سعید سمیعی

آقای سعید سمیعی

کد ملی 006341xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های سعید سمیعی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید سمیعی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14608353
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با عنایت به نامه شرکت توسعه معادن روی ایران وبر اساس تفویض اختیار شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران آقای سعید سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مذکور در مدت باقی مانده جایگزین آقای مهدی موحدنیا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات