علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی

آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی

کد ملی 006654xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

شرکت های علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
رنگین کاویان تجارت قشم
رنگین کاویان تجارت قشم
عضو هییت مدیره
ترابری کیمیاگستر قشم
ترابری کیمیاگستر قشم
سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم
سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم
نایب رییس
فراچین
فراچین
نایب رییس هییت مدیره
بنیان قشم
بنیان قشم
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری گلومینکو قشم
سرمایه گذاری گلومینکو قشم
نایب رییس هییت مدیره
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
نایب رییس هییت مدیره
ابتکار آفرینان امین
ابتکار آفرینان امین
فراوان زنجان
فراوان زنجان
نایب رییس هییت مدیره
کاوان کیش
کاوان کیش
نایب رییس هییت مدیره
کاوشگران یاران جوان
کاوشگران یاران جوان
معدنی زرکن تفتان
معدنی زرکن تفتان
عمارت گستران میکائیل
عمارت گستران میکائیل
سامان آذین آسیا
سامان آذین آسیا
نایب رییس هییت مدیره
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
نایب رییس هییت مدیره
تولید فلز رنگین زربان صنعت
تولید فلز رنگین زربان صنعت
نایب رییس
کاوندگان قشم
کاوندگان قشم
نایب رییس هییت مدیره
هتل آپارتمان شاد ناز قشم
هتل آپارتمان شاد ناز قشم
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنعتی و معدنی امیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
نایب رییس هییت مدیره
کیان امین پارس
کیان امین پارس
نایب رییس هییت مدیره
سینا گستر زرین
سینا گستر زرین
نایب رییس هییت مدیره
پیمان آفرینان امین
پیمان آفرینان امین
نایب رییس هییت مدیره
مهر خاوران الوند
مهر خاوران الوند
نایب رییس هییت مدیره
فرا آذین البرز
فرا آذین البرز
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14873258
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت 727 و شناسه ملی 10861502730
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت 727 و شناسه ملی 10861502730 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 15/04/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 06/07/98 که در تاریخ 28/07/98 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره ، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن پیچکا به شماره ملی 5829182831 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 21 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. رویا زاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874014
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 805 و شناسه ملی 10861393874
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 09/03/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 07/07/98 که در تاریخ 28/07/98 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی 0055231251 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 4 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 5 ـ آقایان مصطفی عرب عامری و احمد ترابی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980808532484811 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14837925
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 811 و شناسه ملی 10861393914
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 1398/03/09 شرکت مزبور به واصله مورخ 24/06/98 که در تاریخ 1398/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها باامضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 4 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 5 ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980714136723571 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838575
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 822 و شناسه ملی 10861393986
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 822 وشناسه ملی 10861393986 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 98/03/20 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/06/24 که در تاریخ 98/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1-شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی 0030080932 به سمت رئیس هیأت مدیره ، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص)با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حامد احمدی نیری به شماره ملی 0079378307 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 2- آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980715799735571  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و ... با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ،۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237340
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237403
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237436
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ب ـه سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن پیچکا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237584
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237631
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم زینت کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237674
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حامد احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکها وسفته ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237694
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237745
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پورشیوا به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232003
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا سرمست ثابت به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و احسان احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همـراه مهـر شـرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232006
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بـه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت بـه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217868
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۸ شناسه ملی با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808017
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۷/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684265
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴/۰۵/۹۶ که در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقایحامد احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102181
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۲/۰۷/۹۵ که در تاریخ ۱۳/۰۷/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حامد احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041124
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041130
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029897
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها وسفته‌ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029975
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030030
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014763
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010470
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۱۶/۰۶/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) و آقای مصطفی عرب عامری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۶ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها وسفته هابا امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747099
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۵/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747102
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعاملپیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747103
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747094
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747104
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909902
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۵۲۱۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) یا نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبری آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینگو قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیات مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) یا نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبری آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم افسانه قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516687
آگهی تغییرات شرکت ابتكار آفرينان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516707
آگهی تغییرات شرکت سامان آذين آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743085
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655600
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655609
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش(سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکها وسفته ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597753
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، ـ آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378054
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.
کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340741
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد, قراردادها, اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344283
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357226
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمشت ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276768
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی رسانای آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احسان احمدنیری با کد ملی xxxxxxxxx۹
۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۲ آقای علی احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ دفتر اداری و تدارکات شرکت در تهران، خ سهروردی شمالی، خ شهید محبی شماره ۱۳ طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۳ افتتاح گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164085
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۲۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۹ مرکز سازمان ثبت منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136925
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرکن تفتان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی xxxxxxxxx۳
۵ـ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ آقای امیرمنصور آروند با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۶ـ امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171596
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۴/۹۲ از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت های کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای نادر صوفی نیاء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111154
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۴ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028776
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ و ۱۶/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سید محسن مصطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993604
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری و شرکت سرمایه گذاری گلو مینکو قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری.

۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/xxx/۹۱ آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کاوندگان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلو مینکو قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نیک قلب عاشوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تابان کیش بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013314
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013316
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د xxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980967
آگهی تصمیمات شرکت فراوان زنجان سهامی‌ خاص به شماره ثبت۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سسال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی نیک قلب عاشوری به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام به ک مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی عباس احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سهراب محمد تابار دوگلسر با کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981270
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور:
۱ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۳ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914812
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجمی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهراندیشان قشم به ش مxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به ک مxxxxxxxxx۸ و شرکت نوآوران سهند آسیا به ش مxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس احمدی نیری به ک مxxxxxxxxx۰ و شرکت نیک اندیشان قشم به ش مxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سید محسن مصطفوی به ک مxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۱ عباس احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محسن مصطفوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910401
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ و هیات مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758825
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855335
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه, صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه, صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سهراب محمدتاباردوگلسر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می باشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمستثابتاکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747169
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/xxx۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزادهقمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمستثابتاکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654112
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۰ شرکت مزبور
۱ـ تزارنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری بشماره xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم و آقای غلامرضا نجمی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ گردیدند.
۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897234
آگهی تصمیمات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجمی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش‌مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهراندیشان قشم به ش‌مxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی علیرضا سرمست‌ثابت‌اکبرآبادی به ک‌مxxxxxxxxx۸ و شرکت نوآوران سهند آسیا به ش‌مxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس احمدی‌نیری به ک‌مxxxxxxxxx۰ و شرکت نیک‌اندیشان قشم به ش‌مxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سید محسن مصطفوی به ک‌مxxxxxxxxx۱ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۴/۹۱ عباس احمدی‌نیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سرمست‌ثابت‌اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محسن مصطفوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات