی بابوکانی به ک م xxxxxxxxx۰ محمدحسن سیدشاکری به ک م xxxxxxxxx۲۰ حبیب نجفی نوبر به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید محمدیان به ک م xxxxxxxxx۱ مظفر خسروی الحسینی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای ۳ سال انتخاب شدند. برات قنبری به ک م xxxxxxxxx۳۳ نصراله مقدم به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرسان اصلی و حسن مطلب پور به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان علی البدل برای ۱ سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حسین ایزدی بابوکانی به ک م xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن هاشم فشارکی به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال منصوب و مقرر گردید که کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با ۲ امضا سیدحسین هاشمی فشارکی (مدیرعامل) و به عنوان دارنده امضای ثابت حسین ایزدی بابوکانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت مدیره اماضی نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن سیدشاکری معتبر است همچنین اوراق عادی در شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672835
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و بیست هزار سهم با نام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده, افزایش یافت که بموجب گواهی شمارهxxx مورخ۰۸/۰۴/xxx۱ بانک ملی شعبه علامه طباطبایی مبلغxxx/xxx/xxx ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ آقای فراز حق پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی, آقای حمیدرضا ربانی حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی دهقان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود چاووشی فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا ایزدی بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای عرفان دهقان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای سید رسول سادات نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای اشکان چاوشی فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ۱۹/۰۴/xxx۳
۵ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۶ـ شعبه به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ حکیم نظامی ـ خ خاقانی ـ کوچه چهارسوق ـ پ۳۶ کدپستیxxxxxxxxx۱ و به مدیریت علی دهقان فر تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان مرکزی شهر اراک خ شریعتی ـ کوی فجر کوی گلها ـ بن بست ساری ـ پ۱۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان زنجان شهر زنجان خ معلم ـ خ دوم شرقی ـ پ۲۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان البرز شهر کرج مهرشهر ـ فاز۱ ـ بلوار شهرداری ـ خxxx ـ ساختمان الماس شرق ـ پ۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز خ گلستان ـ خ ابان ـ نبش اردیبهشت ـ مجتمع ایران زمین ـ واحد۱۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان خراسان رضوی شهر مشهد خ فلسطین۷ ـ پ۵۳ کدپستیxxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
شعبه به نشانی استان فارس شهر شیراز خ قصرالدشت ـ خ بست و یکم ـ فرعی اول ـ پ۳۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.
۷ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی دهقان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود چاووشی فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عرفان دهقان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رسول سادات نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ایزدی بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای اشکان چاوشی فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۸ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه امور بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت فنی بر ساخت و فرآیند تولید و تعمیرات اساسی و تجهیزات و ماشین آلات و قطعات صنعتی کالاهای ساختمانی رایانه و سیستمهای مربوط اقلام و تاسیسات مخابراتی و الکترونیکی و الکتریکی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شامل تجهیزات چرخشی ثابت لوازم ایمنی و مواد غذایی و کشاورزی مخازن تحت فشار و ذخیره ابزارهای اندازه گیری در داخل و خارج از کشور و نظارت فنی بر تامین و ارتقا مطابق مشخصات و با بردن ضریب ایمنی کالا بازرسی فنی و نظارت بر پروژه های ای پی سی و ای وی پی از شروع تا نصب و راه اندازی و تحویل بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای مجاز وارداتی صادراتی و تولید داخل انجام کلیه امور بازرسی های فنی و انرژی و انجام آزمایشها در زمینه فعالیتهای شرکت.
۹ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238214
آگهی تأسیس شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت فنی بر ساخت و فرآیند تولید تعمیرات اساسی و تجهیزات و ماشین‌آلات و قطعات صنعتی کالاهای ساختمانی رایانه و سیستمهای مربوط اقلام و تاسیسات مخابراتی و الکترونیکی و الکتریکی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شامل تجهیزات چرخشی ثابت لوازم ایمنی و مواد غذایی و کشاورزی مخازن تحت فشار و ذخیره‌ ابزارهای اندازه‌گیری در داخل و خارج از کشور و نظارت فنی بر تامین و ارتقا مطابق مشخصات و با بردن ضریب ایمنی کالا بازرسی فنی و نظارت بر پروژه‌های ای پی سی و ای وی پی از شروع تا نصب و راه‌اندازی و تحویل بازرسی و نمونه‌برداری از کلیه کالاهای مجاز وارداتی صادراتی و تولید داخل.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ونک خ شهید خدامی پ ۶۲ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۷/۴/۹۰ نزد بانک ملی شعبه علامه طباطبائی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی دهقان‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حسین ایزدی‌بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمود چاووشی‌فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای عرفان دهقان‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای سید رسول‌ سادات‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمود چاووشی‌فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم عشرت داعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم پریچهر واقعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257695
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۱۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و بیست هزار سهم با‌نام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده, افزایش یافت که بموجب گواهی شمارهxxx مورخ۰۸/۰۴/xxx۱ بانک ملی شعبه علامه طباطبایی مبلغxxx/xxx/xxx ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ آقای فراز حق‌پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی, آقای حمیدرضا ربانی‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی دهقان‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای حسین ایزدی‌بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود چاووشی‌فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا ایزدی‌بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای عرفان دهقان‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای سید رسول سادات‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای اشکان چاوشی‌فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی‌البدل تا تاریخ۱۹/۰۴/xxx۳

۵ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۶ـ شعبه به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ حکیم نظامی ـ خ خاقانی ـ کوچه چهارسوق ـ پ۳۶ کدپستیxxxxxxxxx۱ و به مدیریت علی دهقان‌فر تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان مرکزی شهر اراک خ شریعتی ـ کوی فجر کوی گلها ـ بن‌بست ساری ـ پ۱۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان زنجان شهر زنجان خ معلم ـ خ دوم شرقی ـ پ۲۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان البرز شهر کرج مهرشهر ـ فاز۱ ـ بلوار شهرداری ـ خxxx ـ ساختمان الماس شرق ـ پ۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز خ گلستان ـ خ ابان ـ نبش اردیبهشت ـ مجتمع ایران زمین ـ واحد۱۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان خراسان رضوی شهر مشهد خ فلسطین۷ ـ پ۵۳ کدپستیxxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.

شعبه به نشانی استان فارس شهر شیراز خ قصرالدشت ـ خ بست و یکم ـ فرعی اول ـ پ۳۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵ و به مدیریت علی دهقانفر تاسیس گردید.

۷ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی دهقان‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین ایزدی‌بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود چاووشی‌فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عرفان دهقان‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید رسول سادات‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا ایزدی‌بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای اشکان چاوشی‌فروشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حسین ایزدی‌بابوکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۸ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه امور بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت فنی بر ساخت و فرآیند تولید و تعمیرات اساسی و تجهیزات و ماشین‌آلات و قطعات صنعتی کالاهای ساختمانی رایانه و سیستمهای مربوط اقلام و تاسیسات مخابراتی و الکترونیکی و الکتریکی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شامل تجهیزات چرخشی ثابت لوازم ایمنی و مواد غذایی و کشاورزی مخازن تحت فشار و ذخیره ابزارهای اندازه‌گیری در داخل و خارج از کشور و نظارت فنی بر تامین و ارتقا مطابق مشخصات و با بردن ضریب ایمنی کالا بازرسی فنی و نظارت بر پروژه‌های ای‌پی‌سی و ای‌وی‌پی از شروع تا نصب و راه‌اندازی و تحویل بازرسی و نمونه‌برداری از کلیه کالاهای مجاز وارداتی صادراتی و تولید داخل انجام کلیه امور بازرسی‌های فنی و انرژی و انجام آزمایشها در زمینه فعالیتهای شرکت.

۹ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات