ساناز حمزوی طهرانی

خانم ساناز حمزوی طهرانی

کد ملی 007041xxxx
گراف ارتباطات
16
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13809056
آگهی تغییرات شرکت سنگ دژ صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش روحی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ساناز حمزوی طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آرش عموزاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. داود پولادی با کدملی xxxxxxxxx۲ و نگار یعقوبی با کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545462
آگهی تغییرات شرکت فولاد تسمه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۹۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن دارابی جنت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و ساناز حمزوی طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. محمدرضا رحمتی زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد رحمتی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسن رحمتی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره محمود رحمتی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی رحمتی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل آقای احمد رحمتی زاده و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای محمدرضا رحمتی زاده و مهدی رحمتی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431485
آگهی تغییرات شرکت کوشا دژ طراح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۸۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی قبادی حدائق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدندو علی محمدی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره رضا قاسمی نیک بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428038
آگهی تغییرات شرکت سنگ دژ صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید میلانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و عباس قادری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. داریوش روحی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره هاشم علیزاده سرابگردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره هیئت بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398430
آگهی تغییرات شرکت آنا دی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) - آقای علی رضائی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره – خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سحر قدیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا بیگدلی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905345
آگهی تغییرات شرکت پل سازه تندیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها مژگان نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713049
آگهی تغییرات شرکت پی دژ آوید بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۱۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۸۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۷/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ف) خانم ساناز حمزوی طهرانی ک.م xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت آقای محمد یوسفی شکالگورابی ک.م xxxxxxxxx۰با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت آقای مهدی میرزائی ک.م xxxxxxxxx۰با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند خانم پروین قاسمی ک.م xxxxxxxxx۱با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال کاهش داد.ترکیب شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد سید صادق شاهرخی ک.مxxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ریال سید سهراب شاهرخی ک.م xxxxxxxxx۳مبلغ xxxxxx۰ریال پروین قاسمی ک.مxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص حق امضا به شرح اصلاح گردید. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نامه های عادی و اداری و قراردادهای عقود اسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689777
آگهی تغییرات شرکت پل دژ آرشیت با‌مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۲۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکرم سکندری سیف الدینی به کدملی xxxxxxxxx۳ با واریز مبلغ xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند و کلثوم پسنده به کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز مبلغ xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتندو در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۳ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد امید حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxx.xxx ریال و ساناز حمزوی طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxx.xxx ریال وزهرا فیضی به کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxx.xxx ریال و علی کرمی به کد ملیxxxxxxxxxمبلغ xxx/۱۰ ریال و اکرم سکندری سیف الدینی مبلغ xxx.xxx ریال و کلثوم پسنده مبلغ xxx.xxx ریال حق امضاء با امضای رئیس هیأت مدیره خواهد بوده و ماده ۱۴ اساسنامه که مربوط به حق امضاء می باشد تغییر یافت و اساسنامه اصلاح گردید . تعداد اعضاء هیأت مدیره به ۴نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . شعبه جدید شرکت به آدرس : استان کرمان.شهر کرمان . شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم روبروی پارک ظفر ساختمان نمای مشکی طبقه دوم به کدپستی xxxxxxxxx۳ تاسیس گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574210
آگهی تغییرات شرکت خاک سرزمین آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن ربیعی بناد کوکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. عبدالرسول بایلری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایسش سرمایه ساناز حمزوی طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx.xxx ریال حمید رضا فیضی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx.xxx ریال محسن ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx.xxx ریال عبد الرسول بایلری به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397626
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر سازه‌های فضائی سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین رستمی ترکمانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
خانم ساناز حمزوی طهرانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی رحم محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
همچنین حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389385
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پل دژ پاوان در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل تونل محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی و تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان نماز خ شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷.
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۱ نزد بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شاهد غفوری رانکوهی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری باامضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا ماشاءاله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مژگان نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی
خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387769
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آرتان بتن آوید
در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی, نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ شهرری ـ شهرک دولت آباد ـ مجتمع تجاری لاله ـ واحدxxx. کدپستیxxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعدادxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۲/xxx۱ مورخ۸/۱۲/۹۲ نزد بانک سرمایه شعبه سید جمالدین اسدآبادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
پوریا خاکپور به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به ش ـ مxxxxxxxxx۸. مژگان نوری به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ مxxxxxxxxx۵ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا آقای حسین مرادی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387772
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص پانیذ ماژین
در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی, نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ شهرری ـ دولت آباد ـ خ بهمن ـ کوچه۲۷ـ پلاک۳۳. کدپستیxxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعدادxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۴/xxx۱ مورخ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
پوریا خاکپور به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مژگان نوری به سمت مدیرعامل ـ مژگان نوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا اصغر قهرمانی زکریا (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
۸ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۸ـ خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389383
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برنا دژ ایساتیس در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی ساختمان سازی و پل تونل محوطه سازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان شهید غیبی مدرس ۳ پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲صxxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان کلانتری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
فرزانه بیگدلی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت میره یا آقای ماشااله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است..
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی
خانم مژگان نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389400
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص بهتاش سیویل در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، شهر ری، میدان نماز، خ شهید پاک طینت، کوچه شهید واحدی، پلاک ۲۱، کدپستی xxxxxxxxx۹
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۶ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱. شاهد غفوری رانکوهی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و ۲. حمید رضا فیضی بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا علی رضائی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مژگان نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی
خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139117
آگهی تغییرات شرکت مشاوره ای و پیمانکاری نقش طرح مشاهیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن ـ جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و حوضچه و استخر پرورش و تکثیر آبزیان ـ راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و علائم و باند فرودگاه و تاکسی رو و توقفگاه هواپیما و جاده های دسترسی و گشت زنی و حصارکشی و آتش نشانی و بزرگراهها و و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی ـ طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و مراکز مخابراتی و پستی مکانیزه و نظامی و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی ـ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و گازرسانی و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ طراحی، نصب، اجرا و نگهداری دوربین های مداربسته و سیستم های مرتبط با آن
۲ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای جعفر کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۰/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992929
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدعلی بزرگ زاده سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲/۳/xxx۲ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم هدی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۸/۷/xxx۲ فرزند مجتبی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۱ تاریخ تولد ۱۴/۱۰/xxx۳ فرزند کامران با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۱۳ تاریخ تولد ۱۲/۱۱/xxx۳ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم هدی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی بزرگ زاده سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل
۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ۲ـ آقای داود حلواچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن حاجی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۷/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877354
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدعلی بزرگ زاده سندی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707145
آگهی تغییرات شرکت مشاوره ای و پیمانکارینقش طرح مشاهیربا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش داد. آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۲/۰۵/xxx۱ فرزند رمضانعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جعفر کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلطانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان خ خسروی شمالی روبروی تره بار صادقیه برج بهاران ط دوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن ـ جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و حوضچه و استخر پرورش و تکثیر آبزیان ـ راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و علائم و باند فرودگاه و تاکسی رو و توقفگاه هواپیما و جاده های دسترسی و گشت زنی و حصارکشی و آتش نشانی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی ـ طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و مراکز مخابراتی و پستی مکانیزه و نظامی و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی ـ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و گازرسانی و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۷ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587542
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۳/۰۳/xxx۲ فرزند یداله با پرداخت مبلغ xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۴/۰۴/xxx۸ فرزند مجتبی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی شهرک نفت خیابان ۱۶ پلاک ۹ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527372

آگهی تأسیس شرکت مشاوره ای و پیمانکاری نقش طرح مشاهیر بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته. انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. خرید و فروش و واردات و صـادرات کلـیه کالاهای مـجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر ـ روبروی مسجد بلال ـ کوچه شادی ـ پلاک ۱/۳۵ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۶ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای جعفر کاوه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990941
آگهی تأسیس شرکت مشاوره ای و پیمانکاری نقش طرح مشاهیر بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام امور زراعی و به‌زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته. انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان‌سازی، راه‌سازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله‌کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. خرید و فروش و واردات و صـادرات کلـیه کالاهای مـجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر ـ روبروی مسجد بلال ـ کوچه شادی ـ پلاک ۱/۳۵ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۶ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای جعفر کاوه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170711
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ چهار راه پاسداران ابتدای دولت نبش کوچه دیده پ ۳ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای خانم معصومه بیگدلی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ خانم شادی جی‌بوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیر توکلیان‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777069
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۲ـ خانم معصومه بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۵/۴/xxx۱ فرزند محرم‌علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲/۳/xxx۲ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۹۱ تاریخ تولد ۱۴/۱۰/xxx۳ فرزند کامران با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای خانم معصومه بیگدلی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804190
آگهی تغییرات شرکت مشاوره ای و پیمانکاری نقش طرح مشاهیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش داد. آقای محمدجواد سلطانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۲/۰۵/xxx۱ فرزند رمضانعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جعفر کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدجواد سلطانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد سلطانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد سلطانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان خ خسروی شمالی روبروی تره‌بار صادقیه برج بهاران ط دوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن ـ جمع‌آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی و حوضچه و استخر پرورش و تکثیر آبزیان ـ راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین‌آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه‌آهن و ایستگاه راه‌آهن و علائم و باند فرودگاه و تاکسی‌رو و توقفگاه هواپیما و جاده‌های دسترسی و گشت‌زنی و حصارکشی و آتش‌نشانی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه‌دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی ـ طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و مراکز مخابراتی و پستی مکانیزه و نظامی و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده‌روها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی ـ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و گازرسانی و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه‌پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

۷ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824430
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۳/۰۳/xxx۲ فرزند یداله با پرداخت مبلغ xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۰۴/۰۴/xxx۸ فرزند مجتبی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یحیی نصیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ساناز حمزوی‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سکینه معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ انتهای بزرگراه اشرفی‌اصفهانی شهرک نفت خیابان ۱۶ پلاک ۹ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841151
آگهی تغییرات شرکت الیت الماس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدعلی بزرگ‌زاده‌سندی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ساناز حمزوی‌طهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات