نفیسه تنها

خانم نفیسه تنها

کد ملی 006467xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های نفیسه تنها

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نفیسه تنها دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14687165
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قاسم ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نفیسه تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشدو مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535344
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. خانم نفیسه تنها به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علی مشهدی محمد به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یکسال باقی مانده انتخاب گردید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681005
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی پرابلم با مسئولیت محدود بشماره ثبت۲۶۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۰۶۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. میثم تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. محمدحسین تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. نفیسه تنها به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. فاطمه جهرمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795470
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی پرابلم با مسئولیت محدود بشماره ثبت۲۶۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۰۶۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. میثم تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. محمدحسین تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. نفیسه تنها به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. فاطمه جهرمی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات