بابک محمودی درویشانی

آقای بابک محمودی درویشانی

کد ملی 006426xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های بابک محمودی درویشانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بابک محمودی درویشانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14252964
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ طی حکم شماره xxx۹ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. وآقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۹/۹۷,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمد تقی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۹/۵/xxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. وآقای امیر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی حکم شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. انتخاب گردیدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480847
آگهی تغییرات شرکت سرور پرواز زائر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۵ و بموجب نامه شماره xxx۷/۱۷/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ سازمان حج وزیارت و نامه شماره xxx۲ , xxx , xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نامه شماره xxx۱ مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک محمودی درویشانی فرزند شاپور به ش ش xxx۱ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم آزیتا محمودی درویشانی فرزند شاپور به ش ش xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم ساناز محمودی درویشانی فرزند شاپور به ش ش xxx۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم الهام صفوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال خانم آزیتا محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم ساناز محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480859
آگهی تغییرات شرکت سرور پرواز زائر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۵ و بموجب نامه شماره xxx۷/۱۷/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ سازمان حج وزیارت و نامه شماره xxx۲ , xxx , xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نامه شماره xxx۱ مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم الهام صفوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه: خانم آزیتا محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم ساناز محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480869
آگهی تغییرات شرکت بلیط پرواز طلایی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۵ و بموجب نامه شماره xxx۷/۱۷/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ سازمان حج وزیارت و نامه شماره xxx۲ , xxx , xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نامه شماره xxx۱ مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم آزیتا محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات