مهدی اسلامی بیدگلی

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

کد ملی 006688xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14906207
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31852 و شناسه ملی 10320875280
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1398 ومجوز شماره 53460/122 مورخ 09/06/1398 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق (علی اسلامی بیدکلی به کدملی 0059589558 ـ مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی 0066881773 ـ منیژه کمالی به کدملی 0322233917) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ980828431768740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830197
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۱,xxx مورخ ۹/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ منیژه کمالی به کد ملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830205
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ و بموجب مجوز شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۹/۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء مشترک دو نفر از سه نفرآقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، منیژه کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس درتاریخ ۲۷/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. به استناد مجوز شماره xxx۰۹,xxx تاریخ مجوز ۲۰/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، هفت تیر ، خیابان شهید جعفر عارف ادیب ، بلوار کریم خان زند ، پلاک ۴۶ ، ساختمان ۴۶ ، طبقه اول ، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ریالی می باشد. اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ دارنده xxx,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ دارنده ۲۶,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه پتروشیمی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ دارنده ۲۶,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارنده ۲۶,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ دارنده ۵,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه پتروشیمی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ دارنده ۲۶,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه ارکان صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به نمایندگی جواد عشقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به نمایندگی منصور یزدانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و... با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان (غلامرضا خلیل ارجمندی، جواد عشقی نژاد و فرهاد ذاکری ، نوید قدوسی ، سید نیما فاضلی تبار) همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14656958
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۲۹/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید . - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . - شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی هستی کاخی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان متولی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس صندوق انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453000
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان درتاریخ ۰۸/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است . کلیه دارایی‌ها ، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد . خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است . برطبق مجوز شماره xxx۸۰/xxx مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار مدت : از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه نادر خیابان ولی عصر پلاک xxx۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی : سرمایه صندوق متغییر است . وجه سرمایه صندوق به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به استناد نامه شماره xxx۸/xxx/۹۷ مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ موسسه اعتباری کوثر شعبه مطهری به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان پرداخت شده_است . ارکان صندوق : _شرکت کارگزاری آبان به نمایندگی بابک حقیقی مهمانداریبه کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق _ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگیمهدی اسلامی بیدگلیبه کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی _موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به نمایندگی ابوالفضل رضاییبه کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس دارندگان حق امضا : آقای مصطفی حقیقی مهمانداری ۲ آقای داریوش برنجی ۳ آقای بابک حقیقی مهمانداری ۴ آقای مازیار حقیقی مهمانداری ۵ خانم بهاره علیرضا میرحسینی کلیه اوراق بهادار تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای بابک حقیقی مهمانداری به همراه مهر صندوق معتبر است . اختیارات مدیر صندوق : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441159
آگهی تغییرات شرکت مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۹۷۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۷۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۱ , xxx مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۲/xxx۷ به تصویب رسید . شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید . موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی فیروزه سالارالدینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت حسابرس روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344205
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شمارهxxx۲۴ / xxx مورخ ۱۹/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی ک.م xxxxxxxxx۸ و مهدی اسلامی بیدگلی ک.م xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مایلی ک.م xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342319
آگهی تغییرات شرکت اندیشه زرین پاسارگاد صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxx۶۶/xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای احمد پویان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر و مدیر ثبت صندوق انتخاب گردیدند وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رکن متولی صندوق انتخاب گردیدند وموسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به نمایندگی امیرحسین بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رکن حسابرس صندوق انتخاب گریدند وبانک پاسارگاد به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی صندوق انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220219
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳,xxx مورخ ۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره ـ سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره ـ مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محمدرضا مایلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره ـ محمدرضا معادی خواه به کد ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124036
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۴,xxx مورخه ۰۵/۰۴/xxx۷ سازمات بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۰ تمدید گردید. مدیر صندوق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی امیرعلی مستخدمین حسینی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان متولی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی امیر جمال امیدی xxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس صندوق به عنوان ارکان صندوق انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106973
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۵ , xxx مورخ ۸/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۲۱ به عنوان مدیر ثبت صندوق و بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۶۷ به عنوان ضامن نقد شوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی و موسسه حسابرسی سامان پندار ش. م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس انتخاب گردیدند. شرکت تامین سرمایه بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی رسول رحیم نیا ک. م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر صندوق و مدیر ثبت و بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی سیدکاظم چاوشی ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت ضامن نقد شوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ش. م xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت متولی و موسسه حسابرسی سامان پندار ش. م xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی غلامرضا شجری xxxxxxxxx۰ بسمت حسابرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106978
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد مجمع صندوق مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ ومجوز xxx۶۱/xxx مورخ ۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان مدیر ثبت ومدیر صندوق تعیین گردید ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: مدیر ثبت صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی رسول رحیم نیا با کدملی xxxxxxxxx۹ ضامن نقدشوندگی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سیدکاظم چاوشی با کدملی xxxxxxxxx۴ متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی با کدملی xxxxxxxxx۳ حسابرس موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری با کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063770
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخه ۱/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۱/۸/۹۷ تمدید گردید؛ مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت؛ ۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا انتقال یافت ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: سبدگردان سهم آشنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مهدی شعبانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی حسابرس موسسه حسابرسی رازدار xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980219
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳ , xxx مورخ ۲/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مایلی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا معادی خواه به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973843
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان صندوق منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید. فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیر صندوق و محمد عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیر ثبت صندوق و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت متولی صندوق و عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت حسابرس صندوق و حمید بنی تمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت مدیر اجرا تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901119
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۵/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر سارا همتی به کدم xxxxxxxxx۷ و مهدی اسلامی بیدگلی به کدم xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مایلی به کدم xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888468
آگهی تغییرات شرکت آرمان آتی کوثر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر: (علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867783
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
به استناد صورت جلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵ / xxx مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867791
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۴ , xxx مورخه ۲۱/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز آقایان علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ و مهدی اسلامی بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا مایلی کدملی xxxxxxxxx۴ می‌باشند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867798
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۰ / xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ مهدی اسلامی بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۳ محمدرضا مایلی کدملی xxxxxxxxx۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867808
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مدیر صندوق مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۲/xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق: علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ ومهدی اسلامی بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۳ ومحمد رضا مایلی کدملی xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730613
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق برای مدت ۳ ماه تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تمدید گردید. محل صندوق به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جهاد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان دوم پلاک ۱۱ طبقه ششم واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ انتقال یافت. بر این اساس ارکان صندوق و نمایندگان آنها به شرح ذیل می‌باشد: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای محمدرضا اسداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643038
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شمار xxx۷۰ , xxx مورخه ۲۸/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهرادمشار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸، آقای سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰، آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳، آقای محمدرضا مایلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم فیروزه سالارالدینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643046
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخه ۲۸/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا مایلی به کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره فیروزه سالارالدینی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608005
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۸/xxx مورخ ۵/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا ۰۶/ ۰۶/ xxx۹ تمدید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارکان صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ سمت حسابرس نماینده مجتبی الهامی ش م xxxxxxxxx۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ش م xxxxxxxxx۵۲ سمت مدیر نماینده مهدی اسلامی بیدگلی ش م xxxxxxxxx۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ش م xxxxxxxxx۰۴ سمت متولی نماینده علی خوش طینت ش م xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424467
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری نیک اندیشان هنر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰/ xxx مورخ ۱۴/ ۱/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر علی اسلامی بیدکلی ئش م xxxxxxxxx۸ مهدی اسلامی بیدگلی ش م xxxxxxxxx۳ وفیروزه سالارالدینی ش م xxxxxxxxx۱ همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397131
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ و مهدی اسلامی بیدگلی کدملی xxxxxxxxx۳ و فیروزه سالارالدینی کدملی xxxxxxxxx۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370363
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۴۵ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۶/ ۰۳/ xxx۶ تمدید گردید. شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با واگذاری xxx واحد از واحدهای ممتاز خود به شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و ۱۰ واحد به آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ منتقل نمود و از صندوق خارج گردید لذا در نتیجه نقل و انتقال فوق اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشد: شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تعداد واحد سرمایگذاری ممتاز xxx علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰ ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت حسابرس به نمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیر به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت متولی به نمایندگی مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370375
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۶۳ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر فوق (علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فیروزه سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289588
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایوران توسعه فاوا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۵ سال بسمت مدیر تصفیه تمدید گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284524
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۳ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ساران گستر عرفان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت زیست محیطی انرژی دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245685
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
پیرو آگهی تاسیس به شماره مکانیزه آگهی xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۴/۱۰/۹۵ اسامی دارندگان امضاء مجاز و نحوه آن بشرح زیر است مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد‌ها چک سفته بروات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13235919
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایوران توسعه فاوا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۵۲۶۰
آگهی انحلال شرکت مهندسی پایوران توسعه فاوا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام وآقای مهدی اسلامی بیدگلی ش م xxxxxxxxx۳ بنشانی: تهران خیابان جانبازان غربی میدان هلال احمر خیابان گلستان کوچه نجف آبادی پلاک ۴۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213492
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی در تاریخ ۰۴/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه‌های صنعت فناوری اطلاعاتو ارتباطات و به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد کوچه قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری می‌باشد و قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰ میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه گذاری قید شود. ارکان صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی بیژن ساعدپناه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق و سبدگردان کاریزما به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امیرسعیدی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مهدی عسجدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس برای مدت مدت ۷ سال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح زیر و به مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای بیژن ساعدپناه شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت مدیریت پندارفناور ایده گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حمید هوشیاری فرد شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای فردوس باقری شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیرتقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آگهی باستناد مجوز به شماره xxx۴ , xxx مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: ۵ میلیارد ریال مشتمل بر xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی xxx۰۰ ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری xxxxxx شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری xxx۰ ارکان صندوق:: مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی xxxxxxxxx۳ از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی xxxxxxxxx۸ از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد_بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره xxx۲۵/xxx مورخ ۸/۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132043
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۲۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید صندوق مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ارکان صندوق تا تاریخ ۰۶/ ۰۹/ xxx۵ به شرح زیر می‌باشد: موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان متولی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115681
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۹/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸، آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲، آقای سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالارالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115798
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۴/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره - سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره - امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره - فیروزه سالارالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا در غیاب مدیر عامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659965
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع اصلی صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش xxxxxxxxx۰۰ میلیارد ریال شامل xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و xxx۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام xxxxxx۰ ریالی می‌باشد وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۹۴ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ تماما پرداخت شده_است. موسسین: شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی کدملی xxxxxxxxx۲ و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ می‌باشند. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر xxxxxxxxx۳۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس صندوق نمایندگان ارکان صندوق بمدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی محسن عباسی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سعید صدرائی نوری xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران خیایان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد ۱ xxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ دارندگان حق امضا صندوق: آقای امیر تقی خان تجریشی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی اسلامی بیدگلی شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سارا همتی کدملی xxxxxxxxx۷ می‌باشند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان امیر تقی خان تجریشی و آقای مهدی اسلامی بیدگلی و خانم سارا همتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۵ , xxx مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297229
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و. . . . با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297241
آگهی تغییرات صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌اندیش به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ وتاییدیه به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر تقی خان تجریشی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی اسلامی بیدگلی با کدملی xxxxxxxxx۳) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432565
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۱/xxx/xxxمورخ ۱۴/۱۱/۹۳سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای مصطفی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ساران گستر عرفان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386733
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌افزا بین‌الملل شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فیروز بالازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386734
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌افزا بین‌الملل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فیروز بالازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730453
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمان آتی اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعید اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کامبیز حسین به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین فرزانگان‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و خـدمات مالی آرمان آتی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امین سلمان‌نتاج به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خ ولیعصر پایین‌تر از پارک‌ ساعی ساختمان سپهر ساعی ط۵ واحدxxx‌ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237556
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمان آتی اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای محمدصادق فدائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۰۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای کامبیز حسین به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حسین فرزانگان‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی آرمان آتی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای امین سلمان‌نتاج تا تاریخ۱۰/۰۷/xxx۲.

در تاریخ۱۰/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503992
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمان آتی اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعید اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کامبیز حسین به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین فرزانگان‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و خـدمات مالی آرمان آتی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امین سلمان‌نتاج به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خ ولیعصر پایین‌تر از پارک‌ ساعی ساختمان سپهر ساعی ط۵ واحدxxx‌ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات