نوشین چهاردولی خلوزینی

خانم نوشین چهاردولی خلوزینی

کد ملی 007330xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

شرکت های نوشین چهاردولی خلوزینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نوشین چهاردولی خلوزینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نیلوفران نیک راه ساز
نیلوفران نیک راه ساز
عضو هییت مدیره
اقتصاد گستر آرمان ایرانیان
اقتصاد گستر آرمان ایرانیان
بازرس اصلی
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
بازرس اصلی
داده کاوان هوشمند توسن
داده کاوان هوشمند توسن
بازرس علی‌البدل
سفر هوشمند آینده
سفر هوشمند آینده
بازرس علی‌البدل
اعتماد هوشمند آینده
اعتماد هوشمند آینده
بازرس علی‌البدل
زمین هوشمند آینده
زمین هوشمند آینده
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
بازرس علی‌البدل
خدمات هوشمند آینده
خدمات هوشمند آینده
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
بازرس اصلی
همراه هوشمند آینده
همراه هوشمند آینده
بازرس علی‌البدل
توسعه دانش و بینش روشنگر
توسعه دانش و بینش روشنگر
بازرس علی‌البدل
پیشتاز پردازش پارس
پیشتاز پردازش پارس
بازرس اصلی
ردان سیستم
ردان سیستم
بازرس اصلی
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سام سفر پرداز توسن
سام سفر پرداز توسن
بازرس علی‌البدل
بازار الکترونیک نگین آزاد
بازار الکترونیک نگین آزاد
بازرس علی‌البدل
آذین انرژی صبا
آذین انرژی صبا
بازرس علی‌البدل
سامانه های تجاری نوآوران توسن
سامانه های تجاری نوآوران توسن
بازرس اصلی
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
بازرس علی‌البدل
سرمایه سازان کوشا انرژی فرادید
سرمایه سازان کوشا انرژی فرادید
بازرس علی‌البدل
سرمایه سازان گسترش انرژی فرادید
سرمایه سازان گسترش انرژی فرادید
بازرس علی‌البدل
سرمایه سازان انرژی گستر پویا
سرمایه سازان انرژی گستر پویا
بازرس علی‌البدل
ذهن هوشمند آینده
ذهن هوشمند آینده
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14428095
آگهی تغییرات شرکت ذهن هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای محمودرضا سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰، آقای مهدی گلزارنیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و خانم سمیه باقربیگی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100124
آگهی تغییرات شرکت اعتماد هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082191
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان انرژی گستر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۱۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. روزنامه کثیر الانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074384
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان گسترش انرژی فرادید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۳۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۶۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان کوشا انرژی فرادید در تاریخ ۱۹/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تسهیلگری و مشاوره جذب منابع اجرای پروژه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی‌های نو تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته‌های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه مذکور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک میدان کوشیار خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۲۸ طبقه چهارم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و به نمایندگی میلاد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آذین انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و به نمایندگی رها رهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آزاده معیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی به صورت ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و طراحی سیستم و بازاریابی. اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاها و کنفرانس‌ها و همایشهای داخلی و بین المللی، بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک میدان کوشیار خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۲۸ طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894370
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های تجاری نوآوران توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین انرژی صبا درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تسهیلگری و مشاوره جذب منابع اجرای پروژه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی‌های نو تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته‌های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه مذکور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - میدان کوشیار - خیابان شهید عقیل خلیل زاده - پلاک - ۲۸ - طبقه دوم - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx۸ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید اولین مدیران: شرکت سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و به نمایندگی میلاد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رها رهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و هیات مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785864
آگهی تغییرات شرکت بازار الکترونیک نگین آزاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738508
آگهی تغییرات شرکت سام سفر پرداز توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735634
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715122
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم بنی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ شرکت کیش ویر (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691421
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز پردازش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا تراب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675451
آگهی تغییرات شرکت توسعه دانش و بینش روشنگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۷۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای ایمان برادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670567
آگهی تغییرات شرکت فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و زهرا تراب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670598
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وخانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت ردان سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت پیشتاز پردازش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631337
آگهی تغییرات شرکت زمین هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج ر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631384
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وخانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631401
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات امداد خانگی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی نوشین چهاردولی خلوزینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600496
آگهی تغییرات شرکت سفر هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600530
آگهی تغییرات شرکت اعتماد هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591346
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات اقتصاد آرمان در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بلوار نلسون ماندلا کوچه نور پلاک ۱۸ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم با نام xxx۰. ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار توسط موسسین تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم مریم بنی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو از هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت، و کلیه اوراق عادی با امضا ء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم سارا شیرین بخش ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163626
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقتصاد گستر آرمان ایرانیان در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مشاوره مالی وحسابداری تنظیم دفاتر قانونی واظهارنامه های مالیاتی وسایرامورحسابداری مربوطه ـ ارائه خدمات برنامه نویسی کلیه امور حسابداری ومالی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ـ تنظیم وتهیه گزارشهای مالی سالیانه ودوره ای سه ماهه وشش ماهه وصورتهای مالی تلفیقی وارزش افزوده وسایر ـ ارائه کلیه خدمات اداری مربوط به تنظیم وتایپ گزارشهای مذکور ـ ارائه خدمات تنظیم لایحه های دفاعی درامورمالیاتی ـ انجام واجرای کلیه فعالیت های مذکوردرقالب قراردادهای پیمانی وحق العمل کاری ـ خریدوواردات کلیه لوازم وتجهیزات موردنیاز فعالیت های یادشده ـ انجام کلیه اموربازرگانی مجازوصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام وارائه خدمات ترخیص کالا ازمبادی گمرکات داخلی کشور ـ تاسیس شعب ونمایندگی درداخل وخارج ازکشور ـ اخذنمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که درامورمذکورفعالیت می نمایند و اعطا نمایندگی به آنان ـ اخذوام واعتباروتسهیلات ارزی و ریالی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ آفریقا کوی نور پ ۱۸ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۱۴ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل غلام رضائی ک.مxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیررضا شفاعت ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک سفته وبروات وقراردادها واوراق عادی واداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم نگار فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535759
آگهی تاسیس شرکت نیلوفران نیک راه ساز بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراهها امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری بتنی و فلزی و نظایر آن شرکت در انواع مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات معتبر دولتی و خصوصی صادرات و وادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی خدمات حسابداری و حسابرسی خرید و فروش تولید و توزیع مجاز انواع کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد میدان کتاب انتهای خ کوهستان خ گل گشت ک سوم پ ۵ ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمیدرضا چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم مهناز چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم مهناز چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات