اکبر امینی امام

آقای اکبر امینی امام

کد ملی 006536xxxx
گراف ارتباطات
37
شرکت‌ها
68
آگهی‌ها

شرکت های اکبر امینی امام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکبر امینی امام دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب
مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب
عضو هییت مدیره
آوا دیاموند
آوا دیاموند
موج خرد اشتاد
موج خرد اشتاد
بازرس اصلی
بازرگانی افق لحظه نما
بازرگانی افق لحظه نما
بازرس اصلی
پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان
پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان
بازرس علی‌البدل
گسترش فن آوری همت
گسترش فن آوری همت
بازرس اصلی
ایوار سان تارا
ایوار سان تارا
بازرس اصلی
مهندسین مشاور پی ریزان دانوب
مهندسین مشاور پی ریزان دانوب
کاژه آرکا
کاژه آرکا
عضو هییت مدیره
لیان تاب
لیان تاب
بازرس علی‌البدل
عمران صنعت پتواز
عمران صنعت پتواز
بازرس اصلی
مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارس
مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارس
مهندسین مشاور پی پادیر پالار
مهندسین مشاور پی پادیر پالار
عمران راه آسیا بدیع
عمران راه آسیا بدیع
بازرس اصلی
ماشینهای پخت نوژن
ماشینهای پخت نوژن
بازرس علی‌البدل
خدماتی و ساختمانی پرتو سازه محسن
خدماتی و ساختمانی پرتو سازه محسن
بازرس علی‌البدل
بنیان سازه میهن
بنیان سازه میهن
بازرس اصلی
سازه سازان عرش
سازه سازان عرش
بازرس اصلی
آبادگران دیار آریا
آبادگران دیار آریا
مهندسی آرمانی رسان کاوه
مهندسی آرمانی رسان کاوه
مهندسین مشاور شایان گسترنوید
مهندسین مشاور شایان گسترنوید
عضو هییت مدیره
مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار
مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار
طرح و نو آوری سازه سامان
طرح و نو آوری سازه سامان
مهندسین مشاور آبادسازان سامان
مهندسین مشاور آبادسازان سامان
مهندسین مشاور عمارت سازان هوشمند
مهندسین مشاور عمارت سازان هوشمند
عمران صنعت راه آسیا
عمران صنعت راه آسیا
عصاره دانه های پارس تیراژه
عصاره دانه های پارس تیراژه
بازرس علی‌البدل
زرین طبخ پارسیان
زرین طبخ پارسیان
پل تاب آسیا
پل تاب آسیا
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی چاپ خودچسب
تولیدی و صنعتی چاپ خودچسب
بازرس علی‌البدل
خدمات بار هوایی تهران آسمان
خدمات بار هوایی تهران آسمان
بازرس اصلی
کارخانجات امین شیمی پاسارگاد
کارخانجات امین شیمی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
کارخانجات پتروشیمی آریا طارم زنجان
کارخانجات پتروشیمی آریا طارم زنجان
بازرس علی‌البدل
لوله و اتصالات پلی پارس ایرانیان
لوله و اتصالات پلی پارس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
درمان گستر ایرانیان
درمان گستر ایرانیان
بازرس اصلی
بدیع کالای شرق
بدیع کالای شرق
بازرس علی‌البدل
حقوقی رهگشایان امین
حقوقی رهگشایان امین

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13735827
آگهی تغییرات حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی توکلی ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل اعلام می‌باشد: آقای اکبر امینی امام ش م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال خانم زهرا مسیب اکمال ش م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال و خانم غزل امینی امام ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575623
آگهی تغییرات حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر امینی امام بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وزهرا مسیب اکمال بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575666
آگهی تغییرات حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم غزل امینی امام بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای اکبر امینی امام ش م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا مسیب اکمال ش م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای محمد مهدی توکلی ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال وخانم غزل امینی امام دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آدرس موسسه به: تهران کشاورز خیابان جویبار خیابان میرهادی پلاک ۱۶ طبقه سوم واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429421
آگهی تغییرات خدمات اداری و حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم غزل امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال (با ولایت پدر) بصندوق موسسه، وارد موسسه و در ردیف موسسین قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنها بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل اعلام میگردد: آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال خانم زهرا مسیب اکمال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای محمد مهدی توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال خانم غزل امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363660
آگهی تغییرات خدمات اداری و حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر امینی امام بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی توکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مسیب اکمال بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363677
آگهی تغییرات خدمات اداری و حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۵ نفر خواهد_بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آقای محمد مهدی توکلی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: آقای اکبر امینی امام ش م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا مسیب کمال ش م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی توکلی ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452720
آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت راه آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شیدا گریوانی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای اکبر امینی امام کدملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410806
آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت راه آسیا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شیدا گریوانی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای اکبر امینی امام کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714016
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاور عمارت سازان هوشمند شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/۱۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: مینا حیدری درخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx,xxx ریال مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697214
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان هوشمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: (هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی xxx نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند). ماده ۱۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: (هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود و یا خارج از شرکاء به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمنا مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد). خانم مهرک صیفی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنها بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: خانم مینا حیدری درخانه کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال، آقای اکبر امینی امام کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال و خانم مهرک صیفی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457883
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آبادسازان سامان شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۲۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقایان سید محمد مدرس دزفولی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم گیتی کمالی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
سید فریدون جناب کد ملی: xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ فاطمه مهرگان نیا کد ملی:xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) جمشید نورجاه کد ملی: xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ سید مجید احمدی برو غنی کد ملی: xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ ساسان حیدری کد ملی: xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ ناصر ونداده کد ملی: xxxxxxxxx۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) مسعود زحمتی کد ملی: xxxxxxxxx۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ زهره شاه کرمی کد ملی: xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ مریم سلامی عراقی کد ملی: xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ مریم محمود ی تیرآبادی کد ملی: xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ مهدی مهدوی کد ملی: xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ انوشیروان قوامی کد ملی : xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ حسن کاوسی فر کد ملی: xxxxxxxxx۶(عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ محسن عمرانی نوش آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ غلامحسین قلی بیگیان کد ملی: xxxxxxxxx۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ امین طاهری اسبق کد ملی: xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ صفورا رهبری کد ملی: xxxxxxxxx۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ بهمن فرهت کد ملی: xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ فرانک قصاب زاده کد ملی: xxxxxxxxx۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ هوشنگ نیک فواد کدملی: xxxxxxxxx۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ رضا ولی زاده درخشان کد ملی: xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ رامین قیاسی کد ملی: xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ـ اکبر امینی امام کد ملی: xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء).
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457717
آگهی تغییرات شرکت طرح و نوآوری سازه سامان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۹۷۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۶۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیر ناظمیان کد ملی: xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء و سید علیرضا کمالی کد ملی: xxxxxxxxx۱ ـ رئیس هیئت مدیره شریک و منوچهر مرادی کد ملی: xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره شریک و ناصر محسنی ابیانه کد ملی: xxxxxxxxx۱ و مهر نوش شکیبا کد ملی xxxxxxxxx۰ و بیژن نصیری کد ملی: xxxxxxxxx۴ و کامیار کامروا کد ملی: xxxxxxxxx۱ و فریبا عامری کد ملی: xxxxxxxxx۷ و رامین بیگی کد ملی: xxxxxxxxx۷ و بهرام بانکی کد ملی: xxxxxxxxx۷ ـ و ژرژیک خداویردی کد ملی: xxxxxxxxx۴ و جلال صفری کد ملی: xxxxxxxxx۴ و محمدعلی هاشمی کدملی: xxxxxxxxx۹ ـ و جواد عدالت کد ملی: xxxxxxxxx۷ و مسعود راسخ کد ملی: xxxxxxxxx۷ و مهین جواهری کد ملی: xxxxxxxxx۸ و خانم فراز صوفی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و ابوالقاسم علی قارداشی کد ملی: xxxxxxxxx۴ و آرش نیا جلیلی کد ملی: xxxxxxxxx۷ و بهزاد یوسفی کد ملی: xxxxxxxxx۲ و امیرحسین ملکزاده کد ملی: xxxxxxxxx۴ و ویگن اوهان کد ملی: xxxxxxxxx۲ و علی اکبر شریف زاده کد ملی: xxxxxxxxx۷ و نگار کیمیا گر کد ملی: xxxxxxxxx۱ و شیرین دیانت شعار کد ملی: xxxxxxxxx۶ و مرجان رضوانی کد ملی: xxxxxxxxx۰ و مریم جوکار کد ملی: xxxxxxxxx۹ و زهرا دارابی کد ملی: xxxxxxxxx۸ و منوچهر خزیمه کد ملی: xxxxxxxxx۵ و مسعود علی اکبر گل کار کد ملی: xxxxxxxxx۹ و علی بلوریان کدملی: xxxxxxxxx۸ و فرشته وهابی ماشک کد ملی: xxxxxxxxx۹ و حسین احمدی طارسی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و علیرضا آریائی نژاد کد ملی: xxxxxxxxx۷ ـ و پگاه محرابی کد ملی: xxxxxxxxx۵ و علیرضا نجفی اناری کد ملی: xxxxxxxxx۹ و داود رحیم یارهریس کد ملی: xxxxxxxxx۰ و قارن درستی حسن کیاده کد ملی: xxxxxxxxx۳ و مهدی فراست کیش کد ملی: xxxxxxxxx۱ و الهام هوشمند کد ملی: xxxxxxxxx۶ و درو خاچاطور موسیانس موجمباری کد ملی: xxxxxxxxx۶ و اسد خلیلی فرد کد ملی: xxxxxxxxx۴ و شیما جلیلی کد ملی: xxxxxxxxx۳ و علیرضا وفائی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و مهشاد برزوئی کد ملی: xxxxxxxxx۴ و محمد ایبک آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۷ و محسن ملکی کد ملی: xxxxxxxxx۵ و رضا فرج پور کد ملی: xxxxxxxxx۲ و حسن خدامرادی کد ملی: xxxxxxxxx۹ و هاشم دوزبخشان کد ملی: xxxxxxxxx۳ و مجید فلاح نیا کد ملی: xxxxxxxxx۲ و کیارش یوسفی کد ملی: xxxxxxxxx۱ و فرید راک جاه کد ملی: xxxxxxxxx۱ و محمد کیخا کد ملی: xxxxxxxxx۸ و یاسر سیاری آرانی کد ملی: xxxxxxxxx۲ و نازنین نبوی کد ملی: xxxxxxxxx۶ و علیرضا ملاپور کد ملی: xxxxxxxxx۹ و محمد مهدی حسابی کد ملی: xxxxxxxxx۳ و امید بزرگ حداد کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد هاشم مسیحا کد ملی: xxxxxxxxx۱ و اکبر امینی امام کد ملی: xxxxxxxxx۷ همگی عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454591
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شایان گستر نوید با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۰۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۵۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل اتخاذ شد:
سید علیرضا کمالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
نوید قیدر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
حسین مظاهری کلهرودی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
عباس هوشیاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
سعید صداقتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
سید حبیب اله مجتهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
امیر عباس موسوی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
هاله پروین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
امیر فتوحی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
اسلام ابراهیم نتاج جلو دار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
محمد پرپنچی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
هانا غلامرضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
فاطمه رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
اردشیر شکوری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
مهرشاد مشکاتیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
محمد مهدی جنگی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
سید محمد نخبه به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
مسعود نظام شهیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
احسان رحیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
محمد هاشم مسیحا کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
اکبر امینی امام به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454613
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۹۷۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۸۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بمدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
سید محمود حشمت دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء و سید علیرضا کمالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شریک و کورش کمالی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خارج از شرکا و سید محمد کاظم کمالی کد ملی xxxxxxxxx۳ شریک و فریبا دستمالچی کد ملی xxxxxxxxx۲ شریک و عزیز اله واحد کد ملی xxxxxxxxx۹ و پرویز ایزد گشسب کد ملی xxxxxxxxx۱ و سمیرا اصغری کد ملی xxxxxxxxx۶ و رسول محسنی سربندی کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا نوروز شاد کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد محمدی کد ملی xxxxxxxxx۸ فرهاد افشار طارمی کد ملی xxxxxxxxx۷ سید محمد جعفر سیدی کد ملی xxxxxxxxx۱ سید محمد علی فاطمی دزفولی کد ملی xxxxxxxxx۰ سید محمد کمالی کد ملی xxxxxxxxx۰ الهیار جواهری کد ملی xxxxxxxxx۰ ایرج ستوده کد ملی xxxxxxxxx۱ پانته آ بزرگ منش کد ملی xxxxxxxxx۳ شیرین قاضی کد ملی xxxxxxxxx۷ مهدی عباسی کد ملی xxxxxxxxx۲ سید حسین میر صانعی کد ملی xxxxxxxxx۵ عبدالرضا طوسی مراغی کد ملی xxxxxxxxx۶ جابر باقری کد ملی xxxxxxxxx۳ محمد حسنلو کد ملی xxxxxxxxx۴ رامین دلگشا کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد رضا کوه کن کد ملی xxxxxxxxx۳ مهدی غفاری کد ملی xxxxxxxxx۷ کامیار اهری کد ملی xxxxxxxxx۲ اکبر امینی امام کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از شرکا تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454779
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب شرکت بامسئولیت محدود شماره ثبت ۳۳۵۳۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اکبر امینی امام کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: خسرو قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از شرکا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهرک صیفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، ماکان صیفی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
ـ مهرک صیفی کد ملی xxxxxxxxx۸ (شریک و عضو و رئیس هیئت مدیره)، ماکان صیفی کد ملی xxxxxxxxx۸ (شریک و عضو و نایب رئیس هیئت مدیره)، ناصر عصاره کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) محمدرضا امینی کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مرتضی محبی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، داود وفائی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء)، فرامرز طوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، بهزاد فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین محامی آهنگران کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مجید دقیق کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) ناصر رسولی گاوگانی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رضا نیک زاد کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید کسری گل محمدی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا پور جعفری کد ملی xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شراره حریری کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی کد ملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا سراجیان طهرانی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، علیرضا حسنی باغینی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) زند حریرچی کد ملی xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، علیرضا کهندانی تفرشی کد ملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید علی مرعشی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شهریار دیانت کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رسول سعادتی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رامین باستانی اله آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سیمیندخت مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مهران بیات کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، بهرام ماهوت چی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، جواد غفاری کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، کامران ترابی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، داراب ظهرابی کد ملی xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فاطمه شاه حسینی کد ملی xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، امیرحسین اسدی مهر کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سعید توکلی کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) حمید اکبری کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) ندا سعدی کد ملی xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) پرویز صالحی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین دهقان دهنوی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، صوفیا سپه وندی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین فیضیان کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حامده آهنگری کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فریبرز پورنیا کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، انسیه گرامی کد ملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، منیره جلالی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید علیرضا مزدآور کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) وحید حافظی مشک آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حسام حماصی ملکی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) همایون جوادی کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) شیرین احمدزاده کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محمد قربانی کد ملی xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محمدرضا خادمی کد ملی xxxxxxxxx۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حسین نور محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) رونالد بغوزیان کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شادی خلف بیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) میلاد گرامی امین کد ملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مهدی اتفاقی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) علی محمد فرقدان کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) فرزین پویان فر کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احسان ملاحسن زاده خوئی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) مجتبی مظفری کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) شهاب دیباج کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) کامران سید عمادی کد ملی xxxxxxxxx۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احد شعرباف شعار کد ملی xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) وحید حاتمی کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، منوچهر کاظمی رودی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، ساجد هادی بافکر کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مصطفی عسگری کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا شریفی خراسانی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) حمیدرضا حسن لی کد ملی xxxxxxxxx۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احسان امامی فرد نائینی کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) مهدی عباسی نسب کد ملی xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) طیبه توکلی کد ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محسن عنقا کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) اکبر امینی امام کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری بامضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189264
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آرمانی رسان کاژه با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۴۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اکبر امینی امام بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشسرکه خود بمبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل اعلام میگردد:
سید احمد میرقاسمی ب ش م xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/۵۹ ریال سهم الشرکه ـ علیرضا ذوفنون ب ش م xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه ـ سید محمد میرقاسمی ب ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152559
آگهی تغییرات شرکت فرا کنترل صنعت زرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۴۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۴۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از فرا کنترل صنعت زرین با مسئولیت محدود به شرکت مهندسی آرمانی رسان کاژه با مسئولیت محدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی و اجرا پروژه های ساختمانی دکوراسیون داخلی و خارجی پروژه های سالن همایش، آمفی تئاتر و سینما (نورپردازی سیستم صدا آکوستیک) نمای ساختمان محوطه سازی فضای سبز اتوماسیون داخلی سیستم های دوربین مداربسته اعلام و اطفا حریق تاسیسات ساختمانی اعم از پایپینگ سیستم گرمایش و سرمایش استخر و سونا جکوزی سیستم های امنیتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در نمایشگاه های بین المللی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام تسهیلات بانکی ایجاد شعب. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ شریعتی پایین تر از میرداماد ک هدیه پ ۸ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علیرضا ذوفنون به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سیدمحمد میرقاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صنوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت احمد میرقاسمی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۹ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح میباشد علیرضا ذوفنون به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/۴۰ ریال، احمد میرقاسمی به کدملی xxxxxxxxx دارای xxx/xxx/۵۹ ریال، سیدمحمد میرقاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال و آقای اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۵ نفر است و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067104
آگهی تصمیمات شرکت آبادگران دیار آریا با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره ‌ ۲۰۲۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: سعید شاکر به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکاء) و سید حمید مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو و رئیس هیات مدیره و میثم قناد به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو و نایب رئیس هیات مدیره و کیوان طهماسبی دزفولی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید افشار جهانشاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حسین برخورداری به کدملی xxxxxxxxx۰ و منوچهر وزیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ (همگی عضو هیات و خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود تعیین گردیدند.

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007680
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001256
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و پیمان جمشیدی دولت آباد به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996877
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و ساختمانی پرتو سازه محسن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم ملیحه لطفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 874981
آگهی تغییرات شرکت ماشینهای پخت نوژن سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۹۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۱۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یاشار نجف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مرجان معتمدی و تارا عیوق و نوژن عیوق تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم مرجان معتمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و تارا عیوق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نوژن عیوق به سمت عضو هیئت مدیره و نوژن عیوق به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719824
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ایل آیلارسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691077
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی پادیر پالاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۰۸۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر لامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هاشم حاج میرزاعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پرویز نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مسعود حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید علیقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی فلاح پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم لاله دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد کریم آهور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کیوان سیدعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هاشم دوزبخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرید نیک جو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم لیلی آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم شعبانی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کامران الف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی مجری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی عبدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حامد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه سلمانی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود مختارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهرام افشارفر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید غیاثی قروه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمدعلی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای شرافت جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد جان آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی محمد رنجبرکرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کامبیز فرهنگ فرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مژگان بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ونائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای هادی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز جوادی پردستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سهیلا بصیری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی زارع عفیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای همایون ارشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیداحسان جعفری سپهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله عباسی جوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهران توکلی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول رسول پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمودرضا حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالفضل تبرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ملودی باختری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهران ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد مال عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جهانگیر حسن لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین مسکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی پیربیگ درویشوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا آزادمنجیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیف اله رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی اکبر اعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود مقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرید فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عدل پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ترانه اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فریده یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدمهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حیدر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای منصور سپهری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ویکتور دانیل به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ پاسداران روبروی نگارستان ششم پ۵۲ ط۵ واحد۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427497
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی پادیر پالار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر لامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هاشم حاج میرزاعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پرویز نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مسعود حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید علیقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی فلاح پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم لاله دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد کریم آهور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کیوان سیدعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هاشم دوزبخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرید نیک جو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم لیلی آریان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم شعبانی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کامران الف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی مجری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی عبدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حامد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه سلمانی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود مختارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهرام افشارفر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید غیاثی قروه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمدعلی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای شرافت جواهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد جان آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی محمد رنجبرکرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کامبیز فرهنگ فرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مژگان بریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ونائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای هادی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز جوادی پردستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سهیلا بصیری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی زارع عفیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای همایون ارشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیداحسان جعفری سپهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله عباسی جوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهران توکلی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول رسول پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمودرضا حکیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالفضل تبرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ملودی باختری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهران ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهرداد مال عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای جهانگیر حسن لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین مسکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی پیربیگ درویشوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا آزادمنجیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیف اله رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی اکبر اعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود مقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرید فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عدل پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ترانه اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فریده یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدمهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حیدر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای منصور سپهری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ویکتور دانیل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ پاسداران روبروی نگارستان ششم پ ۵۲ ط ۵ واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688745
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارسبا مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۷۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر لامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی اصغر برگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم منیرالسادات راستاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین میرطاهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن تاجرمحمدقزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جواد همافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهارک شجاع چاغروند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آرشیده دفتریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهروز حاجی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا ربیعی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن توانگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جعفر امیرفیض به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم پریسا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر رادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای پیمان منصورحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای میثم اشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جواد مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نیلوفر فراهتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیاوش مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکریم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید حسن میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای کریم خوش فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای براتعلی مشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ندا مشهدی محمدکاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نوید حسین زاده صحافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد شریفی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بختیار پوراحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدناصر فرجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا سقایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید قنبرپورممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد دهاقین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد سماوات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای دانیال عابدینی ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی معینی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم مرادیان مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد کرمانشاهچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد ریحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهرال کاشانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ادریس صدرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محبوب رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا کرمی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد میری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی قدیمی آسیابر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم ملیحه شریعت منش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای البرز شفیعی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین غلامعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ماهان محمداصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدعلی عمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اردلان تنباکوچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عباس مجدآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر مشایخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیر اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی فلاحتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بلیغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر فندرسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجتبی بوجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سعید مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نسیم ایران منش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا ارشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا نیک قدم حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محرم پاشائی هیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626770
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بی نام xxx/xxx/۱ ریالی از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ مربوطه طی گواهی بانکی شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ذیل دفاتر از حیث امضا در مورخ ۲۸/۳/۹۰ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620533
آگهی تغییرات شرکت لیان تاب با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۰۴۱۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۵۳۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱/۹۱ نیوشا قناعتی فرزند محمدحسن به کدملیxxxxxxxxx با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. احمد قناعتی به کدملیxxxxxxxxx۸ و محمدحسن قناعتی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد قناعتی به کدملیxxxxxxxxxxxx هر یک با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه تمامی خود را به ترتیب میزانxxx/xxx/xxx/۴ ریال و xxx/xxx/xxx ریال و xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردد. سرمایه شرکت عبارتست از مبلغxxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم بهxxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریال بی نام تماما پرداخت شده می باشد. مجید نصیر به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و اکبر امینی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. احمد قناعتی بسمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت مدیره و نیوشا قناعتی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780638
آگهی تغییرات شرکت لیان تاب با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۰۴۱۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۵۳۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۱/۹۱ نیوشا قناعتی فرزند محمدحسن به کدملیxxxxxxxxx با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. احمد قناعتی به کدملیxxxxxxxxx۸ و محمدحسن قناعتی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد قناعتی به کدملیxxxxxxxxxxxx هر یک با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه تمامی خود را به ترتیب میزانxxx/xxx/xxx/۴ ریال و xxx/xxx/xxx ریال و xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردد. سرمایه شرکت عبارتست از مبلغxxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم بهxxx۰ سهم xxx/xxx/۱ ریال بی‌نام تماما پرداخت شده می‌باشد. مجید نصیر به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و اکبر امینی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. احمد قناعتی بسمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت‌مدیره و نیوشا قناعتی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604173
آگهی تغییرات شرکت کاژه آرکا با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۹۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای میثم قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن نجفی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر بائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حبیب مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای میثم قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حبیب مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593436
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینیامام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد محمدییزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089028
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد محمدی یزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591972
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی ریزان دانوب بامسئولیت محدودبه‌شماره ثبت ۳۹۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم راحله صابری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی میرزائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کیوان کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هوشنگ کرکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا متین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهرداد طلائی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیررضا آرایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی اخباری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمود نوعی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مسعود طاهریون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر زارعی درمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عظیم آقارسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم راحله مردانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم سمیه السادات امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نوید گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم شعبان پورحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احسان مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود باریکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399194
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی ریزان دانوب بامسئولیت محدودبه شماره ثبت ۳۹۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راحله صابری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی میرزائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کیوان کنعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای هوشنگ کرکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا متین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهرداد طلائی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیررضا آرایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی اخباری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمود نوعی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مسعود طاهریون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر زارعی درمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عظیم آقارسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم راحله مردانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم سمیه السادات امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نوید گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم شعبان پورحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احسان مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود باریکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581368
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرشاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۲/xxx۳.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592772
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرشاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۲/xxx۳.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581294
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوری همت سهامی خاص بشماره ثبت۲۲۴۳۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: طرح تولید مشاوره نظارت فنی اجرا و پیمانکاری کلیه پروژه های تاسیسات صنعتی و کشاورزی از قبیل آبرسانی لوله کشی لوله گذاری آب و گاز و فاضلاب تولید خرید و فروش توزیع و پخش انواع لوله و اتصالات از مواد پلیمری مانند تیپ کشاورزی کار و گیت در زمینه آب و گاز و فاضلاب و تجهیزات گلخانه ای خرید و فروش واردات مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت تولید خرید و فروش انواع کودهای کشاورزی مانند زیستی شیمیایی حیوانی انسانی کمپوست گیاهی سبز به صورت مایع و جامد تولید و فرآوری تهیه و توزیع خرید و فروش انواع بذر و نشاء کشاورزی و گلخانه ای صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه امور گمرکی مجاز ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، احمد کارآمدخراسانی به کدملیxxxxxxxxx۸ و اکبر امینی امام به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امین شالچیان تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ندا فربد به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۰ امین شالچیان تبریزی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و ندا فربد بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577123
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرشاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577403
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه‌نما (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملیxxxxxxxxx۱ و سینا ایدلخانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و هاله تقوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایدا منوری به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676189
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه‌نما (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی‌امام به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملیxxxxxxxxx۱ و سینا ایدلخانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و هاله تقوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایدا منوری به کدملیxxxxxxxxx۹. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578877
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ــ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای سید مسیح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره, آقای سید مسیح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند:
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523286

آگهی تغییرات شرکت آوا دیاموند
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای علیرضا دبیرمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456814

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله صابری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین محامی آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا نیک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود مشهدبان جمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهاء الدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهرام ماهوت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید وحید اجاق کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید کسری گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نیما شایگان مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدعلی الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پیام سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا کریمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرزاد عابدین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد پوراکرمی ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر رسولی گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم راحله صابری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین محامی آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا نیک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود مشهدبان جمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهاء الدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام ماهوت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید وحید اجاق کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید کسری گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما شایگان مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیام سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا کریمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد عابدین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد پوراکرمی ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر رسولی گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۱۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940814
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خود چسب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۷۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۵ و ۴۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. حسن ثابتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اکبر امینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشنگ سمیعی‌زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مرتضی شمسایی‌زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی‌اصغر سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۲ و منصوره سمیعی‌زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شهره سمیعی‌زفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۰ منصوره سمیعی‌زفرقندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شهره سمیعی‌زفرقندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، هوشنگ سمیعی‌زفرقندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884066
آگهی تأسیس شرکت آوا دیاموند با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۱/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۱/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی ا زو به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترخیص کالا حق‌العمل‌کاری ایجاد شعب.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران سهروردی شمالی خ خرمشهر پ۳۶ ط۲ واحد۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علیرضا دبیرمنش به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳‌ـ ۵‌ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ‌‌ سفته‌‌ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660071
آگهی تأسیس شرکت عصاره دانه‌های پارس تیراژه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: روغن‌کشی از دانه‌های گیاهی شامل سویا ذرت آفتابگردان پالم استحصال روغن خام و تصفیه روغن خام و تبدیل به روغن خوراکی و صنعتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی اخذ وام و ستهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب و بطور کلی هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی در ارتباط با موضوع شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ رسالت مجیدیه جنوبی استاد حسن بنا جنوبی کوچه مقیسه پ ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۴/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه مجیدیه پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سیامک خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حسین شابه‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سعید نایب‌الصدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حسین فلسفی‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای سعید نایب‌الصدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای حبیب‌اله سلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366897
آگهی تأسیس شرکت عصاره دانه‌های پارس تیراژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: روغن کشی از دانه‌های گیاهی شامل سویا ذرت آفتابگردان پالم استحصال روغن خام و تصفیه روغن خام و تبدیل به روغن خوراکی و صنعتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و ستهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب و بطور کلی هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی در ارتباط با موضوع شرکت باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ رسالت مجیدیه جنوبی استاد حسن بنا جنوبی کوچه مقیسه پ ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۴/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه مجیدیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیامک خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حسین شابه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سعید نایب الصدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسین فلسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای سعید نایب الصدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای حبیب اله سلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9832914
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای سلیم مصدق به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۰۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم نوشین معماریان تا تاریخ۱۶/۰۶/xxx۱.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم نوشین معماریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی‌ و نامه‌هادی عادی و اداری به امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۷/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251747
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سلیم مصدق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم نوشین معماریان تا تاریخ ۱۶/۰۶/xxx۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نوشین معماریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و نامه هادی عادی و اداری به امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021492
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اکبر امینی امام به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود نامورجانکبر به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عیسی محدث مجتهدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی طلایه حسینی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مریم محدث مجتهدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ عیسی محدث مجتهدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم محدث مجتهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940454
آگهی تغییرات شرکت پل تاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اکرم عبدالمحمدی‌کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ابوالفضل وفائی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۰/۹/xxx۹

در تاریخ۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676950
آگهی تغییرات شرکت زرین طبخ پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۷۲۲۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۳۰۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اسکندر شمالی ک حمید پ ۱۶ (قدیم) و ۱۲ (جدید) ط ۴ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به شماره‌شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۶/۶/xxx۷ فرزند علی‌اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اکبر امینی‌امام و خانم ایران ریاضتی‌کشه و آقای شاهین ریاضتی‌کشه.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای اکبر امینی‌امام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ایران ریاضتی‌کشه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای شاهین ریاضتی‌کشه بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شاهین ریاضتی‌کشه بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746221
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوری همت سهامی خاص بشماره ثبت۲۲۴۳۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: طرح تولید مشاوره نظارت فنی اجرا و پیمانکاری کلیه پروژه‌های تاسیسات صنعتی و کشاورزی از قبیل آبرسانی لوله‌کشی لوله‌گذاری آب و گاز و فاضلاب تولید خرید و فروش توزیع و پخش انواع لوله و اتصالات از مواد پلیمری مانند تیپ کشاورزی کار و گیت در زمینه آب و گاز و فاضلاب و تجهیزات گلخانه‌ای خرید و فروش واردات مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت تولید خرید و فروش انواع کودهای کشاورزی مانند زیستی شیمیایی حیوانی انسانی کمپوست گیاهی سبز به صورت مایع و جامد تولید و فرآوری تهیه و توزیع خرید و فروش انواع بذر و نشاء کشاورزی و گلخانه‌ای صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه امور گمرکی مجاز ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، احمد کارآمدخراسانی به کدملیxxxxxxxxx۸ و اکبر امینی‌امام به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امین شالچیان‌تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۲ و ندا فربد به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت‌‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۰ امین شالچیان‌تبریزی بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و ندا فربد بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759322
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ایل آیلار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936981
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ــ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به سی‌ هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, آقای سید مسیح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره, آقای سید مسیح شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ آقای بهزاد محمدی‌یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند:

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041040
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی‌امام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بی‌نام xxx/xxx/۱ ریالی از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ مربوطه طی گواهی بانکی شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ذیل دفاتر از حیث امضا در مورخ ۲۸/۳/۹۰ تکمیل امضا گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117792
آگهی تغییرات شرکت خدمات کارگزاری بار هوایی تهران آسمان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۰۰۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی، ‌آقای مسعود نامور‌جانکبر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۲/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا دبیرمنش به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم لیلا مصطفوی‌استرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۳/۲/xxx۲.

در‌ تاریخ۲۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140921
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات امین شیمی پاسارگادبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۴۹۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدرضا فیروزصمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای هادی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ ۱ـ آقای بهزاد محمدی‌یزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171862
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پتروشیمی آریا طارم زنجان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۹۶۹۰۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ریال منقسم به سی هزار سهمxxx/xxx/۱ریالی که تعداد سی هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای هادی کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، اقای پرویز شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای پرویز شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

۵ـ۱ـ خانم فرح رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در‌ تاریخ۲۵/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11255177
آگهی تغییرات شرکت ماشینهای پخت نوژن سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۹۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۱۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یاشار نجف‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم مرجان معتمدی‌ و تارا عیوق و نوژن عیوق تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم مرجان معتمدی‌ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و تارا عیوق به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و نوژن عیوق به سمت عضو هیئت‌مدیره و نوژن عیوق به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328026
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌‌العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرشاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳.

در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373417
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۳۵۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم راحله صابری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدحسین محامی‌آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا نیک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود مشهدبان‌جمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهاء‌الدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهرام ماهوت‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید وحید اجاق‌کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید کسری‌گل‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نیما شایگان‌مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه ساریخانی‌قلعه‌باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدعلی الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهرداد خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پیام سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نوید علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا کریمان‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرزاد عابدین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد پوراکرمی‌ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر رسولی‌گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم مهرک صیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم راحله صابری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین محامی‌آهنگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا نیک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود مشهدبان‌جمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای داود وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهاء‌الدین صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهرام ماهوت‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کورش رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کورش صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید وحید اجاق‌کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید کسری‌گل‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نیما شایگان‌مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فاطمه ساریخانی‌قلعه‌باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر عصاره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیام سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نوید علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم شراره حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا کریمان‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرزاد عابدین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد پوراکرمی‌ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید دقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر رسولی‌گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نوید علی‌اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۱۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480636
آگهی تغییرات شرکت کاژه آرکا با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۹۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای میثم قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن نجفی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر بائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حبیب‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای میثم قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محسن نجفی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر بائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حبیب‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587354
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارس با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۷۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر لامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی‌اصغر برگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم منیرالسادات راستاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین میرطاهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن تاجرمحمدقزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جواد همافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بهارک شجاع‌چاغروند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آرشیده دفتریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهروز حاجی‌قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا ربیعی‌ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن توانگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جعفر امیرفیض به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم پریسا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر رادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای پیمان منصورحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای میثم اشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جواد مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نیلوفر فراهتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیاوش مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکریم جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ولی‌‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید حسن میرافضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای کریم خوش‌فطرت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای براتعلی مشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ندا مشهدی‌محمدکاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نوید حسین‌زاده‌صحافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم حق‌شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد شریفی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بختیار پوراحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدناصر فرجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا سقایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید قنبرپورممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد دهاقین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد سماوات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای دانیال عابدینی‌ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی معینی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم مرادیان‌مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد کرمانشاهچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد ریحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهرال کاشانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ادریس صدرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محبوب رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا کرمی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد میری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی قدیمی‌آسیابر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم ملیحه شریعت‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای البرز شفیعی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین غلامعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ماهان محمداصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدعلی عمیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اردلان تنباکوچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عباس مجدآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر مشایخ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیر اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی فلاحتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ناهید بلیغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر فندرسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجتبی بوجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سعید مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نسیم ایران‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا ارشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا نیک‌قدم‌حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محرم پاشائی‌هیر به شماره ملی xxxxxxxxx۲.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625657
آگهی تأسیس شرکت لوله و اتصالات پلی پارس ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود:

۱ـ موضوع شرکت:

طرح اجراء نظارت فنی احداث و ساخت خطوط تولید پیمانکاری تعمیر نصب و نگهداری و تولید انواع لوله و اتصالات از مواد پلاستیکی پلی پیروپیلن پلی اتیلن و سایر مواد مورد استفاده این صنعت در سایزها و ابعاد و متراژ مورد استفاده در صنعت تأسیسات پروژه‌های خطوط آب‌رسانی برای مصارف کشاورزی گلخانه شرب صنعتی خطوط فاضلاب برق و گاز لوله‌گذاری نگهداری فنی تعمیرات و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به این صنعت به صورت پیشرفته با دانش نوین و سنتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان فتحی شقاقی بین میدان سلماس و خیابان کاج پلاک xxx طبقه ۳ واحد ۹ـ کد پستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به یک‌هزار سهم xxx.xxx ریالی که تعداد یک‌هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۴/۸/xxx۹ نزد بانک صادرات شعبه میدان هدایت پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مرتضی ماویز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای امین شالچیان تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای فرهاد کیهان‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حسن شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به‌طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای مسعود نامور جانکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ ۸ ـ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652096
آگهی تغییرات شرکت درمان گستر ایرانیان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۲۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۶۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۵/۹۰ و ۵/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهناز معصومی فرزند احمد به ش ش xxx ص از تهران به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. پانیذ زاهدی فرزند ایرج به ش ش xxx ص از شمیران به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. پژمان فیضی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آرشام فیضی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. فروزان گردیده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محل شرکت به نشانی تهران ـ خ ولیعصر ـ بالاتر از میرداماد ـ خ ناصری ـ پ ۸۱ ـ ط اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۳۰ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. پژمان فیضی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و فروزان گردیده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهناز معصومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و پانیذ زاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اکبر امینی‌امام به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود نامورجانکبر به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ فروزان گردیده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهناز معصومی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پژمان فیضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728634
آگهی تصمیمات شرکت بدیع کالای شرق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۶۲۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۸۶۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و اکبر امینی‌امام به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984703
آگهی تغییرات شرکت آوا دیاموند با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر امینی‌امام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای علیرضا دبیرمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات