مهدی جمالی

آقای مهدی جمالی

کد ملی 118951xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14229769
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه مییxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین خانم الهام خلیلی گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724850
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ و نامه به شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۸/۰۸/۹۶ وزارت صنعت معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قاسم جهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487003
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۶/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426015
آگهی تغییرات شرکت سایپا سیتروئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ آقای الیویه بورژ به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اتومبیل پژو سیتروئن به کدفراگیر xxxxxxxxx۸ به عنوان رییس هیات مدیره وآقای مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای ژان باپتیس شاسلوپ دو شتیون به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت صنعتی مشترک پژو سیتروئن به کدفراگیر xxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای یان ونسنت به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اتومبیل سیتروئن به کد فراگیر xxxxxxxxx، به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای فریبرز شهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای یان مارتین به کدفراگیر xxxxxxxxx را به عنوان قائم مقام مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضای متفق مدیرعامل و قائم مقام ایشان به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259145
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۸۶/۴۱ مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد علی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به کدملی xxxxxxxxx۱ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168253
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کد ملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره - آقای محمد کبریتی با کد ملی (xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گسترسایپا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیأت مدیره آقای ناصر آقا محمدی با کد ملی (xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای محمود دودانگه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره آقای مهدی قدرتی با کد ملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل (سایپا) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بها دار و بانکی و اسناد تعهدآورشرکت با امضاء متفق دو نفر، مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد - هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (باستثناء خارج از ایران)، ۴ (در چار چوب آئین نامه‌های مصوب) ۶، ۷، ۸ (باستثناء ظهر نویسی)، ۹ (با رعایت آئین نامه معاملات باستثناء جدول حد نصاب خرید‌ها موضوع بند ۱ ۵)، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و هم چنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را وفق آئین نامه‌های مصوب به مدیر عامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900572
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای محمد کبریتی با کدملی (xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره آقای ناصر آقا محمدی با کدملی (xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای محمود دودانگه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مهدی قدرتی با کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا (سهامی عام) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر حقوقی شرکت اقای بهروز سجودی به کدملی xxxxxxxxx۲ تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704858
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای حسن عمو زاده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای آقای اکبر شمسی لاهیجانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای علیرضا بادکوبهءهزاوهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557086
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: مهدی جمالی با کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد کبریتی با کدملی (xxxxxxxxx۷) به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و ناصر آقا محمدی با کدملی (xxxxxxxxx۶) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و محمود دودانگه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مهدی قدرتی با کدملی (xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت تولیدی اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (باستثناء خارج از ایران)، ۴ (در چار چوب آئین نامه های مصوب) ۶، ۷، ۸ (باستثناء ظهر نویسی)، ۹ (بارعایت آئین نامه معاملات باستثناء جدول حد نصاب خرید ها موضوع بند ۱ ـ ۵)، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و هم چنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را وفق آئین نامه های مصوب به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453026
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد کبریتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای ناصر آقا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عباس شهریاری افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمود دودانگه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. در اجرای ماده xxx قانون تجارت، هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (باستثناء خارج از ایران)، ۴ (در چار چوب آئین نامه های مـصوب) ۶، ۷، ۸ (باستثناء ظهر نـویسی)، ۹ (با رعایت آئین نامه معاملات باستثناء جدول حد نصاب خرید ها موضوع بند ۱ ـ ۵)، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و هم چنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را وفق آئین نامه های مصوب به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق دو نفر، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422014
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ صنعت و معدن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۶/۹۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمدعلی سید ابریشمی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقـای سیدرضا نوروز زاده بشماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره ـ آقای مهدی جمالی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه دماوند به شناسه ملی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. ـ آقای محمدرضا عرفانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقای حسن رضوانفر بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقای علیرضا اسدپور کفاش بشماره کد ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد ـ حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می باشد. ـ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع ازمنافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند. ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط ـ توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام ویا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx.xxx.xxx (دویست میلیون) ریال ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند ۱ ـ ۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره. ـ درصورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد. ***** ـ تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. ـ تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط درجهت اداره امور شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. ـ عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین درصورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه ـ اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیأت مدیره. ***** ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. ـ خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره. ـ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً درجهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. ـ تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت. ـ انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت. ـ پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین ومقررات. ـ درصورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت. ـ انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. ـ انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. ـ اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیأت مدیره و اصلاحات بعدی آن. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی. ـ بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهد آور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمناً در مواردی که هیأت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224456
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۳۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید رضا نوروز زاده (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانxxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای معصوم نجفیان (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مهدی جمالی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان xxxxxxxxx۳۶به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن عموزاده (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۰ه عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای اکبر شمسی لاهیجانی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا xxxxxxxxx۶۰عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. .کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور (معاون مالی و افتصادی) و اعضاء هیئت مدیره ب: چکهای با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال با امضاء دو نفر از هفت نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور، عباس فارسی (مدیر تامین مالی و خزانه داری) و اعضاء هیئت مدیره ج: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از هفت نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور و عباس فارسی و اعضاء هیئت مدیره . (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد.) هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره.عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت.عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقاً با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می پذیرد.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویبافتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس.پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره.پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره.پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره.هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید.هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود.هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422769
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵، اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722141
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای یونس الستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668590
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی بشماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدرضا نوروز زاده بشماره کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جمالی بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمدرضا عرفانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره وحسن رضوان فر بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت، قرار دادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می باشد: ۴ــ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. ۴ــ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم ازحق تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداددعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجه صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند. ۴ــ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط.)توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: ۵ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx،xxx،xxx(دویست میلیون) ریال. ۵ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر مازاد بر بند ۱۵ـ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. ۵ـ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد.)تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری.)تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.)انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.)استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع،تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.)تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب.)تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایح قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.)افتتاح هر نوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوص و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت.)پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیات مدیره.)دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه.)عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.)اخذ هر گونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیات مدیره.)پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت.)تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن.)خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام شرکتها با تنفیذ هیات مدیره.)ترهین اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت.)تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکها ی معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت.)انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.)پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات.)در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت.)انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.)انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ازریابی املاک مورد نیاز شرکت.)اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیات مدیره و اصلاحات بعدی آن.)پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت بانک مرکزی.)بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.ضمنا در مواردی که هیات مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242114
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جمال با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری با ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ اختیارات خودمندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936074
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی اصغر پاک طینت به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک طینت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9626212
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۷۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی اصغر پاک‌طینت به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی‌خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک‌طینت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664659
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایرانسهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367546
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸ بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده_است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات