حامد نورانی

آقای حامد نورانی

کد ملی 007151xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های حامد نورانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حامد نورانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه
توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه
سخت آژند
سخت آژند
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
نایب رییس هییت مدیره
آژند توسعه شهرستانک
آژند توسعه شهرستانک
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
نایب رییس هییت مدیره
گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا
گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا
رییس هییت مدیره
تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان
تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری توسعه درمان پارس
سرمایه گذاری توسعه درمان پارس
نایب رییس هییت مدیره
توسعه سلامت جیرفت
توسعه سلامت جیرفت
نایب رییس هییت مدیره
بین المللی دلیران خودرو
بین المللی دلیران خودرو
رییس هییت مدیره
توسعه خدمات داتیس پارس
توسعه خدمات داتیس پارس
آرمان پدیده خراسان
آرمان پدیده خراسان
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان
پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان
عضو هییت مدیره
مهندسی و صنعتی روان فن آور
مهندسی و صنعتی روان فن آور
گروه اقتصادی دلیران پارس
گروه اقتصادی دلیران پارس
توسعه بازرگانی دلیران پارس
توسعه بازرگانی دلیران پارس
رییس هییت مدیره
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
پاوان شن
پاوان شن
رییس هییت مدیره
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
سرمایه گذاری دلیران پارس
سرمایه گذاری دلیران پارس
توسعه سرمایه دلیران پارس
توسعه سرمایه دلیران پارس
توسعه اقتصاد گواشیر
توسعه اقتصاد گواشیر
رییس هییت مدیره
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب
کارگزاری دلیران پارس
کارگزاری دلیران پارس
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739531
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای حامد نورانی کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه ساختمان دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14715071
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصادی توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500812
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخه ۲۷/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند : شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و حامد نورانی با کدملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333633
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای اردشیر مردان پور پیوندی به عنوان نماینده شرکت سخت آژند به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ برای مدت باقیمانده تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275886
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد گواشیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آرو پاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم المیرا عظیم پور کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیئت مدیره )برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262585
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات داتیس پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx (هفتاد میلیارد و یکصد میلیون) ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید ماده ۱۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: ماده ۱۵- هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و از بین خود یا از خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگری تعیین نماید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد. - خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۶۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۳۰.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262826
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات داتیس پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۶۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد - آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۱۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد - خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ ۳۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شد سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۷۰.xxx.xxx.xxx (هفتاد میلیارد) ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد. - شرکت آروپاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۶۹.xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه - شرکت تجلی فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای غلامعلی مرزوقی کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرذیل اصلاح گردید: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی خانم فهیمه قاسمی بشلی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250256
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250257
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم المیرا عظیم پور کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷,xxx مورخ ۷/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125176
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ ومجوزxxx۳۶,xxx مورخ ۱۴/۱/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101984
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش. م xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای عباسعلی اشرف با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088265
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ و شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986001
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963467
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاوان شن درتاریخ ۱۴/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارایه کلیه خدمات ساخت و ساز و تاسیسات مربوطه آنها. ارایه کلیه خدمات مربوط به معادن اعم از تهیه انواع ماشین آلات مربوط به معادن، آماده سازی، مرمت، نگهداری و بهره برداری، عمل آوری و استخراج و استحصال از معادن (پس از اخذ مجوزهای لازم). تولید انواع شن، ماسه، فرآورده‌های بتنی و آسفالت. ارایه کلیه خدمات ریل سازی، راه سازی، امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سنگین و سبک، خدمات طراحی و نظارت فنی و مشاوره. اخذ وام و تسهیلات ازری و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری (داخلی و خارجی)، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های و عقد قرارداد با کلیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهرانپارس خیابان فرجام شرقی خیابان شهید محمدمسعود گلشنی (xxx) پلاک ۳۹ طبقه چهارم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران با کد xxx۷۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای ناصر سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال لوشان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و به نمایندگی حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال هومان ژن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و به نمایندگی سیده فاطمه کعبه پرست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری آساره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی سعید امیدوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل متفقا با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه نامه‌ها و مراسلات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی کاتوره نگار به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861169
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه شماره xxx۰۶ مورخ ۹۶/۹/۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم، آقای کیوان ماموری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده جدید این شرکت در هیئت مدیره معرفی گردید. در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ و شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو موظف)؛ و. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای کیوان ماموری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف)؛ وشرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو غیر موظف)؛ وای عزیز قشقایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564822
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای علی اصغررضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496299
آگهی تغییرات شرکت توسعه کار آفرینی دلیران پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321518
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303889
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی آقای علی عالی پور مرغملکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240460
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۵ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی جعفری کجور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053816
آگهی تغییرات شرکت آرمان پدیده خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای پیمان شاه علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نیما وطن پور به کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ هر یک با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال جزء شرکای شرکت قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافته_است. و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: پیمان شاه علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال حسن عباسی معروفان به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال حامد نورانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039990
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماسب مظاهری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل که برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیرهتعیین سمت گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905503
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905547
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین مدنی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877880
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877885
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759117
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بجای آقای بابک زنگه کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی xxxxxxxxx۶، شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467832
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک زنگنه کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467835
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720112
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۸/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سخت آژند شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم روجا فلاح کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499161
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مرضیه قمری حسابی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۵۳ صادره از تهران و کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.
شرکا پس از افزایش سرمایه:
ـ خانم زهرا مر زوقی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حمید ملیا نی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حامد نو رانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
ـ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499236
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مرزو قی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504895
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دا‌تیس پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید ملیا نی کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال از شرکت خارج شد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx (یکصد میلیون) ریال کاهش یافته، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
مشخصات شرکا پس از کاهش سرمایه:
ـ خانم زهرا مرزو قی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه
ـ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
ـ خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439194
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۹۱۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) شماره ثبتxxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان (بامسئولیت محدود) شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم (بامسئولیت محدود) شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی طوماری کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل,
بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
همچنین کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و... با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434693
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۱۹۰۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدمهدی فداکارداورانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبداله جعفری کجور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان (با مسئولیت محدود) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسن رضادلیری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حامد نورانی کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و ... با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316515
آگهی تاسیس شرکت توسعه سلامت جیرفت (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تحت شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در دایره ثبت شرکتهای ثبت جیرفت به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
ایجاد مراکز پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی، خدماتی، بازرگانی بویژه در زمینه مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه درمان و بهداشت ـ مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی بقیه بشرح ماده دو اساسنامه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت ـ خیابان کشاورزی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۲ مورخه ۴/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردید. و مابقی مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آن در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدمهدی فداکارداورانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمداله فاریابی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه عمران جیرفت ایرانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و علی عمادالدین به نمایندگی شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه مشایخی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر با مفاد اساسنامه می باشد.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سید احمد حسینی تلکردی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی، مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۱۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان حسن رضا دلیری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عیسی عابدینی صدر با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213111
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل: حامد نورانی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا یمینی شریف ک م xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم علی زاده ک م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
نشانی شرکت به تهران خ ولی عصر چهارراه پارک وی ابتدای چمران پلاک ۹ ساختمان میله ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131043
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۹۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی جمشید صوفی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی شاهد مزجی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ۴/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065864
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی و شرکت پیشگامان عمران توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص بشماره ثبت xxx با نمایندگی آقای مهدی معروفی تا تاریخ ۴/۲/۹۴.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065916
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سخت آژند سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان عمران توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هیبت اله مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۲/۹۴
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ابتدای بزرگراه چمران ـ بعد از چهارراه پارک وی ـ خ جوانان ـ بین خ الف و ب ـ پ ۹ ـ ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992181
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد نورانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معروفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ۰۷/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986225
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش م xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۲ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۴۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۶۵ و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس به ش م xxxxxxxxx۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ و شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس xxxxxxxxx۳۵ بسمت اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضادلیری به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهانگیر نخعی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان هزاره سوم و محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه شهری استان خراسان رضوی و غلامعلی خورسندی لالوی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا خائف به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آژند توسعه شهرستانک و حامد نورانی به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس بسمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919054
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حامد نورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جمشید صوفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546995
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه‌سازی مسکن و ساختمان‌سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک‌سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ پیمانکاری پروژه‌ها در رشته‌های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه‌های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه‌های زنجیره‌ تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین‌آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه‌ها ـ تأسیس و یا مشارکت در تأسیس و توسعه شرکتها و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره‌وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ بطور کلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج از کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه خ شهید لواسانی پ ۸۷ ط اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۵ مورخ ۱۹/۶/۹۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان مرکزی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید اکبرزاده‌پولادی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای وحید اکبرزاده‌پولادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم مرضیه قمری‌حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307047
آگهی تأسیس شرکت آرمان پدیده خراسان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه‌های عمران و توسعه شهری، ساختمان سازی، پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی، انجام معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات) کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ساختمانی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام هرگونه امور مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان مطهری، خیابان داراب، پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حسن عباسی معروفان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940656
آگهی تاسیس شرکت توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات تجاری (خرید فروش تهیه توزیع صادرات واردات) کلیه کالاهای مجاز بویژه ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی خدمات فنی و مهندسی مدیریت پروژه‌های تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین‌آلات راهسازی مشارکت و مدیریت در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی (طراحی نظارت فنی اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه‌سازی مسکن ساختمان‌سازی اعم از تجاری مسکونی شهرک‌سازی اعم از صنعتی و مسکونی و ساخت مراکز تفریحی و اقامتی مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و مطالعاتی و بطور کلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجازی اقتصادی عمرانی ساختمانی تولیدی خدماتی بازرگانی صنعتی معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانتنامه بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان شهید کلاهدوز ـ خیابان سپیده ـ پلاک ۹ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت توسعه ساختمان ایرانیان آریا استراتوس بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای سید احمد حسینی‌تکلردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151561
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حامد نورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جمشید صوفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی خانم مرضیه قمری‌حسابی با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11473882
آگهی تاسیس شرکت توسعه خدمات داتیس پارس با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۶/۹۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام معاملات تجاری شامل (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات) کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ساختمانی، مشارکت و مدیریت در پروژه‌های عمران و توسعه شهری، ساختمان‌سازی، پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها برای شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام هرگونه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خیابان ولنجک، خیابان ۱۳، خیابان ساسان، پلاک۳۳، واحد۳۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حامد نورانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم زهرا مرزوقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای حمید ملیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای حمید ملیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518786
آگهی تأسیس شرکت تجهیزات پزشکی داتیس مد پارسیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام هر گونه عملیات تجاری خرید و فروش تهیه توزیع واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی بویژه لوازم تجهیزات پزشکی دندانپزشکی بیمارستانی آزمایشگاهی محصولات و لوازم آرایشی بهداشتی و درمانی و مواداولیه دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت در هر گونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی خدماتی بازرگانی بویژه در زمینه تجهیزات پزشکی بیمارستانی و صنایع دارویی ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی و مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء توانمندی و بهره‌وری اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و پروژه‌های اقتصادی خرید سهام شرکتها و خرید سهام در بازار بورس اوراق بهادار برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور اخذ تسهیلات مالی اعتباری ارزی ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دولت خ سپیده پ ۹ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حامد نورانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه درمان پارس بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای جمشید صوفی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای امیر تنها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای امیر تنها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837765
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت زنجیره تامین سپانو پارسه بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۸۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حامد نورانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای جمشید صوفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی‌خاص با نمایندگی خانم لیلا آزادگان با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای روح‌اله معماری با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. شرکت توسعه ساختمان ایرانیان آریا استراتوس بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای سید احمد حسینی‌تکلردی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات