امیر خسرو فخریان

آقای امیر خسرو فخریان

کد ملی 006868xxxx
گراف ارتباطات
45
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های امیر خسرو فخریان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر خسرو فخریان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش گیلان
گلرنگ پخش گیلان
نایب رییس هییت مدیره
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
نایب رییس هییت مدیره
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ پخش اراک
گلرنگ پخش اراک
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ پخش همدان
گلرنگ پخش همدان
گروه سرمایه گذاری کوروش
گروه سرمایه گذاری کوروش
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش کرج
گلرنگ پخش کرج
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
نایب رییس هییت مدیره
کیمیا سلولز ماد
کیمیا سلولز ماد
رییس هییت مدیره
ناب رنگ نامیرا
ناب رنگ نامیرا
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش هرمزگان
گلرنگ پخش هرمزگان
گلرنگ پخش کرمان
گلرنگ پخش کرمان
نایب رییس هییت مدیره
گلرنگ پخش ساری
گلرنگ پخش ساری
گلرنگ پخش قزوین
گلرنگ پخش قزوین
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش تبریز
گلرنگ پخش تبریز
نایب رییس
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
عضو هییت مدیره
آرین گلرنگ پخش گلستان
آرین گلرنگ پخش گلستان
نایب رییس هییت مدیره
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
عضو هییت مدیره
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
عضو هییت مدیره
اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره ای
اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره ای
رییس هییت مدیره
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
پروتئین ناب کوروش
پروتئین ناب کوروش
عضو هییت مدیره
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
عضو هییت مدیره
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
کشت و صنعت برنج کوروش
کشت و صنعت برنج کوروش
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
صنعت ماکیان کوروش
صنعت ماکیان کوروش
نایب رییس هییت مدیره
توسعه کشت و صنعت کوروش
توسعه کشت و صنعت کوروش
نایب رییس هییت مدیره
گسترش فامیلی مدرن
گسترش فامیلی مدرن
گلبرگ غذایی کوروش
گلبرگ غذایی کوروش
عضو هییت مدیره
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی آریان رز گشت
خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی آریان رز گشت
رییس هییت مدیره
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
رییس هییت مدیره
آسان تین نیکان
آسان تین نیکان
عضو هییت مدیره
تهیه و توزیع محصولات کشاورزی کورش
تهیه و توزیع محصولات کشاورزی کورش
رییس هییت مدیره
فرآورده های پروتئینی کورش
فرآورده های پروتئینی کورش
رییس هییت مدیره
صنعت میوه کوروش
صنعت میوه کوروش
رییس هییت مدیره
کوروش پخش
کوروش پخش
رییس هییت مدیره
طلای ناب کوروش
طلای ناب کوروش
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14914603
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511930 و شناسه ملی 14006886320
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی 10102547630 با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی 0068685327 بعنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ با شناسه ملی 14005881961 با نمایندگی محمد حسین اسمایی به کدملی 0421018283 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی 10320396882 با نمایندگی هادی قانعی رضایی مقدم به کدملی 0819665339 بعنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی 10103739427 با نمایندگی سید مصطفی سیدحسینی به کدملی 0944920195 بعنوان عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش با شناسه ملی 14006663900 با نمایندگی آرزو منصوری بیرجندی به کدملی 0069603480 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از آقایان هادی قانعی رضایی مقدم یا سید مصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980903635583955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14909368
آگهی تغییرات شرکت طلای ناب کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 510260 و شناسه ملی 14006809307
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش بشماره ملی 10104040308 با نمایندگی امیرخسرو فخریان بشماره ملی 0068685327 بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش ش م 10320554400 با نمایندگی آقای حسین صفری ش م 3559576229 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش ش م 10103739427 با نمایندگی آقای سید مصطفی سید حسینی ش م 0944920195 بسمت عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش م 10102586210 با نمایندگی آقای صالح منصوری ش م 0069992185بسمت عضو هیئت مدیره آقای صابر منصوری بیرجندی ش م 0011900458 خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق آقایان حسین صفری یا سید مصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980829981767201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوروش پخش در تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذایی و غیرآن در داخل و خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشور، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ـ ساعی، کوچه ساعی دوم، کوچه ساعی یکم، پلاک ـ ۱۷، طبقه نهم، واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵,xxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی منصور اسدی خضرلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق یکی از آقایان سیدمصطفی سیدحسینی یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770406
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴با نمایندگی آقای حسین صبوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا سید مصطفی سید حسینی به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا حسین صبوری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696887
آگهی تغییرات شرکت صنعت میوه کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۱۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی کرمی شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق یکی از آقایان حسین صفری کد ملی xxxxxxxxx۹ یا سید مصطفی سید حسینی کد ملی xxxxxxxxx۵ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل و انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایرشرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690308
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های پروتئینی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۹۸۷۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از اعضا و سهامداران ) به سمت مدیرعامل آقای صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . اوراق واسناد عادی ورسمی مربوط به ترهین وتوثیق ونقل وانتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایرشرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق یکی ازآقایان حسین صفری با کدملی xxxxxxxxx۹ یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . مرکز اصلی شرکت به : استان تهران , بخش مرکزی , شهر تهران , آرژانتین , ساعی , خیابان شهید خالد استانبولی , خیابان نوزدهم , پلاک چهار , طبقه پنجم , واحد ۱۰ , کدپستی : xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14670852
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای سید مصطفی سید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حامدشیرپور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید ابراهیم زاده خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء متفق یکی از آقایان سید مصطفی سید حسینی یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600272
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت میوه کوروش در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : مکانیزاسیون کشاورزی اعم از تهیه ، تولید ، خرید و فروش ، پخش ، بسته بندی محصولات کشاورزی اعم از میوه ، آب میوه ، خشکبار و حبوبات و غلات ، بذر ، نهال ، مواد اولیه ، کمپوت میوه بصورت کنسر خشک و پخته شده ، شربتهای میوه انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات ، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور ، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت ، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، کوچه ساعی یکم ، بن بست دانش ، پلاک ۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷ , xxx مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق آقایان حسین صفری یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تهیه و توزیع محصولات کشاورزی کورش درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : واردات ، صادرات خرید و فروش بسته بندی محصولات کشاورزی اعم از برنج خارجی و داخلی ، بذر و نهال ، خشکبار و حبوبات و غلات ، چای ، کاکائو ، شکر ، سس ، رب و دیگر محصولات غذایی مجاز ، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت ، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات ، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور ، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت ، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، کوچه ساعی یکم ، بن بست دانش ، پلاک ۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹ , xxx مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد سپاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586203
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرآورده‌های پروتئینی کورش درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : خرید و فروش تولید , صادرات و بسته بندی گوشت قرمز ، مربوط به دام سبک و سنگین و فرآورده‌های خام و دامی ، فرآورده‌های پروتئینی ، سوسیس ، کالباس ، همبرگر ، کباب لقمه ، ناگت و سایر مواد خوراکی مشابه ، تخم پرندگان ، گوشت مرغ ، ماهی ، میگو ، شتر ، شترمرغ و کلیه کالاهی مجاز بازرگانی لاشه گوشت گرم و سرد تازه و منجمد شده ، قطعه بندی شده ، بسته بندی شده و کنسرو شده ، انجام امور بازرگانی مرتبط از کشورهای مورد تایید سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد و صنعت جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با موضوع اخص گوشت و صادرات و واردات انواع نهادهای دامی و کشاورزی مرتبط ، ایجاد واحد قطعه بندی و بسته بندی مرتبط با گوشت و فرآورده‌های خام دامی ، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت ، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات ، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور ، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت ، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، کوچه ساعی یکم ، بن بست دانش ، پلاک ۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸ , xxx مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق یکی از آقایان حسین صفری یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14556289
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، گاندی ، خیابان آفریقا ، بن بست حکمت ، پلاک ۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای سید مصطفی سید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احمد جابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء متفق یکی از آقایان سید مصطفی سید حسینی یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461328
آگهی تغییرات شرکت صنعت ماکیان کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره - شرکت صنعت غذایی کوروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی صالح منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سید مصطفی سید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره - کیوان لقمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از اعضاء و سهامداران ) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء متفق یکی از آقایان حسین صفری یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457761
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان تین نیکان درتاریخ ۱۰/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : خرید و فروش ، واردات و صادرات تهیه و تولید و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، تولید درب آسان باز شو ، قوطی فلزی و درب ظروف شیشه‌ای و واردات ماشین الات و لوزام مورد نیاز و قطعات و مواد اولیه محصولات تولیدی و صادرات محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی ، شرکت کردن در هرگونه مشارکت مربوط به موضوعات مذکور در بند ( ۱ ) فوق و تسهیل سهم در سرمایه هر شرکت ثالث . تولید انواع قوطی فلزی غذایی و قوطی آب میوه و انواع حلب بهداشتی و انواع درب قوطی فلزی ساده و آسان بازشو غذایی و انواع درب شیشه و واردات ماشین الات و مواد اولیه از کشورهای خارجی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اعطای نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب در کلیه شهرستانها و خارج از کشور ، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات و بنادر اخذ کارت بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، کوچه مدیر ، خیابان شهید علی یزدان پناه ، پلاک ۶۵ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۲ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه فاطمی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید جواد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاءهریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد علیزاده راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علیرضا علوی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14448298
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی حسن عباسی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علی ذبیح کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی مهرداد باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی کاظم کلب خانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات با امضاء متفق یکی از آقایان سید مصطفی سید حسینی یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14448308
آگهی تغییرات شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سید مصطفی سید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ، شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی حامد شیر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان حسین صفری یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437054
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کوروش منتصر کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت افق مهر کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای صالح منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299794
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یاسید مصطفی سیدحسینی به همراه یکی ازآقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا حسین صبوری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248758
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی آریان رز گشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۷ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره xxx۸۰/xxxxxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و داود مهموم سالکویه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و بهادر خواجه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از شرکاء تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضاء عضو هیئت مدیره (آقای مهموم ـ شرکاء) یا مدیرعامل (آقای خواجه حسینی خارج از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248761
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی آریان رز گشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۷ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره xxx۸۰/xxxxxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بموجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران مبلغ xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به داود مهموم سالکویه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ منتقل نموده و از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. معصومه زینعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بموجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران تمام سهم الشرکه خود به امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ منتقل نموده و از ردیف شرکاء خارج گردید. منصور سلحشور مهماندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بموجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران تمام سهم الشرکه خود را امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ منتقل نموده و از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. لیست شرکاء پس از نقل و انتقال بقرار ذیل می باشد: داود مهموم سالکویه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123435
آگهی تغییرات شرکت گسترش فامیلی مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین اسمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسین صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای مسعود فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094730
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ خارج ازاعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049675
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ش. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش ش. م xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ش. م xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای حسن عباسی ش. م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی ذبیح کاشانی ش ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش ش. م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی عقیلی ش. م xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین صبوری ش. م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916832
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ش. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش ش. م xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ش. م xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای حسن عباسی ش. م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای سید مصطفی سید حسینی ش. م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش ش. م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی عقیلی ش. م xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حسین صبوری ش. م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831898
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای کورش منتصرک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ک. م xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آرین تامین ش. م xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای ناصرشیخ انصاری ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی ک. م xxxxxxxxx۵ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید در صورت برابری آراء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809111
آگهی تغییرات شرکت گلبرگ غذایی کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی سید مصطفی سید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی امیر فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809115
آگهی تغییرات شرکت صنعت ماکیان کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدم xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصرکدم xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای کیوان لقمانی کدم xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی باکدملی xxxxxxxxx۵ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797243
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید مصطفی سید حسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فامیلی مدرن در تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها , بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که به موجب گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۳/۸/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زارع منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691394
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت افق مهر کورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662156
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی هادی قانعی رضایی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا رجب جلالوند به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا مهرداد والی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631611
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش هستی آرین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای ناصرشیخ انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564460
آگهی تغییرات شرکت صنعت ماکیان کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران - شهید بهشتی - کوچه زرین - خیابان ولی عصر - پلاک xxx۹ - طبقه چهارم - واحد ۵۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدم xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصرکدم xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای کیوان لقمانی کدم xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به عنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسنادعادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت ماکیان کوروش درتاریخ ۰۲/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات تخم مرغ و خوراک و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می‌باشد. اولین مدیران: کیوان لقمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت ماکیان کوروش درتاریخ ۰۲/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات تخم مرغ و خوراک و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می‌باشد. اولین مدیران: کیوان لقمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - آرژانتین - خیابان اهورامزدا - بن بست نادر - پلاک ۱ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد بموجب گواهی شماره xxx/۹۶ , xxx مورخ ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می‌باشد اولین مدیران: شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی کورش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514673
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به نمایندگی شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت الکترونیک کوروش در تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی اختصاصی و غیراختصاصی فروشگاه اینترنتی، انجام کلیه امور بازرگانی، واردات، صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طریق فروشگاه اینترنتی، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، تولید، پخش و توزیع انواع کالا در فضای اینترنتی، بازاریابی غیرشبکه‌ای، کلیه اقدامات مجاز الکترونیکی، انجام معاملات و خدمات در زمینه فعالیت شرکت تجارت الکترونیک، تولید و طراحی نرم افزار فروش خدمات حوزه فناوری اطلاعات، واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزار و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان شهید عبدالمجید اکبری پلاک ۷۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضایی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شماره ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501688
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر شیخ انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش هستی آرین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاههای زنجیره‌ای فامیلی مدرن درتاریخ ۱۴/۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‌ای، خرید و فروش و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارج از کشور و انبارداری و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل، فعالیت در حوزه الکترنیکی و حضور در بازارهای مجازی و مکانها و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد کلیه سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کشت و صنعت کوروش در تاریخ ۲۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از انواع برنج خارجی و ایرانی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج خارجی و ایرانی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۰/۰۳/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه کشت و صنعت کوروش با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاو اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461806
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت برنج کوروش درتاریخ ۱۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از برنج ایرانی و خارجی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰. ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که صددرصد سرمایه طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وبه نمایندگی شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلای ناب کوروش درتاریخ ۱۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خرما و زعفران و زرشک و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خرما و زعفران و زرشک دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو، شکر، نبات، شکلات، آبنبات و … برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره xxx/ xxx مورخ ۲۶/۲/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین صفری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مجید توکلی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش در تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خشکبار و حبوبات و غلات و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خشکبار و حبوبات و غلات و دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینی جات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای حامد شیرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361218
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان شهید عبدالمجید اکبری پلاک ۷۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: ۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره اتحادیه آقای منصور عالی پور با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس اول اتحادیه آقای فرشید گلزاده کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس دوم اتحادیه آقای مهدی عارفی داریان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت دبیر هیئت مدیره اتحادیه آقای حسین مدرسی فر با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت خزانه دار اتحادیه بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره آقای سید جابر صالحی امیری با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرزین کاویانی نیا با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا علی البدل برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. آقای ابراهیم طلایی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محسن صدقی نسب با کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. همچنین امضای کلیه اوراق بهادار و تعهد آور اتحادیه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای ثابت خزانه دار و رییس (در غیاب رییس، نایب رییس)، همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه باستناد مجوز شماره xxx۳/۰۲/۷ مورخ ۱۶/۹/۹۵ و xxx۷۷/۰۲/۷ و xxx۰۸/۰۲/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ اتاق اصناف ایران و صورتجلسه دبیرخانه هیات عالی نظارت مورخ ۲۵/۱/۹۵ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354615
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کشت و صنعت کوروش درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان شهید عبدالمجید اکبری پلاک ۷۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی فیش به شماره xxx۰ , xxx مورخه ۰۳/۱۲/۹۵ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت افق مهر کورش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سیدمحمدکاظم بازگشا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید محمد کاظم بازگشا به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219745
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138906
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی منصوری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677798
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یا رجب جلالوند به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا امیرخسرو فخریان یا مهرداد والی نژاد، همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510936
آگهی تغییرات شرکت آرين گلرنگ پخش گلستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیات مدیره ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گل پخش اول شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره ـ شرکت دالین مهر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای امید اولادی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته،برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416470
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از آقایان علی ابراهیمی کردلر، مسعود گودرزی، امیر خسرو فخریان، هادی قانعی رضایی مقدم، رجب جلالوند همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374659
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت دالین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی مسعودی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلریا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204428
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۸۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گلرنگ پخش به شماره ثبتxxxxxx و به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ امیر خسرو فخریان شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس شرکت دالین مهر به شماره ثبتxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ هادی فروع دین شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبتxxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ محسن صادق بیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204431
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxxxxxوبه شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳به نمایندگی علی ابراهیمی کردلربه کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبتxxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امیرخسروفخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت گل پخش اول به شماره ثبتxxxxxxبه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸به نمایندگی محسن صادق بیان به کدملیxxxxxxxxx۴ شرکت دالین مهربه شماره ثبتxxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۱۸به نمایندگی هادی فروع دین به کدملیxxxxxxxxx۵ روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی سیاوش سهیلی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175061
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت دالین مهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وشرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد رضا فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گلرنگ پخش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175074
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد رضا فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان ویا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122767
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین (سهامی‌خاص) به‌شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازطرف شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازطرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128628
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093191
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۸۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مصطفی سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۵. ۲ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳به عنوان بازرس اصلی،آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093192
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۶۸ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـسمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مصطفی سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقای علی ابراهیمی کردلر با آقای محسن صادق بیان و یا آقای محمد رضا فضلی به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074404
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۸۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:.شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربا کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان با کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.شرکت گل پخش اول با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره.شرکت دالین مهر با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مهدی کمالی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل ۲ ـ کلیه اوراق واسناد تعهد آور ازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074994
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می باشد: علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرخسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن صادق بیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا بخشی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته،برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041819
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ اشخاص ذیل بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملیxxxxxxxxx۷ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملیxxxxxxxxx۴ شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای حسین عبادالهی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ـ روزنامه رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041820
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای حسین عبادالهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا متفق یکی از رئیس هیئت مدیره یا محمد صادق بیان عضو هیئت مدیره و یا محمد رضا فضلی بشماره ملی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423883
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وشرکت گل پخش اول بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸با نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸با نمایندگی آقای بیوک دستغیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385019
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxx۹۷وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹بانمایندگی آقای امیرخسروفخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸بانمایندگی آقای محسن صادق بیان به کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت دالین مهر به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸بانمایندگی آقای مهرداد علیدوست به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک،سفته،برات وغیره باامضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان ویا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی باامضای هریک ازاعضای هیئت مدیره،همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759665
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری، خرید و فروش، توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان ولیعصر - ضلع شمالی پارک ساعی - کوچه ساعی یکم - پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ یکصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx۲ مورخ ۱۲/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.. شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.. شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.. آقای رضا قرائی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " رسالت " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734717
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۸۱۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای جواد زیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۲ـ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره به عنوان حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713043
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت دالین مهر با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700437
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره (آقای محسن صادق بیان) و یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696627
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش.م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش.م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ک.م xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول ش.م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر ش.م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مرتضی یوسفی حلمسلویی ک.م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305673
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک.م xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش گلرنگ پخش ش.م xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ک.م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش.م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک.م xxxxxxxxx۴ و شرکت گروه صنعتی پاکشو ش.م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار به ک.م xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305679
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش.م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش ش.م xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ک.م xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش.م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوهیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی پاکشو ش.م xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار به ک.م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275763
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرخسرو فخریان با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی بصیری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا فضلی با ش.م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ش.م xxxxxxxxx۲۷ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ یا محمدرضا فضلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به همراه یکی از آقایان امیرخسرو فخریان با کدملی xxxxxxxxx۷ یا مصطفی بصیری با کدملی xxxxxxxxx۳ و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218463
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت آرین سیستم پرداز با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی آقای مصطفی بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کاظم کلب خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمدرضا فضلی به همراه یکی از آقایان امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا مصطفی بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از نامبردگان همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863927
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان (سهامی خاص)
شرکت فوق بشماره ثبت xxx۶۹ مورخ ۲۸/۸/۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای رضا بخشی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای محمد حسین اسمائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878286
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۱ و مجمع فوق العاده مورخه ۵/۶/۹۱ که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی شماره ملی xxxxxxxxx۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمدرضا فضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی خبره شماره ثبت xxx۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم بلوار شهید خداکرم (جاده قدیم تهران) روبروی ترمینال انتهای کوچه ۱۲ (ایران خودرو) کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
۵ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924915
آگهی تصمیمات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی مهران ابول نژادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مهران سالاری عرب به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر و یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734055
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخشسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۷۰۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان خرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی امیر خسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749900
آگهی تصمیمات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی مهران ابول نژادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مهران سالاری عرب به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر و یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است، تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322796
آگهی تغییرات شرکت ناب رنگ نامیرا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۶۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای هادی طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۶۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۷۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682428
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدمهدی جاودان‌خرد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، امیرخسرو فخریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از علی ابراهیمی‌کردلر یا محمد شرکت‌بزازان و محمدرضا عربی‌مزرعه‌شاهی به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مکاتبات عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10027510
آگهی تأسیس شرکت کیمیا سلولز ماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی خرید و فروش توزیع حق العملکاری واردات صادرات هرگونه محصولات مجاز اعم از محصولات غذایی آرایشی بهداشتی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و انجام هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان هفت تیر کوچه بهارمستیان پ ۴۷ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ ۸/۹/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهرا قربانعلی عباداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم فاطمه قربانعلی عباداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته بروات قراردادها و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای علی ارجمندفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهدی ارجمندفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657282
آگهی تغییرات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت گلرنگ پخش بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت گل پخش اول بنمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت دالین مهر بنمایندگی آقای حمیدرضا فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ و داود خمارلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی ابراهیمی کردلر را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر خسرو فخریان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فخریان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570355
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان‌خرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی امیر خسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‌کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت‌‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709845
آگهی تغییرات شرکت ناب رنگ نامیرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال افزایش داد. آقای امیرخسرو فخریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به شماره‌شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۳۰/۶/xxx۲ فرزند ابوالفضل با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای هادی طالبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به شماره‌شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۲۷/۱۰/xxx۹ فرزند محمدنقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرخسرو فخریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای هادی طالبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای علی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای علی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۲ـ آقای حسین پیرهادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید خوانساری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771083
آگهی تصمیمات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی مهران ابول نژادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مهران سالاری عرب به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر و یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت : ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. .

۲‌ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

۳‌ـ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ و داود خمارلو بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴‌ـ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.

۵‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172555
آگهی تغییرات شرکت ناب رنگ نامیرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد، که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به شرخ ذیل می‌باشد:

آقای امیرخسرو فخریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به میزان سهم‌الشرکه xxx/xxx/۶۲ ٍریال، آقای هادی طالبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم‌الشرکه xxx/xxx/۶۲ ٍریال، آقای علی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم‌الشرکه xxx/xxx/۶۲ ٍریال، آقای مهدی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم‌الشرکه xxx/xxx/۱۴ ٍریال،

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای علی ارجمندفر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681109
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۱ و مجمع فوق العاده مورخه ۵/۶/۹۱ که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی شماره ملی xxxxxxxxx۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx تهران با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمدرضا فضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی خبره شماره ثبت xxx۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم بلوار شهید خداکرم (جاده قدیم تهران) روبروی ترمینال انتهای کوچه ۱۲ (ایران خودرو) کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

۵ـ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868264
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان (سهامی خاص)
شرکت فوق بشماره ثبت xxx۶۹ مورخ ۲۸/۸/۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای رضا بخشی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای محمد حسین اسمائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات