سید امیرحسین هاشمی

سید امیرحسین هاشمی

کد ملی 006639xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14901190
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 135660 و شناسه ملی 10101788618
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طاهباز توکلی با کدملی 1376314207 به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی(سهامی خاص) به شماره ثبت 135656 وشناسه ملی 10101788578 بعنوان عضو و ریاست هیات مدیره آقای قایین شاهعلی با کدملی 1583056130 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شماره ثبت 131722 وشناسه ملی 10101750182 بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای اسدالله سهرابی با کدملی 0046566112 به نمایندگی از شرکت کارت ایران(سهامی خاص) به شماره ثبت 135759 وشناسه ملی 10101789579 بعنوان عضو هیات مدیره آقای سید امیرحسین هاشمی با کدملی 0066392535 به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص) به شماره ثبت 135677 وشناسه ملی 10101788787 بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین ظریفی خامنه با کدملی 1552007251 به نمایندگی از بانک دی(سهامی عام) به شماره ثبت 374111 وشناسه ملی 10320237706 بعنوان عضو هیات مدیره منصوب و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفرداً بهمراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیات مدیره در اجرای مواد 37 و 42 اساسنامه و با رعایت مواد 125 و 128 لایحه اصلاح قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل، موارد ذیل را به اتفاق آرا به مدیرعامل تفویض نمودند: الف– نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ج- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس د- به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ980825978340858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14772352
آگهی تغییرات آزاد توسم پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۱۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید آریان نصر به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. آقای احمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر اعلام می گردد: آقای احمد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیدامیر حسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نوید آریان نصر به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه هیئت مدیره موسسه مرکب از ۲ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14772356
آگهی تغییرات آزاد توسم پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۱۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر حسین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی شیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر اعلام می گردد: آقای احمد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نوید آریان نصر به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله بریانک، خیابان گلبن جنوبی، کوچه شهید غلامرضارمضانپور، پلاک ۵، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245448
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طاهباز توکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره و قایین شاهعلی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اسدالله سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیرحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب ـ تعیین میزان حقوق و دستمزد وعزل و نصب کارکنان ج ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس ـ به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104041
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به جای محمود اصلانی شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991493
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری رسانه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سروش رسانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای سیدامیر حسین هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدمحمد میری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ایمان عیسی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه توانگر محاسب و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان امامی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991513
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری رسانه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سروش رسانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدامیر حسین هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان عیسی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای سیدجعفر خورشاد (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759801
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری رسانه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سروش رسانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی سید امیر حسین هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و مجتبی دلخوشیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و سید محمد میری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. سید جعفر خورشاد (خارج از سهامداران و اعضا هیأت مدیره) با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل به مدت یک سال انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12586917
آگهی تغییرات شرکت سر وش رسانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی اخوان بهابادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیات مدیره و عباس عسکری ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رییس هیات مدیره و محمد علی اخائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید مجتبی ایمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره و سید امیر حسین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207600
آگهی تغییرات شرکت آوا نگین صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. شرکت تلکامآوا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰بنمایندگی بهمن کمائی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت ایمن رایانه شرق به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی سید امیرحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تلکامرز به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد افضلی هرسینی به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیات مدیره و محمد افضلی هرسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء)به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415872
آگهی تغییرات شرکت تلکا ماوا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۴۹۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایمن رایانه شرق بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی بهمن کمائی رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت آوا پرداز امواج بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی سید امیر حسین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت آوا نگین صنعت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی عبدالخالق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635202
آگهی تغییرات شرکت تلکا ماوا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای مجید دین دوست ک م xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایمن رایانه شرق ش م xxxxxxxxx۴۲ سهامی خاص و اقای سید امیر حسین هاشمی ک م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آوا پرداز امواج ش م xxxxxxxxx۴۱سهامی خاص و اقای عبدالخالق شرفی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آوا نگین صنعت ش م xxxxxxxxx۶۰ سهامی خاص برای بقیه مدت تصدی بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542142
آگهی تغییرات شرکت تلکا ماوا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید دین دوست به کدملی xxxxxxxxx۴ به نماینده شرکت آوا پرداز امواج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای امیر حسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نماینده شرکت آوا نگین صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برای بقیه مدت تصدی بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243248
آگهی تغییرات شرکت تلکا ماوا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید امیرحسین هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تجاری و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058669
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دانش بنیان مولدان شماره ثبت ۱۲۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۹۵۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای محمد علی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای سید محمد سروی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نفیسه خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین بانکی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید امیرحسین هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل و آقای محمدرضا طاهری کد ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴.
۳ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم نفیسه خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین بانکی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا طاهری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی هیئت مدیره و آقای سید امیرحسین هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا طاهری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۳.
۴ ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای محمدرضا طاهری مدیرعامل و نفیسه خورشیدی رئیس هیئت مدیره و در غیاب نفیسه خورشیدی توام با امضای محمدحسین بانکی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نفیسه خورشیدی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات