حمیدرضا فراهانی

حمیدرضا فراهانی

کد ملی 006939xxxx
گراف ارتباطات
16
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14768686
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کمال زهتاب صالحی به کدملی: xxxxxxxxx۳ و سامان زهتاب صالحی به کدملی: xxxxxxxxx۸و خانم مهناز حسن زاده به کدملی: xxxxxxxxx۸ب عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نقی مهربابک به کدملی: xxxxxxxxx۲ و آقای حمید رضا فراهانی به کدملی: xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646159
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه های انرژی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 327429 و شناسه ملی 10103660640
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - مظفر جهان به شماره ملی 4609335001 و امیر علی لاجوردی به شماره ملی 0064600793 و زهرا مسعودی به شماره ملی 4609232618 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - محمد نقی مهر بابک به شماره ملی 2595593862 به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 0069399476 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980319525799511  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637281
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت سلیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۹۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال xxx۷ بتصویب رسید . آقایان محمد نقی مهربابک کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14506145
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آمارگاران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . آقای حیدر داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ آقای ایمان حیدری تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ۳ آقای رضا میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ۴ آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای هوتن ایروانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481222
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی به چرب فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدنقی مهربابک به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372992
آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان غلامرضا امین xxxxxxxxx۱ و غلامحسین توتونچی xxxxxxxxx۵ و حامد خدیر xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331433
آگهی تغییرات شرکت مهندسین کاوشگران ارتباطات شایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231458
آگهی تغییرات شرکت تهران پتروصنعت تیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنقی مهربابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا اسماعیل زاده مهماندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید حسن یحیی زاده واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای توفیق کلخورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم ساناز کلخورانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178737
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072474
آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان بهروز ضیائی ش. م xxxxxxxxx۹ ابراهیم خوب بخت ش. م xxxxxxxxx۲ و خانم زهره عزیزی ش. م xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004861
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان: کامران جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان: محمدنقی مهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043437
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: کامران جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان: محمدنقی مهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941651
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان محمد نقی مهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شهرام سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مجید اخلاقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935917
آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730267
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ایمان حیدری تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ رضا میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نیوشا داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدنقی مهربابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705639
آگهی تغییرات شرکت تهران پتروصنعت تیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره، خانم ساناز کلخورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای توفیق کلخورانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمد نقی مهر بابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668266
آگهی تغییرات شرکت فرینه رایان سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد پارسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آرش منوچهری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نوش آفرین کاظمی خو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558767
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان کمال زهتاب صالحی به کد ملی: xxxxxxxxx۳ و سامان زهتاب صالحی به کد ملی: xxxxxxxxx۸ و خانم مهناز حسن زاده به کد ملی: xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497767
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی به چرب فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نقی مهربابک ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی ک. م xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید فتاحی امین ک. م xxxxxxxxx۱ و فریدون جوادی نژاد ک. م xxxxxxxxx۱ و وحید فتاحی امین ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای فرید فتاحی امین ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439588
آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266001
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مظفر جهان ش م xxxxxxxxx۱ و پیمان جهان ش م xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا مسعودی ش م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدنقی مهر بابک ش م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی ش م xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266021
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه های انرژی افق شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقایان مظفر جهان ک م xxxxxxxxx۱ و امیر علی لاجوردی ک م xxxxxxxxx۳ و خانم زهرا مسعودی ک م بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان محمدنقی مهر بابک ک م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی ک م xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158648
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حیدر داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سعید محققی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و هوتن ایروانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100986
آگهی تغییرات شرکت فرم ایده آل پلاست آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افتخاری طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید افتخاری طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا افتخاری طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد نقی مهر بابک به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960244
آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۹، ابراهیم خوب بخت با کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهره عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916570
آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت ۲ سال انتخاب شدند: غلامرضا امین ش م xxxxxxxxx۱ و غلامحسین توتونچی ش م xxxxxxxxx۵ و حامد خدیر ش م xxxxxxxxx۱ محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان به عنوان درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883470
آگهی تغییرات شرکت ایمن پایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری بعنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821133
آگهی تغییرات شرکت تهران پتروصنعت تیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حسن یحیی زاده واقفی (xxxxxxxxx۷) و توفیق کلخورانی (xxxxxxxxx۲) و خانم ساناز کلخورانی (xxxxxxxxx۰) به مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد نقی مهر بابک به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467199
آگهی تغییرات شرکت ایمن پایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: کفایت لجمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پروین اورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شهرام لجمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ موسسه تدبیر تراز نگار به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی، حمیدرضا فراهانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457889
آگهی تغییرات شرکت فرينه رايان سپنتا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نقی مهربابک به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد پارسائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ خانم نوش آفرین کاظمی خو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای آرش منوچهری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287079
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کمال زهتاب صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - سامان زهتاب صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - مهناز حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132831
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان محمد نقی مهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شهرام سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مجید اخلاقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427745
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشااطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل، آقای محمد نقی مهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسالل تعیین گردیدند: خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مظفر جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734638
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان منصور علوی مقدم به ک.م xxxxxxxxx۷ و حیدر داودی به ک.م xxxxxxxxx۲ و خانم نیوشا داودی به ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717186
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه‌های انرژی افق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مظفر جهان ک.مxxxxxxxxx۱ و امیر علی لاجوردی ک.م xxxxxxxxx۳و خانم زهرا مسعودی ک.م xxxxxxxxx۸بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان محمدنقی مهر بابک ک.م xxxxxxxxx۲و حمیدرضا فراهانی ک.مxxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالا نتشار اطلاعات جهت درج اگهی هایی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1649825
آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان غلامرضا امین xxxxxxxxx۱ و غلامحسین توتونچی قربانی xxxxxxxxx۵ و خانم زهره طاهری فسخودی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450717
آگهی تغییرات شرکت فرم ایده آل پلاست آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۶۶۰
به استناد صورت مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا افتخاری طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲، علیرضا افتخاری طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵، حمید افتخاری طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، بهروز افتخاری طرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵، آرش افتخاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
محمد نقی مهر بابک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086713
آگهی تصمیمات شرکت تهران پترو صنعت تیوا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: تعداد مدیران به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محمدنقی مهربابک به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن یحیی زاده واقفی به ک.م xxxxxxxxx۷ و توفیق کلخورانی به ک.م xxxxxxxxx۲ و ساناز کلخورانی به ک.م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ توفیق کلخورانی به سمت رئیس هیئت مدیره و ساناز کلخورانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسن یحیی زاده واقفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و تعهدآور شرکت با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039067
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۲ محمدتقی مهربابک به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کمال زهتاب صالحی به ک م xxxxxxxxx۳ و هومن جاوید به ک م xxxxxxxxx۲ و مهناز حسن زاده به ک م xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ مهناز حسن زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و هومن جاوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال زهتاب صالحی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949040
آگهی تأسیس شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
ـ۱ تولید و خرید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی
ـ۲ انجام امور و ارائه خدمات پیمانکاری و طراحی و مهندسی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری فنی و ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش برای تجهیزات صنعتی و کالاهای مجاز بازرگانی
ـ۳ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی
ـ۴ اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی
ـ۵ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان پیروزی خیابان ششم نیروی هوایی کوچه ۶/۲۷ پلاک ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۱۰/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه پیروزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مظفر جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743622
آگهی تصمیمات شرکت رایان گستر کامن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۶/۹۱ واصل گردید: محمدنقی مهربابک به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فرهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی تابناک به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ پژمان تابناک به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آتوسا تابناک به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی تابناک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پژمان تابناک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729176
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه های انرژی افقسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرعلی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مظفر جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۴/۶/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562075
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدتقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید اخلاقی راد و آقای شهرام سلیمی تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513028

آگهی تصمیمات شرکت پردازشگران اوج سگال
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدتقی مهربابک به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فردمنش به کدملی xxxxxxxxx۳ و سید علیرضا مدنی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید حمیدرضا مدنی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۰ حسن فردمنش بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حمیدرضا مدنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید علیرضا مدنی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845403
آگهی تأسیس شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

ـ۱ تولید و خرید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی

ـ۲ انجام امور و ارائه خدمات پیمانکاری و طراحی و مهندسی و ساخت و نصب و راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری فنی و ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش برای تجهیزات صنعتی و کالاهای مجاز بازرگانی

ـ۳ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی

ـ۴ اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی

ـ۵ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان پیروزی خیابان ششم نیروی هوایی کوچه ۶/۲۷ پلاک ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۱۰/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه پیروزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مظفر جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای پیمان جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064948
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه های انرژی افق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم زهرا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرعلی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مظفر جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۴/۶/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081298
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۸۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدتقی مهربابک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجید اخلاقی‌راد و آقای شهرام سلیمی تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725914
آگهی تصمیمات شرکت پردازشگران اوج سگال سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۱۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدتقی مهربابک به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فردمنش به کدملی xxxxxxxxx۳ و سید علیرضا مدنی به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید حمیدرضا مدنی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۰ حسن فردمنش بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید حمیدرضا مدنی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سید علیرضا مدنی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11876458
آگهی تصمیمات شرکت رایان گستر کامن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۶/۹۱ واصل گردید: محمدنقی مهربابک به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فرهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی تابناک به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ پژمان تابناک به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آتوسا تابناک به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره علی تابناک بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پژمان تابناک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات