سعید اله بداشتی

آقای سعید اله بداشتی

کد ملی 007168xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های سعید اله بداشتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید اله بداشتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14575692
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود دربندی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عنوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سالار مرادی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت لوازم خانگی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای زعفر تنهاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محمدی خجسته نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار ، با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۷ هیئت مدیره در چارچوب ماده ۳۹ اساسنامه بخشی از اختیارات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام و یا علامت تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیف ری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالح و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرایط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077640
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کیوان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی دستخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن بلوکی عوض دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات