یداله صالحی

آقای یداله صالحی

کد ملی 109090xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820913
آگهی تغییرات خیریه خانه کودک و نوجوان شهید سید قاسم مرتضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ و نامه شماره xxx۹/۹۸,xxx مورخ ۲۶/۰۶/xxx۸ صادره از اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد صدیقه نصیران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، سیدمحمود مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره ، سیدفرشید مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ، حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار تا تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۰ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل وخزانه دار و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655619
آگهی تغییرات خانه کودک و نوجوان شهید قاسم مرتضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۳/۹۸ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ اداره بهریستی نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمحمود مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سیدفرشید مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صدیقه نصیران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و تقی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ مهدی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند . عبدالحسین چوپانی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی محمد پاینده نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به پایان سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655620
آگهی تغییرات خانه کودک و نوجوان شهید قاسم مرتضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۳/۹۸ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ اداره بهریستی نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمحمود مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدفرشید مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره صدیقه نصیران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اوراق با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب او با امضاء نائب رئیس ومهرموسسه معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507029
آگهی تغییرات صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۰۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی محمدمنصوری نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره ، یداله صالحی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ، مرتضی حجتی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محسن پوراسماعیلی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت خزانه دار ، محمد تقی کرباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره ، محمدحسن افلاکیان نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و عبدالحسین سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای یداله صالحی و یکی از آقایان علی محمد منصوری و مرتضی حجتی همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507034
آگهی تغییرات صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۰۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز و بیلان منتهی به سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . - مهدی پزشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی روشنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - علی محمدمنصوری نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، یداله صالحی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، مرتضی حجتی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، محسن پوراسماعیلی نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، محمد حسن افلاکیان نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، عبدالحسین سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، محمد تقی کرباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ، ابوالقاسم مرتضوی درچه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، مرتضی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، محمد حسن معین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله حبیب الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286678
آگهی تغییرات خیریه امداد سالمندان نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۱۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶/۹۷,xxx مورخ ۷/۷/xxx۷ صادره از اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا رستگاری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، ایرج همتی ها نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، محمد حسن افلاکیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، محسن حق پرستی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، مهدی جابری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، حمید پور اسماعیلی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ابوالقاسم حری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره ، سیدمصطفی مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و تقی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر چهارده معصومی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ بیلان مالی سال ۹۶ مؤسسه به تصویب هیأت امناء رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194619
آگهی تغییرات خیریه حضرت قمر بنی هاشم ع نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۵۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ و به استناد نامه شماره ۱۲/۵۵/xxx/۱۴/xxx۵ مورخ ۹/۵/xxx۷ فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن افلاکیان نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محسن پیرمرادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱و آقای ابراهیم شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۴و آقای مرتضی معینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱و آقای علیرضا غیور به شماره ملیxxxxxxxxx۳و آقای محسن پوراسماعیلی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ایرج همتی ها نجف آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸و آقای محمدرضا رستگاری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند.آقای یداله صالحی به کدملیxxxxxxxxx۹و آقای اسداله غیور به کدملیxxxxxxxxx۶به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشارنسل فردا جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104895
آگهی تغییرات خانه کودک و نوجوان شهید قاسم مرتضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx/۹۷ , xxx مورخ ۱۸/۱/xxx۷ صادره از اداره بهزیستی نجف آباد نصرت السادات مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیدمحمود مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، سیدفرشید مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره، یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001744
آگهی تغییرات خانه کودک و نوجوان شهید قاسم مرتضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx/۹۷ , xxx مورخ ۱۸/۱/xxx۷ اداره بهزیستی نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمود مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وسیدفرشید مرتضوی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نصرت السادات مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی و تقی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ و مهدی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند عبدالحسین چوپانی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی محمد پاینده نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها ودعوت نامه مجامع شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798221
آگهی تغییرات خیریه حضرت امام هادی ع نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ و نامه شماره ۱/xxx/۱۴/xxx۵ مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ نیروی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از سعات اله منتظری به کدملی xxxxxxxxx۷ عبدالرحیم حاجی صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۱ سید مرتضی آیتی به کدملی xxxxxxxxx۳ ابراهیم فاضل به کدملی xxxxxxxxx۷ جواد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: غلامرضا چمی به کدملی xxxxxxxxx۸ رسول سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دوسال انتخاب شدند. یدالله صالحی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی - حسنعلی پولادچنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای درج آگهی مؤسسه انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440970
آگهی تغییرات خیریه حضرت قمر بنی هاشم ع نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۵۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و نامه شماره ۱/xxx/۱۴/xxx۵ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ نیروی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن افلاکیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محسن پیرمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مرتضی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ایرج همتی‌ها نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا غیور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستگاری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی هنرمند نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای یداله صالحی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسداله غیور یه شماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368370
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر نجف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدجعفر حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا سلیمیان xxxxxxxxx۵ و آقای فضل اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالرحیم شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای منصور امید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای لطفعلی حاجی صادقیان کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مرتضی حجتی کدملی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100027
آگهی تغییرات خیریه امداد سالمندان نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۱۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ و به استناد نامه شماره xxx۱/۹۵ , xxx مورخ ۱۴/۶/xxx۵ اداره بهزیستی نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید پور اسماعیلی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن حق پرستی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد حسن افلاکیان نجف ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود حق پرستی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی جابری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمصطفی مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالقاسم حری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای ایرج همتی‌ها نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد رضا رستگاری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای یدالله صالحی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر چهارده معصومی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانشار نسل فردا جهت نشر درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12392681
آگهی تغییرات شرکت شیشه دو جداره و سكوریت مروارید غرب زنده رود شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد منصوری نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای یدالله صالحی نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید منصوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن پور اسماعیلی نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجتبی منصوری نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مهشید عبدالعظیمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم افلاکیان نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670368
آگهی تغییرات در صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم (عج) نجف آباد شماره ثبت ۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۶۱۶۹
باستناد نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۶/۹۳ و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۳ و ۲۶/۳/۹۳ که در تاریخ ۱۴/۷/۹۳ واصل شده و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ افراد زیر با سمت های تعیین شده بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی محمد منصوری کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxx۶۴ـxxx۷۷ سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی حجتی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxx۱۱ـxxx۷۷ سمت نایب رئیس، یداله صالحی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxx۷۱ـxxx۴۹ سمت مدیرعامل، محسن پوراسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۷۵ـxxx۸۷ سمت خزانه دار، محمد حسن افلاکیان کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxx۳۱ـxxx۳۶ سمت منشی هیئت مدیره، عبدالحسین سرمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۸۶ـxxx۴۶ سمت عضو اصلی هیئت مدیره، محمدتقی کرباسی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxx۴۱ـxxx۷۶ عضو اصلی هیئت مدیره، مرتضی معینی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxx۵۶ـxxx۴۸ سمت عضو علی البدل هیئت مدیره، تقی رجائی کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxx۵۱ـxxx۵۶ سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و چک و سفته با امضای ثابت آقای یداله صالحی و یکی از دو امضای آقایان علی محمد منصوری و مرتضی حجتی و با مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای یداله صالحی و مهر صندوق معتبر است.
۳ـ آقایان عبداله موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۳۱ـxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی پزشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد ه اند.
امضای دفاتر ثبت در تاریخ ۱۴/۷/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ کفیل اداره ثبت نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673354
آگهی تغییرات در شرکت مهر گستر نجف آباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۴۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۳ و ۲/۷/xxx۳ که در تاریخ ۱۴/۷/xxx۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ آقای یداله صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxx۷۱ ـ xxx۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ آقای محمود هادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۱۳ـ xxx۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای حسینعلی عباسی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۷۱ ـ xxx۸۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره
۴ـ آقای فضل اله خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۱۶ ـ xxx۸۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره
۵ـ آقای مرتضی حاج صادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۹۶ ـ xxx۳۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد جعفر حمیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۳۱ ـ xxx۵۷ بسمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای مرتضی حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۱۱ ـ xxx۷۷ و آقای لطفلی حاج صادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۴۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز مالی سال xxx۲ بتصویب رسید.
امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۷/xxx۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ کفیل ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634925
آگهی تغییرات در مؤسسه خیریه امداد سالمندان نجف‌آباد شماره ثبت ۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۱۰۳۹
باستناد نامه شماره xxx۱/۳/۱۲ مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ و ۰۱/۰۵/xxx۳ که در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ واصل شد تصمیمات زیر موسسه اتخاذ گردید:
۱. آقای محمدحسن افلاکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای محسن حق پرستی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای ابوالقاسم حری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار.
آقای حمید پور اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
آقای سید مصطفی مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی.
آقای محمود حق پرستی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی.
آقای علیرضا کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی.
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مهدی جابری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و ایرج همتی ها بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. آقایان یدالله صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد نقی ها بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل مؤسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات مؤسسه با اعضای مدیرعامل (بصورت ثابت) و یکی از دو امضای آقای محمدحسن افلاکیان یا آقای ابوالقاسم حری و با مهر مؤسسه معتبر می باشد و نامه های رسمی با امضای مدیرعامل و با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670733
آگهی تغییرات در صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه قائم (عج) نجف آباد شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۰۶۱۹
باستناد نامه شماره xxx۹۲ مورخ ۳/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مجوزهای بانکی) و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ آقای علی محمد منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس، آقای مرتضی حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای یداله صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای محسن پوراسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه دار، آقای محمد تقی کرباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسن افلاکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی قاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالحسین سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن روح اله بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال، آقای عبداله موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی پزشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای ثابت آقای یداله صالحی و یکی از دو امضای آقایان علی محمد منصوری و مرتضی حجتی و با مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای یداله صالحی و مهر صندوق معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399962
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نورنجف‌آباد سهامی عام ثبت به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي و هيئت مديره مورخ ۱۷/۴/۹۰ که در تاريخ ۲۳/۶/xxx۰ واصل شد تغييرات زير در شرکت نامبرده به عمل آمده است ۱ـ آقايان فتح اله معين به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و احمد حري به شماره ملي xxxxxxxxx۴ و کدپستي xxxxxxxxx۷ و محمود فتاح الجنان به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و مرتضي معيني به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۵ و محسن پوراسماعيلي به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و کدپستي xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره و آقايان احمد حق پرستي به شماره ملي xxxxxxxxx۶ و کدپستي xxxxxxxxx۳ و محمدعلي قيصريان به شماره ملي xxxxxxxxx۱ و کدپستي xxxxxxxxx۱ اعضاي علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال و با رعايت ماده xxx قانون تجارت آقاي عبدالعظيم ايزدي به شماره ملي xxxxxxxxx۴ و کدپستي xxxxxxxxx۱ و آقاي يداله صالحي به شماره ملي xxxxxxxxx۹ و کدپستي xxxxxxxxx۱ به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند ۲ـ هيئت مديره از بين خود فتح اله معين را به سمت رئيس محمود فتاح الجنان را به سمت نائب رئيس و مرتضي معيني به سمت منشي هيئت مديره و عبداله پورشبانان به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و کدپستي xxxxxxxxx۶ به سمت مديرعامل خارج از هيئت مديره تعيين نمودند و کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مديرعامل و يکي از سه امضاء آقايان فتح اله معين و محمود فتاح الجنان ومرتضي معيني و با مهر شرکت معتبر است ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعيين شده است ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي xxx۹ به تصويب رسيد. امضاي ذيل ثبت در تاريخ ۲۱/۷/xxx۰ تکميل گرديد شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ مسئول ثبت شرکتهاي نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690033
آگهی تغییرات در شرکت مهر گستر نجف آباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۴۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمد جعفر حمیدی نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۳۱‌ـ xxx۵۷ یداله صالحی نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxx۷۱‌ـ xxx۴۹ حسینعلی عباسی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۷۱‌ـ xxx۸۹ محمود هادیان نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۱۳‌ـ xxx۳۷ و علی محمد پاینده نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxx۱۱‌ـ xxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای لطفعلی حاج صادقیان نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۱۴‌ـ xxx۴۷ آقای غلامحسین عبدالعظیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxx۹۱‌ـ xxx۷۷ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقایان یداله صالحی نجف آبادی را بسمت رئیس حسینعلی عباسی راد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر حمیدی نجف آبادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا آقایان محمد‌جعفر حمیدی نجف آبادی و یداله صالحی نجف آبادی و در غیاب یداله صالحی حسینعلی عباسی راد و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018461
آگهی تغییرات در صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه قائم (عج) نجف آباد شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۰۶۱۹
باستناد نامه شماره xxx۹۲ مورخ ۳/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مجوزهای بانکی) و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ آقای علی محمد منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس، آقای مرتضی حجتی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای یداله صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای محسن پوراسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه‌دار، آقای محمد تقی کرباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسن افلاکیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی قاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالحسین سرمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن روح اله بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال، آقای عبداله موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی پزشکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای ثابت آقای یداله صالحی و یکی از دو امضای آقایان علی محمد منصوری و مرتضی حجتی و با مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای یداله صالحی و مهر صندوق معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879124
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران نورنجف‌آباد سهامی عام ثبت به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ واصل شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است

۱ـ آقایان فتح‌اله معین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد حری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و محمود فتاح الجنان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مرتضی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محسن پوراسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان احمد حق‌پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدعلی قیصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و با رعایت ماده xxx قانون تجارت آقای عبدالعظیم ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای یداله صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود فتح‌اله معین را به سمت رئیس محمود فتاح الجنان را به سمت نائب رئیس و مرتضی معینی به سمت منشی هیئت‌مدیره و عبداله پورشبانان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از سه امضاء آقایان فتح اله معین و محمود فتاح‌الجنان ومرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر است

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است

۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/xxx۰ تکمیل گردید

مسئول ثبت شرکتهای نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351336
آگهی تاسیس
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شیشه دوجداره و سکوریت مروارید غرب زنده رود سهامی خاص که در تاریخ ۲۷/۱/xxx۰ تحت‌شماره xxx۸ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید شیشه‌های دوجداره و سکوریت ـ شیشه‌های تزئینی ـ انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی از قبیل صادرات ـ واردات ـ خرید و فروش ـ تولید تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ تسهیلات از بانک‌های خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ـ انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی و دولتی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های دولتی و خصوصی ـ امور ساختمانی ـ ساخت ساختمان‌ها و ابنیه اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی ـ راه‌سازی ـ ساخت راه‌های اصلی و فرعی ـ ایجاد بزرگ راه‌ها ـ طراحی و ایجاد فضای سبز ـ جدول‌بندی ـ درختکاری و طرح‌های فضای سبز ـ آذین‌بندی میادین و خیابان‌ها تهیه و طبخ و توزیع غذا و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

۲ـ‌ مرکز اصلی شرکت: نجف‌آِباد خیابان شریعتی کوی شهید حاج بابایی فرعی اول سمت راست پلاک چهارم شمالی

۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۱۰/۹۰ بانک ملی شعبه نجف‌آباد ۳۵ درصد پرداخت و مابقی تعهدی می‌باشد.

۴ـ‌ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۵ـ مدیران و صاحبان امضاء: آقایان علی محمد منصوری نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ـ یداله صالحی نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره ـ مجید منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ـ مجتبی منصوری نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ ـ محسن‌پور اسماعیلی نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد.

۶ـ‌خانم مهشید عبدالعظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم افلاکیان نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان و اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات