نغمه عسگری

نغمه عسگری

کد ملی 006825xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

شرکت های نغمه عسگری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نغمه عسگری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تجهیز کاران معادن پارسیان
تجهیز کاران معادن پارسیان
الماس سروستان
الماس سروستان
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت میر داماد
توسعه تجارت میر داماد
بازرس اصلی
زمین گستران شیراز
زمین گستران شیراز
بازرس اصلی
توسعه معادن یاسوج
توسعه معادن یاسوج
بازرس اصلی
الماس نخلستان شرق
الماس نخلستان شرق
نایب رییس هییت مدیره
جهان تجارت شبنم
جهان تجارت شبنم
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت محمدیه
توسعه تجارت محمدیه
بازرس اصلی
نوید کالای سماوات
نوید کالای سماوات
نایب رییس هییت مدیره
نگین تجارت دماوند
نگین تجارت دماوند
بازرس اصلی
توسعه تجارت سلطانیه
توسعه تجارت سلطانیه
نایب رییس هییت مدیره
گسترش فن آوری آماج
گسترش فن آوری آماج
بازرس اصلی
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
نایب رییس هییت مدیره
توسعه عمران ستایش
توسعه عمران ستایش
نایب رییس هییت مدیره
نگین ابریشم تافته
نگین ابریشم تافته
نایب رییس هییت مدیره
فرش کویر فاخته
فرش کویر فاخته
نایب رییس هییت مدیره
راه و عمران ندا سازه
راه و عمران ندا سازه
نایب رییس
سد و عمران رها گستر
سد و عمران رها گستر
نایب رییس
پیام تجارت میعاد
پیام تجارت میعاد
پایه گستر صدرا
پایه گستر صدرا
نایب رییس هییت مدیره
سد و عمران رایکا
سد و عمران رایکا
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سوهانک
توسعه تجارت سوهانک
بازرس اصلی
ایده گستر عاصف
ایده گستر عاصف
نوید فولاد مبتکر
نوید فولاد مبتکر
نایب رییس هییت مدیره
سازه پایدار پرسته
سازه پایدار پرسته
رییس هییت مدیره
الماس سازه شاهرود
الماس سازه شاهرود
رییس هییت مدیره
پارس تجارت ویونا
پارس تجارت ویونا
پایه گستر رستاک
پایه گستر رستاک
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13576117
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نغمه عسگری و آقای نورالدین عبدی به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره وآقای نورالدین عیدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275499
آگهی تغییرات شرکت سد و عمران رایکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نورالدین عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955289
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694903
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد امین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عنوان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب ریئس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304032
آگهی تغییرات شرکت تجهيز كاران معادن پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایه گستر رستاک درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری سنگی بتنی، بناهای پیش ساخته، طراحی و اجرای معابر بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۷/۹۳ نزد بانک ملی شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: آقایان اسدالله محمدی شلمانی مقدم به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۰ و محمد امین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636370
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس تجارت ویونا در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری آنها ـ شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx/۹۳/۶۰ مورخ ۱۱/۶/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه قلهک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمدامین کشتکاران شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس سازه شاهرود در تاریخ ۲۹/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، سرمایه گذاری در گاوداری ها و مرغداری ها و گلخانه ها پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، انجام هرگونه امور پیمانکاری ساختمان و ابنیه اعم از طراحی، نظارت، اجرا و محاسبه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهار ـ واحد سیزده کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۸/۵/۹۳ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه مقیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.خانم میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ آشتی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433787
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدیه مقیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ نغمه عسگری بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412340
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار پرسته سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
نورالدین عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376009
آگهی تغییرات شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره
خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381520
آگهی تغییرات شرکت نوید فولاد مبتکر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۹۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره
و خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345889
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر عاصف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343105
آگهی تغییرات شرکت سد و عمران رایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نورالدین عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266871
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ خانم نغمه عسگری ک م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) ـ خانم اکرم حسینیان پارسا ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهرنوش اسدپور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقوداسلامی قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160573
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105965
آگهی تاسیس شرکت پایه گستر صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز در صورت نیاز
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مولوی کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۷ مورخ ۱۲/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105968
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رایکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مولوی کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069846
آگهی تاسیس شرکت راه و عمران ندا سازه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نیون شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069848
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رها گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و برزگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۴ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069862
آگهی تاسیس شرکت پیام تجارت میعاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرـ کوچه باقرپورـ پلاک ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065681
آگهی تاسیس شرکت نگین ابریشم تافته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۰/xxx مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065680
آگهی تاسیس شرکت توسعه عمران ستایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیوتر
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اندرزگو ـ خیابان شریفی منش ـ کوی مجید امینی ـ پلاک ۳ زنگ ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065693
آگهی تاسیس شرکت فرش کویر فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات ـ تجهیزات و لوازم کامپیوتر ـ زراعت و باغداری
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063818
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سلطانیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار قیطریه ـ کوی محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ـxxx۰ مورخ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051256
آگهی تأسیس شرکت نوید کالای سماوات (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، بلوار اندرزگو خ شریعتی منش ک مجید امینی بن بست برادران عباسی پ ۳ زنگ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx ۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه پل رومی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042529
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت محمدیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش اتومبیل تجهیزات و لوازم کامپیوتر زراعت و باغداری. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران دربند باغ شاطر کوچه ثمری پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036047
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت شبنم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک خیابان مهر کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم نغمه عسگری همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسد پورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063829
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت اندیشه ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیوتر.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اندرزگو ـ خیابان شریفی منش ـ کوی مجید امینی ـ بن بست برادران عباسی ـ پلا ک ۳ زنگ۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۳ مورخ۱۹/۱۲/۹۱ نزد بانک مسکن شعبه چیذر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063814
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان مولوی ـ کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063825
آگهی تاسیس شرکت گسترش فن آوری آماج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش لوازم و تجهیزات کامپیوتر ـ زارعت و باغداری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران دربند ـ باغ شاطر ـ کوی ثمری پلاک ۳۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۲/۱۲/۹۱ نزد بانک سامان شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای حسین اسدپور همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999711
آگهی تأسیس شرکت الماس نخلستان شرق سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قیطریه ـ کوی محمدیان ـ پلاک ۲ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ب/xxx۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994588
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن یاسوج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ قیطریه ـ کوی محودیان پلاک ۲ واحد ۱۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988169
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت میر داماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و واحدهای صنعتی و کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاکxxx واحد۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ِده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۶/۱۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990718
آگهی تاسیس شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاک xxx واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753757
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم مهرنوش اسدپور نرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم بانام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده, افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار " عصر اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصه های دولتی و خصوصی خرید و فروش کلیه فرش های دستباف ایرانی.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751035
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدامین کشتکاران به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهرنوش اسدپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نغمه عسگری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717099
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی‎ـ شرکت در مزایده‎ها و مناقصه‎های دولتی و خصوصی‎ـ انقعاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. کلیه فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف استخراج و بهره‎برداری در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. کلیه فعالیتهای ساختمانی شامل اجراـ نظارت‎ـ طراحی‎ـ محاسبات انواع سازه‎هاـ ترمیم ابنیه‎ـ پیمانکاری ساختمان‎ـ پی‎ریزی اسکلت بتنی و نصب و ساخت سازه‎های فلزی‎ـ اخذ مجوزها و نمایندگی‎های داخلی و خارجی. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران سوهانک خ آسیاب ک شهید علی سوهانی پ ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۲ مورخ ۱۹/۵/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شریعتی میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای قربانعلی سوهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای قرباعلی سوهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975815
آگهی تغییرات در شرکت بتن آزمایان پارسیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: دادبه دولتشاهی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مریم حافظی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و آزاده تاحسین به ش ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت از بتن آزمایان پارسیان به شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: کلیه فعالیتهای ساختمانی شامل اجراء و نظارت طراحی و محاسبات انواع سازه‌ها ترمیم ابنیه پیمانکاری ساختمان پی‌ریزی اسکلت بتنی و نصب و ساخت سازه‌های فلزی و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن و شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی و اخذ مجوزهای داخلی و خارجی و گرفتن نمایندگی‌های داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است و ناصر شکرالهی به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محسن محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نغمه عسگری به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و نگار عسگری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581520
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مهرنوش اسدپور‌نرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم بانام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده, افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار " عصر اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش کلیه فرش‌های دستباف ایرانی.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870343
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدامین کشتکاران به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهرنوش اسدپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، نغمه عسگری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات