محمدعلی ایزدی

آقای محمدعلی ایزدی

کد ملی 109090xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
11
آگهی‌ها

شرکت های محمدعلی ایزدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدعلی ایزدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14342916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱,xxx مورخه ۲۵/۷/۹۷ سازمان بورس و شماره xxx۷۳/xxx/۹۷ مورخه ۲۳/۷/۹۷ و xxx۸۲/xxx/۹۷ مورخه ۱۴/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدعلی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین فارسی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عبداله عالیشوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت میهن صنعت کارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو ـ آقای پویان دارابی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سهند پلاست راسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲,xxx مورخه ۱۶/۵/۹۷ سازمان بورس و شماره xxx۴۵/xxx/۹۷ مورخه ۶/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدعلی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین فارسی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو ـ آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه عمران بیمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو ـ آقای پویان دارابی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی لطفی با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۴ , xxx مورخ ۱/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۳/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۷۰/xxx مورخ ۱۰/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به جای آقای منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای آقای محمدمهدی محمودی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810565
آگهی تغییرات شرکت ملی ازادراه قزوین زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اقدامات حقوقی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی و تجدیدنظرخواهی در تمام مراحل دادرسی با مدیرعامل و در غیاب ایشان به یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تفویض میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664598
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه زنجان تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ رئیس هیئت مدیره وآقای اسمعیل حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی xxxxxxxxx۰۵ عضو هیئت مدیره وآقای سعید نفیسی زیده سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی آزادراه قزوین زنجان xxxxxxxxx۰۷ عضو هیئت مدیره وآقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646146
آگهی تغییرات شرکت ملي ازادراه قزوين زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726786
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد علی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره ـ آقای فرخ کوچکی گل افزانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حسن صفادوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای ابراهیم ولدخانی با کدملی xxxxxxxxx۵به جای آقای میکائیل شریفی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد باقرمحمدزاده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای مجید مافی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود گشته با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. چگهای عهده بانکهای مسقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می باشد ـ کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ تعیین حدود اختیارات مدیرعامل براساس مصوبه هیأت مدیره به شماره xxx۴ مورخ ۰۸/۰۲/xxx۲ که قبلاً طی روزنامه رسمی شماره xxx۸۵ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۲ تفویض گردیده بود، مجدداً تفویض اختیار گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682247
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ کوچکی گل افزائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم ولد خانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد باقر محمدزاده مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵بعنوان عضو هیئت مدیره و عضو موظف ومحمدعلی ایزدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک های مستقر در تهران با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ودر غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد چک های عهده بانک های مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم و مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می باشد بروات قراردادهاو عقود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525141
آگهی تغییرات شرکت ایران ترا‌نسفو سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علی ایز دی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای رضا بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140474
آگهی تغییرات شرکت توسعه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ و هیات مدیره مورخ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی فاطمی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل: بانک سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره علیرضا قسیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و حافظ ذبیح الهی متی کلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسین فرزان اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا تقدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء مکاتبات اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات