شهریار شهمیری

شهریار شهمیری

کد ملی 007161xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14943921
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 524706 و شناسه ملی 14007503521
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1398 و مجوز شماره 57093 / 122 مورخ 6/9/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی افشاری با شماره ملی1262064651به نمایندگی از شرکت آریانا بین الملل سانیار با شناسه ملی10320709520به سمت رییس هیات مدیره خانم سعیده امیراحمدی با شماره ملی0068562500به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو با شناسه ملی 10103789170 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره خانم ساناز ذبیحی طاری با شماره ملی0079801781به نمایندگی از شرکت شتاب دهنده ایده های نوین کسب و کار نیتروژن با شناسه ملی 14007023947به سمت عضو هیات مدیرکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای شهریار شهمیری با شماره ملی0071616871به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک خانم ها هستی کاخی(با شماره ملی 0450258874 و سعیده امیر احمدی با شماره ملی 0068562500متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقایان شهریار شهمیری با شماره ملی 0071616871و هادی افشاری با شماره ملی 1262064651 و خانم ها هستی کاخی با شماره ملی 0450258874و سعیده امیر احمدی با شماره ملی 0068562500هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980920215759136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716210
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۶/ xxx مورخ ۴/ ۴/ xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای شهریار شهمیری ( با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک خانم هستی کاخی ( با شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) و آقای ابوالقاسم آقادوست ( با شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هریک از آقایان شهریار شهمیری ( با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) و ابوالقاسم آقادوست ( با شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) و خانم هستی کاخی ( با شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619153
آگهی تغییرات شرکت شتاب دهنده ایده‌های نوین کسب و کار نیتروژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای شهریار شهمیری ( با کدملی xxxxxxxxx۱ ) به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14599366
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۱۰/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای شهریار شهمیری ( با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک خانم هستی کاخی ( با شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) و آقای ابوالقاسم آقادوست ( با شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هریک از افراد مذکور فوق به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14578179
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۰ تمدید گردید آقای سورنا ستاری خواص به کدملی xxxxxxxxx۶ تعداد xxx واحد مدیریتی خود را به بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی ( ص ) به شماره ثبت xxx۷۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱ منتقل نمود ؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند : بنیاد علمی و فناوری مصطفی ( ص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیر اجرا به نمایندگی محمود خطیب کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت سبدگردان سهم آشنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیر صندوق به نمایندگی مهدی شبانی کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت تامین سرمایه تمدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت ضامن نقدشوندگی به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت متولی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت حسابرس به نمایندگی محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت کارگزاری سهم آشنا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر ثبت به نمایندگی شهریار شهمیری کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544409
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند : آقای شهرام شهمیری به کد ملی ( xxxxxxxxx۵ ) به سمت رییس هیئت مدیره آقای شهریار شهمیری به کد ملی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی خانم هستی کاخی به کد ملی ( xxxxxxxxx۴ ) به سمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان صفی نیا به کد ملی ( xxxxxxxxx۱ ) به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539540
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ۱ سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار ، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند : ( فعالیت هایی از قبیل : سبدگردانی ، مشاوره سرمایه گذاری ، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش ، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور ، کارگزاری ، کارگزاری/معامله‌گری ، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی . ) انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق : خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ؛ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زمینه‌های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛ حمل و نقل ، انبارداری ، بازار یابی ، توزیع و فروش محصولات و خدمات ؛ ب ) موضوع فعالیت‌های فرعی : سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛ سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها ، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید . سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد . سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی ، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ؛ تضمین نقدشوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند . طبق مجوز شماره xxx۹۱/ xxx مورخ ۸/ ۱۲/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی ( ۸ ) پلاک ۲۷ طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی xxxxxxxxxxxx ریال غیرنقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱/۹۷/xxx۴ مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ نزد بانک بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد با کد xxx۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی هستی کاخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آریانا بین الملل سانیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی سعیده امیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان شهرام شهمیری ( با کد ملی xxxxxxxxx۵ ) و شهریار شهمیری ( با کد ملی xxxxxxxxx۱ ) هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک خانم‌ها هستی کاخی ( با کد ملی xxxxxxxxx۴ ) و سعیده امیر احمدی ( با کد ملی xxxxxxxxx۰ ) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از افراد نامبرده فوق همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . بموجب مجوز شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید . طبق مجوز شماره xxx۹۱ / xxx مرخ ۸/ ۱۲/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509566
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . . . با امضاء دو نفر از بین پنج نفر آقایان شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ ، مهدی شبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ ، خانم هستی کاخی با کدملی xxxxxxxxx۴ ، شهرام شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ و ابوالقاسم آقادوست با کدملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهریار شهمیری و مهدی شبانی و یا خانم هستی کاخی به تنهایی به همراه مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497421
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ ومجوز شماره xxx۲۶/xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از پنج نفرشهریار شهمیری شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی شبانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و هستی کاخی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شهرام شهمیری شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ابوالقاسم آقادوست شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهریار شهمیری و مهدی شبانی و یا خانم هستی کاخی به تنهایی به همراه مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497439
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۹ / xxx مورخ ۲۸ / ۱۱ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته ، برات و . . با امضاء دو نفر از پنج نفر ( شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، هستی کاخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، شهرام شهمیری xxxxxxxxx۵ ، ابوالقاسم آقادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهریار شهمیری و مهدی شبانی و یا خانم هستی کاخی به تنهایی به همراه مهر صندوق معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485500
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ و مجوز به شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۰۲/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیأت مدیره و خانم هستی کاخی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای شهرام شهمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آریانا بین الملل سانیار با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و ابوالقاسم آقادوست با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتوبا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320937
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۶,xxx مورخ ۱۵/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام شهمیری به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ هستی کاخی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ مهیار دشتی بقایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ شهریار شهمیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هریک از چهارنفر به تنهایی با مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307553
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ و مچوز xxx۳۸,xxx مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان شهرام شهمیری کدملی xxxxxxxxx۵، مهدی شبانی کدملی xxxxxxxxx۲، هستی کاخی xxxxxxxxx۴، مهیار دشتی بقایی xxxxxxxxx۹، شهریار شهمیری شهرام کدملی xxxxxxxxx۱ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305282
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ و مجوز xxx۲۵/xxxمورخ ۱۲/۶/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از پنج نفر ( شهرام شهمیری به کدملیxxxxxxxxx۵ و مهدی شبانی به کدملیxxxxxxxxx۲ و هستی کاخی به کدملیxxxxxxxxx۴ و مهیار دشتی بقایی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شهریار شهمیری به کدملیxxxxxxxxx۱ )به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274541
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ و نامه شماره xxx۲۸,xxx مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۷تمدید گردید. مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت. مدیر ثبت صندوق از بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت ؛ مدیر اجرا صندوق از انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی(ص) تغییر یافت ؛ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت. شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ تعداد xxx واحد مدیریتی خود را به شرکت سبدگردان سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰منتقل نمود؛ ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند مدیر اجرا: بنیاد علمی و فناوری مصطفی (ص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمود خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مدیر صندوق: سبد گردان سهم اشنا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه تمدن xxxxxxxxx۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ متولی: سرمایه گذاری آرمان آتی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حسابرس: حسابرسی رازدار به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر ثبت: کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252217
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ و مجوز شمارهxxx۳۲,xxx مورخه ۳۱/۰۶/۹۷ سازمن بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از بین پنج نفر آقایان شهرام شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ ، مهدی شبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ ، مهیار دشتی بقایی با کدملی xxxxxxxxx۹ ، شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم هستی کاخی با کدملی xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی به همراه مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178491
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۱,xxx مورخ ۲۱/۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهریار شهمیری (با کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای شهرام شهمیری (با کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی شرکت آریانا بین الملل سانیار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره؛ ـ آقای ابوالقاسم آقادوست (با کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. دارندگان امضای مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقایان شهرام شهمیری (با کدملی xxxxxxxxx۵) و شهریار شهمیری (با کدملی xxxxxxxxx۱) هر یک به تنهایی و یا با امضای مشترک خانم هستی کاخی (با کدملی xxxxxxxxx۴) و آقای مهیار دشتی بقائی (با کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر شرکت و دیگر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130212
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxx۸۷/xxxمورخ ۱۲/۴/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از پنج نفر (شهرام شهمیری به کدملیxxxxxxxxx۵ و مهدی شبانی به کدملیxxxxxxxxx۲ و هستی کاخی به کدملیxxxxxxxxx۴ و مهیار دشتی بقایی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شهریار شهمیری به کدملیxxxxxxxxx۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094710
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از آقایان شهرام شهمیری (با کد ملی xxxxxxxxx۵) و شهریار شهمیری (با کد ملی xxxxxxxxx۱) به تنهایی و یا با امضا مشترک دو نفر از سه نفر آقای مهیار دشتی بقائی (با کد ملی xxxxxxxxx۹) و خانم‌ها هستی کاخی (با کد ملی xxxxxxxxx۴) و سعیده امیر احمدی (با کد ملی xxxxxxxxx۰) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هریک از افراد مذکور فوق به تنهایی با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026469
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخ ۱۶/۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به تنهایی و یا با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر خانم هستی کاخی با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقایان مهیار دشتی بقائی با کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی شبانی با کدملی xxxxxxxxx۲ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979624
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به «اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حسابرس صندوق به «موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶» تغییر یافت. متن به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد» تحت عنوان ماده ۵۹ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۵۹ به ماده ۶۰ تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی خاطره پهلوان به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781082
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سبدگردان سهم آشنا درتاریخ ۰۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخه ۷/۹/xxx۶ بانک تجارت شعبه انقلاب نجات الهی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از آقایان شهرام شهمیری (با کد ملی xxxxxxxxx۵) و شهریار شهمیری (با کد ملی xxxxxxxxx۱) به تنهایی و یا با امضا مشترک آقای مهیار دشتی بقائی (با کد ملی xxxxxxxxx۹) و خانم هستی کاخی (با کد ملی xxxxxxxxx۴) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخه ۱/۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740776
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخه ۲۶/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از چهار نفر ذیل به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای شهریار شهمیری و مهر صندوق معتبر است. (شهرام شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ هستی کاخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مهیار دشتی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740780
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخه ۲۶/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۰/۰۴/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر صندوق محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت متولی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت ضامن نقدشوندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651115
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. رونوشت شماره مجوز xxxxxx۱۱ تاریخ مجوز ۰۱/۰۳/xxx۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۳۱/۰۳/xxx۹ مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ میزان دارایی xxx۹۰ واحد سرمایه گذاری ۱ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال آقای شهریار شهمیری کدملی xxxxxxxxx۱ میزان دارایی ۱۰ واحد سرمایه گذاری ۱ میلیون ریالی معادل xxxxxx۰۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کار گزاری سهم آشنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر صندوق برای مدت سه سال موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی خانم بنفشه حمزه با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان متولی صندوق برای مدت سه سال موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی مهدی معین پور با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس صندوق برای مدت سه سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات. با امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهریار شهمیری، مهیاردشتی بقائی با کدملی xxxxxxxxx۹، شهرام شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم هستی کاخی با کدملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء شهریار شهمیری با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625248
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نو تک آشنا درتاریخ ۰۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در طرح‌های زیست فناوری و سلامت، اطلاعات و ارتباطات، مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی به منظور به بهره برداری و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. شماره مجوز xxx۶۲ , xxx تاریخ مجوز ۱۱/۰۶/xxx۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۲۵/۰۲/xxx۳ مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می‌باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای حسین صابری زفرقندی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای شهریار شهمیری میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال صندوق حمایت از زیست فناوری به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی میزان دارایی: xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سید سروش قاضی نوری نائینی میزان دارایی: xxx۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ میلیون ریالی معادل xxxxxxxxx۰ ریال ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ سمت مدیرصندوق به مدت ۷ سال موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت متولی صندوق به مدت ۷ سال مؤسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ سمت حسابرس صندوق به مدت ۷ سال اعضای هیئت مدیره صندوق: صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و به نمایندگی رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری فرانگر پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدسروش قاضی نوری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: شهریار شهمیری ک. م xxxxxxxxx۱، رضا زرنوخی ک. م xxxxxxxxx۶، مهدی دیلم صالحی ک. م xxxxxxxxx۶ حسین صابری زفرقندی ک. م xxxxxxxxx۰ سید سروش قاضی نوری نائینی ک. م xxxxxxxxx۱ حدود اختیار صاحبان امضائ مجاز به شرح زیر است کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء مشترک اقای شهریار شهمیری و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره صندوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای شهریار شهمیری به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شتاب دهنده ایده‌های نوین کسب و کار نیتروژن در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرا و نظارت برراه اندازی کسب و کارهای جدید و کارآفرینی، تدوین طرح‌های تجاری و کسب و کار، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بازاریابی و برندینگ، ارزیابی و امکان سنجی طرح‌ها، آینده پژوهی، مشاوره، مدیریت کنترل پروژه و اجرای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی، انجام طرح‌های مطالعاتی در کلیه حوزه‌ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید و تجاری سازی و توسعه بازار، ارائه مشاوره و خدمات اجرایی و لجستیکی مجاز به اشخاص حقیقی و حقوقی. (انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می‌باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx۱۵/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ نزد بانک شهر. شعبه میدان کاج پرداخ شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می‌باشد اولین مدیران: آقای شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم پگاه شه پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک آقایان شهریار شهمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید جعفری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از آقایان شهریار شهمیری و سعید جعفری همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی خانم مارال ابراهیم پورضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530819
آگهی تغییرات شرکت آینده آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۴/xxx۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508227
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همکاران گستر اکسیژن درتاریخ ۲۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع بررسی، مطالعه تهیه و تدوین، اجرا و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در انواع طرح‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره در داخل و خارج از کشور؛ انجام و ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز در زمینه‌های تولید، جذب سرمایه جدید، توسعه، مکمل، بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری، صدور و تایید و قبول هر گونه ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم‌های مدیریتی و مالی داخلی جهت افزایش کارایی آنها؛ مشاوره خرید، توسعه و تهیه طرح‌های توسعه‌ای، تحقیقات و مطالعات فرصت، مهندسی بازاریابی غیرشبکه‌ای غیراینترنتی و مدیریت بر مشارکت‌ها و شناسایی سرمایه‌های مناسب برای مشارکت، تهیه طرح‌های توجیهی و مطالعات امکان سنجی، تحلیل حالت‌های مختلف فازبندی پروژه‌ها برای نزدیکی به شاخص‌ها، باتوجه به بازار هدف، شناسایی و طراحی مهندسی پروژه، تدوین استراتژی آموزش نیروهای فروش و بازاریاب حرفه‌ای برای شرکت، راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی و انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوعات فوق؛ ایجاد شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج کشور و یا انحلال آنها در داخل و خارج از کشور؛ اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک، فرانشیز و انتقال تکنولوژی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی؛ اجرای قراردادهای بازرگانی، مالی، فنی و مشاوره‌ای با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی؛ انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، مواد اولیه، تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت؛ ارائه خدمات فروش در سطوح کشور و خارج از کشور؛ ارائه خدمات مشاوره، کارگزاری و بازرگانی در زمینه‌های کارآفرینی و کاربردی سازی اختراع و تحقیق؛ انتقال یافته‌های علمی به سازمان‌ها یا موسسات و بنگاه‌های اقتصادی؛ نیازسنجی پژوهشی سازمان موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌های اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی؛ ایجاد ارتباط بین سازمان و موسسات دولتی و خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و دانش آموختگان، مخترعین، محققین و نوآوران؛ شرکت در همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت؛ ایجاد زمینه‌های راه اندازی و گسترش شرکت‌ها، موسسات و تعاونی‌های مولد اندیشه؛ شرکت در مناقصات بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت؛ عقد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و سایر سازمان‌ها و موسسات در اجرای موضوع فعالیت شرکت؛ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک‌ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور به منظور تامین منابع مورد نیاز مطابق قوانین و مقررات؛ تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور؛ حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها در داخل و خارج از کشور (انجام کلیه فعالیت‌های فوق پس از اخذ مجوز‌های لازم در صورت نیاز از مراجع ذیصلاح انجام خواهد_شد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx/۹۵ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ نزد بانک سامان شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهیار دشتی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم پرستو صفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای پژمان صفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی تنها با امضا آقای شهریار شهمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یا با امضا مشترک آقایان مهیار دشتی بقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و پژمان صفی نیا با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی مفاخری اردهه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهری قصابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496699
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۷ , xxx مورخ ۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۲۵/۰۱/xxx۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری سهم آشنابه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت ضامن نقدشوندگی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487708
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۲۶/۲/xxx۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ تمدید گردید؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری xxxxxxxxx۱ به کدملی به سمت مدیر صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به کدملی به سمت متولی xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیر ثبت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408627
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۲۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان جدید صندوق و نمایندگان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیرومدیرثبت صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و متولی موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332088
آگهی تصمیمات شرکت آتیه کیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۱۷۸۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. ۲. آقای علیرضا کرمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت امین ماهان فرزام xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا نمک شناس با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یاسر کارگری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی متولی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت اقتصادی آفتاب تابان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای شهریار شهمیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضایی مشکول با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319615
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۵) به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای شهریار شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. آقایان شهرام شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۵) و شهریار شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۱) هر یک به تنهایی و یا امضای مشترک خانم هستی کاخی (کدملی xxxxxxxxx۴) و مهیار دشتی بقائی (کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295473
آگهی تغییرات شرکت مشترک آشنای دی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام مؤسسه به آینده آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی محمد یار محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۵) به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای شهریار شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای مهیار دشتی بقایی (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان عضو هیات مدیره و پژمان صفی نیا (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295496
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۹ , xxx مورخ ۳۰/۹/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری حذف گردید و اساسنامه جدید صندوق به تصویب رسید. شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری کدم xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به کدم xxxxxxxxx۷ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدم xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری به کدم xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295505
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۹ , xxx مورخ ۳۰/۹/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه ماه تا تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری کدم xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به کدم xxxxxxxxx۷ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدم xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنابه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری به کدم xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288443
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخه ۱۱/۱۰/۹۵ سازمان بورس اداره امور کارگزاران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ بتصویب رسید. شهرام شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ و هستی کاخی کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680539
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضامن نقد شوندگی صندوق از بانک ایران زمین به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ارکان صندوق صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیر صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا ش. م xxxxxxxxx۳۸ و ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان ش. م xxxxxxxxx۸۸ و متولی مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ش. م xxxxxxxxx۰۹ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند ش. م xxxxxxxxx۶۵ و مدیر اجرا شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس ش. م xxxxxxxxx۵۷ و مدیرثبت بانک قرض الحسنه رسالت ش. م xxxxxxxxx۷۷. نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند: مدیر صندوق شهریار شهمیری ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت ضامن نقد شوندگی و بهنام شهرزاد عصر ک. م xxxxxxxxx۰ بسمت متولی و هانیه حکمت ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت حسابرس و محمود محمدزاده ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرثبت و ابوذر سروش ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر اجرا و محمد رویانیان ک. م xxxxxxxxx۱. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610631
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صندوق از نوع "در اوراق با درامد ثابت "به "تنها در اوراق با درآمد ثابت با قابلیت صدور به ارزش روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست" تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر۷۱ ماده و ۸۰ تبصره و یک امید نامه تصویب شد ۲- ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: الف) ضامن نقد شوندگی صندوق از بانک ایران زمین به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ب) مدیرثبت صندوق از بانک ایران زمین به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت؛ ج) حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و مدیریت خدمات رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت تغییر یافت. ۳- با توجه به تصویب اساسنامه جدید صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند: مدیر و مدیرثبت: صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۳۸ ضامن نقدشوندگی: بانک حکمت ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۸۸ متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت xxxxxx ش م xxxxxxxxx۵۲ حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ ش م xxxxxxxxx۶۰ نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می باشند: مدیر صندوق: شهریار شهمیری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرک کارگزاری سهم اشنا xxxxxxxxx۱ ضامن نقدشوندگی: بهنام شهرزاد عصر ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بانک حکمت ایرانیان متولی: امیر تقی خان تجریشی ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی حسابرس: خسرو واشقانی فراهانی ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525806
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان فناوري اطلاعات سگال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وشرکت کارگزاری حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی محمد حاجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری آبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی مازیار حقیقی مهمانداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارگزاری اطمینان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی حسین ایزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کارگزاری کارآمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کارگزاری سرمایه دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی علی گشاده فکر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری مهر آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی عباس دهقان مدیسه به شماره ملی xxxxxxxxx۵وشرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357821
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص درتاریخ ۰۹/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج ـ کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ ساختمان ای بی کوکدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۱۰میلیارد ریال تماما پرداخت شده میباشد ارکان صندوق: پارک فناوری پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰به عنوان مدیر اجرا صندوق به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی صندوق به نمایندگی از امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس صندوق به نمایندگی مصطفی جهانبانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بانک قرض الحسنه رسالت به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به عنوان مدیر ثبت صندوق به نمایندگی ابوذر سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دونفر ازچهارنفر شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقائی و هستی کاخی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی باامضای هریک از چهار نفر یادشده و مهر صندوق معتبر است. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره xxxxxx۸/xxxمورخ ۱۷/۳/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338501
آگهی تغییرات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به‌شماره‌ثبت۲۱۶۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری آبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی مصطفی حقیقی مهمانداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی فردین آقا بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی سید ابراهیم عنایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری آرمون بورس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی صادق عجمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بازار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی ملک محمد یحیائیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بورس ابراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سیدعلی محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدروح اله میرصانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت دبیرکل(خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدآور با امضا همزمان دو نفر از سه نفر (رئیس هیات مدیره ـ نائب رئیس هیات مدیره و دبیر کل ) بهمراه مهر کانون معتبر است.در ضمن کلیه مکاتبات ونامه های اداری و قراردادها با امضاءدبیر کل و مهر کانون معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285590
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری فرانگر پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام شهمیری (کد ملی xxxxxxxxx۵) و آقای شهریار شهمیری (کد ملی xxxxxxxxx۱) و آقای مهیار دشتی بقائی (کد ملی xxxxxxxxx۹) برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. آقای مهدی مفاخری اردهه (کد ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان بازرس اصلی و خانم مهری قصابی (کد ملیxxxxxxxxx۶) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285597
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری فرانگر پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام شهمیری (کد ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان رئیس هیأت مدیره، شهریار شهمیری (کد ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ومهیار دشتی بقائی (کد ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171020
آگهی تصمیمات شرکت آتیه کیان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۰۲۹۲ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۳۱۷۸۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱- ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید.
۲- آقای علیرضا کرمی با کدملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای رضا نمک شناس با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یاسر کارگری با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آفتاب دریا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی متولی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری آفتاب مازندران، آقای محمودرضا رفیعی کشتلی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوآفرینان اصفهان و آقای شهریار شهمیری با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت امین ماهان فرزام به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد افتخاری با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۵- روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130749
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا درتاریخ ۰۲/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک ۲۷، ساختمان ابکو، کد پxxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: دارایی صندوق در تاریخ تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت کار گزاری سهم آشنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی یشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت متولی صندوق برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، شهریار شهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱، مهیار دشتی بقایی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم هستی کاخی بشماره ملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نماینگی سیروس شمس بشماره ملی xxxxxx۸۸,xxx برای مدت سه سال تعیین گردید روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی های صندوق انتخاب شد؛ بموجب نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075421
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۱۱/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم هستی کاخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075429
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۱۱/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۵) به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای شهریار شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان مدیرعامل و خانم هستی کاخی (کدملی xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای شهرام شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۵) و آقای شهریار شهمیری (کدملی xxxxxxxxx۱) هریک به تنهایی و یا امضای مشترک خانم هستی کاخی (کدملی xxxxxxxxx۴) و مهیار دشتی بقایی (کدملی xxxxxxxxx۹) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768147
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم درتاریخ ۱۷/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران /فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال است، که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و به نمایندگی هانیه حکمت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025514
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آشنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و هستی کاخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و ۲۱/۱۱/۹۱ و ۲۵/۱۱/۹۱ شهرام شهمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و هستی کاخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار شهمیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء شهرام شهمیری و شهریار شهمیری هر یک به تنهایی و یا با امضای مشترک هستی کاخی و مهیار دشتی بقایی به کدملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663689
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری فرانگر پرتوسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: یاسر کارگری بهمنمیری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهری قصابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مهیار دشتی بقائی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024415
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتوسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: یاسر کارگری بهمنمیری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهری قصابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ مهیار دشتی بقائی به کدملی xxxxxxxxx۹ کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301160
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرانگر پرتو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۹۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر میباشد و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح شد و ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. یاسر کارگری بهنمیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و یاسر مومنی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هستی کاخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ شهرام شهمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و هستی کاخی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهیار دشتی بقائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11445140
آگهی تصمیمات شرکت سهم آشنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و هستی کاخی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شهرام شهمیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هستی کاخی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شهریار شهمیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از آقایان شهرام شهمیری و شهریار شهمیری به تنهایی و یا با امضاء مشترک هستی کاخی و حمید نعمتی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات