محمد لمتر محمدی

آقای محمد لمتر محمدی

کد ملی 006993xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های محمد لمتر محمدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد لمتر محمدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14790761
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت پیوسته سخت سر هورسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1112 و شناسه ملی 10980012329
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمد لمترمحمدی به شماره ملی 0069939276 به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و محسن لمترمحمدی به شماره ملی 0070153655 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد جوادطایفه امام وردی به شماره ملی 00746912111 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی وسایر نامه های عادی واداری با امضاء آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی 0069939276 رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980613908757562  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14790770
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت پیوسته سخت سر هورسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1112 و شناسه ملی 10980012329
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ 20/05/1400به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد لمترمحمدی به شماره ملی 0069939276 ومحسن لمترمحمدی به شماره ملی 0070153655 و محمد جوادطایفه امام وردی به شماره ملی 00746912111 2 ـ محمد جوادکاظمی به شماره ملی 2279669277 به سمت بازرس اصلی و محمد قاسم پورمیاندهی به شماره ملی 2219112111به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش980613293884611  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634792
آگهی تغییرات شرکت تابان طیور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای عباس رنجی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند . آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشارآوای شمال جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576023
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف : آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . آقای سید مسعود احمدزاده به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۶ صادره از تنکابن متولد ۴/۲۳ / xxx۹ فرزند سیدعباس ساکن : تنکابن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای بهروز شاهنظربیکی به شماره شناسنامه xxx صادره از رامسر متولد ۱۰/۶/xxx۷ فرزند قاسم ساکن : تنکابن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ج : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576040
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف : آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره خانم میترا فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) شرکت برای مدت ۲ ( دو ) سال انتخاب شدند . ب : مقرر شد کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446048
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آریا جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل ، برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446049
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آریا جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواد طایفه امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( غیرسهامدار ) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209398
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۴/۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209408
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852748
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874894
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل می‌باشد. آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی منفردابا امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453298
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453306
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۹/۲/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. - ۲ - آقای سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ - روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444472
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مد ت دوسال تاتاریخ ۲۰/۲/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ - آقای سیدمسعود احمد زاده فرزند عباس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444488
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365095
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۷ عبارتند از: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365097
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354899
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده فرزند عباس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354907
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308380
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۹ وشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت تنکابن به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت و به طور کلی هرگونه قرارداد که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای محسن لمترمحمدی مدیر عامل و آقای علی لمترمحمدی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990858
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: آقایان علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند ب) کلیه اسنادتعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990884
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت کاسپین جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۸۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ومحمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ - سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990942
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت کاسپین جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۸۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل به همراه امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991071
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت پارس جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲) سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991078
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت پارس جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومحسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل (غیرسهامدار) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل به تنهایی یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968986
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳ آقایان سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959589
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آریاجوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959628
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آریاجوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959666
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوجه کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959699
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوجه کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه طایفه امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (غیرسهامدار) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922984
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۱۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منصوره آقا زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (رئیس هیات مدیره) به اتفاق آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (مدیرعامل شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر نامه‌های عادی و اداری شرکت نیز با امضاء آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (رئیس هیات مدیره) به اتفاق آقای رضا نور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (مدیرعامل شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896956
آگهی تغییرات شرکت خوراک گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896957
آگهی تغییرات شرکت خوراک گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره‍ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ - آقای سید مسعود احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890197
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یاندشت طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۳/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890223
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یاندشت طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۳/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۹/۰۳/xxx۷. - ۲ آقای سید مسعود احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811277
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت البرز مرغ خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند) آقای حسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه طایفه امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند) روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811338
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت البرز مرغ خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713058
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۹/۱۰/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علی لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند. - ۲ - آقای کامران صیاد حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۳ - روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713068
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی منفردابا امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای علی لمتر محمد) و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433269
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی سی هزار قطعه ای اریا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ وبرابرنامه شماره xxx۴/۲۲مورخ ۱۵/۴/۹۴ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبار تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ـ ترازمالی سود وزیان شرکت درسال xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۷/۳/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم لیلا لمتر محمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. ـ ۳ ـ آقای محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه طایف امام وردی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433287
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی سی هزار قطعه ای اریا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴وبرابرنامه شماره xxx۴/۲۲مورخ ۱۵/۴/۹۴ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبار تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ـ آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمتر محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان منشی هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای علی لمتر محمدی) ومدیرعامل(آقای حسن لمتر محمدی)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343588
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاج مرغ گیلان درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پرورش جوجه و تولید گوشت مرغ خوراکی صادرات و واردات نهادههای دام وطیورو لوازم و تجهیزات مرغداری انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: گیلان صومعه سرا نرگستان روستای صیقلوندان کدپستی xxxxxxxxx۸ آدرس شعبه مازندران تنکابن شیرود خیابان شهید شیرودی کدپستی xxxxxxxxx۱ نام مدیر:علی لمتر محمدی آدرس شعبه رشت بلوار امام خمینی(ره) نبش کوچه عاشوری ساختمان طاها طبقه فوقانی بانک کشاورزی کدپستی xxxxxxxxx۳ نام مدیر: محسن لمتر محمدی ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰,xxx مورخ ۱۰/۳/۹۴نزد بانک کشاورزی شعبه تنکابن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ محمد لمتر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. محسن لمتر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. علی لمتر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و براوات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتری محمدی) با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254750
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ ـ آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254754
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمتهای اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی منفرداًبا امضاء علی لمتر محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120054
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال تاتاریخ ۱۵/۱۱/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ ۲ ـ آقای کامران صیاد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120067
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چکها و سفته ها و بروات و همچنین کلیه قراردادها با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی با امضای رئیس هیئت مدیره(علی محمدی) و مدیرعامل (محمد لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل(محمد لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094417
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ ـ ـ ۲ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چکها و سفته ها و بروات و همچنین کلیه قراردادها با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (علی محمدی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094418
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال تاتاریخ ۴/۱۲/۹۵به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقایان علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محسن لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ ـ ۲ـ آقای کامران صیاد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت زرین پر جوجه خزر درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پرورش مرغ اجداد ـ مادر نیمچه گوشتی ـ تولید گوشت مرغ و تخم مرغ خوراکی و نطفه دار کارخانه جوجه کشی و تولید و فروش جوجه های یک روزه ـ صادرات و واردات نهادهای دام و طیور و لوازم و تجهیزات مرغداری و واردات و صادارات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رشت لاکان روستای عزیزکیان پشت مرغداری زرین پرکیان کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲,xxx مورخ ۲۹/۰۷/۹۳نزد بانک کشاورزی شعبه تنکابن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای علی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره۲ ـ آقای محسن لمتر محمدی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره۳ ـ خانم اشرف حسین زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره۴ ـ محمد لمتر محمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهد آور از قبیل چک وسفته وبروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم ساناز یوسفی پور شاده سری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694158
آگهی تغییرات شرکت آریا جوجه شمال شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی محمد علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694159
آگهی تغییرات شرکت آریا جوجه شمال شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم ساناز یوسفی پور شاده سری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۷/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی محمد علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674324
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم ام کلثوم ایپک زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدلمترمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد آقای علی محمدی رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674325
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقای کامران صیادحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم ساناز یوسفی پورشاده سری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ اعضاء هیأت مدیره تاتاریخ ۱۴/۵/۹۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم ام کلثوم ایپک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515988
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن لمتر محمدی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد لمتر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمود عباسی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و محمد جواد طایفه امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123283
آگهی تغییرات شرکت نهاده‌های دامی بال تک شیمی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۲۸۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۵۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود عباسی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد طایفه امام وردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103053
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۵۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمود عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد طایفه امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۰/۱/xxx۴.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل.
۵ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان گیلان واحد رشت به نشانی جدید استان گیلان شهر رشت ـ بلوار شهید بهشتی ـ بین چهارراه حشمت و پل جماران روبروی فکوری ساختمان جیحون ـ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۴/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649603
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تغییرات و تصمیمات ذیل انجام گرفت:
۱ـ به استناد گزارش بازرسی و هیئت مدیره شرکت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم xxx/xxx ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای کامران صیاد حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید کیارش رضایی منش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم ام کلثوم ایپک زاده به کد ملی شماره xxxxxxxxx و آقای محمد لمتر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند در نتیجه علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ ام کلثوم ایپک زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمتر محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد علی محمدی با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850838
آگهی تأسیس شرکت رایا پارس تیراژه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تامین کلیه لوازم قطعات و تجهیزات صنعت مرغداری احداث و ایجاد کارخانه جوجه‌کشی احداث و ایجاد واحدهای مرغ‌داری مادر و تخم‌گذار و گوشتی و احداث و ایجاد کارخانجات خوراک دام و طیور احداث و ایجاد کشتارگاه دام و طیور احداث و ایجاد واحدهای قطعه‌بندی محصولات پروتئینی احداث و ایجاد کلیه کارخانجات فرآوری محصولات پروتئینی صنایع بسته‌بندی موادغذایی ارائه کلیه خدمات مشاوره مشارکت در شرکتهای جدید التاسیس و ثبت شده خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها و بانکها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه چمران باقرخان غربی شماره ۶۳ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۵ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ ۵/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه یوسف‌آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای طه الهوردی‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمد لمترمحمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محسن لمترمحمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای علی مرآتی‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای مهرداد مهمانپذیر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ ـ آقای علی مرآتی‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای علی نظرجو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای فرهاد بزرگیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087069
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۴/۸/۹۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11680586
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تغییرات و تصمیمات ذیل انجام گرفت:

۱ـ به استناد گزارش بازرسی و هیئت مدیره شرکت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم xxx/xxx ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای کامران صیاد حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید کیارش رضایی منش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ آقای علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم ام‌کلثوم ایپک زاده به کد ملی شماره xxxxxxxxx و آقای محمد لمتر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند در نتیجه علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ ام کلثوم ایپک زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمتر محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد علی محمدی با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات