حمید رضا نیکخواه

آقای حمید رضا نیکخواه

کد ملی 006137xxxx
گراف ارتباطات
37
شرکت‌ها
91
آگهی‌ها

شرکت های حمید رضا نیکخواه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمید رضا نیکخواه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی
عضو هییت مدیره
راستین تجارت پارس
راستین تجارت پارس
بازرس علی‌البدل
پارس آفاق رستاک
پارس آفاق رستاک
بازرس علی‌البدل
پاریز نوا
پاریز نوا
بازرس علی‌البدل
آویژه سگال
آویژه سگال
بازرس علی‌البدل
فن نیرو
فن نیرو
بازرس اصلی
برج اذین نیک
برج اذین نیک
بازرس علی‌البدل
رویش سبز تهران
رویش سبز تهران
بازرس علی‌البدل
خدماتی هل کار کریمان
خدماتی هل کار کریمان
به رسان دارو
به رسان دارو
بازرس علی‌البدل
ابر تجارت کهکشان
ابر تجارت کهکشان
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی زاگرس درخشان
صنایع تولیدی زاگرس درخشان
بازرس علی‌البدل
رایکا آلتون تسمه
رایکا آلتون تسمه
بازرس علی‌البدل
مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
بازرس علی‌البدل
حفاری ایراندشت کاشان
حفاری ایراندشت کاشان
بازرس علی‌البدل
بازار یابان ایرانیان زمین
بازار یابان ایرانیان زمین
بازرس علی‌البدل
روبرته سیرجان
روبرته سیرجان
بازرس اصلی
صنایع بازیابی فلزات رنگین
صنایع بازیابی فلزات رنگین
بازرس علی‌البدل
ستایشگران سبز پارس
ستایشگران سبز پارس
بازرس علی‌البدل
ساپکار
ساپکار
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
کیان خودرو سهند
کیان خودرو سهند
بازرس علی‌البدل
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
پارس ارزش آفرین
پارس ارزش آفرین
بازرس علی‌البدل
گرگین ترابر سیستان
گرگین ترابر سیستان
کارگزاری نهایت نگر
کارگزاری نهایت نگر
بازرس علی‌البدل
کبودان شیمی زرین
کبودان شیمی زرین
بازرس علی‌البدل
صنایع رنگسازی پارس اشن
صنایع رنگسازی پارس اشن
بازرس اصلی
مطالعات مواد معدنی زرآزما
مطالعات مواد معدنی زرآزما
بازرس اصلی
فولاد کاران خراسان جنوبی
فولاد کاران خراسان جنوبی
تولیدی و بازرگانی آسیالنت
تولیدی و بازرگانی آسیالنت
بازرگانی عطر اتحاد پایتخت
بازرگانی عطر اتحاد پایتخت
دارو سلامت فارمد
دارو سلامت فارمد
بازرس اصلی
راهکارهای جامع ارشن
راهکارهای جامع ارشن
مهندسی سامان دژ سبز
مهندسی سامان دژ سبز
بازرس اصلی
فرآورده های دارویی نو ترکیب
فرآورده های دارویی نو ترکیب
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14944704
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی 10480010210
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی 10103564803به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی 0061373461بسمت بازرس اصلی و آقای احمد کسائیان به شماره ملی 0069399492بسمت بازرس علی البدل برای مدت1سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشارابرار برای درج آگهی های قانونی واطلاعیه های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش980921967979470  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755844
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دارویی نو ترکیب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۹۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337692
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سامان دژ سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۱۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حمید رادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد صفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سپیده رادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبتxxx۹۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر بهره آور فروغ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822317
آگهی تغییرات شرکت راهکارهای جامع ارشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۷۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی حمید رضا نیکخواه به کدم xxxxxxxxx۱ و اقای پویا کاظم پور یگانه کدم xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781719
آگهی تغییرات شرکت دارو سلامت فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجاسم محسن البنا xxxxxx۴۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدطالب قاسم جبر xxxxxx۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم جنان درخشان xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شوشتری زاده xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۹۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اسدی اصیل به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662341
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان وصورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای احمد کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارابراربرای درج آگهی‌های قانونی واطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623981
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عطر اتحاد پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۸۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد قویدل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا قویدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرجان غلامعلیئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سعید فرشباف ماهری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102268
آگهی تغییرات شرکت گرگین ترابر سیستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ که مدارک طی شماره xxx۷۸/۶۱ مورخ ۳/۸/xxx۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حساب داران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای اقبال نارویی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۲. اظهارنامه و صورتهای مالی xxx۴ تصویب گردید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065732
آگهی تغییرات حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهین ترکمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مرتضی فلاح موحدبه شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند. آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هیات مدیره موسسه به چهار نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای نادر بسنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای شاهین ترکمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره وآقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای مرتضی فلاح موحد با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر بسنده با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای شاهین ترکمندی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045110
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان وصورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشارابراربرای درج آگهی‌های قانونی واطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018615
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آسیالنت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه شماره ملی. xxxxxxxxx و آقای حمید محمدی شماره ملی. xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925230
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی (به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخو به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و خانم مهدیه توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889875
آگهی تغییرات شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شکوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهرام اجاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مرتضی مومن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی حمیدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای فرهاد مرادی قشلاق جوب با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438726
آگهی تغییرات شرکت ساپكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۶۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید زهدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم فاطمه زهدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم نرگس زهدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به مدیریت آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد فراقی قراملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310988
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه،صورت حساب سودوزیان وصورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳بنمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه بشماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای احمد کسائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشارابراربرای درج آگهیهای قانونی واطلاعیه های رسمی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12231787
آگهی تغییرات شرکت رویش سبز تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۷۳۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پرویز مزیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن حسینخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات روزمره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163627
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وبهبودسیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل وآقای احمد کسائیان بشماره ملیxxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104685
آگهی تغییرات شرکت گرگین ترابر سیستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای اقبال ناروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080804
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ ء به تصویب رسید موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721880
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۷۴۵۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای شمس الدین سادات تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل شرکت. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت اعم از چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719608
آگهی تغییرات شرکت حفاری ایراندشت کاشان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۲۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیرت مفاهیم حساب جامع شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675025
آگهی تغییرات شرکت گرگین ترابر سیستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ که مدارک طی شماره xxx۰۷/۶۱مورخ ۲۶/۷/xxx۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حساب داران رسمی) به شماره ثبت xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای اقبال نارویی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال(xxx۳) انتخاب گردید. ۲. پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس اظهارنامه و صورتهای مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655667
آگهی تغییرات شرکت ساپکار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۶۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بازرسان با رعایت ماده xxx قانون تجارت به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به مدیریت حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس و حسابرس قانونی و محمدفراقی قراملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ ـ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار عصر آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512513
آگهی تغییرات شرکت رویش سبز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود کریمی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کریمی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مسلمی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسن حسینخانی xxxxxxxxx۲ و پرویز مزیدآبادی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات روزمره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و بهبود سیتمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460171
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نادر بسنده کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال xxx/xxx/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد:
نادر بسنده کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/۲ ریال ـ مرتضی فلاح موحد کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۵ ریال ـ حمیدرضا نیکخواه کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۵ ریال.
تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل موسسه به آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از خیابان اسفندیار، کوچه شهید علی انصاری، پلاک ۳۲، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
حمیدرضا نیکخواه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی فلاح موحد کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر بسنده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418942
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۴۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا نیکخواه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
صورتهای مالی سالی xxx۱ بتصویب رسید.
آقای حسین مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای اکبر مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسین مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد رضا مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علیرضا مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314529
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید کاظمی با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در نتیجه اسامی شرکا به شرح ذیل میباشد: مرتضی فلاح موحد به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/۵ ریال و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۵ ریال
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246783
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200555
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184357
آگهی تغییرات موسسه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به شماره ثبت۷۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت عامل به مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای شفیع آقامحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت عامل آقای محمدجواد لسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت امنا و آقای جمشید مدرس سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه دار و عضو هیئت عامل تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و خزانه دار به همراه مهر مرکز معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133608
آگهی تغییرات شرکت کیان خودرو سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۸۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرارسلان امیرسلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فاطمه امیرسلیمانی مازندرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خلیلی شنگل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128366
آگهی تغییرات شرکت رویش سبز تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
آقای داود کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کریمی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مسلمی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و محمدحسن حسینخانی کدملی xxxxxxxxx۲ و پرویز مزیدآبادی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات روزمره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088796
آگهی تغییرات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088810
آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فریدون قربائیان مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سیده شهره موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرشید قربانیان مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدعلی خردوگوارشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۵/۵/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030486
آگهی تصمیمات شرکت ساپکار (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۶۶۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع شماره ثبت xxx۹۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به مدیریت آقای حمید رضا نیکخواه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد فراقی قراملکی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و ترازنامه و سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی ۹۰ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016975
آگهی تغییرات شرکت پارس آفاق رستاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011126
آگهی تغییرات شرکت راستین تجارت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیت‌های مجاز در رابطه با موضوع شرکت. انجام هرگونه فعالیت اقتصادی صنعتی تولیدی بسته بندی توزیعی خدماتی بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی‌ها و شعب در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پخش مواد غذایی لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوز. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018853
آگهی تصمیمات شرکت ستایشگران سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996927
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۱۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۲۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ اکبر مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲۸ ـ محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ علیرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953653
آگهی تصمیمات شرکت روبرته سیرجان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۹۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۲۷۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به ش.ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فهیم دژبان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893547
آگهی تغییرات شرکت رایکا آلتون تسمه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890830
آگهی تغییرات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724714
آگهی تغییرات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۴/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727782
آگهی تصمیمات شرکت حفاری ایراندشت کاشانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۸۳و شناسه ‌ملی ۱۰۲۶۰۰۷۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس صانعی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی صانعی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا صانعی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فاطمه اسماعیلی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ مرتضی صانعی طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا صانعی طاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس صانعی طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721546
آگهی تصمیمات شرکت بهرسان دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۳۰۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهنام میرکاظمی به ک م xxxxxxxxx۶ و فرید فرهادپور به ک م xxxxxxxxx۳ و بهاره حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ و نونا نشاط آورحقیقی شیراز به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۱ سید بهنام میرکاظمی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرید فرهادپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان سلطانی تهرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514724
آگهی تصمیمات شرکت بهرسان دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهنام میرکاظمی به ک م xxxxxxxxx۶ و فرید فرهادپور به ک م xxxxxxxxx۳ و بهاره حسینی به ک م xxxxxxxxx۷ و نونا نشاط آورحقیقی شیراز به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۱ سید بهنام میرکاظمی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرید فرهادپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان سلطانی تهرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691761
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691550
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی فلاح موحد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به سالxxx۰ تصویب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661789
آگهی تغییرات شرکت رایکا آلتون تسمهسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۴۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۱۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645597
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374092
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620839
آگهی تصمیمات شرکت بهرسان دارو سهامی خاص‌ بشماره ثبت‌ ۲۶۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623992
آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت کهکشان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۸۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ تعداد xxx سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۲ ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می باشد.
۳ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مریم میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم منِیژه میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۲.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم مریم میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم منِیژه میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا میرفخری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052643
آگهی تصمیمات شرکت رویش سبز تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به کد ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566009
آگهی تصمیمات شرکت رویش سبز تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به کد ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571048
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هل کار کریمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۰۸۲۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای داود روح الهی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه افتخاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه کامروا با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757114
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هل کار کریمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۰۸۲۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای داود روح الهی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه افتخاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه کامروا با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533987

آگهی تغییرات شرکت آویژه سگال
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید عدالت پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید حسین حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲.
۳ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۷ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر نرسیده به مطهری کوچه افتخار پلاک ۳۶ طبقه ۳ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540623

آگهی تصمیمات شرکت فن نیرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی به جای حسن بابائیان‎احمدی برای بقیه مدت تصدی سال مالی ۹۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540647

آگهی تصمیمات شرکت برج آذین نیک
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به ش ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527484

آگهی تغییرات شرکت پارس آفاق رستاک سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527498

آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519844

آگهی تغییرات شرکت راستین تجارت پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9590464
آگهی تغییرات شرکت راستین تجارت پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۵۳۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125264
آگهی تصمیمات شرکت حفاری ایراندشت کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453872

آگهی تغییرات موسسه خدمات مالی و مدیریت
مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت xxx۹۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم بیتا افندی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
۶ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر تقاطع خ فتحی شقاقی ک فراهانی پور پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۷ـ نام شرکت به "حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389666
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 406891

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608143
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۳ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635047
آگهی تغییرات شرکت رایکا آلتون تسمه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۴۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۱۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731957
آگهی تصمیمات شرکت بهرسان دارو سهامی خاص‌بشماره ثبت‌ ۲۶۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10814827
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی فلاح‌موحد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به سالxxx۰ تصویب گردید.

ثبت شرکتهای رباط‌کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896336
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری نهایت نگرسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۷۴۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان شهریور xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرس و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10945721
آگهی تغییرات موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت ۲۲۲۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم بیتا افندی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی فلاح‌موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی فلاح‌موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.

۶ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر تقاطع خ فتحی شقاقی ک فراهانی‌پور پ ۵ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۷ـ نام شرکت به "حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958737
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039912
آگهی تصمیمات شرکت حفاری ایراندشت کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۶۰۰۷۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس صانعی‌طاهری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی صانعی‌طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا صانعی‌طاهری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فاطمه اسماعیلی‌طاهری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ مرتضی صانعی‌طاهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا صانعی‌طاهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس صانعی‌طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146016
آگهی تغییرات شرکت پارس آفاق رستاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237921
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره
موسسه فوق در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ تحت شماره xxx۴۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان فتحی شقاقی کوچه فراهانی‌پور پلاک ۵ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای مرتضی فلاح‌موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282514
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528705
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۱۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به کدملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ اکبر مرادی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ علیرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ حسین مرادی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و اکبر مرادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11548232
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هل کار کریمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۰۸۲۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای داود روح الهی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه افتخاری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه کامروا با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686339
آگهی تغییرات شرکت رایکا آلتون تسمه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب‌ جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713762
آگهی تغییرات شرکت آویژه سگال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۲۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجید عدالت‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید حسین حبیب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲.

۳ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۷ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر نرسیده به مطهری کوچه افتخار پلاک ۳۶ طبقه ۳ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840391
آگهی تصمیمات شرکت فن نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی به جای حسن بابائیان‎احمدی برای بقیه مدت تصدی سال مالی ۹۰ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11857000
آگهی تصمیمات شرکت برج آذین نیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۴۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۵۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به ش ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027397
آگهی تصمیمات شرکت کبودان شیمی زرین سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۸۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره (حسابدارن رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028414
آگهی تصمیمات شرکت روبرته سیرجان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۹۱۸۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۲۷۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به ش.ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فهیم‌دژبان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12029692
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات