امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی

آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی

کد ملی 006655xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
84
آگهی‌ها

شرکت های امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بازرس علی‌البدل
مدیریت فناوری بورس تهران
مدیریت فناوری بورس تهران
بازرس علی‌البدل
غذایی مدرن به طعم رویان کاوه
غذایی مدرن به طعم رویان کاوه
بازرس علی‌البدل
دشت شایان توسعه
دشت شایان توسعه
بازرس علی‌البدل
طلوع پخش آفتاب
طلوع پخش آفتاب
بازرس علی‌البدل
طرح گاز جنوب مهراس
طرح گاز جنوب مهراس
بازرس علی‌البدل
فراسر
فراسر
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی و خدمات بورس
اطلاع رسانی و خدمات بورس
بازرس علی‌البدل
جروند
جروند
بازرس علی‌البدل
رایان بورس
رایان بورس
بازرس علی‌البدل
عمران ماشین خاورمیانه
عمران ماشین خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
توسعه طرح های کیسون
توسعه طرح های کیسون
بازرس علی‌البدل
اتحادعمران پارس
اتحادعمران پارس
بازرس علی‌البدل
نفت گاز و انرژی کیسون
نفت گاز و انرژی کیسون
بازرس علی‌البدل
لوله بتن پلیمر
لوله بتن پلیمر
بازرس علی‌البدل
ویما
ویما
بازرس علی‌البدل
نظام گستر کیسون
نظام گستر کیسون
بازرس علی‌البدل
سولفور کربن
سولفور کربن
واسط مالی مرداد یکم
واسط مالی مرداد یکم
بازرس علی‌البدل
واسط مالی شهریور یکم
واسط مالی شهریور یکم
بازرس علی‌البدل
واسط مالی مهر
واسط مالی مهر
بازرس علی‌البدل
واسط مالی آبان
واسط مالی آبان
بازرس علی‌البدل
واسط مالی آذر
واسط مالی آذر
بازرس علی‌البدل
واسط مالی شهریور
واسط مالی شهریور
بازرس علی‌البدل
واسط مالی تیر
واسط مالی تیر
بازرس علی‌البدل
واسط مالی مرداد
واسط مالی مرداد
بازرس علی‌البدل
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
تامین ترابر ایرانیان
تامین ترابر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری امین صبار
صندوق سرمایه گذاری امین صبار
دریا پالا
دریا پالا
بازرس علی‌البدل
صنعت آبفای کیسون
صنعت آبفای کیسون
بازرس علی‌البدل
اسکانیر
اسکانیر
بازرس علی‌البدل
حسابرسی بیات رایان
حسابرسی بیات رایان
پخش یاران سرامیک
پخش یاران سرامیک
بازرس اصلی
سراج نور توس
سراج نور توس
بازرس علی‌البدل
دریا خاک پی
دریا خاک پی
بازرس علی‌البدل
گندم طلایی نوتریکا
گندم طلایی نوتریکا
بازرس علی‌البدل
روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند
روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند
توسعه مهندسی کیسون
توسعه مهندسی کیسون
بازرس علی‌البدل
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14880111
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1910 و شناسه ملی 10100168482
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1398 و مجوز شماره 234140/98 مورخه 15/07/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه موسسه از مبلغ 405.000.000 ریال به مبلغ 500.000.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید.عبدالحسین رهبری با پرداخت مبلغ 39.900.000 ریال سهم الشرکه خود را افزایش داد. ابوالقاسم مرآتی با پرداخت مبلغ 32.775.000 سهم الشرکه خود را افزایش داد. امیرحسین ظهرابی با پرداخت مبلغ 22325000 ریال سهم الشرکه خودرا افزایش داد. میزان سرمایه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی 4284137018 دارای مبلغ 209.900.000 ریال سهم الشرکه ـ آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی 3255584418 دارای مبلغ 172.775.000 ریال سهم الشرکه 0 آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی 0066555795 دارای مبلغ 117.325.000 ریال سهم الشرکه پ980812210705758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14688832
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا جم با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و . ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ وآقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745142
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم مرآتی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین رهبری با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای علیرضا جم با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای امیرحسین ظهرابی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642975
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12384968
آگهی تغییرات شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسیداعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت اس اف سی آی لیمتد ش م xxxxxxxxx۸ و شرکت صافولابهشهر ش م xxxxxxxxx۶۲وشرکت طلوع پخش آفتاب ش مxxxxxxxxx۰۹ موسسه بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312619
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۶۰۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312623
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۴۹۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301477
آگهی تغییرات شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۷۹۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ تصویب شد موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کدملی xxxxxxxxx۵را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277620
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۱۷/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۳ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249094
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی کیسون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۶۸۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا انصاری xxxxxxxxx۴ و شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای علی اصغر نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گندم طلایی نوتریکا درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از تاسیسات کارخانه. تولید و بسته بندی انواع محصولات غذایی و مواد خوراکی (اعم از تازه، منجمد و/یا با ماندگاری طولانی)، شامل اما نه محدود به انواع نان و محصولات بعمل آمده از گندم و/یا آرد، نان صبحانه، اشترودل، نان با انواع مغزی، انواع شیرینی و شکلات و فراورده های قندی، انواع کیک، تخم مرغ شانسی، انواع نوشیدنی و انواع تنقلات. مبادرت به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی در داخل و خارج از ایران، اقدام به خرید، واردات، فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل و نه محدود به انواع محصولات غذایی و محصولات تهیه شده از گندم و آرد، مواد اولیه، قطعات و لوازم، ماشین آلات و سایر مواد کمکی و بطور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز برای امور تولیدی و یا فروش و یا صادرات آنها و نیز اقدام به سایر فعالیتهای تولیدی، صنعتی، توزیع و پخش کلیه محصولات تولیدی شرکت و محصولات خریداری شده از سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر در بازارهای داخلی و خارجی. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز مشارکت در انواع دارائی ها شامل و نه محدود به دارایی های منقول، غیرمنقول و معنوی، مشارکت در پروژه ها و طرحها، واحدهای تولیدی، ، ساختمانی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی و سایر شخصیتهای حقوقی و نیز مبادرت به تملک و مدیریت و اداره آنها. شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی ـ اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی از بانکهای داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میرداماد خیابان نفت شمالی نبش کوچه دهم پلاک۲۶ واحد۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۴/۱۱/۹۳ نزد بانک پارسیان شعبه خیابان نفت شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آناهیتا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محسن شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ احسان شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، چکها، سفته ها، بروات و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میگردد. کلیه مکاتبات واسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میگردد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036797
آگهی تغییرات شرکت اتحادعمران پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۱بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035541
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین ضرابی مزرعه شاهی ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412305
آگهی تغییرات شرکت ویما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395546
آگهی تغییرات شرکت اسکایر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سکوکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تکاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین سالم باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد صادق مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056573
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۲۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۳ شرکت، واصله به تاریخ ۹/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بیات رایان بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748700
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسون سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710080
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبفای کیسون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ شرکت فراسربه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707049
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702030
آگهی تغییرات شرکت جروند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدحسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای منوچهر معتمدی کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693792
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683406
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید شد. مدیر صندوق: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولی: موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به نمایندگی نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به موجب نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۰/۷/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683900
آگهی تغییرات شرکت دریاپالا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۴۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ترابر ایرانیان درتاریخ ۱۰/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع ” شرکت “ با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری، عبارتست از طراحی و اجرای مدیریت ریسک و ادعا در کلیه صنایع پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچه علی اعرابی۲، شماره۲، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۴/۹۳نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهرداد خواجه نوری به شماره ملی ۱ـ xxxxxx ـ xxx رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد علی شامبیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای پیام ایزد پناه به شماره ملی ۱ـ xxxxxx ـ xxx عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و قرار دادها، با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630841
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629720
آگهی تغییرات شرکت فراسر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا انصاری xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1486615
آگهی تغییرات شرکت فراسر سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی
امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442025
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442043
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442044
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر بامسئولیت‌ محدود ‌ به‌ شماره ثبت ۴۱۷۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442045
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و مجوز بورش بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442046
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442047
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهرداد بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442115
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی
آقای امیرحسین ظهرابی‎مزرعه‎شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442117
آگهی تغییرات شرکت مدیریت داریی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و مجوز بورس بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی‎مزرعه‎شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442118
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۰/۱/۹۳ مورخ xxxxxx/xxx سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی‎مزرعه‎شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311920
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد یکم شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311923
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296914
آگهی تصمیمات در شرکت سولفور کربن سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۳۱۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمد حسین فودازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن حسن زاده هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی سلطانی اسفریزی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران ولی اله قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ناهید فودازی به کد ملی xxxxxxxxx۹ جمیله حسن زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ محمد ترابی با کد ملی xxxxxxxxx۶ حسین کریم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل آقای امیرحسین ظهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرسی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246671
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نظام گستر کیسون
در تاریخ ۲/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام و ارائه کلیه خدمات مشاوره و کابردی، مراقبت از انبارها و تاسیسات و تجهیزات کارگاه ها و پروژه های عمرانی شامل راهسازی، ساختمان، ساخت و ساز ریلی، تصفیه خانه ها، فاضلاب ها، سیلوها و سایر موارد مشابه در داخل و خارج از کشور و با بکارگیری نیروهای انسانی و نصب و راه اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند و خرید و فروش تجهیزات و امکانات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان ایران زمین ـ مجتمع تجاری ایران زمین ـ طبقه ۴ ـ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۳ مورخ ۹/۶/۹۲ نزد بانک کار آفرین شعبه گلستان شهرک غرب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
آقایان هوشنگ یوسف خانی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا یاراحمدی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) عبدالکریم زاهدی منش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر نعمتی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187750
آگهی تغییرات شرکت ویما سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۰۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد نگهدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای امید انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر شعاع آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای ساویز محمدنبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همچنین ترازنامه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190638
آگهی تغییرات شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190618
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت فراسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190621
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح های کیسون شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱
موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کیسون با شناسه ملی: xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای شاهرخ بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی نقی مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190622
آگهی تغییرات شرکت فراسر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حـساب سـود و زیان سـال مـالی ۹۱ به تـصویب رسید.
موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190623
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190635
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190637
آگهی تغییرات شرکت جروند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کیسون (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای رحیم تبریزی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسین دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مسعود ناصحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای منوچهر معتمدی کردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای میرصمد حبیبی پاسدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171100
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت (با مسئولیت ‌محدود) بشماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165477
آگهی تغییرات شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122448
آگهی تغییرات شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۱۱۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به کدملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086657
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرآبی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067092
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001109
آگهی تأسیس شرکت نفت گاز و انرژی کیسون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشارکت، توسعه‌گری و مدیریت در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی (بالادستی و پایین دستی)، احداث پالایشگاه‌های نفت و گاز و مجتمع‌های پتروشیمی و تأسیسات صنعتی مربوطه، طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز شامل اقدامات اکتشاف (مشتمل بر بررسی زمین شناسی، لرزه نگاری، مطالعات و تهیه‌ام. دی. پی)، حفاری، تولید، ایجاد تجهیزات سطح الارضی و انتقال از مرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به کارفرما، به صورت طرح کامل یا بخش هایی از آن، با اعمال و انجام کنترل‌های لازم، مشارکت در احداث، راهبر ی و تولید نفت و گاز با استفاده از شیوه هایی نظیر قراردادهای بیع متقابل ای. پی. سی. اف و روش‌های مشابه در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه امور مدیریتی، فنی مهندسی، اجرایی، اقتصادی و بازرگانی. انجام و عرضه خدمات فنی و و مشاوره‌ای از قبیل مدیریت، خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح‌ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره‌ای مربوط به دوره بهره برداری و تعمیرات و نگهداری و همچنین خدمات مشاوره و طراحی، ساخت و نصب بطور توام و همچنین کلیه فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت‌های خود، از طریق زیر اقدام نماید: ۱ ۲ مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: ۱ ۱ ۲ مدیریت پروژه ۲ ۱ ۲ عملیات پیمانکاری و طراحی و مهندسی (اعم از مطالعه امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، ارائه خدمات مهندسی و اجرا). ۳ ۱ ۲ انجام فعالیتهای تولیدی، تکمیلی و بازرگانی به منظور تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی. ۴ ۱ ۲ انجام عملیات اجرایی اعم از عملیات ساختمانی، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی، نظارت بر کیفیت عملیات و بهره برداری طرح‌های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی ۱ ۲ انجام آزمایش‌های کارآیی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و تاسیسات صنعتی، عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات آن‌ها و آموزش نفرات کارفرما برای بهره برداری و تعمیرات و نگهداری در زمینه‌های فوق. ۲ ۲ تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوط به تهیه، ورود، صدور، خرید و فروش انواع مواد و فرآورده‌های بالادستی، میان دستی، پایین دستی مواد و فرآورده‌های هیدروکربوری و سایر مواد خام، آلی و معدنی (نظیر نفت، گاز و میعانات گازی) و همچنین تمامی فرآورده‌های فرعی و اشتقاقی مواد فوق الذکر (نظیر کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمیایی) ۳ ۲ همکاری و یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع کار شرکت باشد. ۴ ۲ تاسیس، تصدی، نظارت فنی، اجاره هرگونه واحد اعم از شرکت‌های وابسته در زمینه موضوع کار شرکت ۵ ۲ خرید یا فروش امتیاز ساخت، تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع کار شرکت. ۶ ۲ اخذ وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت‌های شرکت در زمینه‌های فوق. ۷ ۲ واردات یا صادرات وسایل، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع کار شرکت. ۸ ۲ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی اعم از توسعه میادین نفت و گاز و پالایشگاهی و صدور خدمات مدیریتی، مهندسی و اجرایی مربوطه. ۹ ۲ سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی و خارجی در احداث طرح‌های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی کشور و همچنین کلیه طرح‌های صنعتی دیگر. ۱۰ ۲ ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج از کشور ۱۱ ۲ خرید سهام شرکت‌های دیگر و یا ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ ۱۲ اخذ هرگونه نمایندگی یا امتیاز از شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها و یا مجامع داخلی و خارجی سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع شرکت در ارتباط با موضوع فعالیت و در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک قدس خیابان ایران زمین مجتمع تجاری ایران زمین شماره xxx۸ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۳ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ نزد بانک کارآفرین شعبه گلستان شهرک غرب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت کیسون سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت فراسر سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز گتمیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حمیدرضا جانباز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت توسعه مهندسی کیسون سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله طاهرنژاد بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880970
آگهی تصمیمات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بیات رایان با ش مxxxxxxxxx۸۲به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه با ش مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934753
آگهی تصمیمات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بیات رایان با ش‌مxxxxxxxxx۸۲به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه با ش‌مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852365
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944900
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به ش م xxxxxxxxx۷۳ شرکت گروه سرمایه گذای مسکن به ش م xxxxxxxxx۷۱ و شرکت فراسر به ش م xxxxxxxxx۸۲ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917868
آگهی تغییرات شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917876
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسون سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680939
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسون سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911878
آگهی تغییرات شرکت رایان بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837913
آگهی تغییرات شرکت رایان بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908667
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مرتضی اثباتی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بورس و اوراق بهادار تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علی عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی باقر طاهریان فر به کدملی xxxxxxxxx۸ـ شرکت فن آوران بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سعید مستشار به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ علیرضا حاجی نوروزی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی اثباتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مستشار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909636
آگهی تصمیمات شرکت جروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ک م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890923
آگهی تصمیمات شرکت فراسر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. محمدرضا انصاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مظهری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین دستجردی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره و هوشنگ یوسف خانی به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560892
آگهی تصمیمات شرکت فراسر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدرضا انصاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی مظهری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین دستجردی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و هوشنگ یوسف‌خانی به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از هیئت‌مدیره مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877291
آگهی تغییرات شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569414
آگهی تأسیس شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۸/۵/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۸/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث و بهره‌برداری تاسیسات کارخانه و اقدام به تولید بسته‌بندی خرید و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی از قبیل انواع کیک شیرینی‌جات اشترودل و انواع نان‌های صبحانه مغزدار انواع شکلات و فرآورده‌های قندی انواع تنقلات و توزیع انها در بازارهای داخلی و خارجی و اقدام به سایر فعالیتهای تولیدی صنعتی وبازرگانی خرید و واردات ماشین‌آلات قطعات و لوازم مواد اولیه و سایر مواد کمکی و بطورکلی هر نوع مایحتاج مورد برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و پروژه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از ایران اخذ تسهیلات مالی از بانکهای داخلی و خارجی تاسیس شعبه و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و بطور کلی انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق و اجرای موضوع شرکت لازم و ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، کیلومتر۸ بزرگراه فتح شرکت صنعتی بهشهر، کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکهزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۰/۴/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه دکتر قریب پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت اس اف سی آی با مسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای عبدالرئوف بن‌محمد بن‌عبداله مناع به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای عبدالرحیم معارف به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مامون فالح سعیدالداود به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علیرضا کردیان‌ممقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه چک سفته‌ها بروات اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد و یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ یک هزار میلیارد با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهرشرکت و مازاد بر مبلغ یک هزار میلیارد با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضا منفرد یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679621
آگهی تأسیس شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۸/۵/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۸/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: احداث و بهره برداری تاسیسات کارخانه و اقدام به تولید بسته بندی خرید و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی از قبیل انواع کیک شیرینی جات اشترودل و انواع نان های صبحانه مغزدار انواع شکلات و فرآورده های قندی انواع تنقلات و توزیع انها در بازارهای داخلی و خارجی و اقدام به سایر فعالیتهای تولیدی صنعتی وبازرگانی خرید و واردات ماشین آلات قطعات و لوازم مواد اولیه و سایر مواد کمکی و بطورکلی هر نوع مایحتاج مورد برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و پروژه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از ایران اخذ تسهیلات مالی از بانکهای داخلی و خارجی تاسیس شعبه و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و بطور کلی انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق و اجرای موضوع شرکت لازم و ضروری باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، کیلومتر۸ بزرگراه فتح شرکت صنعتی بهشهر، کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکهزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۰/۴/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه دکتر قریب پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت اس اف سی آی با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای عبدالرئوف بن محمد بن عبداله مناع به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای عبدالرحیم معارف به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای مامون فالح سعیدالداود به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علیرضا کردیان ممقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه چک سفته ها بروات اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد و یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ یک هزار میلیارد با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهرشرکت و مازاد بر مبلغ یک هزار میلیارد با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضا منفرد یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649244
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و حسین ظهرآبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مرتضی اثبانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی علی عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق و بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عباس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ علیرضا حاجی نوروزی به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس احمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه امضای هر یک از دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129939
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و حسین ظهرآبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مرتضی اثبانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی علی عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق و بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عباس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ علیرضا حاجی نوروزی به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس احمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه امضای هر یک از دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739031
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599918
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121651
آگهی تغییرات مؤسسه بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۹/۱۱/۸۹ امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ش ش xxx۲ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/۵ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390496
آگهی تصمیمات شرکت پخش یاران سرامیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۱۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۸۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. امیرحسین ظهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمد زارع به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین فودازی به کدملی xxxxxxxxx۱ حمیدرضا فودازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ اصغر الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ حمید فودازی به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر الهامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین فودازی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947263
آگهی تصمیمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات‌رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971998
آگهی تصمیمات شرکت جروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی بیات رایان به ک م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103816
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه بیات رایان به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به ش م xxxxxxxxx۷۳ شرکت گروه سرمایه‌گذای مسکن به ش م xxxxxxxxx۷۱ و شرکت فراسر به ش م xxxxxxxxx۸۲ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190977
آگهی تغییرات شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643329
آگهی تصمیمات شرکت سراج نور توس سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۴۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664214
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708855
آگهی تغییرات شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بیات‌رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی‌مزرعه‌شاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903589
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علیرضا حاجی‌نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مرتضی اثباتی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بورس و اوراق بهادار تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علی‌ عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی باقر طاهریان‌فر به کدملی xxxxxxxxx۸ـ شرکت فن‌آوران بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سعید مستشار به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ علیرضا حاجی‌نوروزی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی اثباتی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید مستشار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات