احمد صرامی

احمد صرامی

کد ملی 114047xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

شرکت های احمد صرامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد صرامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14621249
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید حمیدی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید آقایان حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانمها زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) . به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14621258
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت عضو هیئت مدیره خانم بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۵ , ۱۴ , ۱۳ , ۱۲ , ۱۰ , ۸ , ۷ , ۶ , ۴ , ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم چک‌ها , براوات , سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571926
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای پرویز عطاآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید حمیدی یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از قبیل چک‌ها , براوات , سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی , موسسات عمومی , مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده , در هریک از دادگاه‌ها , دادسراها , مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت , دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری " با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام , از جمله حضور در جلسات , اعتراض به رای , درخواست تجدید نظر , فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , حق امضای قراردادها حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور , در خواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجود ایداعی و تعقیب آنها , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث , دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث , قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر , ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555273
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای پرویز عطاآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای حمید حمیدی یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829046
آگهی تغییرات شرکت دیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای احمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها , براوات , سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801401
آگهی تغییرات شرکت دیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801413
آگهی تغییرات شرکت دیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: که آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801417
آگهی تغییرات شرکت دیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به موجب سند صلح شماره xxx۰۹ مورخه ۲۵/۰۹/xxx۶ دفترخانه اسناد رسمی xxx۶ به آقای احمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق الذکر ندارد. آقای پرویز عطاآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به موجب سند صلح شماره xxx۶۶ مورخه ۰۲/۱۰/xxx۶ دفترخانه اسناد رسمی xxx۶ به آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق الذکر ندارد. تعداد اعضاء هیأت مدیره از ۴ نفر به ۳ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه احمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762748
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و احمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762755
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۹ و تبصره ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512369
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ انسیه صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512372
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج هر گونه دعوت , اطلاعیه و آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. آقایان حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ , احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن ملکی xxxxxxxxx۴ و خانمها زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صرامی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد صرامی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عطاآبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن ملکی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، براوات، سفته‌ها وسایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت - استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161345
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اختیارات مندرج در بندهای ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴، ۳، ۲، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه. آقای محمود ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره را برای بقیه مدت دوران تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند. آقایان حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره وخانم‌ها بهاره صرامی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره و زهره بخشی زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوهیئت مدیره کماکان به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت می‌باشند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک‌ها، براوات، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747716
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره بخشی زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ بجای فاطمه پور یعقوبی به عنوان هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره عبدالرضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12484891
آگهی تغییرات شرکت كيان وين سا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه پور یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالرضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به جای احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور اعم از چک ها بروات سفته ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291870
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن ملکی به شماره xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و خانم بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم فاطمه پوریعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات مندرج در بندهای ۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۰،۸،۷،۶،۴،۱ ماده ۴۰ اساسنامه. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک ها، براوات، سفته ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294926
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین صرامی باکدملیxxxxxxxxx۷، احمد صرامی با کدملی xxxxxxxxx۲، و محسن ملکی باکدملی xxxxxxxxx۴ خانمها فاطمه پوریعقوبی باکدملی xxxxxxxxx۸، و بهاره صرامی باکدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165160
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حمید حمیدی یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ بخشی از اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت) استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ضمناً مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، براوات،سفته ها وسایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره و کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165163
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ علیرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242244
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرک غرب ـ قدس ـ خیابان سپهر پلاک۸۳ طبقه سوم کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
خانم زهره بخشی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم انسیه صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای احمد صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و خانم بهاره صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره
اختیارات مندرج در بندهای۱۹, ۱۳, ۱۲, ۱۰, ۹, ۸, ۷, ۶, ۴, ۱ و تبصره ذیل ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها, براوات, سفته ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و کلیه قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244711
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد صرامی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای حسین صرامی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ خانم زهره بخشی زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ خانم انسیه صرامی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ خانم بهاره صرامی به کدملیxxxxxxxxx۱
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236544
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حسین صرامی ک مxxxxxxxxx۷, احمد صرامی ک مxxxxxxxxx۲ ـ زهره بخشی زاده ک مxxxxxxxxx۵ ـ انسیه صرامی ک مxxxxxxxxx۸ و بهاره صرامی ک مxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241982
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره زهره بخشی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و بهاره صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و انسیه صرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و فریدون علیزاده هلیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴, خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک ها , براوات, سفته ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضایء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۱۰ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۵ ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049306
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین صرامی کدملی xxxxxxxxx۷ احمد صرامی کدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا انصاری کدملی xxxxxxxxx۱ محسن ملکی کدملی xxxxxxxxx۴ پرویز عطاآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ حسین صرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742492
آگهی تصمیمات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صرامی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و احمد صرامی به کد ملیxxxxxxxxx۲ و زهره بخشی زاده به کد ملیxxxxxxxxx۵ و انسیه صرامی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و بهاره صرامی به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۱۰/۹۰ حسین صرامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، زهره بخشی‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون علیزاده‌هلیلی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ـ ۱۵ـ از ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899565
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان‌ کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صرامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و احمد صرامی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا انصاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و پرویز عطاآبادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ حسین صرامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا انصاری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عطاآبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات