غلام‌رضا ایوبی

آقای غلام‌رضا ایوبی

کد ملی 006887xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
96
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا ایوبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا ایوبی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
حسابرسی و خدمات مدیریت داوران
رییس هییت مدیره
پدیده پاک طراوت
پدیده پاک طراوت
بازرس علی‌البدل
خیریه راه سبز فرشتگان
خیریه راه سبز فرشتگان
خزانه دار
فرانگران ایرانیان پارسا
فرانگران ایرانیان پارسا
بازرس علی‌البدل
دارو سازی حکیم
دارو سازی حکیم
بازرس علی‌البدل
تردسان
تردسان
بازرس علی‌البدل
ریسندگی و بافندگی قیطان
ریسندگی و بافندگی قیطان
مواد غذایی صفا پخش
مواد غذایی صفا پخش
بازرس علی‌البدل
لیوی داران
لیوی داران
بازرس علی‌البدل
صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
دارو گستر نخبگان
دارو گستر نخبگان
بازرس علی‌البدل
مرکز خدمات خانه ما
مرکز خدمات خانه ما
بازرس علی‌البدل
رایان کاغذ
رایان کاغذ
بازرس علی‌البدل
تازه دانه
تازه دانه
بازرس علی‌البدل
پایار لبن
پایار لبن
بازرس علی‌البدل
آبرون لبن
آبرون لبن
بازرس علی‌البدل
کارخانجات تصفیه شکر تهران
کارخانجات تصفیه شکر تهران
بازرس علی‌البدل
ماشین سازی برتر سیرجان
ماشین سازی برتر سیرجان
بازرس علی‌البدل
نخ رنگ آرین
نخ رنگ آرین
بازرس علی‌البدل
تعمیرات نیروی برق آذربایجان
تعمیرات نیروی برق آذربایجان
وندا ترابر
وندا ترابر
بازرس علی‌البدل
جوراب آرین
جوراب آرین
بازرس علی‌البدل
درخشان طیور تهران
درخشان طیور تهران
بازرس علی‌البدل
صنعت خودرو آتی ری
صنعت خودرو آتی ری
بازرس علی‌البدل
فرآورده های دیرگداز ایران
فرآورده های دیرگداز ایران
بازرس علی‌البدل
نوسازی سپهر پی چین
نوسازی سپهر پی چین
بازرس علی‌البدل
پدید آوران اطلس پارس
پدید آوران اطلس پارس
بازرس علی‌البدل
تماشا پاک
تماشا پاک
پخش فردوس
پخش فردوس
بازرس علی‌البدل
ارزش آفرینان سرآمد
ارزش آفرینان سرآمد
بازرس علی‌البدل
زیبا سرای پاکان
زیبا سرای پاکان
بازرس علی‌البدل
بنیان سازه پایدار
بنیان سازه پایدار
بازرس علی‌البدل
بانیان سرا
بانیان سرا
بازرس علی‌البدل
تولیدی نیکی مهر قم
تولیدی نیکی مهر قم
بازرس علی‌البدل
کاغذ کاربن لس ایران
کاغذ کاربن لس ایران
یکتا پخش شرق
یکتا پخش شرق
بازرس علی‌البدل
حسابرسی اطهر
حسابرسی اطهر
موج اندیشه نوین بسپار
موج اندیشه نوین بسپار
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759599
آگهی تغییرات حسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۳/۵/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بقرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شاهرخ ایرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا ایوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هادیان جزی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی از جمله چک وسفته وبرات ومکاتبات اداری موسسه با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره وگزارشات حسابرسی با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567280
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر ثبت شده بشماره xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342798
آگهی تغییرات حسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای شاهرخ ایرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای غلامرضا ایوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود هادیان جزی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی از جمله چک وسفته وبرات ومکاتبات اداری موسسه با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره وگزارشات حسابرسی با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266811
آگهی تغییرات حسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و مجوز xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غلامرضا ایوبی با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعداز افزایش سرمایه آقای مسعود هادیان جزی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایوبی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا ایوبی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفربه ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730575
آگهی تغییراتحسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301596
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۶۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کد پستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس قانونی شرکت آقای غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301955
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۶۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیامک مستقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدعلی معتمد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت تعاونی خاص کارکنان تعمیرات نیروی برق آذربایجان بشماره ثبت xxx۰۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای سیدمحسن قاضی طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx آقای فرید علمیه به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای رامین کاردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بازرس قانونی شرکت آقای غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‏البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187742
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۶۰۹۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت دارویی نخبگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی وانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی تهران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بانمایندگی آقای احسان سیدرضی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای فرهاد شایقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای بهزاد آسوده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ـ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضای آقای احسان سیدرضی و مدیرعامل شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای آقای احسان سیدرضی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای احسان سیدرضی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل یا با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169135
آگهی تغییرات شرکت نوسازی سپهر پی چین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۳۵۸۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۳۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی وترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117036
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115909
آگهی تغییرات شرکت یکتا پخش شرق (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۷۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091207
آگهی تغییرات شرکت رایان کاغذ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091218
آگهی تغییرات شرکت کاغذ کاربن لس ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۹۸۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲تصویب شد. اعضاء هیأت مدیره بدین شرح: آقای محمد جعفر شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳و خانم اپسیتا کفائی شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای نوید کفائی شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علی نیکجو ک.مxxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره در سمتهای خویش ابقاء گردند. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی فرزند عظیم با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059651
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۶۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنانه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی وغلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436320
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرآمد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی اطهرباش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716991
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662868
آگهی تغییرات شرکت تازه دانه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب واقع گردید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663064
آگهی تغییرات شرکت تماشا پاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۳۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شبنم کمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای رضا حشمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سام حشمتی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای غلامرضا ایوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655688
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران اطلس پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سپهر هشتم ش.م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علی کریمی قدوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بین المللی توسعه ساختمان ش.م xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حسین کاظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سماختمانی معلم ش.م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی هاشم رازفر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرشین نگین صدرا ش.م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سیدحمیدرضا رکن الدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی حمزه ئی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627706
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲تصویب شد موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان محمدتقی شکروی ک م xxxxxxxxx۶ ـ حبیب شکروی ک م xxxxxxxxx۱ و سعید شکروی ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627709
آگهی تغییرات شرکت پایار لبن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۸۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدتقی شکروی کد ملیxxxxxxxxx۶ و حبیب شکروی کد ملیxxxxxxxxx۱ و سعید مجیدی تبریزی کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627000
آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی صفا پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامرضاایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدتقی شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶وسعیدمجیدی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶وعلی اکبرستاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴به عنوان عضو هیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627001
آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی صفا پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی.xxxxxxxxx۶۱. به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594020
آگهی تغییرات شرکت مرکز خدمات خانه ما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۷۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامرضا ایوبی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545097
آگهی تغییرات شرکت وندا ترابر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532695
آگهی تغییرات شرکت نوسازی سپهر پی چین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار "اطلاعات" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527667
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دیر‌گداز ایران سهامی‌خاص شماره ثبت ۵۵۸۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی ا طهر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کدملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482405
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام شماره ثبت ۸۳۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418230
آگهی تغییرات شرکت صنعت خودرو آتی ری سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۰۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405669
آگهی تغییرات شرکت درخشان طیور تهران سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384695
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۶۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی و ترازنامه و سود و زیان و تراز آزمایشی سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292381
آگهی تغییرات شرکت جوراب آرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۱۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، بهرام حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای علی نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آفشید رضوی نعمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351472
آگهی تغییرات شرکت رایان کاغذ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس قانونی اصلی و آقای غلامرضا ایوبی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند:
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقایان محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، علی نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۴، بهرام حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدمهدی رحیمی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280033
آگهی تغییرات شرکت وندا ترابر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ تصویب شد.
محمدتقی شکروی با کد ملی xxxxxxxxx۶ حبیب شکروی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید شکروی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی دارنده کارت ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287651
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267967
آگهی تصمیمات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت۹۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۱ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۶/۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام، آقایان یعقوب بشارت نیا کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد شوکتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی xxx۳ خاص کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان و سیامک مستقیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مجتبی رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محمدعلی معتمد کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین سپس محمد شوکتی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی xxx۳ خاص کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و سیامک مستقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب بشارت نیا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی معتمد بسمت عضو هیئت مدیره و مجتبی رمضانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اسناد ـ اوراق تعهدآور و کلیه چکها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ ۳۹، ۴ ـ ۳۹ (باستثنای تعیین سایر شرایط استخدامی) ۷ ـ ۳۹، ۹ ـ ۳۹، ۱۳ ـ ۳۹، ۱۴ ـ ۳۹، ۱۵ ـ ۳۹، ۱۶ ـ ۳۹ را به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212226
آگهی تغییرات شرکت نخ رنگ آرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای علی نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مهدیه وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203106
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203107
آگهی تغییرات شرکت پایار لبن سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206469
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی برتر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۵۳۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی عملکرد سال xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای غلامرضا ایوبی ش ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح آگهی شماره xxx۶۸ـ ۲۲/۵/۹۰ برای مدت دو سال دیگر در سمتهای خود ابقاء شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206406
آگهی تصمیمات شرکت آبرون لبن سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۵۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی عملکرد سال ۹۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی آقای غلامرضا ایوبی ش ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند.
۳ـ اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا مجاز فعلی شرکت بشرح آگهی شماره xxx۱۷ ـ ۲۲/۵/۹۰ برای مدت دو سال دیگر در سمتهای خود ابقاء شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206431
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۱۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال ۹۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آقای غلامرضا ایوبی ش ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177591
آگهی تغییرات شرکت رایان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره مدت ۲ سال بشرح زیر:
محمدجعفر شهلائی نژاد کدملی۳ـxxxxxxـxxx، محمد رجائی کدملی ۹ـxxxxxxـxxx، علی نیکجو کدملی ۴ـxxxxxxـxxx، بهرام حریری کدملی ۲ـxxxxxxـxxxـ محمدمهدی رحیمی یگانه کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اطهر با شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179195
آگهی تغییرات شرکت تازه دانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالجلیل اخوان رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله اخوان رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید اخوان رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051568
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسین میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و علا میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. مقرر گردید درصورت عدم حضور محمد پرنیا نپور، محسن پرنیا نپور، به جای ایشان نسبت به امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره اقدام نماید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047170
آگهی تصمیمات شرکت مرکز خدمات خانه ما با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۷۹۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱/۹۲ محمد انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد و ندا انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و شیدا انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و نهال انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ هرکدام با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. عبارت انجام امور خدماتی از قبیل تنظیف و نظافت، واردات و صادرات به منظور خرید و فروش دستگاه‌های نظافتی، ساخت و فروش موادهای پاک کننده و اخذ نمایندگی‌های کارخانجات داخلی و خارجی الحاق گردید و در نتیجه ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل در نتیجه اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/۲۵ سهم xxx/xxx ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. محمد انتظامی راد به کدملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شیدا انتظامی راد به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و ندا انتظامی راد به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038784
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود عبدالکریمی و شرکت دارو سازی تهران شیمی سهامی عام با نمایندگی آقای علی مهرآمیزی و شرکت داروئی نخبگان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید سعیدی نژاد و شرکت داروسازی وانا سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان سیدرضی و شرکت داروسازی ایران هورمون سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد شایقی تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018060
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ شرکت کاشی و سرامیک فرزاد سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ تغییرات ذیل صورت گرفته_است: ۱ موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938195
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدتقی شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حبیب شکروی تا تاریخ ۱/۶/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371285
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810334
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۳۱۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۰۵۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902251
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خورشید فردوس مهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868666
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۳۱۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۰۵۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868042
آگهی تصمیمات شرکت مواد غذایی صفا پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۲۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی شکروی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید مجیدی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کابلی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی اکبر ستاری به کدملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734858
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی قیطانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. غلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر براتی به کدملیxxxxxxxxx۵ و واروش اویت سیان به کدملیxxxxxxxxx۴ و حسن نظام به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۵/۹۱ ناصر یراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و واروش اویت سیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نظام بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588992
آگهی تصمیمات شرکت تردسان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۲۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۰۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580437
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550703
آگهي تصميمات شرکت فرانگران ايرانيان پارسا سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۳۰۵۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۸۰۴۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862188
آگهی تصمیمات شرکت فرانگران ایرانیان پارسا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۳۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542113

آگهی تغییرات شرکت کاسپین آبی ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976235
آگهی تغییرات شرکت کاسپین آبی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477611

آگهی تأسیس موسسه خیریه
راه سبز فرشتگان
موسسه فوق در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: نگهداری کودکان بی سرپرست نگهداری کودکان بدسرپرست نگهداری کودکان معلول جسمی حمایتهای مادی و معنوی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و حمایتهای مادی و معنوی و کمک به پرورش استعدادهای کودکان معلول جسمی.
۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب خ رامسر نبش کوچه زیبا پ ۳۷ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای ناصر رخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم مریم بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای زین الدین بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مهدی عنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای محمود علیگو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای علی فضلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره
۷ـ۵ ـ آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار
۸ـ۵ ـ آقای زین الدین بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015505
آگهی تأسیس موسسه خیریه راه سبز فرشتگان
موسسه فوق در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: نگهداری کودکان بی سرپرست نگهداری کودکان بدسرپرست نگهداری کودکان معلول جسمی حمایتهای مادی و معنوی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و حمایتهای مادی و معنوی و کمک به پرورش استعدادهای کودکان معلول جسمی. ۲ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ انقلاب خ رامسر نبش کوچه زیبا پ ۳۷ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸. ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای ناصر رخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم مریم بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای زین الدین بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مهدی عنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای محمود علیگو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای علی فضلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره ۷ ۵ آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار ۸ ۵ آقای زین الدین بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459595

آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: برگزاری همایشها و سمینارها و نیز برپایی نمایشگاهها و کنفرانسها به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی‎اصغر ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید ابوالحسن ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۶ و فاطمه ریاضی به کدملی و عارفه فرخنده به کدملی xxxxxxxxx۶ـ سید علی‎اصغر ریاضی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و فاطمه ریاضی
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ابوالحسن ریاضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از آقایان سیدابوالحسن ریاضی مدیرعامل و یا سید علی‎اصغر ریاضی رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453953

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی اطهر
به شماره ثبتxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۰/۹۰ موسسه مزبورکه در تاریخ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: غلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهرخ ایرجی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود هادیان جزی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات اداری موسسه با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و گزارشات حسابرسی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 398599

آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیکی مهر قم (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره xxx۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۵/۹۰ که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ابویی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126598
آگهی تصمیمات شرکت صفا پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203168
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید در نتیجه سرمایه شرکت تمام پرداخت شده میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553097
آگهی تصمیمات شرکت تازه دانه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۶۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلام‌رضا ایوبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825718
آگهی تغییرات شرکت زیبا سرای پاکان (سهامی خاص)به شماره ثبت ۱۲۱۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردیده موسسه حسابرسی اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568521
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدتقی شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید شکروی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حبیب شکروی تا تاریخ ۱/۶/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10617495
‌‌آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران سهامی خاص ثبت ۷۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۱۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۴/۹۰ شرکت فوق الذکر:

۱ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی عملکرد سال xxx۹ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ‌موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۳ـ‌ روزنامه اطلاعات برای درج ‌آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748628
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیکی مهر قم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۷۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۵/۹۰ که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ابویی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783095
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888168
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10915014
آگهی تصمیمات شرکت وندا ترابر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959670
آگهی تصمیمات شرکت تماشا پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204124
آگهی تصمیمات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۹۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
برابر صورت جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۶/۸/۸۹ و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۲۳/۹/۸۹ که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده، پس از نقل و انتقال سهام: آقای یعقوب بشارت نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای محمد شوکتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای سیامک مستقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای مجتبی رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای سید مقتدا حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین سپس آقای محمد شوکتی به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان تعمیرات نیروی برق آذربایجان بشماره ثبت xxx۰۵ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره سید مقتدا حسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب بشارت نیا بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سیامک مستقیمی و مجتبی رمضانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه چکها با امضای مشترک مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره به اتفاق آرا اختیارات مندرج در بندهای ۱‌ـ ۳۹ و ۴‌ـ ۳۹ (به استثنای تعیین سایر شرایط استخدامی)، ۷ ‌ـ ۳۹، ۹‌ـ ۳۹، ۱۳‌ـ ۳۹، ۱۴‌ـ ۳۹، ۱۵‌ـ ۳۹، ۱۶‌ـ ۳۹ اساسنامه را به مدیر‌عامل تفویض نمود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11271829
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: برگزاری همایشها و سمینارها و نیز برپایی نمایشگاهها و کنفرانسها به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی‎اصغر ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید ابوالحسن ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۶ و فاطمه ریاضی به کدملی و عارفه فرخنده به کدملی xxxxxxxxx۶ـ سید علی‎اصغر ریاضی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و فاطمه ریاضی

بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید ابوالحسن ریاضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از آقایان سیدابوالحسن ریاضی مدیرعامل و یا سید علی‎اصغر ریاضی رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11294148
آگهی تصمیمات شرکت تازه دانه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۶۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالجلیل اخوان‎رسول‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبداله اخوان‎رسول‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، عبدالحمید اخوان‎رسول‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11399891
آگهی تصمیمات شرکت مواد غذایی صفا پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۲۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی شکروی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید مجیدی‌تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین کابلی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی‌اکبر ستاری به کدملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11413183
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ابویی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419206
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۰۵۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821668
‌‌آگهی تغییرات شرکت ماشین‌سازی برتر سیرجان‌ ثبت ۱۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۵۳۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۴/۹۰ شرکت فوق الذکر:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال xxx۹ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ‌موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ش ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۳ـ آقایان محسن شکروی ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدتقی شکروی ش ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب شکروی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هرکدام از آنان باتفاق امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد.

۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج ‌آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373638
آگهی تغییرات شرکت ابرون لبن‌ سهامی خاص ثبت ۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۵۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۴/۹۰ شرکت فوق الذکر:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۹ شرکت تصویب شد

۲ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ش ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۳ـ آقایان محسن شکروی ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ایران آزاده تبریزی ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی شکروی ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها و سفته‌ها و اوراق بهادار و قراردادها‌ـ و عقود اسلامی بطور کلی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج ‌آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485559
آگهی تغییرات شرکت بانیان سرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۹۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540430
آگهی تصمیمات شرکت تردسان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۲۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۰۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583000
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خورشید فردوس مهرسهامی خاص شماره ثبت ۸۸۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11673312
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۶۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید در نتیجه سرمایه شرکت تمام پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11702917
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی قیطان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. غلامرضا ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان‌جزی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر براتی به کدملیxxxxxxxxx۵ و واروش اویت‌سیان به کدملیxxxxxxxxx۴ و حسن نظام به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۵/۹۱ ناصر یراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و واروش اویت سیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن نظام بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783584
آگهی تصمیمات : شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردیده و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و کد پستی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787170
آگهی تغییرات شرکت پایار لبن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812023
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید مجیدی‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای افشنگ‌ رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا بهداد هیئت‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۸/۴/۹۲.

در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825354
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیکی مهر قم«سهامی خاص» بشماره ثبت: ۱۷۴۴ و به شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۶۵۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت:xxx۰ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای غلامرضا ابویی بشماره ملی:xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12002863
آگهی تصمیمات شرکت تماشا پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود میرفخرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و طاهره نجانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ رضا حشمتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود میرفخرایی بسمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات