ابوالفضل میرزایی

آقای ابوالفضل میرزایی

کد ملی 109202xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
84
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل میرزایی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل میرزایی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آذر سنج صفاهان
آذر سنج صفاهان
صنایع غذایی نگین اختر آریا
صنایع غذایی نگین اختر آریا
آتور پات ماد
آتور پات ماد
بازرس علی‌البدل
آروین رایان آپادانا
آروین رایان آپادانا
مل تک
مل تک
بازرس علی‌البدل
تدبیر گران شاخص اندیش
تدبیر گران شاخص اندیش
نایب رییس
نورد آهنین اسپادانا
نورد آهنین اسپادانا
صنایع فرا توسعه کیاسا
صنایع فرا توسعه کیاسا
بازرس علی‌البدل
کشاورزی حاصل نوین
کشاورزی حاصل نوین
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی همت کاران اصفهان
فنی مهندسی همت کاران اصفهان
عمران نقش جهان
عمران نقش جهان
گسترش فناوری آفشید
گسترش فناوری آفشید
بازرس علی‌البدل
ارمغان سلامت سبا
ارمغان سلامت سبا
بازرس علی‌البدل
خدماتی تولیدی یاوران ورزش
خدماتی تولیدی یاوران ورزش
پارت چوب شاد
پارت چوب شاد
بتون ماشین سپهر
بتون ماشین سپهر
بازرس علی‌البدل
پخش گلدیران غرب
پخش گلدیران غرب
بازرس علی‌البدل
پخش گلدیران سپاهان
پخش گلدیران سپاهان
بازرس علی‌البدل
فروشگاه های زنجیره ای گلدیران منطقه آزاد کیش
فروشگاه های زنجیره ای گلدیران منطقه آزاد کیش
بازرس علی‌البدل
پخش گلدیران تهران
پخش گلدیران تهران
بازرس علی‌البدل
پخش گلدیران جنوب
پخش گلدیران جنوب
بازرس علی‌البدل
مهکام سنگ پارس
مهکام سنگ پارس
فربد شیمی کار
فربد شیمی کار
بازرس علی‌البدل
کهربا گستر
کهربا گستر
یکتا تجارت طیور
یکتا تجارت طیور
بازرس علی‌البدل
آسیا بهین برق
آسیا بهین برق
بازرس علی‌البدل
خدمات فنی مهندسی ذوب آوران صفاهان
خدمات فنی مهندسی ذوب آوران صفاهان
پرتو سپهر یکتا
پرتو سپهر یکتا
بازرس علی‌البدل
آماتیس تجارت اخوان
آماتیس تجارت اخوان
بازرس علی‌البدل
میلاد حدید پارسیان
میلاد حدید پارسیان
پخش گلدیران مدرن
پخش گلدیران مدرن
بازرس علی‌البدل
پارس گالوانیزه امین
پارس گالوانیزه امین
بازرس علی‌البدل
برنا برق اصفهان
برنا برق اصفهان
بازرس علی‌البدل
ایلیا فولاد سپاهان
ایلیا فولاد سپاهان
بازرس علی‌البدل
بنیاد کویر سبز انارک
بنیاد کویر سبز انارک
بازرس علی‌البدل
ارقام نگر آریا
ارقام نگر آریا
حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند
حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771531
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ آقای مهرداد طاعی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد. ـ سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و دویست میلیون ریال کاهش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ـ لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: مصطفی احمدی وسطی کلائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ مهناز خشنود نیا کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل رضائی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ سید محمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ علیرضا زند بابا رئیسی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ حجت رهبری کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسن معلومات کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱.xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ـ علی گشتاسب کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ حسین اکرمی ثانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ محمد سلیمان یگانه خوشحال کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ احمدعلی بزی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال ـ سعید خواجوند سریوی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx.xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742685
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد طاعی با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای احمدعلی بزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال ، آقای سعید خواجوند سریوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال و آقای حسین اکرمی ثانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال در ردیف شرکا قرار گرفتند . آقای علی گشتاسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx میلیون ریال افزایش داد . سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و هشتصد میلیون ریال افزایش یافت . شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است : مصطفی احمدی وسطی کلائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال مهناز خشنود نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، ابوالفضل رضائی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، قاسم شیخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، سید محمد طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محسن زرعی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال اسفندیار گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، حجت رهبری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسن معلومات کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱. xxx. xxx. xxx ریال ، عباس حیدری کبریتی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، عباس اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx. xxx. xxx ریال محمدحسین ملکیان کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx علی گشتاسب کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، حسین اکرمی ثانی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، محمد سلیمان یگانه خوشحال کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال احمدعلی بزی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال ، مهرداد طاعی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx. xxx. xxx ریال سعید خواجوند سریوی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx. xxx ریال اساسنامه جدیدی در ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید . اصلاح تبصره ۱ ماده ۴: مؤسسه سه شعبه بشرح زیر دارد : شعبه مازندران : قائم شهر ، خیابان تهران ، روبروی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائم شهر ، طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد ، کدپستی : xxxxxxxxx۹ شعبه خراسان : مشهد ، بلوار فرامرز عباسی ، انتهای فرامرز عباسی ۸ ، نبش آزادی ۳۹ ، بلوک ۲/۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد ، کوی کارگردان ، کوچه اردیبهشت ، پلاک ۲۵ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ اصلاح بند ۱۰ ۶ ماده ۶: سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام وتأیید می‌شود . ارائه خدمات حسابرسی مستقل صورتهای مالی و بازرس قانونی همزمان ( موضوع بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ و ۶ ۶ ) با سایر خدمات موضوع بندهای ۳ ۶ ، ۴ ۶ ، ۵ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ به یک صاحبکار توسط موسسه ، شرکا و مدیران مسئول حسابرسی مجاز نمی‌باشد . اصلاح تبصره ماده ۱۲: تعیین حقوق شریک خارج شده ناشی از تعلیق و آرای قطعی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به دلایل تعلیق ، طبق مفاد این اساسنامه با هیات مدیره بوده و شریک خارج شده به‎ موجب مفاد این اساسنامه ملزم به تمکین از تصمیم هیات مدیره خواهد_بود . اصلاح ماده ۱۳: مجمع شرکا باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست کتبی هر یک از شرکا برای خروج از موسسه نسبت به آن تصمیم گیری کند . در صورت تحقق کناره‎گیری ، شریک مستعفی موظف است نسبت به انجام تعهدات مربوط به خود تا هر زمان که لازم باشد اقدام کند . اصلاح جدول بند ب ماده ۱۴: سابقه شراکت در موسسه مأخذ محاسبه مبلغ قابل پرداخت تا دو سال مبلغی تعلق نمی‌گیرد . تا ۴ سال مازاد بر ۲ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۶ سال مازاد بر ۴ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۳۵ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه تا ۱۰ سال مازاد بر ۶ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۰ ٪ سود به نسبت سهم الشرکه بالاتر از ۱۰ سال سود آخرین سال مالی مصوب مجمع شرکا به ازای هر سال سابقه معادل ۴۵ ٪ سود و حداکثر معادل ۵ برابر آخرین سود به نسبت سهم الشرکه اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴: در صورت خروج هر یک از شرکاء ، حقوق شریک خارج شده طبق مفاد ماده ۱۴ به صورت ۴ قسط ظرف مدت ۱۲ ماه پرداخت می‌شود . اصلاح ماده ۱۶ و تبصره‌های آن : هر یک از کارکنان موسسه که موفق به کسب عنوان حسابدار رسمی شود و شرایط لازم برای شراکت در موسسه را احراز نماید ، با پیشنهاد حداقل دو نفر از شرکای راهبردی و تائید هیئت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع شرکاء جز شرکای موسسه درآید . احراز شراکت و تعیین درصد سهم الشرکه نامبرده طبق دستورالعملی خواهد_بود که توسط هیات مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب اساسنامه تهیه و به تصویب مجمع شرکا خواهد_رسید . تبصره ۱: شراکت سایر حسابداران رسمی متقاضی ، مشروط به گذراندن ۶ ماه همکاری با موسسه به عنوان مدیر فنی با رعایت مفاد این ماده امکان پذیر است . تبصره ۲: حداکثر سن متقاضیان شراکت در موسسه ۵۰ سال می‌باشد . در شرایط خاص با موافقت دارندگان سه چهارم سهم الشرکه ( حداکثر تا ۶۵ سال ) مجاز می‌باشد . تبصره ۳: در صورت ورود شریک جدید ، احتساب سهم شریک مزبور با تصویب مجمع شرکاء از طریق افزایش سرمایه صورت خواهد_گرفت . اصلاح ماده ۲۳: دعوت برای تشکیل مجمع شرکا از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا پست سفارشی صورت خواهد_گرفت . در صورت حضور تمامی شرکا ، رعایت تشریفات فوق الزامی نخواهد_بود . اصلاح ماده ۲۷: مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ تا ۷ نفر از شرکای راهبردی که توسط مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند ، اداره خواهد_شد . تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره بعد بلامانع است . هئیت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هئیت مدیره یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می‌نماید . وظایف و اختیارات آنها توسط هئیت مدیره تعیین می‌شود . تبصره : واگذاری هر دو سمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره به یک نفر بلامانع است . اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۸: تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد_بود . اصلاح ماده ۳۰: به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ ، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509120
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ الف - صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . ب - موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ( با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ) به سمت بازرس اصلی و آقای علی اسلامی علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255240
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا باربد با کدملی xxxxxxxxx۳، آقای علیرضا باربد با کدملی xxxxxxxxx۸، خانم فاطمه باربد با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ (با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی میرزایی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977960
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال در ردیف شرکای مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977968
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدرت اله مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977975
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و یکصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662386
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662391
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ ا پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770152
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700724
آگهی تغییراتبنیاد کویر سبز انارک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۳/xxx۴ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416505
آگهی تغییرات شرکت ایلیا فولاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139340
آگهی تغییرات شرکت پارس گالوانیزه امین(سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۹۰۷۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۸۰۱۲۵۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ آقایان ابوالفضل بابائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس بابائی به کد ملیxxxxxxxxx۲ و علی بابائی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ـ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106371
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران شمال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی،آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139612
آگهی تغییرات شرکت برنا برق اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061043
آگهی تغییرات شرکت لایه‌های آغشته کویر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی و ترازنامه و سود زیان منتهی به سال xxx۲پس از قرائت بازرس تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061657
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت سبا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۳ موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058539
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرا توسعه کیاسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۳۱۹ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036985
آگهی تغییرات شرکت آروین رایان آپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۶۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی وآقای ابوالفضل میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432757
آگهی تغییرات شرکت عمران نقش جهان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم کتایون صالحی درچه عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نعمت اله عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم آروین بهدادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وخانم لاله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانم لاله اردلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم هدیه شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای حمیدرضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.تراز مالی سال ۹۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد .موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405689
آگهی تغییرات شرکت مهکام سنگ پارس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۸۸۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۷، آقای علی کامکار یزد نژاد کدملی xxxxxxxxx۶، آقای فرزاد فروزبخش کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال xxx۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393277
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران جنوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۳۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387622
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760792
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران سپاهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۳۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386273
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای گلدیران منطقه آزاد کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، برج صدف، طبقه چهارم، واحد شماره xxx، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
۲ـ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای ابوالفضل میرزائی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751216
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۸۵۲۳ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ واحد ثبتی تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی وحسابرس شرکت و ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664730
آگهی تغییرات شرکت نورد آهنین اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631162
آگهی تغییرات شرکت آتور پات ماد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منهتی بهxxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569498
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گریدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512384
آگهی تغییرات شرکت دیدبان چشم انداز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. عباس طاهری پری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد صادق رضائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلال ضیاء الابصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402864
آگهی تغییرات شرکت عمران نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385343
آگهی تغییرات شرکت آتور پات ماد شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد:
موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380736
آگهی تغییرات شرکت لایه‌های آغشته کویر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و ابوالفضل میرزایی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374947
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت سبا سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۷۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ آقای علی کریم زاده اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم پروین شیرانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم پروانه شیرانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379767
آگهی تغییرات شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزش سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۹۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی فشارکی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ حبیب اله جعفری کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای قربانعلی جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۳.
۲ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ آقای ابوالفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372958
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی حاصل نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۵۲۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۱تصویب شدـ موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش ش م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی تعیین شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307012
آگهی انتخاب بازرسان شرکت فنی مهندسی همت کاران نجف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ که مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردید موسسه تدبیر گران شاخص اندیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306131
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرا توسعه کیاسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۲ به این اداره واصل شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256544
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار به عنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به ش ملیxxxxxxxxx۲۸ بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257558
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار به عنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به ش ملیxxxxxxxxx۲۸ بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065839
آگهی تغییرات شرکت آتورپات ماد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021231
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026361
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع غذایی نگین اختر آریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۲۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ بمدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013662
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان و تغییرات شرکت عمران نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۳ و ۵/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بلوار کشاورز روبروی مسجد انبیاء ساختمان دی، طبقه چهارم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007496
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فنی مهندسی همت کاران نجف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ که مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای ابوالفضل میرزائی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013663
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آروین رایان آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998564
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی حاصل نوین سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۵۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985636
آگهی انتخاب بازرسان شرکت نورد آهنین اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۷۲۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و ابوالفضل میرزایی خوندابی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه زاینده رود جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995159
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرا توسعه کیاسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۵/۱۱/xxx۱ به این اداره واصل شد:
موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947851
آگهی تغییرات موسسه تدبیر گران شاخص اندیش ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدحسین ملکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913062
آگهی تاسیس موسسه تدبیرگران شاخص اندیش
موسسه فوق در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ تحت شماره xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع موسسه: حسابرسی و خدمات مشاوره ای مالی، مدیریتی، مالیاتی، تدوین سیستمهای مالی و سایر خدمات مرتبط.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان پیروزی ـ خ پرواز ـ بن بست گرگان زاده ـ پلاک ۶ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای عباس اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدحسین ملکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمدحسین ملکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715105
آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزشسهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۰۹۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۱۷/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قربانعلی جعفری کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی ماه آور کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل تفویض نمود و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر و ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661934
آگهی تصمیمات شرکت مل تکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۹۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۳۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ سیدعلی ذکائی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمود بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ احمد بهارستان به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ذکائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهارستان به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیبی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520753
آگهی تصمیمات شرکت مل تک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۳۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۶ سیدعلی ذکائی به کدملی xxxxxxxxx۵ محمود بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ احمد بهارستان به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ذکائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهارستان به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیبی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626259
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آروین رایان آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۶۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ که در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9594996
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آروین رایان آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۶۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ که در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548234
آگهي تغييرات شركت آتور پات ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507274
آگهی تغییرات شرکت آتور پات ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541396

آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی نگین اختر آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره در مورخ ۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ آقای سیروس خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.۲. آقای علیرضا متین بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمد رضا باقر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای ابوالفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است.
امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439614

آگهی انتخاب بازرسان شرکت آذرسنج صفاهان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۴۱ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۰ موسسه حسابرسی معین مشاوران مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی خوندابی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324719
آگهی انتخاب بازرسان شرکت آذرسنج صفاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۶۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۰ موسسه حسابرسی معین مشاوران مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی خوندابی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812811
آگهی تغییرات شرکت یکتا تجارت طیور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572662
آگهی تغییرات شرکت فربد شیمی کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623624
آگهی تصمیمات در شرکت کهربا گستر سهامی‌خاص، ثبت شده به شماره ۹۲۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۰۳۲۹۸
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴ و ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آ د:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه عبارات ذیل اضافه گردید: انجام فعالیت‌های اکتشاف ـ‌ استخراجی و بهره‌برداری از معادن. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598069
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت عمران نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۹/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851750
آگهی تصمیمات شرکت آسیا بهین برق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۲۵۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی‌خوندابی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774302
آگهی تغییرات در شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۹۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۸۹ و ۱۶/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان علی فشارکی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی ماه آور پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و قربانعلی جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاوران مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی خوندابی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی فشارکی اصفهانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی ماه آور پور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل تفویض نمود.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۸۷ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594845
آگهی تغییرات در شرکت خدمات فنی مهندسی ذوب‌آوران صفاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۲۳۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان فرزاد فروزبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محمدعلی حاجی‌آبادی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم فریده رحیم پورانارکی به شماره ملی بسمت اعضاء اصلی هیأت‌مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیأت‌مدیره از بین خود آقای محمدعلی حاجی‌آبادی اصفهانی را به سمت رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل، آقای فرزاد فروزبخش را به سمت نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره و بامهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681197
آگهی تغییرات شرکت پرتو سپهر یکتا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۱۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم اعظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی‌اکبر زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۵/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805013
آگهی تغییرات موسسه تدبیر گران شاخص اندیش ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدحسین ملکیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956465
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی همت کاران نجف آباد سهامی‌خاص ثبت شده بشماره ۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی مورخ ۹/۹/۹۰ که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل شد موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و ابوالفضل میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد.

امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073430
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی نگین اختر آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۲۱۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره در مورخ ۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای سیروس خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.۲. آقای علیرضا متین بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمد‌رضا باقر‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای ابوالفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.

۳ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099549
آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزش سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۰۹۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۱۷/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قربانعلی جعفری کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی ماه آور کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل تفویض نمود و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر و ابوالفضل میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135646
آگهی تغییرات شرکت آماتیس تجارت اخوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۱۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار « ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هادی موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۸/۷/xxx۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11139785
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزش سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۰۹۳۱
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی ۱۵/۶/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاور مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفضل میرزائی خوندایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/xxx۰تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحدثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141158
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی حاصل نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی‌خون‌دابی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272137
آگهی تاسیس موسسه تدبیرگران شاخص اندیش
موسسه فوق در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ تحت شماره xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع موسسه: حسابرسی و خدمات مشاوره‌ای مالی، مدیریتی، مالیاتی، تدوین سیستمهای مالی و سایر خدمات مرتبط.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پیروزی‌ـ خ پرواز‌ـ بن‌بست گرگان‌زاده‌ـ پلاک ۶ـ واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای عباس اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محمدحسین ملکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محمدحسین ملکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288851
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی همت کاران نجف آباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ که در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان منصور آقا کبیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد رضا غیور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و ابولفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود منصور آقا کبیری را بسمت رئیس احمد رضا غیور را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و مجید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را بسمت مدیر‌عامل شرکت خارج از هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581449
آگهی تغییرات شرکت فربد شیمی کار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۰۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679785
آگهی تغییرات در شرکت کهربا گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۳۲۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان فرزاد فروز بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و خانم فریده رحیم پور انارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاور مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای فرزاد فروزبخش را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۸ تصویب شد.

۵ـ شعبه شرکت در چهارمحال بختیاری شهرکرد میدان شهدا خیابان ۱۷ شهریور بن‌بست بزرگان کدپستی xxxxxxxxx۵ به مدیرت آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی تاسیس شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769466
آگهی تغییرات شرکت آماتیس تجارت اخوان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هادی موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی موسی‌الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۵/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790924
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت عمران نقش جهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۰ که در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806890
آگهی انتخاب بازرسان شرکت میلاد حدید پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۶۳۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات