حسین بهرامی

حسین بهرامی

کد ملی 007331xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های حسین بهرامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین بهرامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13331644
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسین بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عضویت هیئت مدیره به جای آقایان جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات