عباس عطایی شریف

عباس عطایی شریف

کد ملی 006249xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های عباس عطایی شریف

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباس عطایی شریف دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772065
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هدایت صمدی انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای آقای عباس عطایی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14694358
آگهی تغییرات شرکت گام الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان امیرحسین سعیدی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم مقدس زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهه عصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و گردیدند . ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت . حق امضاء کلیه اوراق و اسنادتعهدآور ازقبیل ( چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی ) باامضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643012
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . علیرضا افاضل به کد ملی xxxxxxxxx۶ و عباس عطایی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۴ و ندا علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485321
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای همایون نبئی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد علی علی پور یزدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا سجادی مانیزانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس عطایی شریف با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای طهماسب علی بخشی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضاء معاونت مالی و اداری شرکت آقای محسن حبیب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود : ۱ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث . ۲ تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . ۳ تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها . ۴ تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش . ۵ استخدام و عزل کارمندان ، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره . ۶ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب . ۷ تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها ، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی . ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، استمهال ، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره . ۹ اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید ، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره . ۱۰ انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۱۱ انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها ، پاداش‌ها ، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره . ۱۲ خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت . ۱۳ تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر ، ولو کرارا . ۱۴ افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره . ۱۵ بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال . ۱۶ اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره . ۱۷ تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره . ۱۸ امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873096
آگهی تغییرات شرکت گام الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان امیرحسین سعیدی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، رئیس و محمدابراهیم مقدس زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم الهه عصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیات مدیره بعنوان اعضاءهیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. حق امضاء کلیه اوراق و اسنادتعهدآور ازقبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) باامضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افاضل با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقای عباس عطائی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ندا علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیران تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور و کلیه چک، بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای علیرضا افاضل مدیر اجرایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363198
آگهی انحلال شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ شرکت منحل واعضاء هیات تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خانم ندا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت به آدرس تهران، حکیمیه، انتهای بلوار شهید عباسپور، میدان چمن آرا، نبش کوچه مبین علی، پلاک ۲۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360824
آگهی تغییرات شرکت گام الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و عباس عطائی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341141
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون نبئی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. فرهاد رمضان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. علیرضا سجادی مانیزانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. عباس عطایی شریف با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. رضا نوید برق با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی شرکت آقای محسن حبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث. تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها. تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش. استخدام و عزل کارمندان، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب. تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، استمهال، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها، پاداش‌ها، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر، ولو کرارا. افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره. بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال. اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره. تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره. - امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده حقوقی شرکت گسترش پایاصنعت سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ جایگزین آقای ایرج زمانی فرد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو موظف و به سمت رییس هیات مدیره عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو غیرموظف و به سمت نایب رییس هیات مدیره علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو موظف و به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آقایان محمدباقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای علیرضا افاضل «مدیرعامل» و یکی از نمایندگان اعضاء حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، محمدباقر رحمانی، عباس عطایی شریف، یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. درغیاب مدیرعامل، اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفراز اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190681
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس عطائی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای حیدر شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , و آقای عبدالعلی براتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666001
آگهی تغییرات در شرکت زمزم شرق تهرانسهامی‌ خاص به شماره ثبت۲۶۸۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۵۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیروس درویشی متولی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عباس عطائی شریف به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس مهدیانی به ک مxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته ها و قراردادها با مدیرعامل و حداقل یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607787
آگهی تصمیمات شرکت زمزم شرق تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۵۷۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ عباس عطائی‎شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیروس درویشی‎متولی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس مهدیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و حداقل یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مجتبی اسماعیل‎زاده با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۴ بند ۳ شرح صورتجلسه توسط هیئت‎مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889440
آگهی تغییرات در شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بختیاری‌کشکجانی به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و عباس عطائی‌شریف به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039859
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای عباس عطائی‎شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیات‎مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103454
آگهی تغییرات در شرکت زمزم شرق تهران سهامی‌ خاص به شماره ثبت۲۶۸۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۵۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیروس درویشی‌متولی به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس عطائی‌شریف به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس مهدیانی به ک‌مxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و قراردادها با مدیرعامل و حداقل یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات