مهدی محمودی

مهدی محمودی

کد ملی 006584xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
14
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14153111
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صفر علی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای ارائه خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566420
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۹/ xxx مورخ ۳/ ۵/ ۹۶ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی کد ملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168033
آگهی تغییرات شرکت زرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۳/xxx مورخ ۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داراندگان امضا مجاز به شرح ذیل تعیین شدند امیربهداد سلامی نام پدر غلامرضا کدملی xxxxxxxxx۷ مسعود غلام زاده لداری نام پدر محمدقلی کدملی xxxxxxxxx۲ علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی کدملی xxxxxxxxx۳ مهدی محمودی نام پدر جعفر کدملی xxxxxxxxx۲ حسن کاظم زاده نام پدر بهلول کدملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مافی بالانی نام پدر ابراهیم کدملی xxxxxxxxx۰ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان علی تیموری شندی، امیر بهداد سلامی و مسعود غلام زاده لداری الزامی است. به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115057
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۶/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰۷/xxx مورخ ۸/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز موسسه به شرح زیر انتخاب شدند: امیربهداد سلامی نام پدر غلامرضا کدملی xxxxxxxxx۷ مسعود غلام زاده لداری نام پدر محمدقلی کدملی xxxxxxxxx۲ علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی کدملی xxxxxxxxx۳ مهدی محمودی نام پدر جعفر کدملی xxxxxxxxx۲ حسن کاظم زاده نام پدر بهلول کدملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مافی بالانی نام پدر ابراهیم کدملی xxxxxxxxx۰ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان علی تیموری شندی، امیر بهداد سلامی و مسعود علام زاده لداری الزامی است. به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115041
آگهی تغییرات شرکت اعتماد آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۶۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۸/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان به شرح زیر انتخاب گردیدند:: ((امیر بهداد سلامی کدملی xxxxxxxxx۷ مسعود غلام زاده لداری کدملی xxxxxxxxx۲ علی تیموری شندی کدملی xxxxxxxxx۳ مهدی محمودی کدملی xxxxxxxxx۲ حسن کاظم زاده کدملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مافی بالانی کدملی xxxxxxxxx۰)) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها حتما آقای علی تیموری شندی یا امیر بهداد سلامی و یا مسعود غلام زاده لداری خواهد_بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109875
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۶/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰۵ , xxx مورخ ۸/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر بهداد سلامی نام پدر غلامرضا کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود غلام زاده لداری نام پدر محمدقلی کدملی xxxxxxxxx۲ و علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی کدملی xxxxxxxxx۳ و مهدی محمودی نام پدر جعفر کدملی xxxxxxxxx۲ و حسن کاظم زاده نام پدر بهلول کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا مافی بالانی نام پدر ابراهیم کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان صاحبان امضای مجاز صندوق انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوف از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان علی تیموری شندی، امیر بهداد سلامی و مسعود علام زاده لداری الزامی است. به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109888
آگهی تغییرات شرکت ثروت آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۶/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۸/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از شش نفر ذیل الذکر که یکی از آنها از میان آقایان علی تیموری شندی، امیر بهداد سلامی و مسعود غلام زاده لداری الزامی است. به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. امیربهداد سلامی نام پدر غلامرضا کدملی xxxxxxxxx۷ مسعود غلام زاده لداری نام پدر محمدقلی کدملی xxxxxxxxx۲ علی تیموری شندی نام پدر زلفعلی کدملی xxxxxxxxx۳ مهدی محمودی نام پدر جعفر کدملی xxxxxxxxx۲ حسن کاظم زاده نام پدر بهلول کدملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مافی بالانی نام پدر ابراهیم کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098663
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخه ۷/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از شش نفر (امیربهداد سلامی کدملی xxxxxxxxx۷ مسعود غلام زاده لداری کدملی xxxxxxxxx۲ علی تیموری شندی کدملی xxxxxxxxx۳ مهدی محمودی کدملی xxxxxxxxx۲ حسن کاظم زاده کدملی xxxxxxxxx۷ علیرضا مافی بالانی کدملی xxxxxxxxx۰) که یکی از آنها از میان آقایان علی تیموری شندی، امیر بهداد سلامی و مسعودغلام زاده لداری الزامی است. به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933393
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک، سفته، برات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقاین علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای ارائه خدمات و فروش تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388318
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر(آقایان مجید عشقی ک.م xxxxxxxxx۸ و علی تیموری شندی ک.م xxxxxxxxx۳ و ابوالفضل شهرآبادی ک.م xxxxxxxxx۶ و علیرضا مافی بلانی ک.م xxxxxxxxx۰ و مهدی محمودی ک.م xxxxxxxxx۲)که یکی از آنها حتما آقای مجید عشقی ک.م xxxxxxxxx۸ یا آقای علی تیموری شندی ک.م xxxxxxxxx۳ خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی ک.م xxxxxxxxx۲ و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278348
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان به‌شماره‌ثبت۳۴۴۷۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ مجوز شماره xxxxxx,xxx به تاریخ۹/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای مجید عشقی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابوالفضل شهر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی رضا مافی بالانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و ـ آقای مهدی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۲ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250547
آگهی تغییرات موسسه ثروت آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به‌شماره‌ثبت۳۵۸۱۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۸۴۵۰۰۹
پیرو آگهی تاسیس شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخه ۲۲/۰۱/۹۴ موضوع فعالیت صندوق عبارتست از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت،سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی،سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است.و مدت صندوق از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد و مجوز بورس بشماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۴/۱۱/۹۳ و کلیه اوراق واسناد تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و... با امضا دو نفر از پنج نفر آقایان علی تیموری شندی بشماره ملی xxxxxxxxx۳و ابوالفضل شهر آبادی xxxxxxxxx۶ و مجید عشقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا مافی بالانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی محمودی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ که یکی از آنها آقای مجید عشقی یا آقای علی تیموری شندی خواهدبود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117861
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند مجید عشقی با کدملی xxxxxxxxx۸ علی تیموری شندی با کدملیxxxxxxxxx۳ ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ علیرضا مافی با کدملی xxxxxxxxx۰ مهدی محمودی با کدملیxxxxxxxxx۲ و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق که یکی از آنها حتما آقای مجید عشقی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406343
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمد ثابت سپرده هاو گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحدنصاب سرمایه گذاری درهریک ازآنها درامید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا کوچه رحیمی پلاک۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx ناسه ملی xxxxxxxxx۱۵با نمایندگی موناحاجی علی اصغر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرصندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰با نمایندگی مهدی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت xxx۹۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹با نمایندگی زهیرشیرین به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت حسابرس بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآورصندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، و برات باامضای دونفر ازسه نفر (مجید زمانی، علی نوریان و موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی باامضای موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx،xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات