امین اکرمی

امین اکرمی

کد ملی 006945xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

شرکت های امین اکرمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امین اکرمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14062739
آگهی تغییرات شرکت شیمی کانه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۴۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و یاسمن نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نعمت اله ارشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نصیر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم کمال کندزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952352
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زارعی از سمت مدیر عاملی شرکت استعفا داده و امین اکرمی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از تاریخ ۰۱ / ۰۳ / xxx۵ لغایت ۱۰ / ۰۱ / xxx۷ به سمت مدیر عامل انتخاب شد. اوراق و اسناد مالی تعهدآورشرکت با دو امضاء از سه امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره آقای محمد سپاهی، نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین قاسمی تودشکی و مدیر عامل آقای امین اکرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/xxx۵ تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626212
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای احمد پاک ایمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای تقی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی ردائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت) اعتبار دارد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت به استثناء مدیران بلافصل که حسب پیشنهاد با تصویب هیئت مدیره می باشد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی وارث آنها با توجه به قانون و مقررات جاری و آئین نامه های مصوب. بند ۳) پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. بند ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفّرعاتش. بند ۶) تعهد،ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند ۷) تقدیم پیشنهاد و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۸) ارائه پیشنهاد و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. بند ۹) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی. بند۱۰) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی،درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره، کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. بند ۱۱) پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا ً. بند۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی به عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور برای شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام ارائه نشر در حراست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش و استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع آنها و تامین خواست و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. بند۱۳) تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. بند۱۴) تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. بند ۱۵) تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه به بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. بند۱۶) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵%) اندوخته قانونی به هیئت مدیره بند ۱۷) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907515
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور، شهرام میراخورلو به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اکرمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ش م xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز صفری آستارائی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ و مصطفی ردایی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش م xxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد شرق کاوه به ش م xxxxxxxxx۶۰ همگی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661823
آگهی تغییرات در شرکت معدنی دماوندسهامی عام به شماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مصطفی ردایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شهرام میراخورلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد و ضمنا هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11192435
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۹/۸۹ جواد حاجی‌رجب‌زرندی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امین اکرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مصطفی سلطانی‌ورزقانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی‌ به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و بهروز صفری‌آستارایی به کدملیxxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت بنیاد مستضعفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره۱۷ بند از اختیارات خود در ماده۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267531
آگهی تغییرات در شرکت معدنی دماوندسهامی عام به شماره ثبت۴۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مصطفی ردایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شهرام میراخورلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد و ضمنا هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865249
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور، شهرام میراخورلو به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به ش‌م xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین اکرمی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ش‌م xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز صفری‌آستارائی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ و مصطفی ردایی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش‌م xxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد شرق کاوه به ش‌م xxxxxxxxx۶۰ همگی به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات