طاهره سادات رضوی مهر

طاهره سادات رضوی مهر

کد ملی 006407xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های طاهره سادات رضوی مهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که طاهره سادات رضوی مهر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14132253
آگهی تغییرات شرکت ارس کیهان برق آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۷۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس.آ به ش.فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش.فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش.فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ودات گولن به ش. فراگیر xxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118545
آگهی تغییرات شرکت پردیس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم طاهره سادات رضوی مهر به ش.م xxxxxxxxx به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. آدرس محل تصفیه تهران ـ خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118556
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا برق الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وطاهره سادات رضوی مهر به ش.م xxxxxxxxx به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ـ خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089680
آگهی تغییرات شرکت ستاره یاقوت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۴۸ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071400
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی دنا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شعبانی به ش. ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033092
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرمیا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کورای مسجی به ش. فراگیر xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976638
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی کادوس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش. فراگیر xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم آرزو عصار به ش. ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وخانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993551
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آروین برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز حکیم فعال به ش. ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943944
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آذر برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر ملی xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر ملی xxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943993
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا برق الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اوزگور اسما به ش. فراگیر xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929242
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آتی صنعت پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۰۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۲ با نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به شماره فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۰ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرت کارگوزیان به شماره فراگیر xxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929938
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی سیوان برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش. فراگیر xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ساناز نادری به ش. ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929945
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرون برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.: شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به ش فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به ش فراگیر xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان تورهان به ش فراگیر xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم‌ها ماندانا بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930012
آگهی تغییرات شرکت ستاره یاقوت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گونی توریزم آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به ش. فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اگه مادنجیلیک صناعی تیجارت آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسل هواچیلیک توریزم و تیجارت آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای بهروز حکیم فعال به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930177
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی کارگر به ش. ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916338
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آینده برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اورهان سیلان به ش. فراگیر xxxxxx۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916363
آگهی تغییرات شرکت پردیس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب و تعیین سمت شدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898868
آگهی تغییرات شرکت پیشرو برق آمیتیس جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۰۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان تراب نژاد به ش. ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792384
آگهی تصمیمات شرکت توانیر پردیس گستر ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تحت شماره xxx۲/ ث ۹۶ و xxx۳/ ث ۹۶ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. شرکت انرژی بین المللی یونیت به شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به کد ملی فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دالا اینوستمنت ای. او. اودی به شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۳ به نمایندگی اوزگور سائیم دوندار به کد ملی فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ودات گولن به کد ملی فراگیر xxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء به مدت دو سال انتخاب شدند. ماندانا بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چکها، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724937
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آرزو عصار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724946
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689020
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ازکورسائیم دوندار به کد فراگیر xxxxxx۷۰ به نمایندگی از شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به کد فراگیر xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی تولگا آلتونداس به کد فراگیر xxxxxx۹۲ به نمایندگی از شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به کد فراگیر xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرزو عصار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652681
آگهی تغییرات شرکت تجهیز الکترونیک ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585125
آگهی تغییرات شرکت ستاره یاقوت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز حکیم فعال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت گونی توریزم آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور با شماره فراگیر ملی xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اگه مانجیلیک صناعی تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسل هواچیلیک توریزم و تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی (منتهی به سال xxx۶ میلادی) بتصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585132
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آذر برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید. ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و طاهره سادات رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به کد فراگیر xxxxxxxxx۲ با نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم به کد فراگیر xxxxxxxxx۰ با نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آلتان اوزتاش به ش. فراگیر xxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585146
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آتی صنعت پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۰۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرت کارگوزیان به ش. فراگیر xxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578570
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی دنا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ودات گولن به ش. فراگیر xxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578582
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرمیا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اوزتورک به ش. فراگیر xxxxxx۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578590
آگهی تغییرات شرکت پیشرو برق آمیتیس جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۰۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی (۱۰/۱۰/۹۴ شمسی) به تصویب رسید. - خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای اوزگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره ثبت xxxxxx و ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578606
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آروین برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ظفر باسکایا به ش. فراگیر xxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571554
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آینده برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به شماره فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اورهان سیلان به شماره فراگیر xxxxxx۲۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571564
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی کادوس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ میلادی به تصویب رسید. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای کورای مسجی به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیورسال ینه لنه بیلیر انرژی یاتیریملاری آنونیم ش به شماره فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای آلپ تانری اور به شماره فراگیر xxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کورای مسجی به شماره فراگیر xxxxxxxxx (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919117
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره یاقوت سپهر درتاریخ ۲۹/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، توسعه، طراحی، مدیریت، اجرا و نظارت بر انواع پروژه‌های رفاهی و تفریحی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و شعبه داخلی و خارجی. اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و قبول سفارشات و انجام خدمات مربوط به آن. خدمات برای کار و خلاقیت جهت رفاه نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. تقویت و توانمندسازی جهت همکاری عمومی. تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور. تاسیس کارخانه و ایجاد شعب در سراسر کشور. تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت. ارائه خدمات مشاوره‌ای و واسطه‌ای جهت معرفی شرکتهای داخلی و خارجی به یکدیگر و همکاری جهت تسهیل امور مربوط به انعقاد قراردادهای مربوط به کلیه فعالیتهای تجاری. اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت در سمینارها و همایش‌ها (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۴۸ طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره م ف xxx۲ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای آلپ تانری آور با شماره فراگیر ملی xxxxxx۵۶ به نمایندگی از شرکت گونی توریزم آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی تولگا آلتونداش با شماره فراگیر ملی xxxxxx۹۲ به نمایندگی از شرکت اگه مانجیلیک صناعی تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اوزکور سائیم دوندار با شماره فراگیر ملی xxxxxx۷۰ به نمایندگی از شرکت آسل هواجیلیک توریزم و تیجارت آنونیم شرکتی با شناسه فراگیر ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ساناز نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896127
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آروین برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به شماره فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به شماره فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به شماره فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ظفر باسکایا به شماره فراگیر xxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883513
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا برق الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ وبرابر مجوز شماره د/م/ xxx ۲۹/۳/۹۵ از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای اوزکور سائیم دوندار به شماره گذرنامه xxxxxx۵۱ و کد فراگیر xxxxxx۷۰ و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ ش به شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به شماره گذرنامه xxxxxx۵۶ و شماره ملی فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883560
آگهی تغییرات شرکت ارس کیهان برق آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ وبرابر مجوز شماره د/م/ xxx - ۲۹/۳/۹۵ از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای اوزگور سائیم دوندار به شماره گذرنامه xxxxxx۵۱ و کدفراگیر xxxxxx۷۰ و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ ش به شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی مصطفی تولگا آلتونداس به شماره گذرنامه xxxxxx۵۶ و شماره ملی فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم ظاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883569
آگهی تغییرات شرکت پردیس برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ وبرابر مجوز شماره د/م/ xxx ۲۹/۳/۹۵ از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای اوزکور سائیم دوندار به شماره گذرنامه xxxxxx۵۱ و کد فراگیر xxxxxx۷۰ و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ ش به شماره ملی فراگیر xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی مصطفی تولکا آلتونداس به شماره گذرنامه xxxxxx۵۶ و شماره ملی فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883787
آگهی تغییرات شرکت تولیدات انرژی آرمیا برق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به ش. فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگورسائیم دوندار به ش. فراگیر xxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به ش. فراگیر xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به ش. فراگیر xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اوزتورک به ش. فراگیر xxxxxx۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدات انرژی قصر شیرین ایرانیان درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس و احداث نیروگاه مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی ساختمانی و ابنیه نقشه برداری راه سازی پل سازی سد سازی تونل سازی جدول سازی حفاری و خاکبرداری. بازرگانی داخلی و خارجی واردات و صادرات خرید و فروش تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی بازریابی و غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مای و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعم از دولتی و خصوصی اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۴۸ طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره م ف xxx۱ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. یونیت اینترنشنال انرژی آ. ش به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای مصطفی تولگا آلتونداش به کد فراگیر ملی xxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت یونیورسال انرژی اس. آ به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای ازگور سائیم دوندار به کد فراگیر ملی xxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ماندانا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: طاهره سادات رضوی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آرزو عصار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درجآگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات