نیره ابراهیمی نائینی

خانم نیره ابراهیمی نائینی

کد ملی 006198xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های نیره ابراهیمی نائینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نیره ابراهیمی نائینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766530
آگهی تصمیمات شرکت تیسا کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۸ تصمیات ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ آقای عبدالرضا امینائی چترودی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آ. س. پ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی ذوالفقاریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان غدیر به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم نیره ابراهیمی نائینی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری صرفاً با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766999
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹تهران به نمایندگی محمد حسن عرفانیان آسیایی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره،شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ تهران به نمایندگی نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671278
آگهی تغییرات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. نیره ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حامد پژوم به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمدرضا حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس به شماره ثبت xxx۵۳ به نمایندگی سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک ـ سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190466
آگهی تغییرات شرکت ایمن طب سینا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۰۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۱ به تصویب رسید.
آقای حامد پژوم به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم نیره ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
ـ آقای جهانبخش خدادوستان شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ خانم فاطمه یوسف نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای سید نورالدین اعتمادالاسلامی بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181839
آگهی تغییرات شرکت فولاد پارس آرین نیزار سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۵/۹۲ که در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تهران با نمایندگی آقای محمد رضا حسینیان کد ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس، شرکت مهندسی فن گستر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و آقای محمود محمودی کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه امضای اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد و یا با امضای اعضای هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات