جواد عیش آبادی

جواد عیش آبادی

کد ملی 106026xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

شرکت های جواد عیش آبادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جواد عیش آبادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14520110
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره مؤسسه برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند : آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کلیه اسنادو اوراق تعهدآور مؤسسه ازقبیل قراردادها ، چک و سفته ، برات وسایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479646
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین شیخ سفلی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای محمد حاجی پور کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای نقی مزرعه فراهانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای جواد عیش آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی پزشکی ویدا جراح درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، خدمات اقتصادی و مدیریتی مجاز جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های:
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، آندوسکوپی و سایر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، مکمل های غذایی، مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوز در صورت لزوم.
تشکیل و مشارکت در سرمایه و خرید و فروش شهام سایر شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در داخل و خارج کشور و تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور
تولید تجهیزات پزشکی و قطعات آن و تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز از داخل کشور و اخذ نمایندگی از کمپانی های خارج کشور
فروش محصولات و نتایج پژوهشها و فن آوری حاصله در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات آنها به خارج کشور
انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق موضوعات و اهداف شرکت لازم، مفید یا مناسب بوده و یا به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهیدقندی-نیلوفر-خیابان شهید محسن عربعلی-خیابان سیزدهم-پلاک ۱-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی
منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بی نام عادی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه آپادانا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
آقای سهیل ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای محمد امین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
ویدا طب افزار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی شاهین چائی کار به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی پزشکی ویدا جراح درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، خدمات اقتصادی و مدیریتی مجاز جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های:
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، آندوسکوپی و سایر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، مکمل های غذایی، مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوز در صورت لزوم.
تشکیل و مشارکت در سرمایه و خرید و فروش شهام سایر شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در داخل و خارج کشور و تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور
تولید تجهیزات پزشکی و قطعات آن و تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز از داخل کشور و اخذ نمایندگی از کمپانی های خارج کشور
فروش محصولات و نتایج پژوهشها و فن آوری حاصله در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات آنها به خارج کشور
انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق موضوعات و اهداف شرکت لازم، مفید یا مناسب بوده و یا به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهیدقندی-نیلوفر-خیابان شهید محسن عربعلی-خیابان سیزدهم-پلاک ۱-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی
منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بی نام عادی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه آپادانا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
آقای سهیل ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای محمد امین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
ویدا طب افزار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی شاهین چائی کار به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326784
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان اتش نشانی وخدمات ایمنی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۴۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانتهران به شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۶/۰۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۶ موردتصویب قرار گرفت . سلیمان علی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. علیرضا غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ حبیب احمدی اله آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ چنگیز ملک آورزمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ علی اکبر محمدی برمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ محمود فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و اصغر فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فتاح اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205448
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۱/۹/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205457
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۱/۹/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131566
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان اتش نشانی وخدمات ایمنی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۴۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانتهران به شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۲۸/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای حبیب احمدی اله آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای فتاح اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای چنگیز ملک آورزمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود جغتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای پشتون شاکری دینان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای سلیمان علی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و فنی در صنایع، مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و محصولات فلزی، ایجاد مراکز خدمات فولاد، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، سرمایه گذاری در شرکتها و خرید یا تعهد خرید سهام آنها، اخذ نمایندگی از شرکتها و اعطای نمایندگی به شرکتها و افراد حقیقی (ایرانی و خارجی)، اخذ تسهیلات اعتباری جهت خرید و اعطای اعتبار فروش به مشتریان و اشخاص حقوقی و شرکتهای تابعه، انجام واردات و صادرات، بازاریابی، خرید و فروش، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز و ارائه خدمات مشاوره‌ای که همه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد_شد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک ۵۱ طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۴/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خیابان فجر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سیف الله شهدادنژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم قدیریان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا چایچی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره وعسکر قربانی نوده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره و حسن باقری جبلی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء یکی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عباس شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692339
آگهی تغییرات شرکت ایران مارین سرویسز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/xxx۲ ومجوز xxx۸/ ص مورخ ۲۰/۲/۹۴ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی تاریخ ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269004
آگهی تغییرات شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۱۰۹۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۱۵۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088413
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به‌شماره‌ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ و نامه شمارهxxx۳۷/۹۳مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیخ سفلی ک.م xxxxxxxxx۵ آقای جواد عیش آبادی ک.م xxxxxxxxx۶ آقای محمد حاجی پور ک.م xxxxxxxxx۱ آقای نقی مزرعه فراهانی ک.مxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088415
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به‌شماره‌ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ و نامه شمارهxxx۳۷/۹۳مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیخ سفلی ک.م xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و آقای محمد حاجی پور ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد عیش آبادی ک.م xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نقی مزرعه فراهانی ک.م xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043975
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به‌شماره‌ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ و نامه شماره xxx۳۶/۹۳ مورخ ۱۷/۰/xxx جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد عیش آبادی ک.م xxxxxxxxx۶ و نقی مزرعه فراهانی ک.مxxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ xxxxxx۰ریال وxxxxxx۰ریال افزایش دادند. سرمایه مؤسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش یافت و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء مؤسسه بشرح زیر می باشد: حسین شیخ سفلی ک.مxxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد حاجی پور ک.م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال جواد عیش آبادی ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال نقی مزرعه فراهانی ک.م xxxxxxxxx۸مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765924
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۴/ص مورخ ۲۹/۹/۹۳ سازمان بنادر ودریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی ک.م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687376
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فورج سازان لرستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۷۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای اصلی هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا محبی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ مهرداد رضوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بی بی زینب باقریان بشماره ملیxxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان بازرس اصلی جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681900
آگهی تغییرات شرکت خیبر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت کشتیرانی دریای خزر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی والفجر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633893
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه و ترویج مصنوعات سنگی تدبیر زاگرس لرستان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد رضوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مهدی عیدی آستانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بهمن مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی جواد عیش آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642267
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس به شماره xxx۵۹/۴۱ و xxx۷۶/۴۱ مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ و ۱۴/۰۵/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید.
۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال ۹۳ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای علی حکمتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره تا پایان مسئولیت هیات مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها با امضاء آقایان محمد غیثی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی حکمتی پور (مدیرعامل) متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409153
آگهی تغییرات شرکت فن آور آلیاژ پوشش سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265324
آگهی تغییرات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیات مدیره بشرح ذیل:
سید علینقی ابوترابی ک م xxxxxxxxx۰، ـ فریدون زواره ای ک م xxxxxxxxx۶ ـ سهیلا اصلاوی ک م xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265326
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین‌الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای سید علینقی ابوترابی با کدملی xxxxxxxxx۰، خانم فرناز برهانیان با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریدون زواره با کدملی xxxxxxxxx۶
موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625785
آگهی تغییرات شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۵۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی
جواد عیش آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175070
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین‌الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید علینقی ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فرناز برهانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای فریدون زواره ای به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت رهبین به شناسه xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085392
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064524
آگهی تغییرات شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۵۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا سهامی خاص و شرکت صندوق بازنشستگی کشوری تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳
در تاریخ ۴/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716918
آگهی تغییرات شرکت فن آور آلیاژ پوششسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716920
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104190
آگهی تغییرات شرکت فن آور آلیاژ پوشش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716880
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اقیانوس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۵۹۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فریدون زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علینقی ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عباس رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844472
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اقیانوس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فریدون زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علینقی‌ ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عباس رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692172
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷ کدپستی ۵۵۶۷۷ـ ۷۱۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس شماره xxx۴۸/۴۱ مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید.
۱ـ صورت های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بهمراه یادداشت های پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت xxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی کد ملی xxxxxxxxx۵ و جواد عیش آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx مشهد مقدس به نمایندگی آقای مجید صفاتی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654370
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اقیانوس سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660424
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳ و کدپستی ۴۷۵۹۶‌ـ ۷۴۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید.
۱ـ مدیران شرکت: آقای خلیل ستوده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید و آقایان اکبر مجید پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ باستناد معرفینامه شماره xxx۲ نماینده شرکت سیمان داراب (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۳ تهران بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد غیثی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ باستناد معرفینامه شماره xxx۳ نماینده شرکت تعاونی مسکن سیمان داراب شماره ثبت xxx داراب بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد علی انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ باستناد معرفینامه شماره xxx/xxx نماینده شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب شماره ثبت xxx داراب، آقای مرتضی سید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ باستناد معرفینامه شماره xxx۴ نماینده شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب بشماره ثبت xxx داراب و کاظم گودرزیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالقاسم صابری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد حسن انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ صاحبان امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته ها با امضاء آقای خلیل ستوده (مدیر عامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای اکبر مجید پور) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل معتبر خواهد بود.
۳ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین شماره ثبت xxx۷ تهران به نمایندگی آقای جواد عیش آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت xxx مشهد به نمایندگی آقای مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618255
آگهی تصمیمات شرکت خمیرمایه رویان شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428703
آگهی تصمیمات شرکت خمیرمایه رویان شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580490
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496038
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464791

آگهی تصمیمات شرکت ایران مارین سرویسز
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۳۶
به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد زیر به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530088
آگهی تصمیمات شرکت ایران مارین سرویسز سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۳۶به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد زیر به تصویب مجمع مزبور رسید: ‌ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ‌ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش‌‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453998

آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ جواد عیش آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و نقی مزرعه فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887136
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ثبت شده به شماره ۸۹۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۸۹ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد حاجی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ جواد عیش‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حسین شیخ‌سفلی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۹ محمد حاجی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد عیش‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین شیخ‌سفلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953478
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ره‌بین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۳/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094805
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷ کدپستی ۵۵۶۷۷ـ ۷۱۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس شماره xxx۴۸/۴۱ مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید.

۱ـ صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بهمراه یادداشت‌های پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت xxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی کد ملی xxxxxxxxx۵ و جواد عیش آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx مشهد مقدس به نمایندگی آقای مجید صفاتی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146671
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243931
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳ و کدپستی ۴۷۵۹۶‌ـ ۷۴۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/xxx۱ تغییرات زیر در شرکت فوق‌الذکر اعمال گردید.

۱ـ مدیران شرکت: آقای خلیل ستوده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر‌عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید و آقایان اکبر مجید‌پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ باستناد معرفینامه شماره xxx۲ نماینده شرکت سیمان داراب (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۳ تهران بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد غیثی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ باستناد معرفینامه شماره xxx۳ نماینده شرکت تعاونی مسکن سیمان داراب شماره ثبت xxx داراب بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد‌علی انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ باستناد معرفینامه شماره xxx/xxx نماینده شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب شماره ثبت xxx داراب، آقای مرتضی سید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ باستناد معرفینامه شماره xxx۴ نماینده شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب بشماره ثبت xxx داراب و کاظم گودرزیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالقاسم صابری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد حسن انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ صاحبان امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها با امضاء آقای خلیل ستوده (مدیر‌عامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای اکبر مجید‌پور) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر‌عامل معتبر خواهد بود.

۳ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین شماره ثبت xxx۷ تهران به نمایندگی آقای جواد عیش‌آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت xxx مشهد به نمایندگی آقای مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11303724
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اقیانوس سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519019
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص بشماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۰ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس بشماره xxx۸۵/۴۱ مورخ ۱۸/۴/۹۰ تغییرات زیر در شرکت فوق‌الذکر اعمال گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به همراه یادداشتهای پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت xxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بنمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و جواد عیش آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شرکت و موسسه و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت xxx مشهد مقدس بنمایندگی آقایان مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال ۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۰ انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580517
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخا ب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت خدمات آینده اندیش‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737189
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۸۹۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802449
آگهی تصمیمات شرکت دشت نشاط تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک توسعه صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷‌ـ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳‌ـ شرکت گسترش تجارت برنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات