رضا بختیاری کشکجانی

آقای رضا بختیاری کشکجانی

کد ملی 007264xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13631420
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای رضا بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216860
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد علی وحدتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای جعفر جولا به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای رضا بختیاری کشکجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیر انتخاب گردیدند امضاهای مجاز، کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهد آور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تأییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051168
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای سینا دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقان منشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی برکچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره ختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و مطابق آئین نامه معاملات باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983289
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین رضوان پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای رضا بختیاری کشکجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864941
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب حکم شماره xxx۶۹/۳۳ مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد انصاری فر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۵۷/۹۵/ م. س مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا خبیری نوغانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به موجب حکم شماره xxx۹ مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا حاصلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی منصوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید علومی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697820
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای یعقوب دارابی بروجنی، به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مبنابهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸. آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳. آقای امیر انوری سخویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیر عامل (شرکت خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۲ - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند ۷ - نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند ۸ - انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند ۹ - اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650860
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس سویچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یعقوب دارابی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرا ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین ملائک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571935
آگهی تغییرات شرکت پارس سوئيچ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترکیب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل میباشد. * اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره *مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره * علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره *آقای رضا بختیاری کشکجانی با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره *آقای سیدمحمد ناصر محمودی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره * ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیات مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۵ انتخاب شدند * کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کدملی xxxxxxxxx۷(مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه با کدملی xxxxxxxxx۷(منشی) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء آقایان اکبر گزین (رئیس هیات مدیره) بعنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) یا سیدمحمد ناصر محمودی (عضو هیات مدیره) به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان(سهامی عام) و یا علی اکبر یاوری به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل و منشی هیات مدیره دو نفر از اعضاء مورد اشاره در همین بند همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307553
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز معتمد ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم ش.م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تعلق ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومراد ش.م xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نحوی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش.م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232223
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا نوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ رئیس هیئت مدیره ـ آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره ـ آقای جعفر جولا به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قرارداد ها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تاییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمناً امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392438
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مهدی بیدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هییت مدیره ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای فرزین قیصری با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای امین کامرانی با کد ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719534
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی پورهاشم، به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیأت مدیره ومحمدرضا نوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بسمت عضو هیأت مدیره و آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه م ـ ـ لی xxxxxxxxx۵۷برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲و ۷و ۸و ۹ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629789
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی آقای محمد کاظمیان کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. اقای بهروز رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت میبایست به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید اداره کل امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، تولیدی، تدارکاتی و فروش با حق توکیل. نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی، اعم از دولتی و خصوصی. تنظیم مقررات و آئین نامه ها برای شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام و عزل و تصمیم گیری در کلیه امور کارکنان و مشاورین شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر طبق ضوابط طرح طبقه بندی و آئین نامه های مربوطه و قوانین جاری. اختیار تصمیم گیری در رابطه با اعطاء کمکهای درمانی و تعیین تعرفه های درمانی در چهارچوب آئین نامه کمک هزینه پزشکی به کارکنان. اعطاء کمکهای نقدی و غیرنقدی به مراکز آموزشی، موسسات خیریه تا سقف مصوب در هئیت مدیره. پرداخت هزینه های جاری و دریافت مطالبات شرکت. صدور و ظهرنویسی و گرفتن هر نوع سفته و برات و چک در ارتباط با امور شرکت با رعایت امضاء های مجاز. افتتاح و انسداد هر نوع حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت در بانکهای کشور با رعایت ضوابط اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه صورت اموال و ریز هزینه ها و حساب سود و زیان و عملکرد و ترازنامه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل، تعقیب دعوی تا حصول نتیجه نهائی و اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی و تقاضای ارجاع به داوری و تعیین داور با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر. انجام معاملات در چهارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری برای شرکت و دفاع از حقوق شرکت در مورد علائم تجاری ثبت شده. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده بمنظور فروش کالا و خدمات یا اموال منقول شرکت و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت در چهارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره یا آئین نامه معاملات شرکت. رهن و وثیقه گذاری اموال منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و امضاء قراردادهای رهنی و وثیقه ملک و فک رهن در چهارچوب برنامه های مصوب هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن. وثیقه یا امانت گذاری هرگونه اسناد و اوراق بهادار به منظور اخذ کمکهای مالی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور هرگونه دستورالعمل، اعمال هر نوع روش کنترلی، تغییر روشهای جاری و ایجاد روشهای نوین و استقرار و تغییر نظامات مالی، صنعتی و تجاری برای اداره شرکت با هدف دستیابی به اهداف مصوبات تولیدی و اقتصادی آن. مذاکره و دریافت وام از بانکها بدون محدودیت و از مؤسسات مالی، پولی و اعتباری و تجاری و بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سقف مصوبات هیئت مدیره و تحصیل اعتبار از اشخاص مزبور در چهارچوب عقود اسلامی. اعطاء ضمانت و تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات در چهارچوب برنامه های مصوب. صدور مفاصا و تصفیه حسابهای کلیه اشخاص ثالث. قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی. نمایندگی شرکت در سرمایه گذاریهای انجام شده بنام شرکت و اعمال حق رأی و با حق واگذاری اختیارات.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530606
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل مصطفی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رییس هییت مدیره رضا بختیاری کشکجانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424492
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پویا پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت صانیر با ش م xxxxxxxxx۲۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره
جمشید بردبار با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت الکترونیک افزار آزما با ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رضا بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال بعنوان عضو هیئت مدیره
سید حمید فتحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342959
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مکهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175823
آگهی تغییرات شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شد: صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علیرضا کاظمی ش م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه و تأمین شریف شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مظفر اعوانی ش م xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه صنعتی مشفق شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای داداله قرینی ش م xxxxxxxxx۱ رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی ش م xxxxxxxxx۴ نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علیرضا مقصودی ش م xxxxxxxxx۶ مدیرعامل. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041646
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رنجبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مصطفی عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای میرمسعود سجادی گارماسه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امین کامرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد فوق به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983628
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464845

آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889440
آگهی تغییرات در شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بختیاری‌کشکجانی به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و عباس عطائی‌شریف به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096820
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966345
آگهی تصمیمات شرکت لوله و ماشین‌ سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمون گستران‌ پیشگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی منصور گرجی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری شریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی نصراله محمدحسین فلاح به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری مشفق به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی داداله قرینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی رضا بختیاری‌کشکجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی علی‌رضا مقصودی به کدملیxxxxxxxxx۶‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۴/۹۰ نصراله محمدحسین فلاح بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داداله قرینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا مقصودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات